Search result for

importance

(60 entries)
(0.0469 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -importance-, *importance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
importance[N] ความสำคัญ, Syn. excellence, prominence, significance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
importance(อิมพอร์' เทินซฺ) n. ความสำคัญ, การวางท่าทาง, Syn. moment, weight)

English-Thai: Nontri Dictionary
importance(n) ความสำคัญ,การวางมาด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Importance, Practicalความสำคัญในทางปฏิบัติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Before I understood your importance.นั่นก่อนที่ข้าจะรู้ว่าเจ้าสำคัญ Le Morte d'Arthur (2008)
And that you would put a matter of this importance before family ambition.และไม่ได้ใช้เหตุการณ์สำคัญเช่นนี้ ทำเพื่อความทะเยอทะยานของวงศ์ตระกูล The Other Boleyn Girl (2008)
Isn't this issue of more importance than an ice fishing trip?นี่ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญกว่า การตกปลาในน้ำแข็งหรือไง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I'd like to underscore the importance of our mutual cooperation, and unless I hear otherwise, I'm going to assume we have your support.ผมอยากลดความสำคัญ ในความร่วมมือระหว่างเรา ยกเว้นว่าผมได้ยินเป็นอย่างอื่น ผมจะสรุปว่าเรายังได้รับการสนับสนุนจากคุณ WarGames: The Dead Code (2008)
Stransky, this time, has got this kick of immense importance for his country.คราวนี้ สตรานสกี้ ต้องทำการเตะลูกโทษ ที่สำคัญอย่างมหาศาลให้แก่ประเทศนะครับ Invictus (2009)
Because it is of the utmost importance that the title distinguish this book from all the other cookbooks on the market.เพราะว่ามันสำคัญมาก มันจะทำให้หนังสือของคุณเด่นที่สุดในตลาด Julie & Julia (2009)
Knowing which celebutante is in rehab is of vital importance?รู้ไหมว่าพวกผู้หญิงรวย กำลังอยู่ในการบำบัดที่สำคัญ The Ugly Truth (2009)
I'm leaving you a box today, and its contents are of grave importance.ฉันทิ้งกล่องนี้ไว้ เพื่อของสำคัญ Saw VI (2009)
I'm leaving you a box, today and its contents are of grave importanceผมจะออกจากกล่อง เนื้อหา \ N มีความสำคัญพิเศษ Saw VI (2009)
I mean, one of the things I can teach you is the importance of the attention to detail.ฉันหมายถึง มีสิ่งหนึ่งที่ฉันสามารถสอนเธอได้ คือความสำคัญในการใส่ใจรายละเอียด/ว้าว พูดถึงความโชคดี Mama Spent Money When She Had None (2009)
The importance of popular opinion among humanity.คุณมาทำอะไรที่นี่ ขอให้นีลช่วยให้ฉันอยู่ในรายชื่อแขก V (2009)
You only spend that kind of money if you're protecting something of vital importance.คุณจะจ่ายเงินเหล่านั้นถ้าคุณกำลัง ปกป้องบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญยิ่ง The Mother Lode (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
importanceAmong these views, the second one is of importance.
importanceAppreciate the importance of propaganda in politics.
importanceA problem of whose importance we are fully aware.
importanceBuildings of national importance are relatively safe.
importanceBy placing excessive importance on scholastic achievement, many parents have forgotten such basic social courtesies as consideration for others.
importanceCan you spare a minute? I'd like to discuss something of importance to both of us.
importanceDon't drag out Chinese sayings about the importance of an environment conducive learning just to justify moving house for a child's entrance exams!
importanceDo you all place great importance on morals?
importanceEvery person has a psychological need to feel that what he does is of some importance.
importanceFreedom is so fundamental that its importance cannot be over-emphasized.
importanceHe attached great importance to the event.
importanceHe emphasized the importance of peace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสำคัญ[N] importance, See also: emphasis, significance, Syn. จุดสำคัญ, Example: จุดมุ่งหมายในการสร้างทางรถไฟนั้นต้องมีการพิจารณาถึงประโยชน์และความสำคัญในด้านการคมนาคม การขนส่งและการเศรษฐกิจ
ส่วนสำคัญ[N] importance, See also: significance, consequence, Syn. สาระสำคัญ, ข้อสำคัญ
ความหมาย[N] importance, See also: significance, Syn. ความสำคัญ, Example: เขาพยายามหลีกเลี่ยงคำพูดชี้นำให้อีกฝ่ายรู้สึกด้อยค่าไร้ความหมาย
ความสลักสำคัญ[N] importance, See also: significance, Syn. ความสำคัญ, Example: แต่ละคนรู้สึกว่าตนเป็นกลไกเล็กๆ ที่ไร้ความสลักสำคัญจึงไม่เกิดความภาคภูมิใจ, Thai definition: ความสำคัญยิ่ง, ความสำคัญมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ประติ๋ว = ขี้ปะติ๋ว[adj.] (khīpratiū = khīpatiū) EN: trifling ; petty ; trivial ; insignificant ; negligible ; unimportant ; paltry ; slight   FR: insignifiant ; sans importance
คนกระจอก[n. exp.] (khon krajøk) EN: person of no importance ; nobody   FR: personne insignifiante [f]
ความสำคัญ [n.] (khwām samkhan) EN: importance ; significance ; priority   FR: importance [f]
กระจอก[adj.] (krajøk) EN: insignificant ; of no importance ; piddling ; petty   FR: insignifiant
กระจุกกระจิก[adj.] (krajuk-krajik) EN: trifling ; petty   FR: insignifiant ; sans importance
เล็กน้อย[adj.] (leknøi) EN: trifling ; trivial ; petty ; unimportant ; insignificant ; paltry ; minor ; measly   FR: insignifiant ; sans importance ; dérisoire ; misérable ; mesquin
ไม่มีอะไร[v. exp.] (mai mī arai) EN: there is nothing   FR: il n'y a rien ; ce n'est rien ; c'est sans importance
ไม่สลักสำคัญ [adj.] (mai salaksamkhan) EN: trivial   FR: insignifiant ; sans importance
ไม่สำำคัญ[adj.] (mai samkhan) EN: not important   FR: sans importance ; futile ; insignifiant
ไม่ถือ[v. exp.] (mai theū) EN: do not mind ; do not care about   FR: ne pas attacher d'importance ; ça ne me fait rien

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPORTANCE    IH2 M P AO1 R T AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
importance    (n) (i1 m p oo1 t n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wichtigkeit {f}; Bedeutung {f} | von äußerster Wichtigkeit; von größter Bedeutung | von entscheidender Wichtigkeit seinimportance | with utmost importance | to be crucially important [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お高く留まる;お高く止まる[おたかくとまる, otakakutomaru] (v5r) to assume an air of importance; to be self-important; to put on airs [Add to Longdo]
すまし込む;澄まし込む[すましこむ, sumashikomu] (v5m) to put on airs; to affect (importance, etc.); to look wise [Add to Longdo]
ビジュアル系[ビジュアルけい, bijuaru kei] (n) (1) a handsome man (esp. one who knows this); (2) a musical group that places importance on visuals such as makeup [Add to Longdo]
偉そうな風[えらそうなふう, erasounafuu] (n) air of importance [Add to Longdo]
一級河川[いっきゅうかせん, ikkyuukasen] (n) class A river (specified waterways of special importance protected by the government) [Add to Longdo]
一人物[いちじんぶつ, ichijinbutsu] (n) man of some importance; character; (P) [Add to Longdo]
肝要[かんよう, kanyou] (adj-na,n,adj-no) essential; vital; crucial; importance; (P) [Add to Longdo]
貫禄十分[かんろくじゅうぶん, kanrokujuubun] (n,adj-na,adj-no) having great (impressive, commanding) presence; having an air of importance; having enough gravity for (a position) [Add to Longdo]
軽重[けいじゅう;けいちょう, keijuu ; keichou] (n,vs) relative weight; relative importance [Add to Longdo]
見識張る[けんしきばる, kenshikibaru] (v5r,vi) to assume an air of importance; to stand on one's dignity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重要性[zhòng yào xìng, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, ] importance, #5,313 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
重要度表示[じゅうようどひょうじ, juuyoudohyouji] importance indication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Importance \Im*por"tance\, n. [F. importance. See {Important}.]
   1. The quality or state of being important; consequence;
    weight; moment; significance.
    [1913 Webster]
 
       Thy own importance know,
       Nor bound thy narrow views to things below. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Subject; matter. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Upon importance of so slight and trivial a nature.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Import; meaning; significance. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The wisest beholder could not say if the importance
       were joy or sorrow.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Importunity; solicitation. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       At our importance hither is he come. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 importance
   n 1: the quality of being important and worthy of note; "the
      importance of a well-balanced diet" [ant: {unimportance}]
   2: a prominent status; "a person of importance" [syn:
     {importance}, {grandness}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 importance [ɛ̃pɔrtãs]
   bulk; dimension; extend; size
   concern
   meaning
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top