ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reciprocate

R IH0 S IH1 P R AH0 K EY2 T   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reciprocate-, *reciprocate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reciprocate[VI] ตอบแทน, See also: แลกเปลี่ยน, Syn. exchange, reply
reciprocate[VT] ตอบแทนกัน, See also: แลกเปลี่ยนกัน, Syn. correlate, interchange
reciprocate[VI] เคลื่อนไปข้างหน้าและข้างหลังสลับกัน, See also: เคลื่อนไปมา
reciprocate[VT] ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้าและข้างหลังสลับกัน, See also: ทำให้เคลื่อนไปมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reciprocate(รีซิพ'ระเคท) vt. แลกเปลี่ยนกัน,ยื่นหมูยื่นแมว,รู้สึกต่างตอบแทนกัน,ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้าและถอยหลังสลับกัน vi. ตอบแทน,สนอง,ตอบสนอง,แลกเปลี่ยน,เคลื่อนไปมา, See also: reciprocative adj. reciprocatory adj. reciprocation n. reciprocator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
reciprocate(vt) ตอบแทน,ย้อนกลับ,แลกเปลี่ยนกัน,ตอบสนอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a sudden pressure to reciprocate this one little favor.มันเกิดแรงกดดัน ต่อข้อแลกเปลี่ยนเล็ก ๆ นี่ Extreme Aggressor (2005)
He can never reciprocate our feelings, which only reinforces the conviction that we're not worthy of being loved.เขารักเราตอบไม่ได้ ซึ่งนั่นพิสูจน์ว่า เราไม่มีค่าพอให้ใครรัก Ballad (2009)
I didn't reciprocate back then, and I don't now.คราวนั้น ฉันไม่ได้ตอบรับคุณ และครั้งนี้ ก็ไม่เช่นกัน Damien Darko (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reciprocateHer feeling for him was reciprocated.
reciprocateHis affection for Saori was not reciprocated.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สนอง[v.] (sanøng) EN: reply ; respond ; answer ; return ; retaliate ; reciprocate ; repay ; repay a favour   FR: répondre à
ทด[v.] (thot) EN: repay ; return ; reciprocate ; compensate ; indemnify ; recompense ; reimburse ; pay back   FR: restituer ; redonner
ตอบสนอง[v.] (tøpsanøng) EN: respond ; answer ; reciprocate ; requite   
ตอบแทน[v.] (tøpthaēn) EN: requite ; reward ; compensate ; renumerate ; reprisal ; repay ; reciprocate   FR: récompenser ; rénumérer ; guerdonner (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
RECIPROCATE    R IH0 S IH1 P R AH0 K EY2 T
RECIPROCATED    R IH0 S IH1 P R AH0 K EY2 T IH0 D
RECIPROCATES    R IH0 S IH1 P R AH0 K EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reciprocate    (v) rˈɪsˈɪprəkɛɪt (r i1 s i1 p r @ k ei t)
reciprocated    (v) rˈɪsˈɪprəkɛɪtɪd (r i1 s i1 p r @ k ei t i d)
reciprocates    (v) rˈɪsˈɪprəkɛɪts (r i1 s i1 p r @ k ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
返す(P);反す(P)[かえす, kaesu] (v5s,vt) (1) (esp. 返す) (See 帰す・かえす) to return (something); to restore; to put back; (2) to turn over; to turn upside down; to overturn; (3) (esp. 返す) to pay back; to retaliate; to reciprocate; (suf,v5s) (4) (after the -masu stem of a verb) to repeat ...; to do ... back; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reciprocate \Re*cip"ro*cate\, v. t.
   To give and return mutually; to make return for; to give in
   return; to interchange; to alternate; as, to reciprocate
   favors. --Cowper.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reciprocate \Re*cip"ro*cate\ (r[-e]*s[i^]p"r[-o]*k[=a]t), v. i.
   [imp. & p. p. {Reciprocated}
   (r[-e]*s[i^]p"r[-o]*k[=a]`t[e^]d); p. pr. & vb. n.
   {Reciprocating}.] [L. reciprocatus, p. p. of reciprocare. See
   {Reciprocal}.]
   To move forward and backward alternately; to recur in
   vicissitude; to act interchangeably; to alternate.
   [1913 Webster]
 
      One brawny smith the puffing bellows plies,
      And draws and blows reciprocating air.  --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   {Reciprocating engine}, a steam, air, or gas engine, etc., in
    which the piston moves back and forth; -- in distinction
    from a rotary engine, in which the piston travels
    continuously in one direction in a circular path.
 
   {Reciprocating motion} (Mech.), motion alternately backward
    and forward, or up and down, as of a piston rod.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reciprocate
   v 1: act, feel, or give mutually or in return; "We always invite
      the neighbors and they never reciprocate!"
   2: alternate the direction of motion of; "the engine
     reciprocates the propeller"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top