Search result for

bonus

(70 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bonus-, *bonus*, bonu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bonus[N] สินน้ำใจ, See also: เงินปันผลกำไร, เงินโบนัส, Syn. dividend
bonus[N] เงินที่ได้พิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน, See also: โบนัส, เงิน, รางวัลพิเศษ, รางวัลสมนาคุณ, Syn. gratuity
bonus[N] สิ่งกระตุ้น, See also: เครื่องกระตุ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonus(โบ'นัส) n. เงินแถม,เงินเพิ่ม,เงินโบนัส,เงินปันผลกำไร, Syn. bounty

English-Thai: Nontri Dictionary
bonus(n) เงินแถม,เงินโบนัส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bonus๑. โบนัส๒. เงินเพิ่มพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bonusเงินปันผล มีความหมายเหมือนกับ dividend [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonusโบนัส, เงินโบนัส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonus allocationการจัดสรรเงินปันผล มีความหมายเหมือนกับ allotment of bonus [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonus declarationการประกาศเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonus loadingส่วนบวกเพิ่มเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonus reserveเงินสำรองเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bonus systemระบบการให้เงินรางวัล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There is your bonus.งั้นนี่ถือเป็นโบนัส Duel of the Droids (2008)
Here's an excerpt of just one of the great bonus features.นี่คือเพียงหนึ่งตอนที่เอามาจาก โบนัสพิเศษมากมาย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
There is a bonus for you.เรามีของแถมโบนัสให้คุณด้วยนะครับ Cyborg Girl (2008)
Uh, I'm calling about my, uh, commencement bonus.เอ่อ, ผมโทรมาเรื่องโบนัสเริ่มต้น Shut Down (2008)
The bonus stipend.เรื่องการจ่ายโบนัส Shut Down (2008)
Your bonus check.เช็คเงินโบนัสของคุณ Shut Down (2008)
Your bonus check.ด้วยมือของผมเอง Eagles and Angels (2008)
You don't get Christmas bonus just standing around.ขี้เกียจอย่างงี้ เดี๋ยวก็ไม่ได้โบนัสปีใหม่หรอกนา. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Neatly masking the 24 million in bonusesโดยเราทำโบนัสได้ถึง 24 ล้าน Confessions of a Shopaholic (2009)
- Why award themselves bonuses...ทำไมพวกเขาให้โบนัสตัวเอง... Confessions of a Shopaholic (2009)
Why did you award yourself bonuses...ทำไมคุณให้โบนัสตัวเอง... . Confessions of a Shopaholic (2009)
I will tell you where you can send my pay and my bonus, which better be more than I expected because this was a nightmare.ซึ่งมันควรจะมากกว่าเดิมด้วย เพื่อแลกกับฝันร้ายนี่ Duplicity (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bonusA bonus was received.
bonusI blew my whole bonus on shopping and travel.
bonusIs management really going to consider our bonus, or was that just lip service?
bonusI was disappointed to see that my bonus was a bit less than I was expecting.
bonusManagement tried to appease labor by offering them a bonus.
bonusMy bonus doesn't come close to covering all the loan payments I have to make.
bonusProductivity has fallen. Accordingly, workers' bonuses will be reduced.
bonusWere you just pulling my leg when you said we were all going to get extra bonuses?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินปันผล[N] dividend, See also: bonus, Syn. โบนัส, เงินโบนัส, Example: บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่พนักงานทุกปี, Thai definition: ส่วนแบ่งเงินกำไรที่กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
บำเหน็จ[N] bonus, See also: premium, reward, Syn. รางวัล, Example: พระราชาปูนบำเหน็จให้ชายหนุ่มมากมาย เพราะพอใจในความฉลาดของเขา, Thai definition: ค่าเหนื่อย, ค่าความชอบเป็นพิเศษ
โบนัส[N] bonus, Syn. เงินพิเศษ, Example: ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้โบนัสจากเราอย่างไม่มีหมกเม็ดเด็ดขาด, Thai definition: เงินที่ให้เป็นส่วนแบ่งพิเศษแก่ผู้ถือหุ้น, Notes: (อังกฤษ)
โบนัส[N] bonus, Syn. เงินพิเศษ, Example: ประเทศไทยกลายเป็นข่าวใหญ่โด่งดังไปทั่วโลก เมื่อเกิดม็อบพนักงานเรียกร้องโบนัส ซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์จลาจล, Thai definition: เงินพิเศษที่รัฐวิสาหกิจ องค์การ บริษัท ห้างร้านเป็นต้นจ่ายให้เป็นบำเหน็จรางวัลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของตน นอกเหนือจากเงินเดือนค่าจ้าง, Notes: (อังกฤษ)
ของแจก[N] premium, See also: bonus, give-away, Syn. ของแถม, ของฟรี, Example: ผู้ประกอบการชุดนักเรียนลดต้นทุนด้วยการงดของแจกของแถมรวมทั้งงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit   FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
โบนัส[n.] (bōnat = bōnas) EN: bonus   FR: bonus [m] ; dividende [m]
เงินโบนัส[n. exp.] (ngoen bōnat) EN: bonus ; dividend   
เงินปันผล[n.] (ngoenpanphon) EN: dividend ; bonus   FR: dividende [m]
เงินพิเศษ[n.] (ngoen phisēt) EN: bonus ; fringe benefit ; incidental benefit ; incidental payment ; perquisite ; benefit   
เงินรางวัลพิเศษ[n. exp.] (ngoen rāngwan phisēt) EN: bonus   FR: prime [f ] ; bonus [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BONUS    B OW1 N AH0 S
BONUSES    B OW1 N AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bonus    (n) (b ou1 n @ s)
bonuses    (n) (b ou1 n @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bonus {m}; Prämie {f}; Provision {f}premium [Add to Longdo]
Gratifikation {f} | Gratifikationen {pl}; Sonderzulagen {pl}bonus | bonuses [Add to Longdo]
Zusatzzahl {f} (Lotto)bonus number [Add to Longdo]
Lasterhöhung {f}bonus load [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
ボーナス(P);ボナス[, bo-nasu (P); bonasu] (n) bonus; (P) [Add to Longdo]
慰労金[いろうきん, iroukin] (n) bonus; reward for one's services [Add to Longdo]
一時金[いちじきん, ichijikin] (n) lump sum; bonus; one-off payment; (P) [Add to Longdo]
越冬資金[えっとうしきん, ettoushikin] (n) winter bonus [Add to Longdo]
割り増し;割増;割増し[わりまし, warimashi] (n,adj-no) premium; bonus; extra wages; (after a number) tenths increase [Add to Longdo]
割り増し金[わりましきん, warimashikin] (n) premium; bonus [Add to Longdo]
業績賞与[ぎょうせきしょうよ, gyousekishouyo] (n) performance bonus [Add to Longdo]
功労金[こうろうきん, kouroukin] (n) merit bonus [Add to Longdo]
手当(P);手当て(P)[てあて, teate] (n,vs) (1) (esp. 手当) salary; pay; compensation; allowance (e.g. housing allowance); benefit; bonus; (2) (esp. 手当て) medical care; treatment; (3) (esp. 手当て) advance preparation; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, / ] bonus; popular; red; revolutionary [Add to Longdo]
红利[hóng lì, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] bonus; dividend [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
賞与[しょうよ, shouyo] Bonus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bonus \Bo"nus\ (b[=o]"n[u^]s), n.; pl. {Bonuses} (-[e^]z). [L.
   bonus good. Cf. {Bonny}.]
   1. (Law) A premium given for a loan, or for a charter or
    other privilege granted to a company; as the bank paid a
    bonus for its charter. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   2. An extra dividend to the shareholders of a joint stock
    company, out of accumulated profits.
    [1913 Webster]
 
   3. Money paid in addition to a stated compensation.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bonus
   n 1: anything that tends to arouse; "his approval was an added
      fillip" [syn: {bonus}, {fillip}]
   2: an additional payment (or other remuneration) to employees as
     a means of increasing output [syn: {bonus}, {incentive}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 bonus [bonɵs]
   bonus
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 bonus
   good; nice; okay
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Bonus [boːnus] (n) , s.(m )
   premium
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top