ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เครื่องหมายวรรคตอน

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องหมายวรรคตอน-, *เครื่องหมายวรรคตอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องหมายวรรคตอน[N] punctuation mark, Example: ประโยคเหล่านี้ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เครื่องหมายวรรคตอนน. เครื่องหมายต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบในการเขียนข้อความ เช่น จุลภาค (,) มหัพภาค (.) ปรัศนี (?).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Punctuationเครื่องหมายวรรคตอน [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องหมายวรรคตอน[n. exp.] (khreūangmāi wak tøn) EN: punctuation mark   FR: signe de ponctuation [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apostrophe[N] เครื่องหมายวรรคตอน ( ' )
punctuation mark[N] เครื่องหมายวรรคตอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
punctuate(พังคฺ'ชุเอท) vt. ใส่จุดเครื่องหมายวรรคตอน, Syn. emphasize,mark
punctuation markn. เครื่องหมายวรรคตอน adj., See also: punctuative adj.
punctuatorn. ผู้ใส่จุดเครื่องหมายวรรคตอน
special characterอักขระพิเศษแต่เดิมใช้หมายถึงอักขระที่เป็นเครื่องหมายต่าง ๆ เช่น + - * / $ = , " " ฯลฯ รวมทั้งสระ วรรณยุกต์ ในภาษาไทย บางทีเรียกรวม ๆ ว่า เครื่องหมายวรรคตอนก็ได้ นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงตัวอักขระที่ไม่สามารถกดได้จากแป้นพิมพ์ แต่อาจใช้เทคนิคบางอย่างทำให้พิมพ์ออกมาได้ เช่น ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช การกดแป้น Shift+ALT+K จะได้ภาพลูกแอปเปิลแหว่ง (สัญลักษณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล) ถ้าใช้แบบอักษรชื่อ Symbol

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top