ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inadequate

IH2 N AE1 D AH0 K W AH0 T   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inadequate-, *inadequate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inadequate[ADJ] ไม่พอเพียง, See also: ไม่ดีพอ, Syn. deficient, insufficient, Ant. adequate, sufficient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inadequate(อินแดค' ดะเควท) adj. ไม่เพียงพอ., See also: inadequateness, inadequacy n. inadequately adv., Syn. unfit, wanting

English-Thai: Nontri Dictionary
inadequate(adj) ไม่พอเพียง,ไม่เพียงพอ,ไม่พอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inadequate considerationค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอ, สินจ้างที่ไม่เพียงพอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inadequate personalityบุคลิกภาพพร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inadequate priceราคาที่ไม่เพียงพอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inadequate remedy at lawทางแก้ที่ยังไม่เพียงพอทางกฎหมาย, การเยียวยาที่ยังไม่เพียงพอทางกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inadequateความรู้สึกต่ำต้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our equipment is hopelessly inadequate.พวกอุปกรณ์ต่างๆก็ไม่พอ Day of the Dead (1985)
My regular enforcers will be inadequate.เรามีกำลังไม่เพียงพอ The Princess Bride (1987)
But rape without penetration is a form of piquerism, and that tells us he's sexually inadequate.แต่เป็นการข่มขืนโดยปราศจากการสอดใส่ เป็นรูปแบบหนึ่งของกามวิปริต และนั่นบอกเราว่า เขาเป็นพวกเสื่อมสมรรถภาพ Extreme Aggressor (2005)
The last two you sent me were completely inadequate so send her in.เพราะแม่ 2 คนที่เธอส่งมาน่ะ ไม่ได้เรื่องเลย ส่งเธอเข้าไป The Devil Wears Prada (2006)
If your numbers are inadequate, then get physicians from over the nation to come here.ถ้าคนของเจ้าไม่พอ ให้นำหมอจากต่างชาติมาที่นี้ Lee San, Wind of the Palace (2007)
If he starts to feel inadequate, he may strike sooner just to prove himself.แล้วถ้ามันคิดว่าไม่ได้รับความสำคัญแล้ว มันอาจลงมือเร็วขึ้น เพื่อพิสูจน์ตัวเอง Brothers in Arms (2008)
FYI,the hot water is inadequate on machine two,so colors only, and four is still releasing the fabric softener too early in the cycle, so I'd avoid using that for your delicates.ขอแจ้งให้ทราบ เครื่องที่สองปล่อยน้ำร้อนไม่พอ ดังนั้นซักผ้าสีเท่านั้น และเครื่องที่สี่ปล่อยน้ำยาปรับผ้านุ่นไวเกินไป ดังนั้นหลีกเลี่ยงผ้าที่บอบบาง The Bad Fish Paradigm (2008)
It's gonna make you feel inadequate.มันทำให้เธอรู้สึกไม่ดีพอ There's No 'I' in Team (2008)
Right after inadequate safety equipment.รองลงไปจากอุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยเพียงพอ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You feel inadequate, because he has plenty of clarity, organization, charm, and knowledge.นายรู้สึกต่ำต้อย เพราะเขามี ความชัดเจน,องค์ประกอบ,เสน่ห์,\\\ ความรู้ หรือพูดง่ายๆว่า \\\"ของเขาใหญ่\\\" The Love Guru (2008)
I made it clear that Eagle Rock Prison is woefully inadequate for our needs.ผมบอกไปแล้วว่า คุกที่ อีเกิ้ล ร็อค มันไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของเรา Chapter Three 'Building 26' (2009)
I don't feel inadequate.ฉันไม่ได้รู้สึกขาดอะไรนี่คะ Orphan (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inadequateI felt inadequate to the task.
inadequateJapanese literature, in spite of its beauty and riches, is as yet inadequately known in the West.
inadequateOur school facilities are inadequate for foreign students.
inadequatePerception is based, to a very large extent, on conceptual models - which are always inadequate, often incomplete and sometimes profoundly wrong.
inadequateSuicide attempt by inadequate means.
inadequateThe chief pronounced that the technique was inadequate.
inadequateThe road is inadequate for the amount of traffic which it carries.
inadequateThis complex situation arose because signals from the environment itself can be inadequate.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่พอ[adj.] (mai phø) EN: insufficient ; inadequate   FR: insuffisant
ต่ำ[adj.] (tam) EN: low ; inferior ; common ; lowly ; vulgar ; bad ; shoddy ; inadequate ; poor ; humble ; base ; second-rate ; short   FR: petit ; bas ; faible ; grave ; inférieur ; ordinaire ; commun ; médiocre ; de mauvaise qualité ; piètre

CMU English Pronouncing Dictionary
INADEQUATE    IH2 N AE1 D AH0 K W AH0 T
INADEQUATE    IH2 N AE1 D AH0 K W EY2 T
INADEQUATELY    IH2 N AE1 D AH0 K W AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inadequate    (j) ˈɪnˈædɪkwət (i1 n a1 d i k w @ t)
inadequately    (a) ˈɪnˈædɪkwətliː (i1 n a1 d i k w @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不适当[bù shì dàng, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄉㄤˋ, / ] inadequate; unfit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
過少資本[かしょうしほん, kashoushihon] (n) inadequate capital; undercapitalization [Add to Longdo]
至らない[いたらない, itaranai] (adj-i) imperfect; incompetent; inadequate; careless [Add to Longdo]
焼け石に水[やけいしにみず, yakeishinimizu] (exp) something bound to fail due to inadequate effort, assistance, etc. (lit [Add to Longdo]
整備不良[せいびふりょう, seibifuryou] (n) faulty maintenance; poor maintenance; inadequate maintenance [Add to Longdo]
舌足らず;舌たらず;舌っ足らず(io)[したたらず(舌足らず;舌たらず);したったらず(舌っ足らず), shitatarazu ( shitatarazu ; shita tarazu ); shitattarazu ( shita tsu tara zu )] (adj-na,n,adj-no) (1) lisping; (2) inadequate linguistic ability [Add to Longdo]
不充分(P);不十分(P)[ふじゅうぶん, fujuubun] (adj-na,n) insufficient; inadequate; imperfect; shortage; (P) [Add to Longdo]
碌碌;碌々;陸陸;陸々[ろくろく, rokuroku] (adv) hardly; barely; inadequately (with negative grammatical constructions) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inadequate \In*ad"e*quate\, a. [Pref. in- not + adequate: cf. F.
   inad['e]quat.]
   Not adequate; unequal to the purpose; insufficient;
   deficient; as, inadequate resources, power, conceptions,
   representations, etc. --Dryden. -- {In*ad"e*quate*ly}, adv.
   -- {In*ad"e*quate*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inadequate
   adj 1: lacking the requisite qualities or resources to meet a
       task; "inadequate training"; "the staff was inadequate";
       "she was unequal to the task" [syn: {inadequate},
       {unequal}] [ant: {adequate}, {equal}]
   2: not sufficient to meet a need; "an inadequate income"; "a
     poor salary"; "money is short"; "on short rations"; "food is
     in short supply"; "short on experience" [syn: {inadequate},
     {poor}, {short}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top