ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

報酬

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -報酬-, *報酬*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报酬[bào chóu, ㄅㄠˋ ㄔㄡˊ, / ] reward; remuneration, #7,716 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
報酬[ほうしゅう, houshuu] ค่าตอบแทน
報酬[ほうしゅう, houshuu] ค่าตอบแทน
報酬[ほうしゅう, houshuu] ค่าตอบแทน

Japanese-English: EDICT Dictionary
報酬[ほうしゅう, houshuu] (n) remuneration; recompense; reward; toll; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
CEO's of American corporations are paid several times their Japanese counterparts.アメリカ企業のトップは日本企業のトップに比べ何倍もの報酬をもらっている。
This is more than I have earned.これは過分の報酬だ。
That job was not very interesting, but on the other hand it was well paid.その仕事はあまりおもしろくなかったが、他方で報酬が良かった。
The lawyer's fee was very high.その弁護士への報酬はとても高かった。
Nick is by no means satisfied with the reward.ニックは決してその報酬に満足していない。
We will reap rich rewards later on in life.我々は後半生に豊かな報酬を手にするだろう。
We deceived ourselves as to the reward.私たちは報酬のことを誤解していた。
There will be a reward for the person who finds my dog.私のイヌを見つけた人には報酬が出ます。
Not everyone is properly rewarded for his efforts.誰もが努力にふさわしい報酬を受けているわけではない。
The only reward of virtue is virtue.徳の唯一の報酬は徳である。
He was given ample payment for the work.彼はその仕事に対したっぷり報酬をもらった。
He was given ample payment for the work.彼はその仕事に対し十二分の報酬をもらった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bringing me back would've gotten you twice that.[JA] 報酬の半分だ Purple Noon (1960)
I made a good impression.[CN] 他們要給我們報酬 Deep in the Woods (2000)
As he couldn't exact vengeance, he concentrated on his other aim:[CN] 因為他不會要求報酬,他注意其他的目標 Pan Tadeusz: The Last Foray in Lithuania (1999)
We saved a bit of money, we could pay you.[CN] 我們存了一些錢,可以當做報酬給你 Time to Leave (2005)
That's how they were liquidated.[CN] 288)}這就是他們的報酬 Papierove hlavy (1996)
This is for you and your partners.[CN] - 這是給您和其他夥計的報酬 No Place to Go (2000)
You crossed the line, Madame just for a little money[CN] 是你咎由自取,夫人 想要更多報酬 Naked Weapon (2002)
Ok, so she found out. Did you have to kill her? We made a deal, sure.[JA] 予定の報酬だが 少なすぎる Four Flies on Grey Velvet (1971)
But since you honor me by granting me this rather singular quality, the question I asked you is the more pertinent.[CN] 基於你給我如此豐厚的報酬 我的問題更中肯 La Poison (1951)
The watch.[CN] 作為報酬 Voyager (1991)
You make three... we take one.[JA] 報酬の1/3でいい Sorcerer (1977)
I'll double whatever your fee is and pay you $10,000 if you find Hollis' girlfriend.[JA] 今の報酬の倍と それに― 1万ドル出そう ホリスの愛人を捜せ Chinatown (1974)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
報酬[ほうしゅう, houshuu] Belohnung, -Lohn, Honorar [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top