Search result for

moments

(33 entries)
(0.0338 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moments-, *moments*, moment
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Had its moments.- ก็ยุ่งพอสมควร To Kill the King (2008)
And exclusive, never-before-seen moments from the new season.และพิเศษเฉพาะเรา... . ภาพที่ ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
For more great moments like this,อยากดูฉากเด็ดๆ อย่างนี้อีก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And if only one thing had happened differently, if that shoelace hadn't broken, or that delivery truck had moved moments earlier, or that package had been wrapped and ready, because the girl hadn't broken up with her boyfriend,หากมีบางอย่างเกิดขึ้นต่างออกไป ถ้าเชือกผูกรองเท้าไม่หลุด หรือ รถส่งออกจากที่นั่นไปเร็วกว่านี้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Finds a few moments each day for himself.หาเวลาเล็ก ๆ น้อยในแต่ละวัน สำหรับตัวเอง The Other Boleyn Girl (2008)
You see, in their last moments people show you who they really are.ที่นายจะเห็นในวินาทีสุดท้าย ว่าคนๆนั้นจริงๆแล้วเป็นคนอย่างไร The Dark Knight (2008)
These little moments on the sidewalk, smoking, thinking about your life.ชั่วขณะสั้นๆตรงข้างถนน สูบบุหรี่ไปด้วย คิดถึงชีวิตของคุณเอง New York, I Love You (2008)
This video was taken moments ago.ภาพนี้ถูกถ่ายไว้เมื่อสักครู่นี้ 24: Redemption (2008)
You see the White House there, and in the White House, in just a few moments now,ท่านผู้ชมเห็นทำเนียบขาวมั้ย\ ภายในนั่น เพียงไม่กี่อึดใจจากนี้ Frost/Nixon (2008)
Are witnesses to the saddest day in the life of Richard Nixon, his last moments as President of the United States, a moment unlike any other in the history of this country.มีสักขีพยานจำนวนมากในวัน ที่เศร้าที่สุดในชีวิตริชาร์ด นิกสัน ช่วงสุดท้ายในสถานภาพปธน. ของสหรัฐฯ Frost/Nixon (2008)
And then after a few moments, we both got up again, and Henry says... Is there...แล้วหลังจากนั่นสักพักเราก็ลุกขึ้น แล้วเฮนรี่ก็กล่าวว่า Frost/Nixon (2008)
Moments ago, in an official statement, the government moved away from its initial position that this was a terrorist attack.เมื่อสักครู่ ในการประกาศอย่างเป็นทางการ รัฐบาลเปลี่ยนความคิดจากเดิม ที่ว่าเป็นการก่อการร้าย The Happening (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
momentsAt one's leisure; in one's spare moments.
momentsCombat soldiers during peaceful moments like to reminisce of their halcyon days.
momentsIn daredevil car races, there are moments when the drivers place themselves between the devil and the deep blue sea, trying to take the lead.
momentsIn nostalgic moments we may tend to think of childhood as a time of almost unbroken happiness.
momentsNo matter what your profession, or how happy you may be in it, there are moments when you wish you had chosen some other career.
momentsPoetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best mind.
momentsThe whole company stood in silence for a few moments, as a tribute to the dead.
momentsWe had a good many anxious moments, but everything turned out all right in the end.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครู่หนึ่ง[n. exp.] (khrū neung) EN: a moment ; a few moments ; a while ; a minute ; awhile   FR: un moment ; un instant ; quelques instants ; une minute
หลังจากนั้นสักครู่[adv.] (langjāk nan sakkhrū) EN: a few moments later   FR: quelques instants plus tard

CMU English Pronouncing Dictionary
MOMENTS    M OW1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moments    (n) (m ou1 m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
暇を見て[ひまをみて, himawomite] (exp,adv) at odd moments [Add to Longdo]
合間を縫う[あいまをぬう, aimawonuu] (exp,v5u) (1) to make good use of one's spare moments; (2) to weave one's way (e.g. through a crowd) [Add to Longdo]
刻む[きざむ, kizamu] (v5m,vt) (1) to mince; to cut fine; to chop up; to hash; (2) to carve; to engrave; to chisel; to notch; (3) to tick away (time); to record the passing moments; (4) (as 心に刻む, etc.) (See 心に刻む) to etch (into one's mind); to remember distinctly; (5) (arch) to have tattooed; (6) (arch) to torment; (P) [Add to Longdo]
今際の際;今わの際[いまわのきわ, imawanokiwa] (n) verge of death; dying moments [Add to Longdo]
最後[さいご, saigo] (n,adj-no) (1) last; end; conclusion; latest; most recent; (exp) (2) (after -tara form or -ta form followed by "ga") no sooner than; right after (often having negative consequences); (3) (arch) (See 最期) one's final moments; (P) [Add to Longdo]
死に水を取る[しにみずをとる, shinimizuwotoru] (exp,v5r) to wet the lips of a dying person; to attend someone's last moments [Add to Longdo]
辞世[じせい, jisei] (n) (1) passing away; death; (2) death poem (poem written during one's final moments) [Add to Longdo]
神出鬼没[しんしゅつきぼつ, shinshutsukibotsu] (n,adj-no) appearing in unexpected places and at unexpected moments; elusive; phantom [Add to Longdo]
忙中閑有り[ぼうちゅうかんあり, bouchuukan'ari] (n) find odd moments of leisure in one's busy life [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top