ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mom

M AA1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mom-, *mom*
Possible hiragana form: もん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mom(n) แม่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: มารดา, Syn. mum
momma(n) แม่, See also: มารดา, Syn. mummy, momma
mommy(n) แม่, See also: มารดา, Syn. mummy
moment(n) ชั่วขณะ, See also: ชั่วครู่, Syn. minute, second, bit, instant, Ant. forever, eternity
moment(n) โอกาสสำคัญ, See also: เวลาสำคัญ, Syn. occasion
moment(n) ความสำคัญ, Syn. importance, consequence, significance
momently(adv) อย่างชั่วขณะ, See also: บางครั้งบางคราว
momentum(n) แรงผลักดัน, See also: แรงกระตุ้น
momentum(n) ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุที่วัดได้จากมวลของวัตถุคูณด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ, See also: โมเมนตัม
momentary(adj) ชั่วขณะ, See also: ชั่วครู่, Syn. fleeting, passing, brief, Ant. eternal, continual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mom(มอม) n. แม่, Syn. mother
mom-and-pop(มอม'อันพอพ) adj. เกี่ยวกับร้านค้าหรือธุรกิจเล็ก ๆ ที่เป็นของครอบครัว
moment(โม'เมินทฺ) n. ขณะนั้น, ชั่วครู่, ขณะ, ความสำคัญ, ความสำคัญของขณะนั้น, โอกาส, ผลที่ตามมา, ลักษณะของสิ่งของ (ปรัชญา), Syn. minute, weight, Ant. triviality
momentarily(โมเมินแท'ริลี, โม'เมินแทริลี) adv. ชั่วขณะ, ชั่วประเดี๋ยว, ในเวลาที่สั้นมาก, เป็นครั้งเป็นคราว
momentary(โม'เมินเทอรี) adj. ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วขณะ, ประเดี๋ยวเดียว, สั้นมาก, ทุกขณะ, ซึ่งใกล้จะมาถึง, ซึ่งจวนจะเกิดอยู่แล้ว., See also: momentariness n.
momently(โม'เมินทฺลี) adv. เป็นครั้งเป็นคราวชั่วขณะ, ชั่วประเดี๋ยว, ทุกขณะ, ทุกขณะจิต
momentous(โมเมน'เทิส) adj. มีความหมายสำคัญมาก, เกี่ยวกับวิกฤติกาล, ร้ายแรง, เอาจริงเอาจัง, See also: momentousness n., Syn. far-reaching
momentum(โมเมน'ทัม) n. แรงแห่งการเคลื่อนที่, แรงกระตุ้น, แรงผลักดัน, ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือระบบที่เท่ากับผลคูณของมวลของวัตถุกับความเร็วของมัน;P; (ปรัชญา) ลักษณะของสิ่งของ pl. momenta, momentums, Syn. movement, motion, impulse, Ant. inerti
momism(มอม'มิสซึม) n. การพึ่งพาความรักหรือการดูแลของแม่มากเกิน
momma(มอม'มะ) n. แม่, Syn. mama

English-Thai: Nontri Dictionary
moment(n) ขณะ, ชั่วครู่, กำหนดเวลา, โอกาส, ความสำคัญ
momentary(adj) ชั่วขณะ, ชั่วแล่น, ชั่วครู่, ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วอึดใจ
momentous(adj) สำคัญยิ่ง, ร้ายแรง, เกี่ยวกับวิกฤติการณ์
momentum(n) กำลัง, การเคลื่อนไหว, แรงกระตุ้น, แรงผลักดัน
thermometer(n) เทอร์โมมิเตอร์, ปรอทวัดความร้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
momentโมเมนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
moment of inertiaโมเมนต์ความเฉื่อย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
moment of last suspenseช่วงระทึกใจสุดท้าย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
momentum diffusivityสภาพแพร่โมเมนตัม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
momentum transferการถ่ายโอนโมเมนตัม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
moment of a coupleโมเมนต์ของแรงคู่ควบ, ผลคูณของขนาดของแรงใดแรงหนึ่ง (ของแรงคู่ควบ) กับระยะทางตั้งฉากระหว่างแนวแรงทั้งสอง (ดู couple ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
moment of a forceโมเมนต์ของแรง, ผลหมุนอันเนื่องจากแรงกระทำรอบแกนหมุนหรือจุดหมุน ขนาดของโมเมนต์เท่ากับผลคูณของแรงกับระยะตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรงที่กระทำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
moment of inertiaโมเมนต์ความเฉื่อย, ปริมาณที่บ่งบอกถึงความเฉื่อยต่อการหมุน จะมีบทบาทเหมือนกับมวลในกรณีของการเลื่อนที่ โมเมนต์ความเฉื่อยเป็นปริมาณสเกลาร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Momentumแรงเหวี่ยง, แรงเฉื่อย [การแพทย์]
momentum (linear momentum)โมเมนตัม, ผลคูณของมวลกับความเร็วของวัตถุ โมเมนตัมเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทิศเดียวกับทิศของความเร็ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Momentum transferการถ่ายโอนโมเมนตัม [TU Subject Heading]
Momordica charantiaมะระ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah. After Mom and Dad's funeral he had nightmares for weeks.ใช่ นับจากงานศพของพ่อแม่ อาทิตย์นี้เขาเจอฝันร้ายมามากพอแล้ว Phantasm (1979)
What about Mom and Dad?แล้วพ่อกับแม่ล่ะ Phantasm (1979)
First he took Mom and Dad.ทีแรกมันก็เอาพ่อกับแม่ฉันไป Phantasm (1979)
When Jamie's grandfather died his mom told him that he'd be asleep for a Iong time.เมื่อคุณปู่ของเจมี่เสียชีวิต แม่ของเขาบอกเขาว่า ว่าเขาจะนอนหลับเป็นเวลานาน 2010: The Year We Make Contact (1984)
For a second there, I thought my mom had come back.ผมคิดว่าแม่กลับมาแล้วซะอีก Return to Oz (1985)
A week later, his mom cleaned out his room and threw away the map.สัปดาห์ต่อมาแม่ของเขาทำความสะอาด ห้อง แล้วทิ้งแผนที่ไป Stand by Me (1986)
Well, guys, I better get home before my mom puts me on the "1 0 Most Wanted List."งั้น เพื่อน ฉันขอกลับบ้านก่อนที่แม่ฉัน จะขึ้นบัญชีประกาศจับนะ Stand by Me (1986)
Tell Mom and Dad I went to lie down.บอกพ่อกับแม่ว่าเค้านอนอยู่ในห้อง Dirty Dancing (1987)
Just tell Mom and Dad I have a headache and I'm in bed, okay?บอกพ่อกับแม่ว่า เค้าปวดหัว เข้านอนแล้ว ตกลงน๊ะ? Dirty Dancing (1987)
Mom will think I've switched.แม่ชอบบอกเสมอว่าเค้าจะต้องเปลี่ยนสไตล์ซะบ้าง Mannequin (1987)
- Didn't you hear what Mom said?เเม่บอกให้เอาขยะไปทิ้งไงล่ะ Big (1988)
Mom and Dad, ... ..They said... ..that I could write you...ไม่เสมอไปหรอกครับ Big (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
momAccording to some scholars, a major earthquake could occur at any moment now.
momA fire may happen at any moment.
momA good idea came across her mind at the last moment.
momA good idea came across his mind at the last moment.
momA great number of people were killed in a moment.
momAll her imaginary happiness vanished in a moment.
momA man is never so on trial as in the moment of excessive good fortune.
momA moment's hesitation may cost a pilot his life.
momAs the days passed, our campaign grew in momentum.
momA strong veteran, having trained for tens of years, can fall to a weakling in a moment of laxness. That's what the martial arts world is.
momAt one's leisure; in one's spare moments.
momAt that moment tears ran down the old man's face.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่(n) mother, See also: mom, Syn. มารดา, พระชนนี, Ant. พ่อ, บิดา, พระชนก, Count Unit: คน
มหุรดี(n) moment, See also: short time, a little/short while, Syn. ครู่, ขณะ, ชั่วโมง, Notes: (สันสกฤต)
ม.ร.ว.(n) M.R., See also: Mom Rachawong, Syn. หม่อมราชวงศ์, Example: เรื่องสั้นเรื่องนี้สะท้อนภาพของเกย์ในวงการต่างๆ ตั้งแต่หม่อมราชวงศ์ ทหารตำรวจ ครูอาจารย์ นายแบบ ดาราศิลปิน นักเรียน นักศึกษา ชาวนา, Thai Definition: คำนำหน้าชื่อบุตรของหม่อมเจ้า
ม.ล.(n) M.L., See also: Mom Luang, Syn. หม่อมหลวง, Thai Definition: คำนำหน้าชื่อบุตรของหม่อมราชวงศ์
แม่(n) mother, See also: mom, mum, mummy, ma, mater, Syn. มาดา, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตา, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี, Ant. บิดา, Example: ความรักที่แม่มีให้ลูกเป็นรักที่ยิ่งใหญ่กว่ารักใดในโลก, Thai Definition: หญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูก, คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูตน
แป๊บเดียว(adv) momentarily, See also: a minute, a little moment, Syn. เดี๋ยวเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, แป๊บ, Example: นักกีฬาได้พักแป๊บเดียวก็ต้องลงแข่งต่อ, Thai Definition: อย่างใช้ชั่วเวลานิดเดียว
แวบเดียว(adv) moment, See also: a short time, a little/ short while, a minute, awhile, a bit, Syn. แป๊บเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, ครู่เดียว, Example: เมื่อวานนี้ฉันเห็นอาจารย์ในงานเลี้ยงเพียงแวบเดียวเท่านั้น
เดี๋ยวเดียว(adv) for a moment, See also: momentarily, a minute, a (short) moment, a little while, Syn. สักครู่, ชั่วขณะ, ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วครู่, ประเดี๋ยว, Ant. นาน, Example: เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ใช้เวลาพิมพ์เดี๋ยวเดียวก็เสร็จแล้ว
ตระบัด(adv) momentarily, See also: briefly, Syn. ทันใด, บัดใจ, Thai Definition: อย่างเดี๋ยวนั้น, อย่างทันทีทันใด
เฉพาะกาล(adv) temporarily, See also: momentarily, for the time being, Syn. ชั่วคราว, Ant. ถาวร, Example: ที่ห้ามมิให้พิมพ์โฆษณากฎหมายในรัชกาลที่ 3 นั้น มีผลบังคับเฉพาะกาล และสิ้นผลไปเมื่อหมดรัชกาลนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์ทิเซอรอดส์ โอมูโมอิ[āthisoērødas ōmūmōi] (n, exp) EN: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi  FR: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi
บัด[bat] (n) EN: time ; moment ; occasion  FR: moment [ m ] ; point [ m ]
บัดนี้[batnī] (adv) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now  FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
เฉพาะกาล[chaphǿkān] (adv) EN: temporarily ; momentarily ; for the time being
ชั่วขณะ[chūakhana] (adv) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily  FR: pour un moment
ชั่วขณะหนึ่ง[chūakhana neung] (adv) EN: for a moment ; for a while
ชั่วคราว[chūakhrāo] (adv) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time  FR: temporairement ; provisoirement ; pour le moment
ชั่วครู่[chūa khrū] (adv) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space  FR: momentané
ชั่วแล่น[chūalaen] (adv) EN: momentarily ; for a while  FR: momentanément ; passagèrement
ช่วงนี้[chūang nī] (n, exp) EN: during this time ; at this moment ; at this period ; lately at this time ; presently ; this moment  FR: en ce moment ; actuellement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MOM M AA1 M
MOMS M AA1 M Z
MOMA M OW1 M AH0
MOMMY M AA1 M IY0
MOMMA M AA1 M AH0
MOMAN M OW1 M AH0 N
MOM'S M AA1 M Z
MOMENT M OW1 M AH0 N T
MOMA'S M OW1 M AH0 Z
MOMBASA M AA0 M B AA1 S AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moment (n) mˈoumənt (m ou1 m @ n t)
moments (n) mˈoumənts (m ou1 m @ n t s)
momentum (n) mˈəmˈɛntəm (m @1 m e1 n t @ m)
momentary (j) mˈouməntriː (m ou1 m @ n t r ii)
momentous (j) mˈəmˈɛntəs (m @1 m e1 n t @ s)
momentarily (a) mˈouməntrəliː (m ou1 m @ n t r @ l ii)
momentously (a) mˈəmˈɛntəsliː (m @1 m e1 n t @ s l ii)
momentousness (n) mˈəmˈɛntəsnəs (m @1 m e1 n t @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时刻[shí kè, ㄕˊ ㄎㄜˋ, / ] moment, #2,187 [Add to Longdo]
瞬间[shùn jiān, ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢ, / ] moment; momentary; in a flash, #2,391 [Add to Longdo]
势头[shì tóu, ㄕˋ ㄊㄡˊ, / ] momentum; tendency, #4,893 [Add to Longdo]
气势[qì shì, ㄑㄧˋ ㄕˋ, / ] momentum; manner; energy; look of great force or imposing manner; powerful, #6,806 [Add to Longdo]
声势[shēng shì, ㄕㄥ ㄕˋ, / ] momentum, #18,122 [Add to Longdo]
动量[dòng liàng, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] momentum, #39,638 [Add to Longdo]
转动惯量[zhuǎn dòng guàn liàng, ㄓㄨㄢˇ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] moment of inertia (mechanics), #106,412 [Add to Longdo]
蒙巴萨[Méng bā sà, ㄇㄥˊ ㄅㄚ ㄙㄚˋ, / ] Mombasa (city in Kenya), #115,222 [Add to Longdo]
力偶[lì ǒu, ㄌㄧˋ ㄡˇ, ] moment of forces (mechanics), #176,447 [Add to Longdo]
即时即地[jí shí jí dì, ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄐㄧˊ ㄉㄧˋ, / ] moment-to-moment [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
紅葉[もみじ, momiji] (n) ใบไม้ซึ่งเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นเหลืองหรือแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วง, Syn. 紅葉こうよう
紅葉[もみじ, momiji] (n) ใบของต้นเมเปิล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
文句[もんく, monku] (n) - ถ้อยคำ, วลี - คำติ, คำต่อว่า, See also: R. 文句を言う
問題解決[もんだいかいけつ, mondaikaiketsu] ปัญหาคลี่คลาย (โปรดตรวจสอบกับผู้ชำนาญการอีกครั้ง)
文部省[もんぶしょう, monbushou] (n) กระทรวงศึกษาธิการ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moment { m } | Momente { pl }moment | moments [Add to Longdo]
Moment { n } | Momente { pl } | Moment { n } einer Kraft | Moment { n } eines Kräftepaars | statisches Momentmomentum | momenta; momentums | moment of a force | moment of a couple | first moment of an area; statical moment of an area [Add to Longdo]
Momentanpol { m }instantaneous center of rotation [Add to Longdo]
Momentaufnahme { f }snap-shot; snapshot [Add to Longdo]
Momentensatz { m }principle of angular momentum [Add to Longdo]
Momentunterbrechung { f }quick-break [Add to Longdo]
momentan { adj }instantaneous [Add to Longdo]
Mombi : Moment bitte!One moment, please! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
いいとこ;いいところ[iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
いつ何どき;何時何時;何時なんどき;いつ何時[いつなんどき, itsunandoki] (adv) (uk) at any time; every moment [Add to Longdo]
いよいよという時;いよいよと言う時[いよいよというとき, iyoiyotoiutoki] (exp) (at the) last moment; (in the) nick of time [Add to Longdo]
おいそれと[oisoreto] (adv) at a moment's notice; readily [Add to Longdo]
お母ちゃん[おかあちゃん, okaachan] (n) (fam) (See 母ちゃん) mum; mom [Add to Longdo]
かもめーる;かもメール[kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
きゅん[kyun] (adv, adv-to) (on-mim) momentary tightening of one's chest caused by powerful feelings [Add to Longdo]
きらり[kirari] (adv, adv-to) (on-mim) with a momentary flash of light [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
重み[おもみ, omomi] weight [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
度忘れ[どわすれ, dowasure] momentan_vergessen [Add to Longdo]
木綿[もめん, momen] Baumwolle [Add to Longdo]
[もも, momo] Pfirsich [Add to Longdo]
桃の節句[もものせっく, momonosekku] Puppenfest (3.Maerz) [Add to Longdo]
桃山時代[ももやまじだい, momoyamajidai] (Aera, 1583-1602) [Add to Longdo]
桃色[ももいろ, momoiro] -rosa [Add to Longdo]
瞬時[しゅんじ, shunji] Moment, Augenblick, Sekunde [Add to Longdo]
紅葉[もみじ, momiji] buntes_Herbstlaub [Add to Longdo]
紅葉[もみじ, momiji] buntes_Herbstlaub [Add to Longdo]
胴忘れ[どうわすれ, douwasure] momentan_vergessen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mom
   n 1: informal terms for a mother [syn: {ma}, {mama}, {mamma},
      {mom}, {momma}, {mommy}, {mammy}, {mum}, {mummy}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MOM
     Microsoft Operations Manager (MS, SMS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MOM
     Message Orientated Middleware (IBM)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 mom /mɔm/
  mask

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top