Search result for

ถี่ถ้วน

(32 entries)
(0.0299 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถี่ถ้วน-, *ถี่ถ้วน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถี่ถ้วน[V] be careful, See also: be attentive, be thoughtful, be thorough, Syn. ถ้วนถี่, รอบคอบ, ละเอียดลออ, Example: แม่บ้านของเขาถี่ถ้วนเรื่องการใช้เงินเสมอ, Thai definition: ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย
ถี่ถ้วน[ADV] carefully, See also: attentively, thoughtfully, thoroughly, Syn. ถ้วนถี่, รอบคอบ, ละเอียดลออ, Example: เรื่องนี้ถ้าคิดให้ถี่ถ้วน จะเห็นได้ว่าฝ่ายชายเป็นฝ่ายผิด, Thai definition: ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถี่ถ้วนว. ละเอียดลออ, รอบคอบ, โดยปริยายหมายความว่า ไม่ยอมให้ตกหล่นเสียหาย, ถ้วนถี่ ก็ว่า.
ละเอียดถี่ถ้วน, รอบคอบ, เช่น เจ้าหน้าที่การเงินควรเป็นคนละเอียด, ประณีต เช่น ฝีมือสอยผ้าละเอียด ฝีมือถักเสื้อละเอียด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your internet activity over the last 10 years, is being scrutinized and catalogued.ข้อมูลการใช้เนทของเธอ 10 ปีย้อนหลัง.. กำลังถูกตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน.. Gamer (2009)
Do you throw caution to the wind and fly off to save the day, or do you take the more calculated approach and learn the whole picture before you act?คุณชอบแบบ ทิ้งคำเตือนไปกับสายลม แล้วกระโดดงับใส่งานทันที หรือชอบแบบ คำนวณอย่างถี่ถ้วน Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Well, have you considered, I don't know, killing it?เอ่อ,นายพิจารณามันถี่ถ้วนแล้วยัง ,ผมไม่รู้ ,ฆ่ามันดีมั้ย? Bound (2009)
I am just narrowing down the list of creatures from that era now.ผมตรวจอย่างถี่ถ้วนแล้ว ในรายชื่อของสัตว์ในยุคของมันแล้ว Episode #3.1 (2009)
I've thought about that.ฉันคิดอย่างถี่ถ้วนแล้ว Episode #1.24 (2009)
Please investigate my alibi thoroughly.ได้โปรดตรวจสอบหลักฐานที่อยู่ของผมอย่างถี่ถ้วนด้วย Episode #1.8 (2009)
I just want to give things careful consideration...and not get swept away by emotion.ฉันก็แค่อยากไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน... แล้วก็ไม่ใช้อารมณ์ตัดสิน Ohitori sama (2009)
If you are actually considering having a serious relationship with this man, then I wanna make sure that you have all the facts.ถ้าเธอได้คิดถี่ถ้วนดีแล้ว ที่จะสานสัมพันธ์จริงจังกับผู้ชายคนนี้ ฉันอยากจะเช็คให้แน่ใจก่อนว่าเธอรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมด Would I Think of Suicide? (2009)
See? It's that head for details.- ต้องใช้คนที่ละเอียดถี่ถ้วนแบบนี้ Bride Wars (2009)
I don't. I am tired of talking. I am talked out.ไม่ ฉันคุยมาเยอะแล้ว ฉันพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว Burlesque (2010)
I know you've told me that you're committed to seeing this through, but you can still extricate yourself from this mess.ว่าท่านจะพิจารณาให้ถี่ถ้วน แต่ท่านยังสามารถแยกตัวออกมาจากปัญหา Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Should not be viewed in haste. I may have seen a similar mark... Ahh.ควรที่จะดูให้ละเอียดถี่ถ้วน ข้าอาจจะเคยเห็น สัญลักษณ์ที่คล้ายกัน... Shadow Games (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถี่ถ้วน[adj.] (thīthūan) EN: careful   
ถี่ถ้วน[adv.] (thīthūan) FR: minutieusement ; avec soin

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in-depth[ADJ] ลึกซึ้ง, See also: ถี่ถ้วน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
careful(แคร์'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,ระวังรอบคอบ,ละเอียด,ถี่ถ้วน,ประณีต, Syn. attentive
entire(เอนไท'เออะ) adj. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งปวง,อย่างละเอียดถี่ถ้วน,อย่างแท้จริง. -n. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,จำนวนหรือปริมาณทั้งหมด., See also: entireness n. ดูentire, Syn. complete
handilyadv. คล่องแคล่ว,ง่ายดาย,สะดวก,ประณีต,ละเอียดถี่ถ้วน, Syn. dexterously
handinessn. ความคล่องแคล่ว,ความประณีต,ความละเอียดถี่ถ้วน
in-depth(อิน' เดพธฺ) adj. ลึกซึ้ง, ถี่ถ้วน, เจริญเติบโตเต็มที่, Syn. intensive, thorough
preciosity(เพรซซิออส'ซิที) n. ความพิถีพิถัน,ความจู้จี้,ความละเอียดถี่ถ้วน
precious(เพรช'เชิส) adj. มีค่า,ล้ำค่า,เป็นที่รัก,ทูนหัว,อย่างยิ่ง,เต็มที่,พิถีพิถัน,ละเอียดถี่ถ้วน,สำคัญมาก. n. ผู้เป็นที่รัก,ทูนหัว., See also: preciousness n., Syn. beloved,costly
thorough(เธอ'โร) adj. ถี่ถ้วน,ทั่วไปหมด,โดยตลอด,ตลอดทั่วถึง,ละเอียด,สมบูรณ์,เต็มที่,เต็มตัว. adv. ผ่าน., See also: thoroughly adv. thoroughness n., Syn. complete

English-Thai: Nontri Dictionary
scrupulous(adj) ถี่ถ้วน,ละเอียด,รอบคอบ,ระมัดระวัง
thorough(adj) เต็มที่,ทั่วถึง,ตลอด,สมบูรณ์,ถี่ถ้วน
thoroughly(adv) โดยตลอด,อย่างเต็มที่,อย่างละเอียดลออ,อย่างถี่ถ้วน
thoroughness(n) ความละเอียด,ความสมบูรณ์,ความถี่ถ้วน,ความครบถ้วน

German-Thai: Longdo Dictionary
reiben(vt) |rieb, hat gerieben| ขัดถู, ขยี้ เช่น Ich habe mir die Augen gerieben und genau hingeschaut. ฉันขยี้ตาตัวเองแล้วก็มองไปที่นั่นอย่างละเอียดถี่ถ้วน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top