Search result for

punishment

(77 entries)
(0.0061 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -punishment-, *punishment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
punishment[N] การลงโทษ, Syn. correction, discipline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
punishment(พัน'นิชเมินทฺ) n. การทำโทษ,การลงโทษ,การทำให้เจ็บปวด,การทารุณ,การใช้สิ้นเปลือง, Syn. penalty
capital punishmentn. การลงโทษประหารชีวิต, Syn. execution
corporal punishmentn. การลงโทษทางกายของผู้กระทำผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
punishment(n) การลงโทษ,การลงทัณฑ์,การต่อย,การทำทารุณ
CAPITAL capital punishment(n) การตัดสินประหารชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
punishmentการลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
punishment, capitalอุกฤษฏ์โทษ, โทษประหารชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
punishment, capital; penalty, deathโทษประหารชีวิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
punishment, corporalการลงโทษทางกาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Punishment in crime deterrenceการลงโทษเพื่อปกป้องปรามอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Punishment1ทัณฑกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would you excuse us, please? Thank you. So what's my punishment?ขอเวลาเราเดี๋ยวนะ ได้โปรดเถอะ ขอบคุณ ว่าไง จะลงโทษหนูยังไงหล่ะ? Chuck in Real Life (2008)
It would be where the punishment fits the crime.การลงโทษคนจะต้องเหมาะสมกับสิ่งที่เขากระทำผิด The Mark of Nimueh (2008)
My punishment is mine to bear alone.การลงโทษนี้ผมยอมรับมัน และขอรับมันเพียงผู้เดียว Lancelot (2008)
This is punishment, my dear. It's a very different thing.นี่เป็นการลงโทษ มันไม่เหมือนกัน Body of Lies (2008)
Anyway, I found this story in the preface for Crime and Punishment.ยังไงก็ตาม ฉันรู้เรื่องนี้ จากบทนำของ "ไครม์ แอนด์ พะนิชเมนท์" New York, I Love You (2008)
Please spare Pingan of any punishmentขอให้ละเว้นโทษ ผิงอัน Three Kingdoms (2008)
You make it seem as if having children is some sort of a goddamn punishment.คุณทำให้มันดูเหมือนว่าการมีลูกเป็นประเภทของการลงโทษ goddamn บาง Revolutionary Road (2008)
No useaving rules if there's no punishment for breaking 'em.ไม่มีการใช้กฎถ้าไม่มีการลงโทษคนที่แหกมัน Eggtown (2008)
And face your punishment by law,แล้วไปรับโทษตามกฏหมาย Boxed In (2008)
Or face a far greater punishmentไม่งั้นก็เจอกับการลงโทษที่แย่กว่านั้น Boxed In (2008)
How charged with punishment the scrollไม่สำคัญว่า บทลงโทษจะมากมายเท่าไหร่ Invictus (2009)
- I thought of punishment for that loan.ผมคิดว่าคุณจะให้ของผม เพราะเรื่องเงินกู้นั่น Drag Me to Hell (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
punishmentAn overwhelming majority voted to abolish the brutal punishment.
punishmentAnyone who breaks this rule is liable to severe punishment.
punishmentA person who steals deserves punishment.
punishmentEvery crime call for punishment.
punishmentHe deserves punishment.
punishmentHe deserves the punishment.
punishmentIn nature there are neither rewards nor punishments.
punishmentIn the past it was perfectly normal to get the back of a teacher's hand or fist as punishment.
punishmentIsn't that the most humane punishment for criminals?
punishmentIt is not right to put a man to death for punishment.
punishmentI will abolish capital punishment.
punishmentMany countries have abolished capital punishment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระวางโทษ[N] punishment, See also: penalty, Example: ผู้ที่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท
อาญา[N] penalty, See also: punishment, sanction, Syn. โทษ, Example: สถานที่ที่เป็นซ่องของพวกโจรผู้ร้ายหนีอาญาบ้านเมือง เป็นลักษณะชุมชนที่กระจายออกไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เขตโทษ[N] penalty area, See also: punishment zone, Syn. จุดโทษ, Example: ทีมอังกฤษทำฟาล์วในเขตโทษถึง 7 ครั้งในเกมนี้, Count unit: เขต, Thai definition: เขตที่ยิงลูกโทษ, Notes: ใช้ในกีฬาฟุตบอล
โทษ[N] punishment, See also: penalty, chastisement, correction, Example: เขาถูกระบุโทษรุนแรงถึงขั้นถอนใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจ, Thai definition: มาตรการที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา, Notes: (กฎหมาย)
ตะพุ่นหญ้าช้าง[N] punishment, See also: ancient criminal penalty consisting of cutting grass for the royal elephants, Thai definition: โทษอาญาหลวงสมัยโบราณ
ทัณฑ์[N] penalty, See also: punishment, Syn. โทษ, โทษทัณฑ์, ความผิด, Example: เขาพร้อมที่จะรับทัณฑ์ เพราะตระหนักในความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น, Thai definition: โทษที่เนื่องด้วยความผิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ราชทัณฑ์[N] punishment by royal decree, See also: a penalty imposed by the king, Syn. โทษหลวง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ประชาทัณฑ์[N] lynch law, See also: punishment by the people, illegal punishment, punishment without legal trial, Syn. รุมทำร้าย, Example: ฝูงชนเข้าประชาทัณฑ์ผู้ต้องหาที่ตำรวจนำตัวมาทำแผน, Thai definition: การที่ฝูงชนกลุ้มรุมทำร้าย เป็นการลงโทษบุคคลที่ตนเข้าใจหรือนึกว่ามีความผิด โดยไม่ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
โทษทัณฑ์[N] penalty, See also: punishment
โทษโพย[N] guilt, See also: punishment, crime, offense, penalty, Syn. โทษ, Example: ถ้าคุณทำผิดเองกรุณาอย่ากล่าวโทษโพยผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาญา[n.] (āyā) EN: punishment ; sanction ; penalty   FR: sanction [f] ; punition [f] ; peine [f] ; sentence [f]
การลงโทษ[n.] (kān longthōt) EN: sanction ; punishment ; scourge   FR: sanction [f]
การลงโทษในกฎหมายแพ่ง[n. exp.] (kān longthōt nai kotmāi phaeng) EN: punishment in civil law   
การลงโทษประหารชีวิต[n. exp.] (kān longthōt prahān chīwit) EN: capital punishment ; death penalty   FR: peine capitale [f]
คาดโทษ[v. exp.] (khāt thōt) EN: warn of punishment for further wrongdoing   
ลหุโทษ[n.] (lahuthōt) EN: light punishment ; light penalty ; misdemeanor   
ลดหย่อนผ่อนโทษ[x.] (lotyøn phǿn thōt) EN: reduce a punishment ; reprieve ; decrease penalty   FR: réduire la peine ; octroyer un sursis
นิรโทษ[adj.] (nirathōt) EN: exempt from punishment ; free from guilt   
ภาคทัณฑ์[v.] (phākthan) EN: put on probation ; remit punishment ; bind over on probation ; award probation ; place on probation   FR: mettre à l'épreuve
ผ่อนโทษ[v. exp.] (phǿn thōt) EN: reduce a punishment   

CMU English Pronouncing Dictionary
PUNISHMENT    P AH1 N IH0 SH M AH0 N T
PUNISHMENTS    P AH1 N IH0 SH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
punishment    (n) (p uh1 n i sh m @ n t)
punishments    (n) (p uh1 n i sh m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, ] punishment, #7,240 [Add to Longdo]
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, / ] punishment; scold, #23,795 [Add to Longdo]
政教[zhèng jiào, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄠˋ, ] punishment and rewards as part of political re-education, #36,460 [Add to Longdo]
刑具[xíng jù, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, ] punishment equipment; torture instruments, #67,847 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strafe {f} | Strafen {pl}punishment | punishments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding [Add to Longdo]
ジェノサイド条約[ジェノサイドじょうやく, jienosaido jouyaku] (n) Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (United Nations, 1948) [Add to Longdo]
因果応報[いんがおうほう, ingaouhou] (n) retribution; retributive justice; karma; just desserts; poetic justice; reward and punishment for one's past behavior [Add to Longdo]
遠島[えんとう, entou] (n) remote island; punishment by exile to a remote island [Add to Longdo]
遠流[おんる, onru] (n) banishment or exile (punishment under the ritsuryo system) [Add to Longdo]
科罰[かばつ, kabatsu] (n) punishment; discipline [Add to Longdo]
戒め(P);誡め;警め[いましめ, imashime] (n) (1) caution; admonition; warning; lesson; (2) (also written as 禁め) prohibition; ban; commandment; precept; (3) punishment; (4) (arch) caution; guard; (P) [Add to Longdo]
棄市;棄死(iK)[きし, kishi] (n) (arch) execution by decapitation, followed by public display of the body (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Punishment \Pun"ish*ment\, n.
   1. The act of punishing.
    [1913 Webster]
 
   2. Any pain, suffering, or loss inflicted on a person because
    of a crime or offense.
    [1913 Webster]
 
       I never gave them condign punishment. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The rewards and punishments of another life.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A penalty inflicted by a court of justice on a
    convicted offender as a just retribution, and incidentally
    for the purposes of reformation and prevention.
    [1913 Webster]
 
   4. Severe, rough, or disastrous treatment. [Colloq. or Slang]
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 punishment
   n 1: the act of punishing [syn: {punishment}, {penalty},
      {penalization}, {penalisation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top