Search result for

pay

(180 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pay-, *pay*
English-Thai: Longdo Dictionary
Payao(n) จังหวัดพะเยา
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
severance pay(n) เงินชดเชยเมื่อถูกให้ออกจากงาน เช่น Is there a law that requires employers to provide severance pay?, S. compensation for loss of job: money paid as compensation, on the basis of length

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pay[VT] จ่าย, See also: จ่ายค่าตอบแทน, จ่ายค่าแรง, จ่ายค่าจ้าง, Syn. give, spend, lay out
pay[VT] สนใจ, See also: เอาใจใส่
pay[VT] ให้ความคิดเห็น, Syn. answer
pay[VT] ชดใช้, See also: ตอบแทน, ทดแทน, แก้แค้น, Syn. compensate
pay[N] ค่าแรง, See also: ค่าตอบแทน, ค่าจ้าง, รายได้, Syn. earnings, fee, wage, hire
pay[N] การจ่ายเงิน
payee[N] ผู้รับเงิน, Syn. earner, recipient, laborer
payer[N] ผู้จ่ายเงิน, Syn. pay master, purser
payor[N] ผู้จ่ายเงิน
pay in[PHRV] จ่ายเงินหรือเช็คเข้าธนาคาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pay(เพ) vi.,vt. จ่าย,ชำระ,ทายางกันซึม n. ค่าจ้าง., See also: payee n. payer n. payment n.
pay phonen. ตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ต้องหยอดเหรียญก่อนใช้
pay stationn. ตู้โทรศันท์สาธารณะ
payable(เพ'อะเบิล) adj. ซึ่งต้องชำระ
paybacknn. ระยะเวลาเอาทุนคืน
paycheckn. เช็คเงินค่าจ้าง,ค่าจ้าง
paydayn. วันจ่ายเงินเดือน,วันจ่ายเงิน,ค่าจ้าง
payee(เพอี') n. ผู้ได้รับการจ่ายเงิน,ผู้รับเงิน
payer(เพ'เออะ) n. ผู้จ่ายเงิน
payloadn. น้ำหนักบรรทุกที่ให้รายได้หรือกำไร

English-Thai: Nontri Dictionary
pay(n) ค่าตอบแทน,ค่าจ้าง,เงินเดือน
pay(vt) ตอบแทน,ชำระ,จ่ายเงิน,แก้แค้น,ชดใช้
payable(adj) ที่จะต้องจ่ายให้,ที่ต้องชำระ
payday(n) วันเงินเดือนออก,วันจ่ายเงิน,วันชำระเงิน
paymaster(n) สมุหบัญชี,พนักงานจ่ายเงิน
payment(n) การชำระเงิน,การจ่ายเงิน,ค่าตอบแทน
payroll(n) บัญชีเงินเดือน
papaya(n) มะละกอ
prepay(vt) จ่ายเงินล่วงหน้า
repay(vt) ชำระหนี้,ใช้คืน,ตอบแทน,คืนเงิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pay๑. จ่าย, ชำระ๒. ค่าจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay a callส่งใช้เงินที่เรียก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay a priceใช้ราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay as you earnชำระภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay loadน้ำหนักบรรทุก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay-per-viewจ่ายเมื่อรับชม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay-TVโทรทัศน์จ่ายค่ารับชม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payable at sightใช้เงินเมื่อได้เห็น (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payable on demandใช้เงินเมื่อทวงถาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payable to bearerใช้เงินแก่ผู้ถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Payback periodระยะเวลาคืนทุน [การบัญชี]
Paymentการชำระเงิน [TU Subject Heading]
Payment systemระบบการชำระเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Payrollเงินเดือน [การบัญชี]
Payroll deductionsการหักค่าจ้าง [TU Subject Heading]
Payroll taxภาษีค่าจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Payroll taxภาษีเงินเดือน [เศรษฐศาสตร์]
Payrollsบัญชีเงินเดือน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pay lip service toเคารพ (อย่างไม่จริงใจหรือไม่เลื่อมใสอย่างแท้จริง)
pay through the nose ( ) จ่ายแพงเกินควร
See also: S. pay too high a price,
payment in kind (n ) การชำระค่าตอบแทน ด้วยบริการหรือสินค้าอื่นใดแทนเงินสด
payment pro rata การชำระเงินตามสัดส่วน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I pay cash up front now. Let's go.เดี๋ยวฉันจ่ายตังค์หน้าร้านเอง ไปสนุกกันเถอะ The Serena Also Rises (2008)
And I counted on you to show up to school, the school to which I pay tens of thousands of dollars every year, might I add.และ.. พ่อก็เชื่อใจหนูว่าหนูจะไปโรงเรียน โรงเรียนที่พ่อต้องจ่ายเงินเป็นพันๆดอลลาห์ The Serena Also Rises (2008)
I promised to keep my mouth shut, and she agreed to pay off the captain's restitution.ฉันจะหุบปากเรื่องนี้ และเธอก็จะจ่ายหนี้ให้ The Ex-Files (2008)
I think I'd gotten Catherine to agree to pay off the archibald debts and leave town in exchange for my silence.แล้วให้เธอจ่ายหนี้ให้พวกอาร์ชิบาลได้แล้ว และออกจากเมืองไป แลกกับที่ฉันหุบปาก The Ex-Files (2008)
But whoring him out to pay the club bill isn't.แต่ถ้าเป็นเงินจากการขายคลับ คุณก็ไม่สนงั้นสิ? The Dark Night (2008)
Laurel believes in her interns paying their dues.ดูเหมือน ลอเรล จะเชื่อว่าเด็กฝึกงานของเธอ จะเป็นพวกที่แยกร่างได้ The Dark Night (2008)
This is the last thing I want to come out. Pay him.มันเป็นสิ่งสุดท้ายที่หนูอยากให้ปรากฏ เสนอราคาให้เขาไปค่ะ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
No, he wanted me to pay him.เปล่าเลย เขาอยากให้แม่จ่ายค่าปิดปากเขาต่างหาก O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Don't tell me he was here to pay his respects.อย่าบอกนะว่าเขามาเพื่อแสดงความเสียใจ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
In fact, she asked me to pay a lot of moneyอันที่จริง เธอเลือกให้ฉันทุ่มเงินสุดตัวเพื่อเรื่องนี้อีกด้วยซ้ำ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
In me paying to know somethingที่ผมต้องจ่ายเพื่อจะได้รู้มัน O Brother, Where Bart Thou? (2008)
I'm gonna go pay my respects to your mom.ผมจะไปแสดงความเคารพกับแม่คุณหน่อยนะ O Brother, Where Bart Thou? (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
payI will pay the money to you.
payIt's a good paying job, but the fly in the ointment is that I'll have to spend a lot of time traveling.
payYou need not pay for your lunch.
payThank you for taking the time out to pay a visit to our company.
payIn the U.S., it is common for people to write a check instead of paying cash.
payWill you pay off the damages in full on the dot?
payI need to find a better job on the double to pay my bills.
payIf I had money, I would pay what I owe you. As it is, I can't pay.
payIt goes back, Personnel Officer Paula Grayson told us, to the way many employers used to pay their employees a hundred years ago.
payYou've acted foolishly and you will pay for it.
payWe are to pay back the money within this week.
payMy allowance does not pay for my tuition.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินค่าจ้าง[N] wage, See also: payment, earnings, emolument, Syn. ค่าจ้าง, Example: เขาทำงานทั้งวันเพื่อเอาเงินค่าจ้างเล็กน้อยเป็นเบี้ยต่อไส้, Thai definition: เงินที่ได้รับจากค่าแรงในการทำงาน
ควักกระเป๋า[V] pay, Syn. จ่ายเงิน, ซื้อ, Example: เขาอยากได้ของชิ้นนี้เหลือเกินแต่ไม่ยอมควักกระเป๋า, Notes: (สำนวน)
เคาน์เตอร์รับเงิน[N] paying-in
จ่ายล่วงหน้า[V] deposit, See also: pay in advance, Syn. ให้ล่วงหน้า, Ant. จ่ายย้อนหลัง, Example: เจ้าของบ้านเช่าให้เราจ่ายล่วงหน้า 3 เดือน, Thai definition: ให้ก่อนที่จะถึงกำหนด
คืนเงิน[V] pay back, Example: ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้กับลูกค้าที่ไม่พอใจสินค้าภายใน 7 วัน, Thai definition: ให้เงินกลับไป
โรย[V] pay out, See also: let out, Syn. หย่อน, ทิ้ง
ใส่ใจ[V] attend, See also: pay attention, give heed, Syn. ตั้งใจ, เอาใจจดจ่อ, สนใจ
ไหว้[V] salute, See also: pay respect to, Syn. เคารพ, คารวะ
ไหว้พระ[V] pay respect to the Buddha, Syn. นมัสการ, สักการะ
คืนทุน[V] pay back, Example: หลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ แม้ต้นทุนจะแพง แต่จะสามารถคืนทุนให้ผู้ขายได้ภายใน 7 เดือน, Thai definition: ไดทุนที่ลงทุนไปกลับคืนมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[xp] (ao hū pai nā ao tā pai rai) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention   FR: ignorer délibérément
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อารยชาติ[n.] (ārayachāt) EN: civilized nation ; civilized country   FR: nation civilisée [f] ; pays civilisé [m]
อารยประเทศ[n.] (ārayaprathēt) EN: civilized country   FR: pays civilisé [m]
แบ่งชำระเป็นงวด[v. exp.] (baeng chamra pen ngūat) EN: pay by instalments/installments (Am.)   
แบ่งเงินปันผล[v. exp.] (baeng ngoenpanphon) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend   
ใบฝากเงิน[n. exp.] (bai fāk ngoen) EN: credit slip ; deposit slip ; pay-in slip   FR: formulaire de dépôt [m]
ใบแจ้งยอดเงินเดือน[n. exp.] (baijaēng yøt ngoendeūoen) EN: pay slip   
ใบรับเงินเดือน[n. exp.] (bairap ngoendeūoen) EN: salary statement ; pay slip   FR: fiche de salaire [f] ; bulletin de paie/paye [m]
ใบสั่งจ่าย[n.] (baisangjāi) EN: voucher ; check ; payment order   FR: reçu [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PAY    P EY1
PAYS    P EY1 Z
PAYE    P EY1
PAYCO    P EY1 K OW0
PAYNE    P EY1 N
PAYNA    P EY1 N AH0
PAYAN    P EY1 AH0 N
PAYER    P EY1 ER0
PAY'N    P EY1 AH0 N
PAYIN'    P EY1 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pay    (v) (p ei1)
PAYE    (n) (p ii2 ei2 w ai2 ii1)
pays    (v) (p ei1 z)
payee    (n) (p ei1 ii1)
payer    (n) (p ei1 @ r)
payday    (n) (p ei1 d ei)
payees    (n) (p ei1 ii1 z)
payers    (n) (p ei1 @ z)
paying    (v) (p ei1 i ng)
paynim    (n) (p ei1 n i m)

German-Thai: Longdo Dictionary
Papayabaum(n ) |der, pl. Papayabäume| ต้นมะละกอ เช่น Im Hintergrund sind die Bananenstauden sichtbar unten in der Mitte waechst ein neuer Papayabaum.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abhaspel {f}pay off reel; decoiler [Add to Longdo]
Aufhaspel {f}; Wickler {m}pay on reel; coiler [Add to Longdo]
Einzahlungsschein {m}pay in slip [Add to Longdo]
Lohnstreifen {m}; Gehaltsabrechnung {f}pay slip [Add to Longdo]
Lohntarif {m}pay scale [Add to Longdo]
Münzfernsehen {n}pay television [Add to Longdo]
Münztelefon {n}; Münzfernsprecher {m}pay phone [Add to Longdo]
Soldbuch {n}pay book [Add to Longdo]
Tarifkonflikt {m}pay dispute [Add to Longdo]
zahlbar an selbstpay self [Add to Longdo]
Geben Sie acht auf seine Worte!Pay heed to what he says! [Add to Longdo]
Passen Sie gut auf!Pay close attention! [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
pays(n) |m, pl. pays| ประเทศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃぱゆき[, japayuki] (n) derog. term for Asian women working in Japan [Add to Longdo]
ただじゃおかないぞ;ただではおかないぞ[, tadajaokanaizo ; tadadehaokanaizo] (exp) You'll pay for this!; You'd better keep your mouth shut! [Add to Longdo]
アエクィデンスサパイェンシス[, aekuidensusapaienshisu] (n) Sapayo cichlid (Aequidens sapayensis) [Add to Longdo]
イージーペイメント[, i-ji-peimento] (n) easy payment (system) [Add to Longdo]
カートン;カルトン[, ka-ton ; karuton] (n) (1) carton (e.g. of cigarettes); (2) tray (in which money is placed when paying); dish; (3) (カルトン only) pasteboard (fre [Add to Longdo]
サイト[, saito] (n) (1) site (usu. website); (2) sight; (3) (abbr) payable on sight; (P) [Add to Longdo]
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]
ノーワークノーペイ[, no-wa-kuno-pei] (n) no work no pay [Add to Longdo]
バックペイ[, bakkupei] (n) back pay [Add to Longdo]
パパイア(P);パパイヤ[, papaia (P); papaiya] (n) papaya; pawpaw; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huán, ㄏㄨㄢˊ, / ] pay back; return; surname Huan, #37 [Add to Longdo]
访问[fǎng wèn, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ, 访 / ] pay a visit (to); to access; to interview, #2,178 [Add to Longdo]
注重[zhù zhòng, ㄓㄨˋ ㄓㄨㄥˋ, ] pay attention to; emphasize, #2,911 [Add to Longdo]
拜年[bài nián, ㄅㄞˋ ㄋㄧㄢˊ, ] pay a New Year call; wish sb a Happy New Year, #8,126 [Add to Longdo]
付款[fù kuǎn, ㄈㄨˋ ㄎㄨㄢˇ, ] pay; payment, #9,206 [Add to Longdo]
来访[lái fǎng, ㄌㄞˊ ㄈㄤˇ, 访 / ] pay a visit, #9,899 [Add to Longdo]
拜访[bài fǎng, ㄅㄞˋ ㄈㄤˇ, 访 / ] pay a visit; call on, #10,071 [Add to Longdo]
理会[lǐ huì, ㄌㄧˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] pay attention to; take notice of, #10,289 [Add to Longdo]
不问[bù wèn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˋ, / ] pay no attention to; disregard; ignore; let go unpunished; let off, #11,646 [Add to Longdo]
买单[mǎi dān, ㄇㄞˇ ㄉㄢ, / ] pay the restaurant bill, #11,699 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ペイパーユーズ[ぺいぱーゆーず, peipa-yu-zu] pay-per-use [Add to Longdo]
ペイロード[ぺいろーど, peiro-do] payload (of a cell, packet, etc.) [Add to Longdo]
荷物[にもつ, nimotsu] payload (of a packet, cell, etc.) [Add to Longdo]
公衆電話[こうしゅうでんわ, koushuudenwa] public telephone, pay phone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (21 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pay \Pay\ (p[=a]), v. i.
   To give a recompense; to make payment, requital, or
   satisfaction; to discharge a debt.
   [1913 Webster]
 
      The wicked borroweth, and payeth not again. --Ps.
                          xxxvii. 21.
   [1913 Webster]
 
   2. Hence, to make or secure suitable return for expense or
    trouble; to be remunerative or profitable; to be worth the
    effort or pains required; as, it will pay to ride; it will
    pay to wait; politeness always pays.
    [1913 Webster]
 
   {To pay for}.
    (a) To make amends for; to atone for; as, men often pay
      for their mistakes with loss of property or
      reputation, sometimes with life.
    (b) To give an equivalent for; to bear the expense of; to
      be mulcted on account of.
      [1913 Webster]
 
         'T was I paid for your sleeps; I watched your
         wakings.             --Beau. & Fl.
      [1913 Webster]
 
   {To pay off}. [Etymol. uncertain.]
    (a) (Naut.) To fall to leeward, as the head of a vessel
      under sail.
    (b) to repay (a debt).
 
   {To pay on}. [Etymol. uncertain.] To beat with vigor; to
    redouble blows. [Colloq.]
 
   {To pay round} [Etymol. uncertain.] (Naut.) To turn the
    ship's head.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pay \Pay\ (p[=a]), v. t. [OF. peier, fr. L. picare to pitch, pix
   pitch: cf. OF. peiz pitch, F. poix. See {Pitch} a black
   substance.] (Naut.)
   To cover, as bottom of a vessel, a seam, a spar, etc., with
   tar or pitch, or waterproof composition of tallow, resin,
   etc.; to smear.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pay \Pay\, v. t. [imp. & p. p. {Paid} (p[=a]d); p. pr. & vb. n.
   {Paying}.] [OE. paien, F. payer, fr. L. pacare to pacify,
   appease, fr. pax, pacis, peace. See {Peace}.]
   1. To satisfy, or content; specifically, to satisfy (another
    person) for service rendered, property delivered, etc.; to
    discharge one's obligation to; to make due return to; to
    compensate; to remunerate; to recompense; to requite; as,
    to pay workmen or servants.
    [1913 Webster]
 
       May no penny ale them pay [i. e., satisfy]. --P.
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
       [She] pays me with disdain.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, figuratively: To compensate justly; to requite
    according to merit; to reward; to punish; to retort or
    retaliate upon.
    [1913 Webster]
 
       For which, or pay me quickly, or I'll pay you. --B.
                          Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. To discharge, as a debt, demand, or obligation, by giving
    or doing what is due or required; to deliver the amount or
    value of to the person to whom it is owing; to discharge a
    debt by delivering (money owed). "Pay me that thou owest."
    --Matt. xviii. 28.
    [1913 Webster]
 
       Have patience with me, and I will pay thee all.
                          --Matt. xviii.
                          26.
    [1913 Webster]
 
       If they pay this tax, they starve.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. To discharge or fulfill, as a duy; to perform or render
    duty, as that which has been promised.
    [1913 Webster]
 
       This day have I paid my vows.     --Prov. vii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   5. To give or offer, without an implied obligation; as, to
    pay attention; to pay a visit.
    [1913 Webster]
 
       Not paying me a welcome.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To pay off}.
    (a) To make compensation to and discharge; as, to pay off
      the crew of a ship.
    (b) To allow (a thread, cord, etc.) to run off; to unwind.
    (c) to bribe.
 
   {To pay one's duty}, to render homage, as to a sovereign or
    other superior.
 
   {To pay out} (Naut.), to pass out; hence, to slacken; to
    allow to run out; as, to pay out more cable. See under
    {Cable}.
 
   {To pay the piper}, to bear the cost, expense, or trouble.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pay \Pay\, n.
   1. Satisfaction; content. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. An equivalent or return for money due, goods purchased, or
    services performed; salary or wages for work or service;
    compensation; recompense; payment; hire; as, the pay of a
    clerk; the pay of a soldier.
    [1913 Webster]
 
       Where only merit constant pay receives. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       There is neither pay nor plunder to be got.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   {Full pay}, the whole amount of wages or salary; maximum pay;
    especially, the highest pay or allowance to civil or
    military officers of a certain rank, without deductions.
    
 
   {Half pay}. See under {Half}.
 
   {Pay day}, the day of settlement of accounts.
 
   {Pay dirt} (Mining), earth which yields a profit to the
    miner. [Western U.S.]
 
   {Pay office}, a place where payment is made.
 
   {Pay roll},
    (a) a roll or list of persons entitled to payment, with
      the amounts due; now usually one word, {payroll}.
    (b) the total sum of money which is paid to all employees
      on payday.
      [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pay
   n 1: something that remunerates; "wages were paid by check"; "he
      wasted his pay on drink"; "they saved a quarter of all
      their earnings" [syn: {wage}, {pay}, {earnings},
      {remuneration}, {salary}]
   v 1: give money, usually in exchange for goods or services; "I
      paid four dollars for this sandwich"; "Pay the waitress,
      please"
   2: convey, as of a compliment, regards, attention, etc.; bestow;
     "Don't pay him any mind"; "give the orders"; "Give him my
     best regards"; "pay attention" [syn: {give}, {pay}]
   3: cancel or discharge a debt; "pay up, please!" [syn: {pay up},
     {ante up}, {pay}] [ant: {default}, {default on}]
   4: bring in; "interest-bearing accounts"; "How much does this
     savings certificate pay annually?" [syn: {yield}, {pay},
     {bear}]
   5: do or give something to somebody in return; "Does she pay you
     for the work you are doing?" [syn: {pay}, {pay off}, {make
     up}, {compensate}]
   6: dedicate; "give thought to"; "give priority to"; "pay
     attention to" [syn: {give}, {pay}, {devote}]
   7: be worth it; "It pays to go through the trouble"
   8: render; "pay a visit"; "pay a call"
   9: bear (a cost or penalty), in recompense for some action;
     "You'll pay for this!"; "She had to pay the penalty for
     speaking out rashly"; "You'll pay for this opinion later"
   10: make a compensation for; "a favor that cannot be paid back"
   11: discharge or settle; "pay a debt"; "pay an obligation"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 divvy
 
 1. (argo) kısım, pay
 2. up ile paylaşmak, bölmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dole
 
 1. kısım, hisse, pay, nasip
 2. muhtaç kimselere yiyecek, giyecek v.b dağıtımı, yardım, iane, sadaka verme
 3. hükümetin işsizlere yardım olarak verdiği para
 4. out ile iane olarak dağıtmak
 5. ufak miktarda giyecek, yiyecek v.b yardımı yapmak. go veya be on the dole hükümetin işsizlere yaptığı para yardımı listesine katılmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cut
 
 1. kesme, kesiş
 2. biçki
 3. biçim, şekil
 4. oyulmuş geçit
 5. dilim, parça
 6. (matb.) klişe
 7. hisse, pay
 8. (A.B.D), (argo) bir soygun veya ganimetten bir kimseye düşen pay
 9. inciten söz veya tavır
 10. fiyat, tahsisat veya maaştan indirim, kesinti. cut of beef sığır etinden belirli bir kısım (biftek, kotlet, kontrfile) cuts of meat et kesimleri. a cut above bir derece daha iyi. short cut kestirme yol.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 desert
 
 1. liyakat, istihkak, pay, hisse
 2. mükafatı hak etme. He got his deserts. Hak ettiğini buldu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 interest
 
 1. alaka, ilgi, merak
 2. merak uyandırma, zevk verme kabiliyeti
 3. hisse, pay
 4. menfaat
 5. kar, kazanç
 6. faiz
 7. (çoğ.) iktisadi hayatta hakim grup. in the interest of menfaatine, için. vested interests (ikt.) alakadar menfaatler
 8. hakları tanınmış iktisadi müesseseler.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lot
 
 1. (-ted, - ting) kısmet, kader, talih, baht, nasip
 2. kura
 3. (İng.) vergi
 4. arazi parçası
 5. hisse, pay
 6. (gen.) (çoğ.) birçok, çok miktar
 7. kısım, parça
 8. nevi, tip
 9. taksim etmek, hisselere ayırmak
 10. kısımlara ayırmak (arazi)
 11. kur'a ile taksim etmek. a lot çok. cast in one' lot with birinin kaderine bağlanmak, birinin nasibini paylaşmak. cast lots zar atarak veya başka suretle talihini denemek. draw lots kur'a çekmek. odd lot az miktar. He has lots of friends. Pek çok dostu var. the lot hepsi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 moiety
 
 1. yarım, yarı
 2. parça, (kıs.)ım, pay.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 part
 
 1. parça, (kıs.)ım, cüz
 2. birbirine eşit olan (kıs.)ımlardan her biri
 3. uzuv
 4. (mat.) fasıl
 5. hisse, pay
 6. rol
 7. görev
 8. (müz.) fasıl, parti, belirli bir salgı veya sese mahsus (kıs.)ım
 9. semt, taraf
 10. saçların ayrıldığı yer
 11. (kıs.)men .part and parcel esas (kıs.)ım. part müsic (müz.) birkaç ses veya çalgı için yazılmış parça. part owner hissedar. part singing birkaç sesle şarkı söyleme. part writing (müz.) kontrpuan. parts of speech sözbölükleri. aliquot part (mat.) tam bölen. a person of part kabiliyetli kimse, çok cepheli adam. component parts bir bütünü meydana getiren (kıs.)ımlar. for my part bana kalırsa, benim fikrimce, bence. foreign parts dış ülkeler, yabancı memleketler. for the most part çoğunlukla, ekseriya, esas itibariyle. in part (kıs.)men
 12. bazı hususlarda. in good part tatlılıkla, gönül hoşluğuyle. in parts parça parça, (kıs.)ım (kıs.)ım. on the part of tarafından. play a part bir rolü oynamak. spare parts yedek parçalar. take part in katılmak, iştirak etmek. take the part of birinden yana çıkmak, bir kimsenin tarafını tutmak
 13. rolünü almak. the greater part çoğunluk, ekseriyet. the outer part dış (kıs.)ımlar. the privy parts edep yerleri.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 portion
 
 1. (kıs.)ım, parça, cüz
 2. porsiyon, bir tabak yemek
 3. pay, hisse
 4. (kıs.)met, kader, nasip
 5. drahoma, çeyiz
 6. hisselere ayırmak, taksim etmek
 7. parsellemek
 8. miras bırakmak
 9. kızına drahoma vermek. lega1 portion (huk.) mahfuz hisse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 proportion
 
 1. oran, nispet: (çoğ.) bir cismin genişlik, uzunluk ve derinliği, ebat, boyutlar
 2. hisse, pay
 3. uygunluk
 4. (mat.) iki çift nicelik arasındaki nispet eşitliği, oran- tı
 5. orantı kuralı
 6. orantı kurmak
 7. birbirine uyumlu kılmak. proportion of births to population nüfusa göre doğum nispeti. a large proportion of the profits karın önemli miktarı. in proportion to nispetle, nazaran. all out of proportion tamamen nispetsiz.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 quantum
 
 1. (çoğ.) -ta) miktar, meblâğ
 2. belirli miktar, pay, hisse
 3. (fiz.) en ufak enerji birimi. quantum leap önemli bir atılım. quantum theory (fiz.) kuantum teorisi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 quota
 
 1. hisse, pay
 2. belirli sayı veya miktar, kontenjan, kota.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ration
 
 1. pay, hisse
 2. vesika ile verilen miktar
 3. tayın, er azığı
 4. tayın vermek
 5. vesika ile dağıtmak
 6. tayın miktarını tespit etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 share
 
 1. pay, hisse, parça
 2. hisse senedi
 3. taksim etmek, hisselere ayırmak
 4. bölüşmek, paylaşmak
 5. iştirak etmek
 6. hissesi olmak
 7. hisse veya payına düşeni almak. share and share alike eşit paylarla. go shares paylaşmak. preferred shares imtiyazlı hisseler.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 snack
 
 1. kısım, hisse
 2. pay
 3. lokma, bir iki lokmalık yemek
 4. ("on" ile) yemekler arası atıştırmak. snack bar alaminüt yemeklerin yendiği lokanta.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 allot
 
 1. kur'a usulü ile tayin etmek
 2. pay etmek, bölüştürmek
 3. tahsis etmek. allotment hisse, pay
 4. tayin
 5. tahsis
 6. bölüştürme, taksim
 7. tevzi .
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top