ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อาชญา

   
96 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาชญา-, *อาชญา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาชญากร[N] criminal, See also: felon, offender, crook, malefactor, Syn. ผู้ร้าย, ผู้กระทำผิดกฎหมาย, Example: บุคคลที่มีบุคลิกภาพ ฉุนเฉียว ดุเดือด อาจจะหาทางออกด้วยการเกเร และเป็นอาชญากร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ก่ออาชญากรรม, ผู้กระทำความผิดที่เป็นคดีอาญา
อาชญาบท[N] provision of law, Thai definition: ข้อกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
อาชญาศึก[N] martial law, Thai definition: กฎหมายที่ใช้ในเวลาเกิดสงคราม
อาชญากรรม[N] crime, Example: อาชญากรอาชีพเป็นพวกที่ถือว่า อาชญากรรมคืออาชีพของเขา พอใจที่มีรายได้จากการประกอบอาชญากรรม, Thai definition: การกระทำความผิดทางอาญา
อาชญาบัตร[N] license, See also: licence, Example: พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510 แบ่งอาชญาบัตรออกเป็น 3 ประเภท คือ อาชญาบัตรสำรวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ และอาชญาบัตรพิเศษ, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบอนุญาต ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้แก่ผู้รับอนุญาต เพื่อใช้ประกอบการอาชีพบางอย่างตามเขตที่กำหนด
อาชญาวิทยา[N] criminology, Example: วิชาที่เกี่ยวกับการรักษาระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคม ได้แก่ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และอาชญาวิทยา
อาชญาสิทธิ์[N] absolute power, Syn. อาญาสิทธิ์, Thai definition: อำนาจเด็ดขาด คือ สิทธิที่แม่ทัพได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินในเวลาไปสงคราม
อาชญากรสงคราม[N] war criminal, Example: ทั้งประธานาธิบดีสหรัฐ และนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้จัดเตรียมข้อหาอาชญากรสงครามไว้ให้กับประธานาธิบดีซัดดัมฮุสเซน, Thai definition: ผู้ก่ออาชญากรรมในการทำสงคราม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาชญา(อาดยา, อาดชะยา) น. อำนาจ
อาชญาโทษ (มักใช้สำหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้านาย) เช่น พระราชอาชญา.
อาชญากร(อาดยากอน, อาดชะยากอน) น. ผู้ก่ออาชญากรรม, ผู้กระทำความผิดที่เป็นคดีอาญา.
อาชญากรรม(อาดยากำ, อาดชะยากำ) น. การกระทำความผิดทางอาญา.
อาชญากรสงคราม(อาดยากอน-, อาดชะยากอน-) น. ผู้ก่ออาชญากรรมในการทำสงคราม.
อาชญาบท(อาดยาบด, อาดชะยาบด) น. ข้อกฎหมาย.
อาชญาบัตร(อาดยาบัด, อาดชะยาบัด) น. ใบอนุญาตซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้แก่ผู้รับอนุญาต เพื่อกระทำการบางอย่างภายในเขตที่กำหนด.
อาชญาศึก(อาดยาสึก, อาดชะยาสึก) น. กฎหมายที่ใช้ในเวลาเกิดสงคราม.
อาชญาสิทธิ์(อาดยาสิด, อาดชะยาสิด) น. อำนาจเด็ดขาด คือ สิทธิที่แม่ทัพได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินในเวลาไปสงครามเป็นต้น, อาญาสิทธิ์ ก็ว่า, โดยมีสิ่งสำคัญคือพระแสงดาบเป็นเครื่องหมาย ซึ่งเรียกว่า พระแสงอาชญาสิทธิ์ หรือ พระแสงอาญาสิทธิ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
criminalอาชญากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
crimeอาชญากรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
crimeอาชญากรรม, ความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crime, infamousอาชญากรรมที่น่าอับอาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infamous crimeอาชญากรรมที่น่าอับอาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infamous crimeอาชญากรรมที่น่าอับอาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crime, warอาชญากรรมสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war crimeอาชญากรรมสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war crimeอาชญากรรมสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cybercrimeอาชญากรรมไซเบอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commercial crimesอาชญากรรมทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Computer crimesอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Crimeอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Crime against humanityอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ [TU Subject Heading]
Crime and ageอาชญากรรมกับอายุ [TU Subject Heading]
Crime and the pressอาชญากรรมกับหนังสือพิมพ์ [TU Subject Heading]
Crime in mass mediaอาชญากรรมในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Crime on televisionอาชญากรรมในโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Crimes aboard aircraftอาชญากรรมบนเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Crimes againstอาชญากรรมต่อ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Promising these things, brutes have risen.มีแนวโน้มว่า อาชญากรรม จะเพิ่มขึ้น The Great Dictator (1940)
He was born in a slum. Slums are breeding grounds for criminals.เขาเกิดในสลัม สลัมจะผสมพันธุ์พื้นที่สำหรับอาชญากร 12 Angry Men (1957)
I want you to round up every vicious criminal and gunslinger in the West.ฉันอยากให้นายกวาดต้อนอาชญากร และมือปืนตัวร้ายในภาคตะวันตกนี้ Blazing Saddles (1974)
I'm telling you, the crime rate in New York will kill you.ผมจะบอกให้ อาชญากรรมในนิวยอร์คจะฆ่าคุณ Jaws (1975)
You'll soon know the gravity of your crimesคุณ'จะรู้ gravity of อาชญากรรมของคุณ .ในไม่ช้า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Made me look like a second-story man.ทำให้ผมเหมือนกับอาชญากร Oh, God! (1977)
Since criminals always return to the scene of the crime.ตั้งแต่ อาชญากร มักจะ กลับ ไป ที่เกิดเหตุ I Spit on Your Grave (1978)
All Indians must now be fingerprinted like criminals.ชาวอินเดียทุกคนต้องถูกพิมพ์ลายนิ้วมือ เหมือนอาชญากร Gandhi (1982)
Because iocane comes from Australia, as everyone knows, and Australia is entirely peopled with criminals, and criminals are used to having people not trust them, as you are not trusted by me, so I can clearly not choose the wine in front of you.เพราะไอโอเคนมาจากออสเตรเลีย ตามที่ใครๆก็รู้กัน... และออสเตรเลียเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอาชญากร... และอาชญากรก็มักจะทำให้คนไม่เชื่อถือ... The Princess Bride (1987)
Table Man. He solves crimes at dinner for four."มนุษย์โต๊ะ ปราบอาชญากรรม ที่โต๊ะอาหาร 4 คน" Punchline (1988)
I said I could never respect a man whose hero was a criminal.ผมพูดว่า ผมไม่มีวันนับถือผู้ชาย ที่มีวีรบุรุษเป็นอาชญากร Field of Dreams (1989)
You knew he wasn't a criminal.คุณก็รู้ว่าเขาไม่ใช่อาชญากร Field of Dreams (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญา[adj.] (ātyā = ātchayā) EN: penal   FR: pénal ; punissable ; condamnable
อาชญากร[n.] (ātyākøn = ātchayākøn) EN: criminal ; perpetrator   FR: criminel [m]
อาชญากรรม [n.] (ātyākam = ātchayākam) EN: crime ; penal offense ; felony   FR: crime [m] ; forfait [m]
อาชญากรรมสงคราม[n. exp.] (ātyākam songkhrām = ātchayākam songkhrām) EN: war crime   FR: crime de guerre [m]
อาชญากรสงคราม[n. exp.] (ātyākøn songkhrām = ātchayākøn songkhrām) EN: war criminal   FR: criminel de guerre [m]
อาชญาบัตร[n.] (ātyābat) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals   
อาชญาบัตรผูกขาด[n. exp.] (ātyābat phūkkhāt) EN: exclusive prospecting license for minerals   
อาชญาวิทยา = อาชญาวิทยา[n.] (ātchayāwitthayā = ātyāwitthayā) EN: criminology   FR: criminologie [f]
อาชญาวิทยา = อาชญาวิทยา[n.] (ātyāwitthayā = ātchayāwitthayā ) EN: criminology   FR: criminologie [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
war crimeอาชญากรรมสงคราม
thug(n slang) นักเลง, อันธพาล, วายร้าย, ผู้ร้าย, ฆาตกร, อาชญากร
crime of passion(n) อาชญากรรมที่มีต้นเหตุจากความรักความหึงหวง
cyber crime(n ) [cybercrime; cyber-crime; computer crime] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brigand[N] อาชญากรที่ปล้นของคนเดินทาง
crime[N] อาชญากรรม, Syn. offense, outrage, violation
desperado[N] อาชญากร, See also: หัวขโมย, โจร, ขุนโจร, ผู้ร้าย, Syn. bandit, ruffian, outlaw, desperados
felon[N] อาชญากร, See also: คนร้าย, ผู้กระทำผิด, Syn. criminal, outlaw
felony[N] อาชญากรรม, See also: การฆาตกรรม, การข่มขืนกระทำชำเรา, การกระทำผิด, Syn. crime, misdeed, misbehavior, Ant. good, virtue
inside job[N] อาชญากรรมที่กระทำโดยคนคุ้นเคยกัน (คำไม่เป็นทางการ)
mobster[N] อาชญากร, See also: คนร้าย, Syn. gangster, rocketeer
war crime[N] อาชญากรรมระหว่างสงคราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caper(เค'เพอะ) {capered,capering,capers} vi. กระโดดโลดเต้น n. การกระโดดโลดเต้น,การยั่วเย้า,อาชญากรรม -Id. (cut a caper การเล่นกล,การกระโดดโลดเต้น), Syn. skip,prank,frolic
computer crimeอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หมายถึง อาชญากรรมหรือความผิดที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น การแก้ไขตัวเลขในบัญชีเงินฝากของลูกค้า จนทำให้สามารถขโมย หรือยักย้ายถ่ายเทเงินออกไปได้ หรือการแอบเข้าไปดูและแก้ไขคะแนนสอบ เป็นต้น
crime(ไครมฺ) n. อาชญากรรม,การกระทำอาชญากรรมและผู้กระทำ,ความผิดร้ายแรง,บาป,การกระทำที่โง่ไร้ความสำนึกหรือน่าอับอาย, Syn. offense,tort,violation
criminal(คริม'มะเนิล) adj. เกี่ยวกับอาชญากรรม,เกี่ยวกับอาญา,มีความผิดทางอาญา,ไร้ความสำนึก,โง่ n. อาชญากร, Syn. culpable,disgraceful
criminalistics(คริมมิแนลลิส'ทิคซฺ) n. อาชญากรรมวิทยา, See also: criminality (คริมมิแนล'ลิที) n. ความเป็นอาญา,การกระทำที่เป็นอาชญากรรม
criminology(คริมินอล'โลจี) n. อาชญากรรมวิทยา,การศึกษาเกี่ยวกับอาชญากรรมและอาชญากร., See also: criminologic adj. ดูcriminology criminological adj. ดูcriminology criminologist n. ดูcriminology
cyber(ไซเบอร์) เป็นคำที่ใช้นำหน้าคำอื่น สื่อความหมายว่ามีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น cyberphobia หมายถึงโรคกลัวคอมพิวเตอร์ cyberporn หมายถึงภาพโป๊ที่มาทางอินเตอร์เน็ต cyberpunk หมายถึงผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในอาชญากรรมต่าง ๆ เช่น ขโมยใช้บัตรเครดิต
desperado(เดสพะรา'โด) n. อาชญากรที่อาจหาญและบ้าระห่ำ -pl. desperadoes,desperados
ganglandn. หมู่คนเลว,หมู่อาชญากร
gangstern. สมาชิกของแก๊งอาชญา, Syn. criminal,racketeer

English-Thai: Nontri Dictionary
CASE case history(n) ประวัติคนไข้,ประวัติผู้ป่วย,ประวัติอาชญากร
crime(n) คดีอาญา,อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา
criminal(adj) เกี่ยวกับอาชญากรรม,ทุจริต,ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา
criminal(n) ผู้ร้าย,จำเลย,อาชญากร,คนร้าย
criminology(n) อาชญากรรมวิทยา
felony(n) อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา
mace(n) กระบอง,ไม้อาชญาสิทธิ์,คทา
outlaw(n) อาชญากร,ผู้ร้าย,คนนอกกฎหมาย
record(n) ประวัติการณ์,บันทึก,จานเสียง,สำนวน,ประวัติอาชญากรรม
truncheon(n) ไม้อาชญาสิทธิ์,ตะบองตำรวจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cyber crimeอาชญากรรมไซเบอร์ (ref.ราชบัณฑิต)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
犯行[はんこう, hankou] (n) อาชญากรรม , See also: R. 犯人

German-Thai: Longdo Dictionary
Jugendkriminalität(n) |die, nur Sg.| อาชญากรรมเด็ก, อาชญากรรมผู้เยาว์
Fahndung(n) |die, pl. Fahndungen| การตามล่าตัวผู้ร้าย, การตามล่าอาชญากร เช่น Fahndung von Haus zu Haus การค้นหาทุกประตูเรือน
Erziehungslager(n) |das, pl. Erziehungslager| สถานที่หรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมผู้เยาว์ที่ทำผิดกฎหมาย หรือก่ออาชญากรรม เช่น การอบรมเรื่องระเบียบวินัย การประพฤติ เช่น Deutschland diskutiert über Erziehungslager für kriminelle Jugendliche. In Frankreich existieren solche Anstalten schon seit mehreren Jahren.
Straftat(n) |die, nur Sg.| อาชญากรรม เช่น Du bist Opfer einer Straftat.; Bist du durch eine Straftat verletzt?

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top