ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

懸賞

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -懸賞-, *懸賞*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悬赏[xuán shǎng, ㄒㄩㄢˊ ㄕㄤˇ, / ] offer a reward, #17,934 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
懸賞[けんしょう, kenshou] (n) offering prizes; winning; reward; (P) [Add to Longdo]
懸賞[けんしょうきん, kenshoukin] (n) prize money; reward [Add to Longdo]
懸賞問題[けんしょうもんだい, kenshoumondai] (n) problem for a prize contest [Add to Longdo]
懸賞論文[けんしょうろんぶん, kenshouronbun] (n) essay contest [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your bounty's missing![JA] 懸賞金、なくなるぞ! The Collector (2015)
The CBI is offering a $10,000 reward for anyone[CN] 加調局懸賞十萬美元 Ball of Fire (2010)
You're just here collecting a bounty.[JA] お前は、懸賞金狙いだろ Down the Mississippi (2015)
Maybe we should tie you up for your own good.[JA] 俺を捕まえるために 懸賞金をかけたんだ The Murphy (2015)
Any of you think you're gonna go bag that buck yourself and go running off with the bounty trust me, cuz as sure as we can find him, we will find you.[JA] 奴を捕まえて 懸賞金を頂くんだ 俺を信じろ White Light (2015)
I saw you on a poster.[CN] 288)}我在懸賞佈告上看見過你的樣子 Capitaine Achab (2007)
What's the reward money on Park Chang-yi's head?[CN] 朴正義的懸賞金額是多少 The Good the Bad the Weird (2008)
Hank.[CN] 這要看你說的九萬塊懸賞 是不是真的 Start Digging (2016)
I mean, if it was your own son who was left to die slowly in the trunk of a car?[CN] 我聽說博伊特警長拿出九萬塊懸賞 Start Digging (2016)
Informants have been incentivized.[JA] 懸賞金をかけました King Arthur: Legend of the Sword (2017)
Is the reward payable under special circumstances?[CN] 在哪種情況下才會付懸賞 Hannibal (2001)
You're trying to catch him yourself, aren't you? For the reward.[CN] 你是不是想自己去捉拿他 好拿懸賞金? Hannibal (2001)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
懸賞[けんしょう, kenshou] Preisausschreiben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top