Search result for

พิถีพิถัน

(46 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิถีพิถัน-, *พิถีพิถัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิถีพิถัน[V] be punctilious, See also: be careful, be meticulous, be fastidious, Syn. ละเอียดลออ, ประณีตบรรจง, ถี่ถ้วน, ระมัดระวัง, Example: ครูภาษาไทยจะพิถีพิถันและระมัดระวังกับการใช้ภาษาค่อนข้างมาก, Thai definition: ละเอียดลออเกินปกติ
พิถีพิถัน[ADV] punctiliously, See also: carefully, meticulously, fastidiously, Syn. ละเอียดละออ, ประณีตบรรจง, ถี่ถ้วน, ระมัดระวัง, Example: เขาตัดเย็บชุดราตรีนี้อย่างพิถีพิถัน เพราะอยากให้ออกมาสวยงามที่สุด, Thai definition: อย่างละเอียดลออเกินปกติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิถีพิถันว. ละเอียดลออมาก เช่น เขาเป็นคนพิถีพิถันในการเลือกเสื้อผ้า.
จู้จี้ ๑พิถีพิถันเกินไป เช่น ซื้อของเลือกแล้วเลือกอีกจู้จี้มาก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our killer's meticulous.ฆาตกรของเราพิถีพิถัน Remains to Be Seen (2009)
Meticulous, really.พิถีพิถันจริงๆ Hell-O (2010)
And I'll make sure that I'm fastidiously groomed.และผมจะเป็น เจ้าบ่าวที่พิถีพิถัน The Power of Madonna (2010)
Perhaps he's primping.เขาคงอยากแต่งตัวให้พิถีพิถัน Batman: Under the Red Hood (2010)
It means it was organized, meticulously planned,นั่นหมายความว่ามันถูกวางแผนมาแล้ว อย่างพิถีพิถัน Mosley Lane (2010)
Whatever blade was used left very clean and precise cuts.อะไรก็ตามมีดที่ใช้นั้นคมมากและตัดอย่างพิถีพิถัน The Death of the Queen Bee (2010)
He did his job with extraordinary attention to detail.เขาทำงานของเขาอย่างพิถีพิถัน Homecoming (2010)
Because I'm very specific when I give a gift.เพราะฉันค่อนข้างจะพิถีพิถัน เวลาจะมอบของขวัญ A Very Glee Christmas (2010)
Strait-Laced, off the junk. You've successfully cured him ofพิถีพิถันมากไปกับการเรื่องน่าเบื่อ คุณประสบความสำเร็จอย่างสูง Isobel (2010)
OF COURSE, THE TRICKY THING IS THAT YOU NEED TO KNOW HOW BRIGHT THE ACTUAL GALAXIES AREย้อนกลับไปในปี ค.ศ. 1920, ฮับเบิล เริ่มสำรวจพิถีพิถัน Beyond the Darkness (2010)
More than that, he's meticulous.มากกว่านั้น เขาพิถีพิถัน Devil's Night (2010)
The Okinawa landscape was something that we had to research very carefully--ภูมิประเทศของโอกินาว่า เป็นสิ่งที่เราต้อง ค้นคว้าอย่างพิถีพิถัน The Pacific (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิถีพิถัน[adj.] (phithīphithan) EN: careful ; strict ; stringent ; punctilious ; meticulous   FR: pointilleux ; méticuleux ; tatillon

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fastidious[ADJ] พิถีพิถัน, See also: เอาใจยาก, จุกจิกจู้จี้, Syn. meticulous, squeamish, Ant. unfastidious, unmeticulous
meticulous[ADJ] พิถีพิถันมาก, See also: จู้จี้จุกจิก, ละเอียดลออ, เอาใจใส่กวดขัน, Syn. scrupulous, fastidious, careful, Ant. imprecise, unexact
minute[ADJ] ละเอียด, See also: พิถีพิถัน, Syn. meticulous
nice[ADJ] ละเอียด, See also: พิถีพิถัน, ประณีต
particular[ADJ] จู้จี้, See also: พิถีพิถัน, ช่างเลือก
precise[ADJ] จู้จี้, See also: พิถีพิถัน, ระมัดระวัง, Syn. fastidious, rigid
punctilious[ADJ] พิถีพิถัน, See also: ละเอียดละออ, ประณีตบรรจง, ถี่ถ้วน, ระมัดระวัง, Syn. exact, careful, scrupulous
strait-laced[ADJ] พิถีพิถันมากไป, Syn. strict, stiff, prudish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
choice(ชอยซฺ) n. การเลือก,สิ่งที่ถูกเลือก,ทางเลือก,ความพิถีพิถัน,เนื้อชั้นดีadj. ดีเยี่ยม,เด่นที่สุด,ซึ่งเลือกสรรแล้ว,คัดเลือก, See also: choiceness n. ดูchoice -Phr. (at choice เลือกได้ตามชอบใจ)
donsie(ดอน'ซี) adj. โชคไม่ดี,เคราะห์ร้าย,พิถีพิถัน,เรียบร้อย
donsy(ดอน'ซี) adj. โชคไม่ดี,เคราะห์ร้าย,พิถีพิถัน,เรียบร้อย
dot(ดอท) {dotted,dotting,dots} n.จุด,แต้ม,จุดกลม,แต้มกลม,ตัวอย่างเล็กน้อย,จุดเครื่องหมาย,จุดทศนิยม,สินเดิมของหญิงvt.,vi. จุด,แต้ม,ประ,พรม,ใส่จุด,ใส่แต้ม. -Id. (dot one's i's and cross one's t's ทำอย่างละเอียด,ทำอย่างพิถีพิถัน) -S...
epicure(เอพ'พะเคียวร์) n. ผู้มีรสนิยมสูง,ผู้ที่พิถีพิถันในอาหารการกิน,ผู้รู้จักเลือก,ผู้รู้จักเสพย์สุข, Syn. gourmet,gourmand
exacting(อิคแซค'ทิง) adj. ซึ่งเข้มงวดมาก,ซึ่งเรียกร้องความต้องการมาก,เกรี้ยวกราด,พิถีพิถันมาก., See also: exactingness n. ดูexacting, Syn. strict
exquisite(เอค'ควิซิท) adj. งดงาม,วิจิตร,ละเอียด,ประณีต,ยอดเยี่ยม. n. คนที่พิถีพิถันในการแต่งตัวมาก,คนขี้โอ้., See also: exquisiteness n., Syn. fine
fastidious(ฟัสทิด'เดียส) adj. เอาใจยาก,จู้จี้พิถีพิถัน., See also: fastidiousness n., Syn. fussy
finical(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality,finicalness,finickiness n.
finicking(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality,finicalness,finickiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
elaborate(vt) ทำอย่างพิถีพิถัน,ทำอย่างละเอียด,ทำอย่างประณีต
exacting(adj) พิถีพิถัน,เข้มงวด,เกรี้ยวกราด
fastidious(adj) จู้จี้,จุกจิก,เอาใจยาก,พิถีพิถัน
finical(adj) พิถีพิถัน,ละเอียดมาก,จุกจิก,จู้จี้,ประณีตบรรจง
foppery(n) ความพิถีพิถันในการแต่งตัว,ความขี้โอ่,ความโก้หรู
indiscriminate(adj) ไม่พิถีพิถัน,ไม่พิจารณา,ไม่เจาะจง,ยุ่งเหยิง,ตามอำเภอใจ
meticulous(adj) พิถีพิถัน,จู้จี้,เข้มงวด
minute(adj) เล็กมาก,ละเอียด,ประณีต,พิถีพิถัน
minuteness(n) ความละเอียดลออ,ความประณีต,ความพิถีพิถัน
nice(adj) ดี,สวย,อร่อย,งาม,อ่อนโยน,กรุณา,พิถีพิถัน

French-Thai: Longdo Dictionary
minutieux(adj) ละเอียด พิถีพิถัน, See also: minutieuse

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top