ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

punctuality

P AH2 NG K CH UW0 AE1 L IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -punctuality-, *punctuality*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
punctuality(n) ความตรงเวลา, See also: ความฉับไว promptness

English-Thai: Nontri Dictionary
punctuality(n) ความตรงเวลา, การรักษาเวลา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's the Perfect Attendance Award and the Punctuality Award.นี่เป็นรางวัลไม่เคยขาดเรียน และนี่รางวัลตรงต่อเวลา Rushmore (1998)
I know how much punctuality means to you.ฉันรู้ว่าความเที่ยงตรงสำคัญกับเธอแค่ไหน New World in My View (2009)
- Yeah. Sorry I'm late. - Yes, I prefer punctuality to apologies.ใช่ครับ ผมขอโทษที่มาสาย พ่ออยากให้มาทันเวลามากกว่าจะมาขอโทษ The Rite (2011)
- Might help with your punctuality issues.ช่วยให้คุณตรงต่อเวลา Spectre (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
punctualityHe is proud of his punctuality.
punctualityHe prided himself on his punctuality.
punctualityHe was proud of his punctuality.
punctualityIn Europe and America people regard punctuality as a matter of course.
punctualityIn Europe people regard punctuality as a matter of course.
punctualityOur teacher dwelt on the importance of punctuality.
punctualityPunctuality is thought to be a matter of course in Europe and America.
punctualityWe value punctuality.
punctualityYou cannot calculate on his punctuality.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PUNCTUALITY P AH2 NG K CH UW0 AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
punctuality (n) pˌʌŋktʃuˈælɪtiː (p uh2 ng k ch u a1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pünktlichkeit { f } | Pünktlichkeiten { pl }punctuality | punctualities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
正確さ[せいかくさ, seikakusa] (n) accuracy; punctuality; exactness; authenticity; veracity [Add to Longdo]
定時性[ていじせい, teijisei] (n) punctuality (used almost exclusively in reference to trains, buses, ferries, etc); reliability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Punctuality \Punc`tu*al"i*ty\, n. [Cf. F. ponctualit['e].]
   The quality or state of being punctual; especially, adherence
   to the exact time of an engagement; exactness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 punctuality
   n 1: the quality or habit of adhering to an appointed time [syn:
      {punctuality}, {promptness}] [ant: {tardiness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top