ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clout

K L AW1 T   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clout-, *clout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clout[N] การตี, See also: การตบ, การต่อย, Syn. blow, bump, hit, cuff
clout[VT] ซ่อม, See also: ปะ, ชุน, Syn. patch, mend
clout[VT] ตี, See also: ตบ, ต่อย, Syn. hit, cuff
clout[N] เป้าที่ใช้ในการยิงธนู
clout[VT] พันผ้า, Syn. bandage
clout[N] เศษผ้าที่ใช้ปะ, See also: เศษผ้า, Syn. rag
clout[N] อิทธิพลของความคิด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. influence, power, pull
clout[SL] ช่องคลอด
clouted[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clout(เคลาทฺ) {clouted,clouting,clouts} n. การตี,การต่อย,การตบ,การตีลูกไกล,อิทธิพลของความคิด,ปาฏิหาริย์,เป้า,ลูกกระสุนที่ถูกเป้า,เศษผ้าปะ,เศษของที่ใช้ซ่อมแซม,เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว. vt. พันผ้า,ปะ,ซ่อมแซม,ตอกตะปูเสริม,ตี,ต่อย, Syn. blow,wal
breechcloutn. ผ้าคาดเอว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cloutการมีอิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-You're not allowed to clout us.-พี่ไม่มีสิทธิ์มาขู่พวกเรานะ Atonement (2007)
So whatever clout you had with the Company,ดังนั้น เยื่อใยอะไรที่แกยังคงมีเหลือให้กับ Company The Price (2008)
He's been using his clout on city council.เขาใช้อำนาจของเขา บีบคณะเทศมนตรี Potlatch (2009)
You know, I had some clout with the keepers.คุณรู้ว่าผมมีอิทธิพลกับยามเฝ้าประตูบาง Killing Them Softly (2012)
No offence but if I want to appeal to a higher authority to get me out of this fucking hole, it'll be someone with more clout than a track-suit-wearing Grotbags.ไม่ได้ดูถูกนะ แต่ถ้าผม อยากจะติดต่อกับคนเบื้องบน เพื่อช่วยให้ผมออกไปจากขุมนรกนี่ ก็น่าจะเป็นคนที่ดูน่านับถือ กว่าแม่มดกระจอก ๆ ในชุดวอร์มนะ Smell the Weakness (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางข้าม[n. exp.] (thāng khām) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.)   FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางม้าลาย[n. exp.] (thāngmālāi) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.)   FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOUT K L AW1 T
CLOUTIER K L AW1 T IY0 ER0
CLOUTHIER K L AW1 TH IY0 ER0
CLOUTHIER K L OW1 TH IY0 ER0
CLOUTHIER(2) K L OW1 DH IY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clout (v) klˈaut (k l au1 t)
clouts (v) klˈauts (k l au1 t s)
clouted (v) klˈautɪd (k l au1 t i d)
clouting (v) klˈautɪŋ (k l au1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kopfnuss {f} | Kopfnüsse {pl}clout | clouts [Add to Longdo]
Lappen {m} | Lappen {pl}clout | clouts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
影響力[えいきょうりょく, eikyouryoku] (n) influence; clout [Add to Longdo]
顔がきく;顔が利く[かおがきく, kaogakiku] (exp,v5k) to have a lot of influence; to have clout; to be well known [Add to Longdo]
資金力[しきんりょく, shikinryoku] (n) financial muscle; economic clout [Add to Longdo]
褌;犢鼻褌(ateji)[ふんどし;ふどし(褌), fundoshi ; fudoshi ( fundoshi )] (n) (1) (uk) loincloth; breechcloth; breechclout; traditional Japanese male underwear; (2) sumo wrestler's ornamental apron [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clout \Clout\ (klout), n. [AS. cl[=u]t a little cloth, piece of
   metal; cf. Sw. klut, Icel. kl[=u]tr a kerchief, or W. clwt a
   clout, Gael. clud.]
   1. A cloth; a piece of cloth or leather; a patch; a rag.
    [1913 Webster]
 
       His garments, nought but many ragged clouts,
       With thorns together pinned and patched was.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       A clout upon that head where late the diadem stood.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A swadding cloth.
    [1913 Webster]
 
   3. A piece; a fragment. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. The center of the butt at which archers shoot; -- probably
    once a piece of white cloth or a nail head.
    [1913 Webster]
 
       A'must shoot nearer or he'll ne'er hit the clout.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. An iron plate on an axletree or other wood to keep it from
    wearing; a washer.
    [1913 Webster]
 
   6. A blow with the hand. [Low]
    [1913 Webster]
 
   {Clout nail}, a kind of wrought-iron nail heaving a large
    flat head; -- used for fastening clouts to axletrees,
    plowshares, etc., also for studding timber, and for
    various purposes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clout \Clout\, v. t. [imp. & p. p. {Clouted}; p. pr. & vb. n.
   {Clouting}.] [OE. clutien. clouten, to patch. See {Clout},
   n.]
   1. To cover with cloth, leather, or other material; to
    bandage; patch, or mend, with a clout.
    [1913 Webster]
 
       And old shoes and clouted upon their feet. --Josh.
                          ix. 5.
    [1913 Webster]
 
       Paul, yea, and Peter, too, had more skill in . . .
       clouting an old tent than to teach lawyers.
                          --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   2. To join or patch clumsily.
    [1913 Webster]
 
       If fond Bavius vent his clouted song. --P. Fletcher
    [1913 Webster]
 
   3. To quard with an iron plate, as an axletree.
    [1913 Webster]
 
   4. To give a blow to; to strike. [Low]
    [1913 Webster]
 
       The . . . queen of Spain took off one of her
       chopines and clouted Olivarez about the noddle with
       it.                  --Howell.
    [1913 Webster]
 
   5. To stud with nails, as a timber, or a boot sole.
    [1913 Webster]
 
   {Clouted cream}, clotted cream, i. e., cream obtained by
    warming new milk. --A. Philips.
    [1913 Webster]
 
   Note: "Clouted brogues" in Shakespeare and "clouted shoon" in
      Milton have been understood by some to mean shoes armed
      with nails; by others, patched shoes.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clout
   n 1: a target used in archery
   2: special advantage or influence; "the chairman's nephew has a
     lot of pull" [syn: {pull}, {clout}]
   3: a short nail with a flat head; used to attach sheet metal to
     wood [syn: {clout nail}, {clout}]
   4: (boxing) a blow with the fist; "I gave him a clout on his
     nose" [syn: {punch}, {clout}, {poke}, {lick}, {biff}, {slug}]
   v 1: strike hard, especially with the fist; "He clouted his
      attacker"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top