ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pay

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pay-, *pay*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
Payao(n) จังหวัดพะเยา
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
severance pay(n) เงินชดเชยเมื่อถูกให้ออกจากงาน เช่น Is there a law that requires employers to provide severance pay?, See also: on the basis of length, Syn. compensation for loss of job: money paid as compensation

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pay(vt) จ่าย, See also: จ่ายค่าตอบแทน, จ่ายค่าแรง, จ่ายค่าจ้าง, Syn. give, spend, lay out
pay(vt) สนใจ, See also: เอาใจใส่
pay(vt) ให้ความคิดเห็น, Syn. answer
pay(vt) ชดใช้, See also: ตอบแทน, ทดแทน, แก้แค้น, Syn. compensate
pay(n) ค่าแรง, See also: ค่าตอบแทน, ค่าจ้าง, รายได้, Syn. earnings, fee, wage, hire
pay(n) การจ่ายเงิน
payee(n) ผู้รับเงิน, Syn. earner, recipient, laborer
payer(n) ผู้จ่ายเงิน, Syn. pay master, purser
payor(n) ผู้จ่ายเงิน
pay in(phrv) จ่ายเงินหรือเช็คเข้าธนาคาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pay(เพ) vi., vt. จ่าย, ชำระ, ทายางกันซึม n. ค่าจ้าง., See also: payee n. payer n. payment n.
pay phonen. ตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ต้องหยอดเหรียญก่อนใช้
pay stationn. ตู้โทรศันท์สาธารณะ
payable(เพ'อะเบิล) adj. ซึ่งต้องชำระ
paybacknn. ระยะเวลาเอาทุนคืน
paycheckn. เช็คเงินค่าจ้าง, ค่าจ้าง
paydayn. วันจ่ายเงินเดือน, วันจ่ายเงิน, ค่าจ้าง
payee(เพอี') n. ผู้ได้รับการจ่ายเงิน, ผู้รับเงิน
payer(เพ'เออะ) n. ผู้จ่ายเงิน
payloadn. น้ำหนักบรรทุกที่ให้รายได้หรือกำไร

English-Thai: Nontri Dictionary
pay(n) ค่าตอบแทน, ค่าจ้าง, เงินเดือน
pay(vt) ตอบแทน, ชำระ, จ่ายเงิน, แก้แค้น, ชดใช้
payable(adj) ที่จะต้องจ่ายให้, ที่ต้องชำระ
payday(n) วันเงินเดือนออก, วันจ่ายเงิน, วันชำระเงิน
paymaster(n) สมุหบัญชี, พนักงานจ่ายเงิน
payment(n) การชำระเงิน, การจ่ายเงิน, ค่าตอบแทน
payroll(n) บัญชีเงินเดือน
papaya(n) มะละกอ
prepay(vt) จ่ายเงินล่วงหน้า
repay(vt) ชำระหนี้, ใช้คืน, ตอบแทน, คืนเงิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pay๑. จ่าย, ชำระ๒. ค่าจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay a callส่งใช้เงินที่เรียก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay a priceใช้ราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay as you earnชำระภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay loadน้ำหนักบรรทุก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay-per-viewจ่ายเมื่อรับชม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay-TVโทรทัศน์จ่ายค่ารับชม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payable at sightใช้เงินเมื่อได้เห็น (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payable on demandใช้เงินเมื่อทวงถาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payable to bearerใช้เงินแก่ผู้ถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Payback periodระยะเวลาคืนทุน [การบัญชี]
Paymentการชำระเงิน [TU Subject Heading]
Payment systemระบบการชำระเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Payrollเงินเดือน [การบัญชี]
Payroll deductionsการหักค่าจ้าง [TU Subject Heading]
Payroll taxภาษีค่าจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Payroll taxภาษีเงินเดือน [เศรษฐศาสตร์]
Payrollsบัญชีเงินเดือน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
pay lip service toเคารพ (อย่างไม่จริงใจหรือไม่เลื่อมใสอย่างแท้จริง)
pay through the noseจ่ายแพงเกินควร, Syn. pay too high a price
payment in kind(n) การชำระค่าตอบแทน ด้วยบริการหรือสินค้าอื่นใดแทนเงินสด
payment pro rataการชำระเงินตามสัดส่วน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll pay dearly for this!คุณจะจ่ายแพงสำหรับ การนี? ้! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Can't earn enough to pay her rent.งานที่เธอทำก็ไม่พอจ่ายค่าเช่าด้วยซ้ำ The Great Dictator (1940)
Don't pay any attention to him.ไม่ต้องสนใจที่เขาพูด The Great Dictator (1940)
- I'll pay you well.ใช่หัวหน้า ฉันจะจ่ายเงินให้คุณ อย่างดี Pinocchio (1940)
- Quiet! You boys have had your fun. Now pay for it.ชายคุณมีความสนุกของคุณ ตอนนี้จ่ายสำหรับมัน Pinocchio (1940)
Himmler pays a visit.เฮนด์ริช ฮิมม์เลอร์ ได้มาเยี่ยมแคมป์ Night and Fog (1956)
- But he's still gotta pay for what he did.- แต่เขาก็ยังคงต้องจ่ายสำหรับสิ่งที่เขาทำ 12 Angry Men (1957)
They pay $3 apiece!พวกเขาจ่าย $ 3 คนละ! 12 Angry Men (1957)
I better pay attention to my work.ฉันก็ให้ความสนใจกับการ ทำงานของฉัน The Old Man and the Sea (1958)
Make him pay for the line.ทำให้เขาจ่ายสำหรับบรรทัด ทำให้เขาจ่ายสำหรับมัน The Old Man and the Sea (1958)
That's why they pay me.แล้วทำไมพวกเขาจะจ่ายให้ฉัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
What does he pay you for murdering me?เขาจ่ายนายเท่าไรเพื่อฆ่าฉัน? The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
payA 10% tax will be withheld from the payment to you.
payAbout how much will I have to pay for all the treatments?
payAccording to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.
payA check is a method of paying money to somebody.
payAll of a sudden I remembered that I couldn't pay for so many books.
payAlso, please inform us of your terms of payment.
payAlthough they pay lip service to the idea of affirmative action, in reality very few minorities get hired.
payA man of wealth has to pay a lot of income tax.
payAmericans pay both federal taxes and state taxes.
payAre you going to pay a visit to China this fall?
payAs he is a man of his words, he will surely pay what he owes to you.
payAs is often the case with young men, he does not pay much attention to his health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินค่าจ้าง(n) wage, See also: payment, earnings, emolument, Syn. ค่าจ้าง, Example: เขาทำงานทั้งวันเพื่อเอาเงินค่าจ้างเล็กน้อยเป็นเบี้ยต่อไส้, Thai Definition: เงินที่ได้รับจากค่าแรงในการทำงาน
ควักกระเป๋า(v) pay, Syn. จ่ายเงิน, ซื้อ, Example: เขาอยากได้ของชิ้นนี้เหลือเกินแต่ไม่ยอมควักกระเป๋า, Notes: (สำนวน)
เคาน์เตอร์รับเงิน(n) paying-in
จ่ายล่วงหน้า(v) deposit, See also: pay in advance, Syn. ให้ล่วงหน้า, Ant. จ่ายย้อนหลัง, Example: เจ้าของบ้านเช่าให้เราจ่ายล่วงหน้า 3 เดือน, Thai Definition: ให้ก่อนที่จะถึงกำหนด
คืนเงิน(v) pay back, Example: ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้กับลูกค้าที่ไม่พอใจสินค้าภายใน 7 วัน, Thai Definition: ให้เงินกลับไป
โรย(v) pay out, See also: let out, Syn. หย่อน, ทิ้ง
ใส่ใจ(v) attend, See also: pay attention, give heed, Syn. ตั้งใจ, เอาใจจดจ่อ, สนใจ
ไหว้(v) salute, See also: pay respect to, Syn. เคารพ, คารวะ
ไหว้พระ(v) pay respect to the Buddha, Syn. นมัสการ, สักการะ
คืนทุน(v) pay back, Example: หลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ แม้ต้นทุนจะแพง แต่จะสามารถคืนทุนให้ผู้ขายได้ภายใน 7 เดือน, Thai Definition: ไดทุนที่ลงทุนไปกลับคืนมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[ao hū pai nā ao tā pai rai] (xp) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention  FR: ignorer délibérément
เอาใจใส่[aojaisai] (v, exp) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious  FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อารยชาติ[ārayachāt] (n) EN: civilized nation ; civilized country  FR: nation civilisée [ f ] ; pays civilisé [ m ]
อารยประเทศ[ārayaprathēt] (n) EN: civilized country  FR: pays civilisé [ m ]
แบ่งชำระเป็นงวด[baeng chamra pen ngūat] (v, exp) EN: pay by instalments/installments (Am.)
แบ่งเงินปันผล[baeng ngoenpanphon] (v, exp) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend
ใบฝากเงิน[bai fāk ngoen] (n, exp) EN: credit slip ; deposit slip ; pay-in slip  FR: formulaire de dépôt [ m ]
ใบแจ้งยอดเงินเดือน[baijaēng yøt ngoendeūoen] (n, exp) EN: pay slip
ใบรับเงินเดือน[bairap ngoendeūoen] (n, exp) EN: salary statement ; pay slip  FR: fiche de salaire [ f ] ; bulletin de paie/paye [ m ]
ใบสั่งจ่าย[baisangjāi] (n) EN: voucher ; check ; payment order  FR: reçu [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
pay
paye
pays
pay'n
payan
payco
payee
payer
payna
payne

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pay
PAYE
pays
payee
payer
payday
payees
payers
paying
paynim

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huán, ㄏㄨㄢˊ, / ] pay back; return; surname Huan #37 [Add to Longdo]
访问[fǎng wèn, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ, 访  /  ] pay a visit (to); to access; to interview #2,178 [Add to Longdo]
注重[zhù zhòng, ㄓㄨˋ ㄓㄨㄥˋ,  ] pay attention to; emphasize #2,911 [Add to Longdo]
拜年[bài nián, ㄅㄞˋ ㄋㄧㄢˊ,  ] pay a New Year call; wish sb a Happy New Year #8,126 [Add to Longdo]
付款[fù kuǎn, ㄈㄨˋ ㄎㄨㄢˇ,  ] pay; payment #9,206 [Add to Longdo]
来访[lái fǎng, ㄌㄞˊ ㄈㄤˇ,  访 /  ] pay a visit #9,899 [Add to Longdo]
拜访[bài fǎng, ㄅㄞˋ ㄈㄤˇ,  访 /  ] pay a visit; call on #10,071 [Add to Longdo]
理会[lǐ huì, ㄌㄧˇ ㄏㄨㄟˋ,   /  ] pay attention to; take notice of #10,289 [Add to Longdo]
不问[bù wèn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˋ,   /  ] pay no attention to; disregard; ignore; let go unpunished; let off #11,646 [Add to Longdo]
买单[mǎi dān, ㄇㄞˇ ㄉㄢ,   /  ] pay the restaurant bill #11,699 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Papayabaum(n) |der, pl. Papayabäume| ต้นมะละกอ เช่น Im Hintergrund sind die Bananenstauden sichtbar unten in der Mitte waechst ein neuer Papayabaum.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abhaspel { f }pay off reel; decoiler [Add to Longdo]
Aufhaspel { f }; Wickler { m }pay on reel; coiler [Add to Longdo]
Einzahlungsschein { m }pay in slip [Add to Longdo]
Lohnstreifen { m }; Gehaltsabrechnung { f }pay slip [Add to Longdo]
Lohntarif { m }pay scale [Add to Longdo]
Münzfernsehen { n }pay television [Add to Longdo]
Münztelefon { n }; Münzfernsprecher { m }pay phone [Add to Longdo]
Soldbuch { n }pay book [Add to Longdo]
Tarifkonflikt { m }pay dispute [Add to Longdo]
zahlbar an selbstpay self [Add to Longdo]
Geben Sie acht auf seine Worte!Pay heed to what he says! [Add to Longdo]
Passen Sie gut auf!Pay close attention! [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
pays(n) |m, pl. pays| ประเทศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイト[saito] (n) (1) site (usu. website); (2) sight; (3) (abbr) payable on sight; (P) #258 [Add to Longdo]
以上(P);已上[いじょう, ijou] (n-adv, n-t) (1) (See 余・1) not less than; ... and more; ... and upwards; (2) beyond ... (e.g. one's means); further (e.g. nothing further to say); more than ... (e.g. cannot pay more than that); (3) above-mentioned; foregoing; (4) since ...; seeing that ...; (5) this is all; that is the end; the end; (P) #312 [Add to Longdo]
付け[づけ, duke] (n) (1) fixed; (2) bill; bill of sale; (3) tab (for later payment); credit; (P) #1,093 [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1, vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) { ling } (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1, vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) #1,784 [Add to Longdo]
留意[りゅうい, ryuui] (n, vs) heeding; paying attention; bearing in mind #2,817 [Add to Longdo]
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1, vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P) #3,499 [Add to Longdo]
穴(P);孔[あな, ana] (n, n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P) #3,690 [Add to Longdo]
神田[しんでん;かみた, shinden ; kamita] (n) (arch) field affiliated with a shrine (the tax-exempt proceeds of its harvest going to pay for shrine operations) #3,895 [Add to Longdo]
会計[かいけい, kaikei] (n, adj-no) account; finance; accountant; treasurer; paymaster; reckoning; bill; (P) #3,915 [Add to Longdo]
荷物[にもつ, nimotsu] (n) (1) (See 御荷物) luggage; baggage; (2) (See 足まとい) burden; (3) payload (of a packet, cell, etc.); (P) #8,297 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ペイパーユーズ[ぺいぱーゆーず, peipa-yu-zu] pay-per-use [Add to Longdo]
ペイロード[ぺいろーど, peiro-do] payload (of a cell, packet, etc.) [Add to Longdo]
荷物[にもつ, nimotsu] payload (of a packet, cell, etc.) [Add to Longdo]
公衆電話[こうしゅうでんわ, koushuudenwa] public telephone, pay phone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pay \Pay\ (p[=a]), v. i.
   To give a recompense; to make payment, requital, or
   satisfaction; to discharge a debt.
   [1913 Webster]
 
      The wicked borroweth, and payeth not again. --Ps.
                          xxxvii. 21.
   [1913 Webster]
 
   2. Hence, to make or secure suitable return for expense or
    trouble; to be remunerative or profitable; to be worth the
    effort or pains required; as, it will pay to ride; it will
    pay to wait; politeness always pays.
    [1913 Webster]
 
   {To pay for}.
    (a) To make amends for; to atone for; as, men often pay
      for their mistakes with loss of property or
      reputation, sometimes with life.
    (b) To give an equivalent for; to bear the expense of; to
      be mulcted on account of.
      [1913 Webster]
 
         'T was I paid for your sleeps; I watched your
         wakings.             --Beau. & Fl.
      [1913 Webster]
 
   {To pay off}. [Etymol. uncertain.]
    (a) (Naut.) To fall to leeward, as the head of a vessel
      under sail.
    (b) to repay (a debt).
 
   {To pay on}. [Etymol. uncertain.] To beat with vigor; to
    redouble blows. [Colloq.]
 
   {To pay round} [Etymol. uncertain.] (Naut.) To turn the
    ship's head.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pay \Pay\ (p[=a]), v. t. [OF. peier, fr. L. picare to pitch, pix
   pitch: cf. OF. peiz pitch, F. poix. See {Pitch} a black
   substance.] (Naut.)
   To cover, as bottom of a vessel, a seam, a spar, etc., with
   tar or pitch, or waterproof composition of tallow, resin,
   etc.; to smear.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pay \Pay\, v. t. [imp. & p. p. {Paid} (p[=a]d); p. pr. & vb. n.
   {Paying}.] [OE. paien, F. payer, fr. L. pacare to pacify,
   appease, fr. pax, pacis, peace. See {Peace}.]
   1. To satisfy, or content; specifically, to satisfy (another
    person) for service rendered, property delivered, etc.; to
    discharge one's obligation to; to make due return to; to
    compensate; to remunerate; to recompense; to requite; as,
    to pay workmen or servants.
    [1913 Webster]
 
       May no penny ale them pay [i. e., satisfy]. --P.
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
       [She] pays me with disdain.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, figuratively: To compensate justly; to requite
    according to merit; to reward; to punish; to retort or
    retaliate upon.
    [1913 Webster]
 
       For which, or pay me quickly, or I'll pay you. --B.
                          Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. To discharge, as a debt, demand, or obligation, by giving
    or doing what is due or required; to deliver the amount or
    value of to the person to whom it is owing; to discharge a
    debt by delivering (money owed). "Pay me that thou owest."
    --Matt. xviii. 28.
    [1913 Webster]
 
       Have patience with me, and I will pay thee all.
                          --Matt. xviii.
                          26.
    [1913 Webster]
 
       If they pay this tax, they starve.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. To discharge or fulfill, as a duy; to perform or render
    duty, as that which has been promised.
    [1913 Webster]
 
       This day have I paid my vows.     --Prov. vii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   5. To give or offer, without an implied obligation; as, to
    pay attention; to pay a visit.
    [1913 Webster]
 
       Not paying me a welcome.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To pay off}.
    (a) To make compensation to and discharge; as, to pay off
      the crew of a ship.
    (b) To allow (a thread, cord, etc.) to run off; to unwind.
    (c) to bribe.
 
   {To pay one's duty}, to render homage, as to a sovereign or
    other superior.
 
   {To pay out} (Naut.), to pass out; hence, to slacken; to
    allow to run out; as, to pay out more cable. See under
    {Cable}.
 
   {To pay the piper}, to bear the cost, expense, or trouble.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pay \Pay\, n.
   1. Satisfaction; content. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. An equivalent or return for money due, goods purchased, or
    services performed; salary or wages for work or service;
    compensation; recompense; payment; hire; as, the pay of a
    clerk; the pay of a soldier.
    [1913 Webster]
 
       Where only merit constant pay receives. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       There is neither pay nor plunder to be got.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   {Full pay}, the whole amount of wages or salary; maximum pay;
    especially, the highest pay or allowance to civil or
    military officers of a certain rank, without deductions.
    
 
   {Half pay}. See under {Half}.
 
   {Pay day}, the day of settlement of accounts.
 
   {Pay dirt} (Mining), earth which yields a profit to the
    miner. [Western U.S.]
 
   {Pay office}, a place where payment is made.
 
   {Pay roll},
    (a) a roll or list of persons entitled to payment, with
      the amounts due; now usually one word, {payroll}.
    (b) the total sum of money which is paid to all employees
      on payday.
      [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pay
   n 1: something that remunerates; "wages were paid by check"; "he
      wasted his pay on drink"; "they saved a quarter of all
      their earnings" [syn: {wage}, {pay}, {earnings},
      {remuneration}, {salary}]
   v 1: give money, usually in exchange for goods or services; "I
      paid four dollars for this sandwich"; "Pay the waitress,
      please"
   2: convey, as of a compliment, regards, attention, etc.; bestow;
     "Don't pay him any mind"; "give the orders"; "Give him my
     best regards"; "pay attention" [syn: {give}, {pay}]
   3: cancel or discharge a debt; "pay up, please!" [syn: {pay up},
     {ante up}, {pay}] [ant: {default}, {default on}]
   4: bring in; "interest-bearing accounts"; "How much does this
     savings certificate pay annually?" [syn: {yield}, {pay},
     {bear}]
   5: do or give something to somebody in return; "Does she pay you
     for the work you are doing?" [syn: {pay}, {pay off}, {make
     up}, {compensate}]
   6: dedicate; "give thought to"; "give priority to"; "pay
     attention to" [syn: {give}, {pay}, {devote}]
   7: be worth it; "It pays to go through the trouble"
   8: render; "pay a visit"; "pay a call"
   9: bear (a cost or penalty), in recompense for some action;
     "You'll pay for this!"; "She had to pay the penalty for
     speaking out rashly"; "You'll pay for this opinion later"
   10: make a compensation for; "a favor that cannot be paid back"
   11: discharge or settle; "pay a debt"; "pay an obligation"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top