ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pun

P AH1 N   
178 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pun-, *pun*
Possible hiragana form: ぷん
English-Thai: Longdo Dictionary
punt(vi) เตะกินแดน (ใช้ในอเมริกันฟุตบอล)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pun[N] คำที่มีความหมายสองนัย, See also: คำที่พูดสองแง่สองง่าม, Syn. witticism, quibble
puna[N] ที่ราบสูงหนาวเย็น
punk[N] วัสดุสำหรับจุดไฟ
punt[VI] เล่นพนัน
punt[VI] เตะ, See also: เตะบอล, Syn. kick
punt[N] การเตะ, See also: การเตะบอล
punt[N] เรือท้องแบน
puny[ADJ] เล็กและอ่อนแอ, Syn. feeble, diminutive, weak
puny[ADJ] ไม่เพียงพอ, Syn. inadequate
punch[VT] ชก, See also: ไล่ถลุง, ต่อย, Syn. strike, knock

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
punch(พันชฺ) n. เครื่องตอกรู,เครื่องปั๊ม,หมัด,หมัดเด็ด vt. เจาะ,ต่อย,ไล่แหย่
punched cardบัตรเจาะรูหมายถึง บัตรที่นำมาเจาะเป็นรู เพื่อเป็นข้อมูลที่จะส่งเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม การเจาะบัตรให้เป็นรูนี้ต้องเจาะด้วยเครื่องเจาะบัตร (keypunch) ซึ่งมีลักษณะคล้ายพิมพ์ดีด เช่น ถ้าเจาะตัวอักษร A ก็จะมีรูที่คอลัมน์ 1 และ 12 รูต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ (โดยใช้แปรงไฟฟ้าปัดผ่าน) แล้วนำไปเก็บในหน่วยความจำ วิธีส่งข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์แบบนี้ เกือบจะเป็นแบบแรกที่ใช้กัน เดี๋ยวนี้ถือว่าล้าสมัยไปเสียแล้วเพราะไม่สะดวกในการเก็บรักษา กับทั้งสิ้นเปลืองมาก จุข้อมูลน้อยถ้าเทียบกับจานบันทึก นอกจากนั้น ใช้แล้วนำมาใช้อีกไม่ได้ เจาะผิดก็แก้ไขไม่ได้ ต้องทิ้งไป แล้วทำใหม่ ทำให้สิ้นเปลืองดู card ประกอบ
punctilious(พังคฺทิล'เลียส) adj. หยุมหยิม,ระเบียบหยุมหยิม,เจ้าระเบียบ,เจ้ายศเจ้าอย่าง., See also: punctiliousness n.
punctual(พังคฺ'ชวล) adj. ตรงต่อเวลา,รักษาเวลา,ตามกำหนด,ถูกต้อง,เป็นแต้ม,เป็นจุด., See also: punctuality n. punctualness n., Syn. on time,prompt
punctuate(พังคฺ'ชุเอท) vt. ใส่จุดเครื่องหมายวรรคตอน, Syn. emphasize,mark
punctuation markn. เครื่องหมายวรรคตอน adj., See also: punctuative adj.
punctuatorn. ผู้ใส่จุดเครื่องหมายวรรคตอน
puncture(พังคฺ'เชอะ) n. การเจาะ,การแทง,การตำ,การทำให้แฟบ,รูเจาะ,รูแทง. vt. เจาะ,เจาะรู. vi. กลายเป็นถูกเจาะรู., See also: puncturable adj. puncturer n., Syn. perforating
pundit(พัน'ดิท) n. บัณฑิต,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีความรู้มาก., See also: punditic adj. punditically adv., Syn. expert,sage,prophet
pungent(พัง'เจินทฺ) adj. (รส) จัด, (กลิ่น) ฉุน,แสบ,เผ็ด,รุนแรง,คมกริบ,แหลมคม,กระตุ้น,เสียดแทง., See also: pungency n., Syn. aromatic,poignant

English-Thai: Nontri Dictionary
pun(n) การเล่นคำ,การเล่นสำนวน
pun(vi) เล่นคำ,เล่นสำนวน
punch(n) เครื่องเจาะรู,การต่อย,สุราผสม,ลิ่ม,ปั๊ม,หมัด
punch(vt) เจาะรู,ต่อย,แหย่,ไล่
puncheon(n) ไหสุรา,ถังเหล้า
punctilio(n) ความเจ้าระเบียบ,มารยาท,ข้อปลีกย่อย,เรื่องหยุมหยิม
punctilious(adj) เจ้าระเบียบ,เจ้ายศเจ้าอย่าง,หยุมหยิม
punctual(adj) ตรงเวลา,ทันกำหนด,ตามกำหนด
punctuality(n) ความตรงเวลา,การรักษาเวลา
punctuate(vt) เว้นวรรค,คั่น,สลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
punการเล่นคำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
punchเจาะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
punchคีมควัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
punch cardบัตรเจาะรู [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
punch cardบัตรเจาะรู [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
punchdrunkอาการเมาหมัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
punctate-เป็นจุด, -เป็นแต้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
punctateจุดโปร่งแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
puncticulateจุดละเอียดโปร่งแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
punctiform๑. คล้ายจุด๒. อยู่ในจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Punch cardบัตรเจาะรู [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Punched card systemsระบบบัตรเจาะรู [TU Subject Heading]
Punctuationเครื่องหมายวรรคตอน [TU Subject Heading]
punishable offenceการกระทำผิดที่มีโทษตามกฎหมาย [การทูต]
Punishment in crime deterrenceการลงโทษเพื่อปกป้องปรามอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Punishment1ทัณฑกรรม [TU Subject Heading]
Punk rock musicดนตรีพั๊งค์ร็อค [TU Subject Heading]
Puntioplites protozsronปลากระมัง [TU Subject Heading]
Puntiusพุนทิอัส [TU Subject Heading]
Puntius aurotaeniatusปลาปก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
punch press[พันชฺ เพรส] (n) แท่นอัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was hoping for something a bit more subtle, or a pun at Ieast.นั่นคือทั้งหมดที่ พวกเขาบอกให้คุณบอกผม Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
These types of things should not be easily discounted, but we do have to take these things at face value, no pun intended.ของพวกนี้เราไม่ควรมองข้ามไป เราจะต้องพยามมองหาคุณค่าของมันออกมา คุณว่ามั้ย Henry Poole Is Here (2008)
These types of things should not be easily discounted, but we do have to take these things at face value, no pun intended.ของพวกนี้เราไม่ควรมองข้ามไป เราจะต้องพยามมองหาคุณค่าของมันออกมา คุณว่ามั้ย Henry Poole Is Here (2008)
I imagine you have a lot on your plate. No pun intended.ผมคิดว่าคุณมีจำนวนมากในจานของคุณ ไม่มีเล่นสำนวนเจตนา Revolutionary Road (2008)
a pun with the fairytale "The Little Mermaid" and water bubbles. It's too sad.มันไม่น่าเศร้าเกินไปเหรอ? Episode #1.17 (2009)
Work - a pun for flirting and picking up women. Son, you work here as well.ลูกพ่อ แกก็ทำธุระของแกที่นี่ด้วยเหมือนกัน Episode #1.17 (2009)
Just think, that terrible pun is the last thing you'll ever hear.คิดดูนะ มันเป็นคำพูด 2 แง่ 2 ง่าม สุดท้ายที่นายจะได้ยิน Chuck Versus the Ring (2009)
- No pun intended.- ไม่ใช่พูดเป็นนัยนะ The Dwarf in the Dirt (2009)
No pun intended.ไม่ตั้งใจจะพูดสองนัย Haunted (2009)
In fact, sources say the mansion was as empty as a tomb, no pun intended.ที่จริง, แหล่งข่าวบอกว่าที่แมนชั่น ร้างเหมือนป่าช้า ไม่ได้ตั้งใจจะเล่นคำนะ I Smell a Rat (2010)
I never realized how many sex puns you could makeฉันไม่เคยรู้เลยว่าเธอมีเซ็กซ์มาแล้วกับคนกี่คน The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Their greatest hits- the pun being inescapable... include multiple brutal murders along with importing and distributing nearly 2 tons of cocaine and copious amounts of heroin between 1990 and 2009.ผลงานชิ้นเอกของพวกเขา อีกนัยหนึ่งซึ่งหนีไม่พ้น การฆาตกรรมอย่างเหี้ยมโหดหลายคดี ร่วมกับการลักลอบขน และค้า Rite of Passage (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
punAn overwhelming majority voted to abolish the brutal punishment.
punAnyone who breaks this rule is liable to severe punishment.
punA person who steals deserves punishment.
punAs usual, Mike turned up on time. He's very punctual.
punBecause he lied, he was punished.
punBe punctual for appointments, otherwise you'll lose face.
punCan't you ever be punctual? I have been waiting here for one hour.
punCompared with her sister, she isn't very punctual.
punDangerous driving should be punished.
punDidn't it ever occur to them that they would be punished?
punDo not punish the girl severely; go easy on her.
punDon't punish him for breaking the window. He is not to blame.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระวางโทษ[N] punishment, See also: penalty, Example: ผู้ที่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท
เครื่องหมายวรรคตอน[N] punctuation mark, Example: ประโยคเหล่านี้ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน
ที่เจาะรูกระดาษ[N] punch
วรรคตอน[N] space, See also: punctuation, Example: ศิลาจารึกตัวจริงเขาเขียนติดกันหมด ไม่มีเว้นวรรคตอน
อาญา[N] penalty, See also: punishment, sanction, Syn. โทษ, Example: สถานที่ที่เป็นซ่องของพวกโจรผู้ร้ายหนีอาญาบ้านเมือง เป็นลักษณะชุมชนที่กระจายออกไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อัด[V] hit, See also: punch, strike, Syn. ชก, ต่อย, ซ้อม, Example: นักเลงพากันรุมอัดฝ่ายตรงข้างเสียจนสะบักสะบอม
เขตโทษ[N] penalty area, See also: punishment zone, Syn. จุดโทษ, Example: ทีมอังกฤษทำฟาล์วในเขตโทษถึง 7 ครั้งในเกมนี้, Count unit: เขต, Thai definition: เขตที่ยิงลูกโทษ, Notes: ใช้ในกีฬาฟุตบอล
โทษ[N] punishment, See also: penalty, chastisement, correction, Example: เขาถูกระบุโทษรุนแรงถึงขั้นถอนใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจ, Thai definition: มาตรการที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา, Notes: (กฎหมาย)
พัดชัก[N] punkah, See also: punka, Example: สมัยนี้คงจะหาซื้อพัดชักได้ยากเต็มที, Count unit: แผง, Thai definition: เครื่องโบกลมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดระบาย ติดห่วงแขวนกับเพดานมีเชือกชัก
พิถีพิถัน[ADV] punctiliously, See also: carefully, meticulously, fastidiously, Syn. ละเอียดละออ, ประณีตบรรจง, ถี่ถ้วน, ระมัดระวัง, Example: เขาตัดเย็บชุดราตรีนี้อย่างพิถีพิถัน เพราะอยากให้ออกมาสวยงามที่สุด, Thai definition: อย่างละเอียดลออเกินปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญา[adj.] (ātyā = ātchayā) EN: penal   FR: pénal ; punissable ; condamnable
อาญา[n.] (āyā) EN: punishment ; sanction ; penalty   FR: sanction [f] ; punition [f] ; peine [f] ; sentence [f]
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage   FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; académiste [m] (vx)
บัตรเจาะรู[n. exp.] (bat jǿ rū) EN: punched card   FR: carte perforée [f]
บ่ง[v.] (bong) EN: puncture ; prick   FR: piquer
ชก[X] (chok) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash   FR: frapper ; boxer ; porter un coup
ชกมวย[v.] (chokmūay) EN: box ; punch ; cuff ; jab ; hit   FR: boxer ; combattre
ชกต่อย[v.] (choktǿi) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash ; fight ; have a fight   
ฉุน[adj.] (chun) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant   FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide
ฝังเข็ม[v.] (fangkhem) EN: perform acupuncture   FR: pratiquer l'acupuncture

CMU English Pronouncing Dictionary
PUN P AH1 N
PUNG P AH1 NG
PUNK P AH1 NG K
PUNT P AH1 N T
PUNY P Y UW1 N IY0
PUNS P AH1 N Z
PUNIC P Y UW1 N IH0 K
PUNIT P AH1 N IH0 T
PUNDT P AH1 N T
PUNCH P AH1 N CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pun (v) pˈʌn (p uh1 n)
punk (n) pˈʌŋk (p uh1 ng k)
puns (v) pˈʌnz (p uh1 n z)
punt (v) pˈʌnt (p uh1 n t)
puny (j) pjˈuːniː (p y uu1 n ii)
Punch (n) pˈʌntʃ (p uh1 n ch)
Punic (j) pjˈuːnɪk (p y uu1 n i k)
punch (v) pˈʌntʃ (p uh1 n ch)
punks (n) pˈʌŋks (p uh1 ng k s)
punts (v) pˈʌnts (p uh1 n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, ] punishment, #7,240 [Add to Longdo]
穿刺[chuān cì, ㄔㄨㄢ ㄘˋ, 穿] puncture; medical procedure of puncturing to extract bodily fluid, #10,441 [Add to Longdo]
辛酸[xīn suān, ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄢ, ] pungent (taste); bitter; fig. sad; miserable, #17,944 [Add to Longdo]
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, / ] punishment; scold, #23,795 [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, / ] punish; discipline, #25,371 [Add to Longdo]
政教[zhèng jiào, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄠˋ, ] punishment and rewards as part of political re-education, #36,460 [Add to Longdo]
标点[biāo diǎn, ㄅㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ, / ] punctuation; a punctuation mark; to punctuate, #36,596 [Add to Longdo]
绳之以法[shéng zhī yǐ fǎ, ㄕㄥˊ ㄓ ㄧˇ ㄈㄚˇ, / ] punish according to the law; bring to justice, #36,954 [Add to Longdo]
守时[shǒu shí, ㄕㄡˇ ㄕˊ, / ] punctual, #39,335 [Add to Longdo]
标点符号[biāo diǎn fú hào, ㄅㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ, / ] punctuation; a punctuation mark, #40,041 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Punkt(n) |der, pl. Punkte| คะแนน, จุด
punktförmig(adj) ที่มีลักษณะเป็นจุด
pünktlich(adv) ตรงเวลา, ตรงต่อเวลา
Treffpunkt(n) |der, pl. Treffpunkte| จุดนัดพบ
Jetzt mach mal einen Punkt!อย่าล้อเล่นน่า
Schwerpunkt(n) |der, pl. Schwerpunkte| ความสำคัญ, จุดสำคัญ, สิ่งที่มีความสำคัญ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Punkt {m}dot [Add to Longdo]
Punkt {m} (Satzzeichen)period [Am.]; full stop [Br.] [Add to Longdo]
Punkt {m}; Stelle {f} | Punkte {pl}; Stellen {pl} | bis zu einem gewissen Punkt | kontroverser Punkt, an dem keine Einigung möglich ist (Diskussion)point | points | up to a certain point | sticking point [Add to Longdo]
Punkt {m} [math.] | Punkte im Koordinatensystempoint | points in the system of coordinates [Add to Longdo]
Punkt {m} (Prüfung)mark [Add to Longdo]
Punkt {m} | Punkte {pl}punctilio | punctilios [Add to Longdo]
Punkt zehn Uhrat ten o'clock sharp; at 10 o'clock on the dot [Add to Longdo]
Punkt-zu-Punkt-Anschluss {m}point-to-point [Add to Longdo]
Punkt-zu-Punkt-Protokoll {n}point-to-point protocol [Add to Longdo]
Punkte {pl}credits [Add to Longdo]
Punktewolke {f} [math.]point cloud [Add to Longdo]
Punktlandung {f}precision landing; spot landing [Add to Longdo]
Punktpflanze {f}dot plant [Add to Longdo]
Punktraster {n}; Punktmatrix {f} [comp.]dot matrix [Add to Longdo]
Punktschätzung {f}point estimation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
え辛っぽい;い辛っぽい[えがらっぽい(え辛っぽい);いがらっぽい(い辛っぽい), egarappoi ( e tsurappo i ); igarappoi ( i tsurappo i )] (adj-i) (uk) acrid; pungent; irritating [Add to Longdo]
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
がんと一発くらわす[がんといっぱつくらわす, gantoippatsukurawasu] (exp,v5s) to punch someone; to give someone a belt [Add to Longdo]
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
けた区切り機能;桁区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] (n) {comp} punctuation capability [Add to Longdo]
ちょんちょん[, chonchon] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) sound of wooden clappers clapping; (n) (2) punctuation marks such as the dakuten [Add to Longdo]
つーんと;ツーンと[, tsu-nto ; tsu-n to] (adv) pungently (of a smell) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
せん孔[せんこう, senkou] punch (vs) [Add to Longdo]
せん孔装置[せんこうそうち, senkousouchi] punch [Add to Longdo]
オープンシステム[おーぷんしすてむ, o-punshisutemu] open system [Add to Longdo]
オープンネットワーク[おーぷんねっとわーく, o-punnettowa-ku] open network [Add to Longdo]
オープンファイル[おーぷんふぁいる, o-punfairu] open file [Add to Longdo]
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description [Add to Longdo]
オープンプラットフォーム[おーぷんぷらっとふぉーむ, o-punpurattofo-mu] open platform [Add to Longdo]
オープン化[オープンか, o-pun ka] opening [Add to Longdo]
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勝ち越し[かちこし, kachikoshi] Punktvorsprung, Punktevorsprung (im Sport) [Add to Longdo]
得点[とくてん, tokuten] Punktzahl, Punkte [Add to Longdo]
[てん, ten] PUNKT [Add to Longdo]
[てん, ten] Punkt [Add to Longdo]
[てん, ten] Punkt [Add to Longdo]
[こう, kou] PUNKT, ARTIKEL, ABSCHNITT, PARAGRAPH [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pun \Pun\, v. i. [imp. & p. p. {Punned}; p. pr. & vb. n.
   {Punning}.]
   To make puns, or a pun; to use a word in a double sense,
   especially when the contrast of ideas is ludicrous; to play
   upon words; to quibble. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pun \Pun\, v. t.
   To persuade or affect by a pun. --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pun \Pun\, v. t. [See {Pound} to beat.]
   To pound. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      He would pun thee into shivers with his fist. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pun \Pun\, n. [Cf. {Pun} to pound, {Pound} to beat.]
   A play on words which have the same sound but different
   meanings; an expression in which two different applications
   of a word present an odd or ludicrous idea; a kind of quibble
   or equivocation. --Addison.
   [1913 Webster]
 
      A better put on this word was made on the Beggar's
      Opera, which, it was said, made Gay rich, and Rich gay.
                          --Walpole.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pun
   n 1: a humorous play on words; "I do it for the pun of it"; "his
      constant punning irritated her" [syn: {pun}, {punning},
      {wordplay}, {paronomasia}]
   v 1: make a play on words; "Japanese like to pun--their language
      is well suited to punning"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top