Search result for

บัณฑิต

(37 entries)
(0.1625 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บัณฑิต-, *บัณฑิต*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัณฑิต    [N] graduate, See also: pundit, sage, Example: มหาวิทยาลัยแห่งนี้ผลิตบัณฑิตคุณภาพมากมายออกมาสู่สังคม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บัณฑิต(บันดิด) น. ผู้ทรงความรู้, ผู้มีปัญญา, นักปราชญ์, ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาซึ่งมี ๓ ขั้น คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เรียกว่า บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต, ผู้มีความสามารถเป็นพิเศษโดยกำเนิด เช่น คนนี้เป็นบัณฑิตในทางเล่นดนตรี.
บัณฑิตย์(บันดิด) น. ความรอบรู้, การเรียน, ความเป็นบัณฑิต.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
academyบัณฑิตยสถาน, วิทยาสถาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Business education graduatesบัณฑิตธุรกิจศึกษา [TU Subject Heading]
College graduatesบัณฑิต [TU Subject Heading]
Graduate teaching assistantsบัณฑิตผู้ช่วยสอน [TU Subject Heading]
Learned institutions and societiesบัณฑิตยสถานและสมาคมทางวิชาการ [TU Subject Heading]
Teachers college graduatesบัณฑิตคุรุศาสตร์ [TU Subject Heading]
Vocational school graduatesบัณฑิตอาชีวศึกษา [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: graduate   FR: licencié [m] ; diplômé [m]
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage   FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; académiste [m] (vx)
บัณฑิตสถาน[n.] (banditsathān) FR: académie [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baccalaureate    [N] ผู้สำเร็จปริญญาตรี (คำทางการ), See also: บัณฑิต, Syn. bachelor, graduate
bachelor    [N] บัณฑิต, See also: ผู้ได้รับปริญญาตรี, Syn. graduate
graduate    [N] ผู้สำเร็จการศึกษา, See also: บัณฑิต, ผู้รับปริญญา, Syn. degree-holder, qualified person
graduate school    [N] บัณฑิตวิทยาลัย
longhair    [N] ผู้มีความรู้, See also: บัณฑิต
pandit    [N] บัณฑิต, See also: นักปราชญ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.b.abbr. Artium Baccalaureus (Bachelor of Arts, อักษรศาสตรบัณฑิต) able-bodied seaman (ทหารหรือชั้นสอง)
a.m.abbr. Master of Arts อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. a. m.
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
b.a.abbr. Bachelor of Arts อักษรศาสตรบัณฑิต, British America
b.mabbr. Bachelor of Medicine แพทย์ศาสตรบัณฑิต
b.s.abbr. Bachelor of Science วิทยาศาสตรบัณฑิต
b.scabbr. Bachelor of Science วิทยาศาสตรบัณฑิต
b.sc.abbr. Bachelor of Science วิทยาศาสตรบัณฑิต
baccalaureate(แบคคะลอ'รีเอท) n. บัณฑิตปริญญาตรี,พิธีศาสนาสำหรับบัณฑิตจบใหม่,คำสวดมนต์ในพิธีดังกล่าว
con(คอน) 1. {conned,conning,cons} v. ต่อต้าน,แย้ง,เรียนรู้,ศึกษา,ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,จำไว้,นำเรือ,ถือพวงมาลัยเรือ n. การต่อต้าน,การโต้เถียง,ผู้คัดค้าน,ผู้ลงบัตรคัดค้าน,นักโทษ,วัณโรค adj. ซึ่งหลอกให้เชื่อ 2. ย่อมาจากคำว่า CONsole ซึ่งศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ส่วนเฝ้าคุม ในวงการคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์และจอภาพ เป็นต้นว่า คำสั่ง COPY CON:autoexec.bat เป็น คำสั่งที่นำมาใช้เมื่อต้องการนำข้อความที่เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์และมองเห็นบนจอภาพ (โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมประมวลผลคำ) คัดลอกเข้าไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ชื่อว่า autoexec.bat เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้กด CTRL+Z หลังจากนั้น ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแฟ้มข้อมูลชื่อ autoexec.bat ซึ่งบรรจุข้อความที่พิมพ์ไว้นั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
barrister(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,เนติบัณฑิต
graduate(n) ผู้ได้รับปริญญา,ผู้สำเร็จการศึกษา,บัณฑิต
master(n) หัวหน้า,ผู้บังคับการ,ครู,เจ้านาย,มหาบัณฑิต
pandit(n) บัณฑิต
sage(n) บัณฑิต,ปราชญ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
大学院[だいがくいん, daigakuin] (n) บัณฑิตวิทยาลัย

French-Thai: Longdo Dictionary
maîtrise(n) |f, pl. maîtrises| ปริญญาโททางศิลปศาสตร์หรือนิติศาสตร์, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เช่น maître des arts
académie française(n) |f| ราชบัณฑิตยสภาฝรั่งเศส

Are you satisfied with the result?

Go to Top