ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mummy

M AH1 M IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mummy-, *mummy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mummy(n) มัมมี่, See also: ศพแห้งและไม่เน่า, Syn. cadaver, corpse
mummy(n) แม่, Syn. mother

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mummy(มัม'มี) n. มัมมี่, ศพแห้งและไม่เน่าเนื่องจากใส่น้ำยา, ศพแห้งและไม่เน่าโดยธรรมชาติ, สิ่งมีชีวิตที่เหี่ยวแห้ง, แม่ vi. ทำให้เป็นมัมมี pl. mummies

English-Thai: Nontri Dictionary
mummy(n) มัมมี่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mummy dust to make me old.ฝุ่นมัมมี่ที่จะทำให้ฉันเก่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He wrapped me in a sheet, like a mummy leaving only my behind uncoveredเขาห่อฉันในกระดาษ, \ Nlike มัมมี่... ...การออกไปข้างหลังของฉันเฉพาะไม่มีฝา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Anyway, the big day comes, I' m all packed up and waiting in the car to take me to the airport to pick up mummy who came from Munich to get me up to school when all of a sudden Lulu starts reading the Bible to me.อย่างไรก็ตาม วันนั้นก็มาถึง ฉันเก็บกระเป๋าและคอยอย่างใจเย็น ในรถที่จะพาฉันไปสนามบินเพื่อพบกับแม่ ที่เดินทางมาจาก มิวนิค เพื่อพาฉันกลับบ้าน Dark Harbor (1998)
Anyway, when we got to the airport I was so excited I ran like a madman to meet mummy at the gate but instead of hugs and kisses all I got was a dead cold glare.หลังจากนั้นเราก็เดินทางไปสนามบิน ฉันตื่นเต้นมาก ฉันวิ่งเหมือนคนบ้า ดีใจที่จะได้เจอแม่ Dark Harbor (1998)
Mummy monkey with baby monkey.แม่ลิงกับลูกลิง Pola X (1999)
- I have. - Let Mummy go first.ให้แม่แกะก่อนเลย Love Actually (2003)
Chris, Mummy and Papa are leaving.คริส คุณพ่อกับคุณแม่จะกลับแล้ว Match Point (2005)
I'm gonna get tickets for Mummy and Papa.ฉันจะซื้อตั๋วให้พ่อกับแม่ไปดู Match Point (2005)
Yeah, we've just read it, and Mummy just called.ค่ะ เราได้อ่านข่าวนั่นแล้ว และก็เพิ่งคุยกับแม่นี่เอง Match Point (2005)
That's what my mummy said when she found out she was pregnant with me.เพราะแม่กรีดร้องมาประมาณนี้ ตอนที่รู้ว่าแม่ท้องหนู Imagine Me & You (2005)
Angus, Mummy will have a fit.อังกัส, แม่ต้องว่าแน่ๆ The Water Horse (2007)
If you tell Mummy I let you out, I'll deny it. Do you understand?ถ้าฉันบอกแม่ให้เธอออกไป ฉันโดนปฏิเสธแน่ เธอเข้าใจไหม The Water Horse (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mummyMummy and Daddy are very nervous.
mummyMummy and I moved into the hall.
mummyMummy cried.
mummyMummy has to do the washing this afternoon.
mummyMummy, that man just fell flat on his face!
mummyMummy, who's terrified of mice, had two fears to cope with.
mummyOn TV we saw Mummy's office in flames.
mummyWe saw a mummy at the museum.
mummyYou'll catch it from Mummy.
mummyYou've already drunk mummy's milk. Don't cry, please go sleepy-sleep.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณแม่(n) mother, See also: mummy, mama, mom, Syn. แม่, ม้า, ม่าม้า, Ant. คุณพ่อ, พ่อ, Example: คุณแม่เป็นผู้หญิงที่ทำอาหารอร่อยที่สุด
มัมมี่(n) mummy, Example: เราไปดูมัมมี่ที่พิพิธภัณฑ์, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ศพอาบน้ำยากันเน่าเปื่อยของชาวอียิปต์โบราณ, Notes: (อังกฤษ)
มัมมี่(n) mummy, Example: เราไปดูมัมมี่ที่พิพิธภัณฑ์, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ศพอาบน้ำยากันเน่าเปื่อยของชาวอียิปต์โบราณ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่[maē] (n) EN: mother ; mummy ; mommy (Am.) ; mum ; mom (Am.) (inf.) ; mater  FR: mère [ f ] ; maman [ f ]
มัมมี่[mammī] (n) EN: mummy  FR: momie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MUMMY M AH1 M IY0
MUMMY'S M AH1 M IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mummy (n) mˈʌmiː (m uh1 m ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妈咪[mā mī, ㄇㄚ ㄇㄧ, / ] Mummy (mother), #9,236 [Add to Longdo]
木乃伊[mù nǎi yī, ㄇㄨˋ ㄋㄞˇ ㄧ, ] mummy (preserved corpse), #30,257 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カノポス壺;カノプス壺;カノープス壺[カノポスつぼ(カノポス壺);カノプスつぼ(カノプス壺);カノープスつぼ(カノープス壺), kanoposu tsubo ( kanoposu tsubo ); kanopusu tsubo ( kanopusu tsubo ); kano-pusu tsu] (n) Canopic jar; Canopic vase (used to store the internal organs of an Egyptian mummy) [Add to Longdo]
ミイラ取りがミイラになる[ミイラとりがミイラになる, miira toriga miira ninaru] (exp) intending to persuade someone and instead being persuaded oneself; going for wool and coming home shorn; the biter bit; the mummy hunter himself becomes a mummy [Add to Longdo]
木乃伊[ミイラ(P);みいら, miira (P); miira] (n) (uk) mummy (por [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mummy \Mum"my\ (m[u^]m"m[y^]), n.; pl. {Mummies}
   (m[u^]m"m[i^]z). [F. momie; cf. Sp. & Pg. momia, It. mummia;
   all fr. Per. m[=u]miy[=a], fr. m[=u]m wax.]
   1. A dead body embalmed and dried after the manner of the
    ancient Egyptians; also, a body preserved, by any means,
    in a dry state, from the process of putrefaction. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Dried flesh of a mummy. [Obs.] --Sir. J. Hill.
    [1913 Webster]
 
   3. A gummy liquor that exudes from embalmed flesh when
    heated; -- formerly supposed to have magical and medicinal
    properties. [Obs.] --Shak. --Sir T. Herbert.
    [1913 Webster]
 
   4. A brown color obtained from bitumen. See {Mummy brown}
    (below).
    [1913 Webster]
 
   5. (Gardening) A sort of wax used in grafting, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. One whose affections and energies are withered.
    [1913 Webster]
 
   {Mummy brown}, a brown color, nearly intermediate in tint
    between burnt umber and raw umber. A pigment of this color
    is prepared from bitumen, etc., obtained from Egyptian
    tombs.
 
   {Mummy wheat} (Bot.), wheat found in the ancient mummy cases
    of Egypt. No botanist now believes that genuine mummy
    wheat has been made to germinate in modern times.
 
   {To beat to a mummy}, to beat to a senseless mass; to beat
    soundly.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mummy \Mum"my\, v. t. [imp. & p. p. {Mummied}; p. pr. & vb. n.
   {Mummying}.]
   To embalm; to mummify.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mummy
   n 1: informal terms for a mother [syn: {ma}, {mama}, {mamma},
      {mom}, {momma}, {mommy}, {mammy}, {mum}, {mummy}]
   2: a body embalmed and dried and wrapped for burial (as in
     ancient Egypt)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top