Search result for

การชดเชย

(40 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การชดเชย-, *การชดเชย*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compensationการชดเชย, การทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
overcompensationการชดเชยเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deficit financingการชดเชยการขาดดุล [เศรษฐศาสตร์]
Fluid and Electrolytes Therapyการชดเชยของเหลวและเกลือแร่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But her eyes suck. That lobe should be compensating.แต่ตาเธอห่วย เรื่องนั้นต้องได้รับการชดเชย Not Cancer (2008)
Until you have proven yourself, and made amends for killing the unicorn, the curse will not be lifted.จนกว่า เจ้าจะพิสูจน์ตนเอง และได้ทำการชดเชยจากการฆ่ายูนิคอน คำสาปจะยังไม่ถูกยกเลิก The Labyrinth of Gedref (2008)
The balance of the world had to be repaid.สมดุลแห่งจักรวาล จำเป็นต้องมีการชดเชย Excalibur (2008)
Acting is not about making up how you think... someone else feels.การแสดงไม่ใช่ การชดเชยบทที่เธอคิด คนอื่นรู้สึก Dare (2009)
Well, I'd assume that was to compensate for his condition.ผมสันนิษฐานว่า เพื่อเป็นการชดเชยความพิการของเขา The Dwarf in the Dirt (2009)
And I want to be compensated.และฉันต้องการได้รับการชดเชย Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
But its still can be redeemed. Two fingers.แต่เจ้าจะได้รับการชดเชย Sacramentum Gladiatorum (2010)
You know, maybe there was nothing I could have done to stop him from taking Abel, I don't know, but helping Gemma was my way of making up for it.คุณก็รู้ ฉันอาจจะช่วยอะไรไม่ได้เลย เพื่อหยุดไม่ให้เขาเอาเอเบิลไป ฉันไม่รู้สิ เต่การช่วยเจมม่าหลบหนี มันเป็นการชดเชยที่ฉันสมควรทำ Widening Gyre (2010)
He's trying to make amends, take responsibility.เขาพยายามที่จะทำอะไรเพื่อเป็นการชดเชย, รับผิดชอบ The Undergraduates (2010)
Perhaps some small compensation for my time and trouble?บางทีการชดเชยเล็กๆ น้อยๆ สำหรับการเสียเวลาและความยุ่งยาก The Coming of Arthur: Part One (2010)
My only sin is squeezing out the little talent I have, and working hard.เพียงแค่ความผิดของผมคือการชดเชย พรสวรรค์อันน้อยนิดที่มีแล้วก็ทำงานอย่างหนัก Episode #1.2 (2010)
They will be well compensated.พวกเขาจะได้รับการชดเชยอย่างดี Spellbound (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การชดเชย[n. exp.] (kān chotchoēi) EN: return ; compensation   
การชดเชยความผิด[n. exp.] (kān chotchoēi khwāmphit) EN: expiation   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atonement[N] การไถ่โทษ, See also: การชดเชย
compensation[N] การชดเชย, Syn. recompense, payment
redress[N] การชดเชย, See also: การชดใช้
reparation[N] การชดเชย, Syn. atonement, compensation
reprise[N] การชดเชย, See also: การชดใช้
satisfaction[N] การชดเชย, See also: การชดใช้
setoff[N] สิ่งชดเชย, See also: การชดเชย, การหักล้าง, Syn. compensation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา
atonement(อะโทน'เมินทฺ) n. การชดเชย,การไถ่คืน,การคืนดีของพระเจ้าและมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์,การตกลง,การคืนดี, Syn. amends, reparation)
compensable(คัมเพน'ซะเบิล) adj. ควรได้รับการชดเชยหรือตอบแทน
compensation(คอมเพนเซ'เชิน) n. การชดเชย,การทดแทน,การตอบแทน,สิ่งที่ชดเชย (ตอบแทน ทดแทน), Syn. remuneration
compensatory(คอมเพน'ซะโทรี) adj. เป็นการชดเชย (ตอบแทน,ทดแทน,แก้), Syn. compensative
consideration(คันซิดเดอเร'เชิน) n. การพิจารณา,การครุ่นคิด,สิ่งที่ควรพิจารณา,การชดเชย,ความเห็นใจคนอื่น,ความสำคัญ,ความนับถือ, Syn. thinking
indemnity(อินเดม' นิที) n. การชดเชยค่าเสียหาย, สิ่งชดเชย, เงินชดเชยค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน, การป้องกัน, การคุ้มครอง, Syn. repay
purgatory(เพอ'กะทอรี) n. ที่ที่คนตายไปสู่เพื่อการล้างบาป ที่ที่มีการทำโทษ adj. เป็นการชำระล้าง,เป็นการชดเชยความผิด
quittance(ควิท'เทินซฺ) n. การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่,เอกสารยกเลิกดังกล่าว,การตอบแทน,การแก้แค้น,การชดเชย
recompense(เรค'เคิมเพนซฺ) v. ตอบแทน,ชดเชย,ชดใช้,ตอบสนอง n. การชดเชย,การชดใช้,ค่าชดเชย,ค่าชดใช้,รางวัล,ค่าตอบแทน,, See also: recompensable adj. recompenser n., Syn. reimburse,recoup,amends

English-Thai: Nontri Dictionary
amends(n) ค่าชดใช้,การชดเชย
atonement(n) การแก้ตัว,การแก้ไข,การไถ่คืน,การชดเชย
offset(n) การชดเชย,การตอบแทน,การหักล้าง,แขนง,หน่อต้นไม้
recompense(n) สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน,ค่าชดใช้,การชดเชย,รางวัล
requital(n) การแก้แค้น,การชดเชย,การตอบสนอง,รางวัล,ค่าตอบแทน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top