ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feeble

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feeble-, *feeble*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feeble(adj) อ่อนกำลัง, See also: อ่อนแรง, กะปลกกะเปลี้ย, Syn. fragile, strengthless
feeble-minded(adj) ปัญญาอ่อน, See also: โง่, งี่เง่า, ทึ่ม, Syn. retarded, foolish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feeble(ฟี'เบิล) adj. อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, อ่อนปัญญา, อ่อนคุณธรรม, ด้อย, เบาบาง., See also: feebly adv., Syn. infirm, frail
feeble-minded(ฟี'เบิลไม'ดิด) adj. อ่อนปัญญา, โง่, ทึ่ม., See also: feeble-mindeddly adv. feeble-mindedness n.
enfeeble(เอฟี'เบิล) vt. ทำให้อ่อนเพลีย, ทำให้หมดกำลัง, Syn. exhaust

English-Thai: Nontri Dictionary
feeble(adj) อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, อ่อนแรง, ปัญญาอ่อน, ไม่เต็มบาท
feebleminded(adj) โง่, ทึ่ม, ปัญญาอ่อน
feebleness(n) ความอ่อนกำลัง, ความอ่อนแอ, ความกะปลกกะเปลี้ย
enfeeble(vt) ทำให้อ่อนเพลีย, ทำให้หมดกำลัง, ทำให้อ่อนกำลัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feeble Mindedเด็กปัญญาอ่อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You herded, feeble creatures, destined for our pleasureคุณฝูง, สรรพสิ่งที่สร้างอ่อนเพลีย, \ Ndestined สำหรับความยินดีของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Temporary constructs of a feeble human intellect trying desperately to justify an existence that is without meaning or purpose!สร้างขึ้นชั่วคราวโดยความอ่อนแอของสติปัญญามนุษย์ พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะอธิบายถึง การดำรงอยู่ซึ่งไร้ความหมาย หรือเป่้าหมาย The Matrix Revolutions (2003)
No, you were—you were— You weren't feeble. I just—--- คุณไม่ได้ฟังดูอ่อนหรอกนะ ฉันแค่... The Constant Gardener (2005)
As a former finalist for the Akutagawa Literary Prize, in my opinion, these upstart novelists, Ishihara and Oe, are truly feebleผมเคยได้เข้ารอบสุดท้าย ในการชิงรางวัลอะคุตะงาวะ ผมคิดว่า พวกอิชิฮาร่ากับโอเวะ ที่กำลังได้รับความนิยมเนี่ย Always - Sunset on Third Street (2005)
Your mother is feeble-minded and cannot be admitted.โดยคุณนำคุณแม่มาด้วย เป็นการอพยพครอบครัว Golden Door (2006)
Your mother is feeble-minded and cannot be admitted.คุณอพยพครอบครัวเข้ามาทั้งหมด Golden Door (2006)
My feeble interview with lundyการสอบสวนที่อ่อนเหตุผล กับลันดี้อาจทำให้ผมตกเป็น Resistance Is Futile (2007)
Grow feeble and die, while you remain the same year after year?เป็นของฉัน ดูสิ Sparks Fly Out (2008)
His rage will make for more interesting sport than his feeble attempt to protect you.เกี่ยวสิ.. ความขุ่นเคืองของมันคงนำพาอะไรสนุกๆตามมา Twilight (2008)
A feeble husband.สามีที่อ่อนแอคนนึง The Other Boleyn Girl (2008)
- When you and dad are old and feeble... - you're putting usตอนที่พ่อกับแม่แก่แล้วก็อ่อนแอ ลูกจะเอาเรา In a World Where the Kings Are Employers (2009)
- That is a feeble excuse.- เป็นข้อแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้นเลย Dooku Captured (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feebleHe was too feeble to do manual labor.
feebleThe feeble patient is suffering from stomach cancer.
feebleThe old lady has been rather feeble since her illness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสาะแสะ(v) weak, See also: feeble, flimsy, Syn. กระเสาะกระแสะ, โรยแรง, อ่อนเพลีย, Ant. แข็งแรง, Example: ก่อนที่เขาจะเสียชีวิต เขาเสาะแสะมาเป็นเวลานาน, Thai Definition: มีลักษณะออดแอดด้วยอาการป่วย, ไม่แข็งแรงด้วยอาการป่วย
ทรพล(adj) weak, See also: feeble, breakable, delicate, sickly, Syn. อ่อนแอ, ท้อแท้, Ant. เข้มแข็ง, Thai Definition: มีกำลังน้อย
มลาน(adj) feeble, See also: weak, feckless, Syn. อ่อนแรง, อิดโรย, Notes: (สันสกฤต)
ทุรพล(adj) weak, See also: feeble, lean, thin, disheartened, frail, Syn. อ่อนแอ, ท้อแท้, ทุพพล, Notes: (สันสกฤต)
ปัญญาอ่อน(adj) retarded, See also: feebleminded, moronic, mentally-challenged, Example: เด็กปัญญาอ่อนได้ยินได้ฟังเสียงที่ผู้อื่นพูดแต่มีปัญหาเรื่องการรับรู้, Thai Definition: ที่มีภาวะที่มีระดับสติปัญญาด้อยหรือต่ำกว่าปกติ มักมีสาเหตุเกิดขึ้นในระหว่างพัฒนาการ ทำให้เด็กมีความสามารถจำกัดในด้านการเรียนรู้ และมีพฤติกรรมปรับตัวไม่อยู่ในระดับที่ควรจะเป็น
ปัญญาอ่อน(adj) retarded, See also: feebleminded, moronic, mentally-challenged, Example: เด็กปัญญาอ่อนได้ยินได้ฟังเสียงที่ผู้อื่นพูดแต่มีปัญหาเรื่องการรับรู้, Thai Definition: ที่มีภาวะที่มีระดับสติปัญญาด้อยหรือต่ำกว่าปกติ มักมีสาเหตุเกิดขึ้นในระหว่างพัฒนาการ ทำให้เด็กมีความสามารถจำกัดในด้านการเรียนรู้ และมีพฤติกรรมปรับตัวไม่อยู่ในระดับที่ควรจะเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอบ[bøp] (adj) EN: weak ; faint ; feeble  FR: crevé ; épuisé ; affaibli
อ่อน[øn] (adj) EN: weak ; feeble ; frail ; flabby  FR: faible
อ่อนแอ[øn-aē] (adj) EN: weak ; feeble ; tired ; flabby ; weary  FR: faible ; fragile ; frêle ; flasque
อ่อนแรง[øn raēng] (v, exp) EN: be weak ; be tender ; be infirm ; be feeble
อ่อนระทวย[øn rathuay] (v, exp) EN: be feeble ; be weary ; be tired ; be worn out ; be exhausted
ปัญญาอ่อน[panyā øn] (adj) EN: retarded ; feebleminded ; moronic ; mentally-challenged  FR: imbécile ; arriéré
เปราะ[prǿ] (adj) EN: fragile ; brittle ; weak ; feeble ; frail ; flabby  FR: fragile ; délicat ; frêle ; cassant
ปวกเปียก[puakpīek] (adj) EN: weak ; feeble ; flabby ; limp ; flaccid ; spent ; worn out ; flimsy ; spineless  FR: mou ; amorphe ; faible
วิกล[wikon] (adj) EN: deformed ; disfigured ; crippled ; weak ; feeble; impaired ; imperfect

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
feeble

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feeble
feebler
feeblest
feebleness
feeble-minded

WordNet (3.0)
feeble(adj) pathetically lacking in force or effectiveness, Syn. lame
feeble(adj) lacking strength; - Nathaniel Hawthorne, Syn. nerveless
feeblemindedness(n) severe mental deficiency
feebleness(n) the quality of lacking intensity or substance; - Nathaniel Hawthorne, Syn. tenuity
decrepit(adj) lacking bodily or muscular strength or vitality, Syn. feeble, weak, sapless, debile, rickety, infirm, weakly
faint(adj) lacking strength or vigor, Syn. feeble

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Feeble

a. [ Compar. Feebler superl. Feeblest ] [ OE. feble, OF. feble, flebe, floibe, floible, foible, F. faible, L. flebilis to be wept over, lamentable, wretched, fr. flere to weep. Cf. Foible. ] 1. Deficient in physical strength; weak; infirm; debilitated. [ 1913 Webster ]

Carried all the feeble of them upon asses. 2 Chron. xxviii. 15. [ 1913 Webster ]

2. Wanting force, vigor, or efficiency in action or expression; not full, loud, bright, strong, rapid, etc.; faint; as, a feeble color; feeble motion. “A lady's feeble voice.” Shak. [ 1913 Webster ]

Feeble

v. t. To make feble; to enfeeble. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Shall that victorious hand be feebled here? Shak. [ 1913 Webster ]

Feeble-minded

a. Weak in intellectual power; wanting firmness or constancy; irresolute; vacillating; imbecile. “comfort the feeble-minded.” 1 Thess. v. 14.

-- Fee"ble-mind"ed*ness, n. [ 1913 Webster ]

feeble-mindedness

n. severe mental deficiency.
Syn. -- amentia. [ WordNet 1.5 ]

Feebleness

n. The quality or condition of being feeble; debility; infirmity. [ 1913 Webster ]

That shakes for age and feebleness. Shak. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傻乎乎[shǎ hū hū, ㄕㄚˇ ㄏㄨ ㄏㄨ,   ] feeble-minded; dim-witted #33,362 [Add to Longdo]
[wāng, ㄨㄤ, ] feeble; lame #355,675 [Add to Longdo]
顇奴[zú nú, ㄗㄨˊ ㄋㄨˊ,  ] feeble slave [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kraftlos; schwach { adj } | kraftloser | am kraftlosestenfeeble | more feeble | most feeble [Add to Longdo]
schwach { adj } | schwächer | am schwächstenfeeble | feebler | feeblest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble [Add to Longdo]
か弱い[かよわい, kayowai] (adj-i) frail; feeble; (P) [Add to Longdo]
暗愚;闇愚[あんぐ, angu] (adj-na, n) (1) imbecility; feeblemindedness; (2) dark [Add to Longdo]
虚弱[きょじゃく, kyojaku] (adj-na, n, adj-no) feebleness; weakness; imbecility; (P) [Add to Longdo]
弱っちい[よわっちい, yowacchii] (adj-i) (derog) (col) (See 弱い) weak; feeble [Add to Longdo]
精神薄弱者[せいしんはくじゃくしゃ, seishinhakujakusha] (n) feeble-minded (weak-minded) person; mentally deficient person [Add to Longdo]
絶え絶え[たえだえ, taedae] (adj-na, n) feeble; faint [Add to Longdo]
線が細い[せんがほそい, sengahosoi] (exp, adj-i) sensitive; fragile; feeble; indecisive [Add to Longdo]
惰弱;懦弱;堕弱(oK)[だじゃく, dajaku] (adj-na, n) (1) apathetic; lackadaisical; spiritless; gutless; weak-willed; unenterprising; enervated; effete; (2) physically weak; feeble; effeminate [Add to Longdo]
低能;低脳(iK)[ていのう, teinou] (adj-na, n) low intelligence; feeble-mindedness; imbecility [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top