ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pungent

P AH1 N JH AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pungent-, *pungent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pungent(adj) ฉุน, Syn. sharp
pungent(adj) เจ็บแสบ, See also: แรง, รุนแรง, Syn. sharp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pungent(พัง'เจินทฺ) adj. (รส) จัด, (กลิ่น) ฉุน, แสบ, เผ็ด, รุนแรง, คมกริบ, แหลมคม, กระตุ้น, เสียดแทง., See also: pungency n., Syn. aromatic, poignant

English-Thai: Nontri Dictionary
pungent(adj) แหลมคม, เผ็ดร้อน, แสบ, ฉุน, รุนแรง, จัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pungentปลายแหลมแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Trust me, my pungent friend.ไว้ใจข้าสิ เจ้าเพื่อนตัวแสบของข้า Aladdin (1992)
A jewel pungent with a stench that brooks no one's approachอัญมณีที่เน่าเหม็น ที่ใครมิอยากใกล้ Nobody Knows (2004)
a pungent Low-carb freshwater fish.ปลาน้ำจืดปรุงรส คาร์โบฯต่ำ Acafellas (2009)
Gives it a pungent hint of madness.ทำให้มีกลิ่นความบ้าคลั่ง Frenzy (2009)
His pungent odor masked the smell of your blood.กลิ่นเหม็นของเขาเป็นหน้ากากปกปิด กลิ่นเลือดของเธอ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Riding across the fjords like a valiant, pungent reindeer king!การขี่กวางข้ามอ่าวฟยอร์ด อย่างกล้าหาญ กับราชาแรนเดียร์ มานี่เร็ว Frozen (2013)
The infected emit a pungent pheromone that attracts a nasty breed of UnderFae in for the kill.คนที่มีปรสิทจะส่งกลิ่นดึงดูด เฟชั้นต่ำให้มาฆ่า Confaegion (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉุน(adj) pungent, See also: biting, strong, piquant, sharp, poignant, Example: เขาไม่ชอบกลิ่นฉุนของทุเรียน, Thai Definition: แรง, กล้า, (ใช้แก่กลิ่นและรส)
ฉุนกึก(adj) pungent, See also: biting, strong, sharp, poignant, Example: ฉันได้กลิ่นฉุนกึกของกระเทียมจากอาหารจานนี้
ฉุน(adj) pungent, See also: strong, sharp (smell, taste), Syn. แรง, กล้า, Example: กลิ่นฉุนนั้นกระทบจมูกผมอย่างแรงจนต้องรีบเดินออกไปให้พ้นบริเวณนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุน[chun] (adj) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant  FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide
ไม่พอใจ[mai phøjai] (v, exp) EN: be pungent ; be angry  FR: être insatisfait ; être mécontent
เผ็ด[phet] (adj) EN: sharp ; heated ; pungent
เผ็ดร้อน[phetrøn] (adj) EN: hot ; spicy ; strong ; pungent  FR: épicé ; pimenté
เผ็ดร้อน[phetrøn] (adv) EN: sharply ; harshly ; severely ; pungently
เพศศึกษา[phetseuksā] (n) EN: Syn. pungently  FR: éducation sexuelle [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PUNGENT P AH1 N JH AH0 N T
PUNGENTLY P AH1 N JH AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pungent (j) pˈʌnʤənt (p uh1 n jh @ n t)
pungently (a) pˈʌnʤəntliː (p uh1 n jh @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辛酸[xīn suān, ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄢ, ] pungent (taste); bitter; fig. sad; miserable, #17,944 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
え辛っぽい;い辛っぽい[えがらっぽい(え辛っぽい);いがらっぽい(い辛っぽい), egarappoi ( e tsurappo i ); igarappoi ( i tsurappo i )] (adj-i) (uk) acrid; pungent; irritating [Add to Longdo]
つーんと;ツーンと[tsu-nto ; tsu-n to] (adv) pungently (of a smell) [Add to Longdo]
ぴりっと[piritto] (adv, vs) (on-mim) (See ぴりぴり, ぴりり) tingling; stinging; pungently [Add to Longdo]
ぴりっとくる[pirittokuru] (exp, vk) pungent; biting; racy; hot [Add to Longdo]
ぴりり[piriri] (adv, adv-to, vs) (on-mim) (See ぴりっと) tingling; stinging; pungently [Add to Longdo]
五辛[ごしん, goshin] (n) (See 五葷) five pungent roots (in Buddhism or Taoism) [Add to Longdo]
五葷[ごくん, gokun] (n) (See 五辛) five pungent roots (in Buddhism or Taoism) [Add to Longdo]
辛い味[からいあじ, karaiaji] (n) pungent taste [Add to Longdo]
刳い;蘞い;醶い[えぐい, egui] (adj-i) (1) (uk) harsh; acrid; pungent; astringent; (2) strong-minded; heartless; inconsiderate; (adj-i, int) (3) (uk) (sl) nasty; gross; (4) (uk) (sl) amazing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pungent \Pun"gent\, a. [L. pungens, -entis, p. pr. of pungere,
   punctum, to prick. Cf. {Compunction}, {Expunge}, {Poignant},
   {Point}, n., {Puncheon}, {Punctilio}, {Punt}, v. t.]
   1. Causing a sharp sensation, as of the taste, smell, or
    feelings; pricking; biting; acrid; as, a pungent spice.
    [1913 Webster]
 
       Pungent radish biting infant's tongue. --Shenstone.
    [1913 Webster]
 
       The pungent grains of titillating dust. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Sharply painful; penetrating; poignant; severe; caustic;
    stinging.
    [1913 Webster]
 
       With pungent pains on every side.   --Swift.
    [1913 Webster]
 
       His pungent pen played its part in rousing the
       nation.                --J. R. Green.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Prickly-pointed; hard and sharp.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Acrid; piercing; sharp; penetrating; acute; keen;
     acrimonious; biting; stinging.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pungent
   adj 1: strong and sharp;"the pungent taste of radishes"; "the
       acrid smell of burning rubber" [syn: {pungent}, {acrid}]
   2: capable of wounding; "a barbed compliment"; "a biting
     aphorism"; "pungent satire" [syn: {barbed}, {biting},
     {nipping}, {pungent}, {mordacious}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top