ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inadequate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inadequate-, *inadequate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inadequate(adj) ไม่พอเพียง, See also: ไม่ดีพอ, Syn. deficient, insufficient, Ant. adequate, sufficient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inadequate(อินแดค' ดะเควท) adj. ไม่เพียงพอ., See also: inadequateness, inadequacy n. inadequately adv., Syn. unfit, wanting

English-Thai: Nontri Dictionary
inadequate(adj) ไม่พอเพียง, ไม่เพียงพอ, ไม่พอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inadequate considerationค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอ, สินจ้างที่ไม่เพียงพอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inadequate personalityบุคลิกภาพพร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inadequate priceราคาที่ไม่เพียงพอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inadequate remedy at lawทางแก้ที่ยังไม่เพียงพอทางกฎหมาย, การเยียวยาที่ยังไม่เพียงพอทางกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inadequateความรู้สึกต่ำต้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The last two you sent me were completely inadequate so send her in.เพราะแม่ 2 คนที่เธอส่งมาน่ะ ไม่ได้เรื่องเลย ส่งเธอเข้าไป The Devil Wears Prada (2006)
FYI, the hot water is inadequate on machine two, so colors only, and four is still releasing the fabric softener too early in the cycle, so I'd avoid using that for your delicates.ขอแจ้งให้ทราบ เครื่องที่สองปล่อยน้ำร้อนไม่พอ ดังนั้นซักผ้าสีเท่านั้น และเครื่องที่สี่ปล่อยน้ำยาปรับผ้านุ่นไวเกินไป ดังนั้นหลีกเลี่ยงผ้าที่บอบบาง The Bad Fish Paradigm (2008)
Right after inadequate safety equipment.รองลงไปจากอุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยเพียงพอ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I made it clear that Eagle Rock Prison is woefully inadequate for our needs.ผมบอกไปแล้วว่า คุกที่ อีเกิ้ล ร็อค มันไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของเรา Chapter Three 'Building 26' (2009)
And for this I am ashamed ashamed that you must now share such inadequate a reward.ตรงนี้เอง... ...ที่ผมอับอาย... ...อายที่จะมีพวกคุณ มาร่วมแบ่งปันรางวัลอันยิ่งใหญ่ Watchmen (2009)
One where he doesn't feel inadequate or rejected.ที่หนึ่งซึ่งเขาไม่ได้รู้สึก ไม่มีประสิทธิภาพหรือถูกปฎิเสธ Devil's Night (2010)
"With an inadequate electrical grid serving millions of people..."ด้วยกำลังจ่ายไฟที่ไม่เพียงพอ ต่อการบริการปชช.หลายล้านคน The Hangover Part II (2011)
You're making me feel really inadequate right now.คุณทำให้ผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมมีไม่พอ Something Borrowed (2011)
I've been an inadequate husband and father, ผม่เป็นสามีและพ่อที่ไม่ดีพอ Through the Looking Glass (2012)
To help you feel less inadequate while I drive this thing.ให้คุณรู้สึก อุ่นใจยังไงล่ะ ตอนที่ฉันขับเจ้ารถคันนี้ God Mode (2013)
Ms. Thorne's been kind enough to throw in your mother's dormancy, and while security is acceptable for a typical Hamptons hobnob, it's sorely inadequate for a future presidential candidate, so we will be adding handheld metal detectorsมิสธอร์นใจดีมากแลวสำหรับการเป็นแม่ทูนหัว และในขณะที่ผู้รักษาความปลอดภัยเห็นชอบ สำหรับการเป็นตัวอย่างในการผูกมิตรกับเผศชาย Fear (2013)
God is a ludicrous fiction, dreamt up by inadequates who abnegate all responsibility to an invisible magic friend.พระเจ้าก็แค่ตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มคนสิ้นหวัง ที่ละทิ้งความรับผิดชอบทุกอย่างเพื่อคนๆ หนึ่งในจินตนาการเท่านั้นแหล่ะ The Six Thatchers (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inadequateI felt inadequate to the task.
inadequateJapanese literature, in spite of its beauty and riches, is as yet inadequately known in the West.
inadequateOur school facilities are inadequate for foreign students.
inadequatePerception is based, to a very large extent, on conceptual models - which are always inadequate, often incomplete and sometimes profoundly wrong.
inadequateSuicide attempt by inadequate means.
inadequateThe chief pronounced that the technique was inadequate.
inadequateThe road is inadequate for the amount of traffic which it carries.
inadequateThis complex situation arose because signals from the environment itself can be inadequate.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่พอ[mai phø] (adj) EN: insufficient ; inadequate  FR: insuffisant
ต่ำ[tam] (adj) EN: low ; inferior ; common ; lowly ; vulgar ; bad ; shoddy ; inadequate ; poor ; humble ; base ; second-rate ; short   FR: petit ; bas ; faible ; grave ; inférieur ; ordinaire ; commun ; médiocre ; de mauvaise qualité ; piètre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
inadequate
inadequate
inadequately

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inadequate
inadequately

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不适当[bù shì dàng, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄉㄤˋ,    /   ] inadequate; unfit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
過少資本[かしょうしほん, kashoushihon] (n) inadequate capital; undercapitalization [Add to Longdo]
至らない[いたらない, itaranai] (adj-i) imperfect; incompetent; inadequate; careless [Add to Longdo]
焼け石に水[やけいしにみず, yakeishinimizu] (exp) something bound to fail due to inadequate effort, assistance, etc. (lit [Add to Longdo]
整備不良[せいびふりょう, seibifuryou] (n) faulty maintenance; poor maintenance; inadequate maintenance [Add to Longdo]
舌足らず;舌たらず;舌っ足らず(io)[したたらず(舌足らず;舌たらず);したったらず(舌っ足らず), shitatarazu ( shitatarazu ; shita tarazu ); shitattarazu ( shita tsu tara zu )] (adj-na, n, adj-no) (1) lisping; (2) inadequate linguistic ability [Add to Longdo]
不充分(P);不十分(P)[ふじゅうぶん, fujuubun] (adj-na, n) insufficient; inadequate; imperfect; shortage; (P) [Add to Longdo]
碌碌;碌々;陸陸;陸々[ろくろく, rokuroku] (adv) hardly; barely; inadequately (with negative grammatical constructions) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inadequate \In*ad"e*quate\, a. [Pref. in- not + adequate: cf. F.
   inad['e]quat.]
   Not adequate; unequal to the purpose; insufficient;
   deficient; as, inadequate resources, power, conceptions,
   representations, etc. --Dryden. -- {In*ad"e*quate*ly}, adv.
   -- {In*ad"e*quate*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inadequate
   adj 1: lacking the requisite qualities or resources to meet a
       task; "inadequate training"; "the staff was inadequate";
       "she was unequal to the task" [syn: {inadequate},
       {unequal}] [ant: {adequate}, {equal}]
   2: not sufficient to meet a need; "an inadequate income"; "a
     poor salary"; "money is short"; "on short rations"; "food is
     in short supply"; "short on experience" [syn: {inadequate},
     {poor}, {short}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top