ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

十分

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -十分-, *十分*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
十分[じゅうぶん, juubun] (n) เพียงพอ, เหลือเฟือ
十分[じゅうぶん, juubun] (n) สิบส่วน

Japanese-English: EDICT Dictionary
十分[じっぷん;じゅっぷん, jippun ; juppun] (n) 10 minutes [Add to Longdo]
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n, vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P) [Add to Longdo]
十分の一[じゅうぶんのいち, juubunnoichi] (n) tenth; tithe [Add to Longdo]
十分の一税[じゅうぶんのいちぜい, juubunnoichizei] (n) tithe [Add to Longdo]
十分条件[じゅうぶんじょうけん, juubunjouken] (n) (See 必要条件) sufficient condition [Add to Longdo]
十分置きに運転[じゅっぷんおきにうんてん, juppun'okiniunten] (n, vs) operating on a ten-minute schedule [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Will you have some more coffee?" "No, thanks. I've had enough."「もっとコーヒーはいかがですか」「もう結構です?十分頂きました」
Is one thousand yen enough?1000円で十分ですか。
$100 will cover all your expenses for the trip.100ドルあれば旅行の費用としては十分だろう。
Mexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.1920年代初期のメキシコの無法者たちは盗んだ小火器や爆薬で十分に武装していた。
Ten million yen will be ample for the project.1千万円あればその計画には十分だろう。
This meal is adequate for three.3人にはこの食事で十分だ。
Five thousand yen is enough to buy this dictionary.5千円あればこの辞書を買うのに十分だ。
I suppose than an 8-Gigabyte hard drive will be adequate.8ギガバイトのハードディスクがあれば十分だと思います。
Long on A and short on B.Aは十分にあるがBは足りない。
Your English leaves much to be desired.あなたの英語はまだ十分とは言えない。
Is your salary adequate to support your family?あなたの給料は家族を養うのに十分ですか。
I can understand your position perfectly.あなたの立場は十分に理解しています。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would 60 gallons be sufficient?[JP] 60ガロンで十分ですか? Forbidden Planet (1956)
-Well, if they're large enough.[JP] - そうね、大きさが十分なら Forbidden Planet (1956)
Will I drill them, the old devils![JP] クソ爺達相手なら 私で十分だよ Tikhiy Don (1957)
We have as much time as it takes.[JP] 時間は十分ある 12 Angry Men (1957)
Released. No evidence.[JP] 証拠不十分で 釈放 Hollow Triumph (1948)
Stil, it is not an open and shut case, [CN] 不过此案十分复杂 Taki no shiraito (1933)
-Yeah, the official work starts from tomorrow.[CN] 等我十分 Episode #1.5 (2004)
- Ten minutes. - Ridiculous.[CN] 十分钟 一开玩笑 One Hour with You (1932)
Very sorry.[CN] 十分抱歉 Excision (2012)
I know it![CN] 我有十分的把握 Taki no shiraito (1933)
I will wait 10 minutes for you.[CN] 我再等你十分鐘. Grand Hotel (1932)
"Big Shanty. Twenty minutes for dinner."[CN] 大森地,停二十分钟吃晚餐 The General (1926)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
十分条件[じゅうぶんじょうけん, juubunjouken] sufficent condition [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
十分[じゅうぶん, juubun] 10 Minuten [Add to Longdo]
十分[じゅうぶん, juubun] ausreichend, genuegend [Add to Longdo]
十分の一[じゅぶんのいち, jubunnoichi] ein_Zehntel [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top