Search result for

briefly

(57 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -briefly-, *briefly*, brief
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
briefly[ADV] ชั่วครู่, See also: สั้นๆ, ในเวลาสั้นๆ, Syn. shortly

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But if your viewers really do have a major concern, then perhaps I should briefly respond to it now.แต่ถ้า ท่านผู้ชมเห็นว่า เรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญ บางทีผมก็ควรจะ ตอบซะก่อนสั้นๆ Frost/Nixon (2008)
- Only briefly. - Oh, that's a pity.แค่ชั่วครู่ครับ โอ ช่างน่าสงสารจริงๆ Pathology (2008)
At breakfast he briefly told me his worries regarding the economy and said I should invest my money in gold.แล้วเขาก็หลับไป ตอนทานมื้อเช้าเขาบอกฉันว่า เขาห่วงเศรษฐกิจแนะนำให้ฉัน... The Girlfriend Experience (2009)
Okay, yes, Carlos and I spoke briefly, but I thought he blew me off.โอเค ใช่ คาร์ลอสกับฉันคุยกับแป๊ปนึง แต่ฉันคิดว่าเขาให้ฉันหยุด นี่คือข้อแก้ตัวคุณเหรอ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
We spoke on the phone briefly.เราคุยในโทรศัพท์ Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
Briefly.ทำอยู่ช่วงนึง Johari Window (2010)
Very briefly, Wendell.ด่วนสรุปมากเลยนะ เวนเดล The Death of the Queen Bee (2010)
Yeah, there happened to be a collection jar out for you, and we spoke briefly about your health concerns.ใช่ เกิดขึ้นตอนที่เห็นโถระดมเงินช่วยคุณ และเราได้คุยกันสั้นๆ ความเป็นกังวลเรื่องสุขภาพของคุณ I See You (2010)
I think he's stable enough now for you to go see him briefly.ผมคิดว่าตอนนี้อาการเขาคงที่พอ คุณได้รับอณุญาตให้เข้าเยี่ยมเขาช่วงสั้นๆได้ I See You (2010)
Melissa wade briefly residedเมลิซ่า เวด พักอาศัยอยู่ใน Protect Them from the Truth (2010)
Are there questions-- briefly, please?ใครมีคำถามมั้ย ขอสั้นๆ เชิญเลย Red Sky at Night (2010)
Just briefly.แค่ชั่วครู่ Goblin's Gold (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brieflyAs a young man he flirted briefly with communism.
brieflyBriefly stated, Hobsbawm's thesis is that the history of the twentieth century is that of the decline of civilization.
brieflyI glared briefly in the referee's direction but he was putting on a calm face while picking his nose. "Dammit, the fight's a fixup!?"
brieflyShe glanced briefly at the newspaper.
brieflyState your case briefly.
brieflyThe People's party, to put it briefly, needed to leave the government before the government fell.
brieflyThe speaker treated the subject very briefly.
brieflyTo put it briefly, he lacks musical ability.
brieflyTo put it briefly, I do not agree.
brieflyTo put it briefly it's your fault.
brieflyTo put it briefly, she turned down his proposal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอสังเขป[ADV] briefly, See also: roughly, in brief, Syn. โดยย่อ, โดยสังเขป, Ant. ละเอียด, Example: ต่อไปนี้จะขอเสนอภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐพอสังเขป
อย่างย่อ[ADV] briefly, See also: shortly, concisely, Syn. อย่างสั้นๆ, Ant. อย่างยืดยาว, Example: ผมจะขอถือโอกาสนี้นำเรื่องบั้งไฟพญานาคมาอธิบายอย่างย่อๆ
ย่อ[ADV] briefly, See also: shortly, concisely, Example: เขาเขียนย่อจนเกินไปเลยปะติดปะต่อเรื่องไม่ค่อยถูก, Thai definition: อย่างลดให้สั้นหรือเล็กลง
รัดกุม[ADV] concisely, See also: briefly, succinctly, carefully, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องระมัดระวังอย่างรัดกุม
สั้น[ADV] briefly, See also: shortly, concisely, pithily, in brief, in a nutshell, Ant. ยาว, Example: ตอนนี้ขอให้คุณกล่าวอย่างสั้น เพราะเวลาจะหมดแล้ว
อย่างสังเขป[ADV] briefly, See also: shortly, Syn. อย่างย่อๆ, อย่างคร่าวๆ, Example: ผู้เขียนเล่าภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอย่างสังเขปผู้เขียนเล่าภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอย่างสังเขป
สรุป[ADV] concisely, See also: briefly, in brief, Example: นักจิตวิทยากล่าวถึงทัศนคติไว้โดยสรุปว่า เป็นเงื่อนไขภายในตัวบุคคล ที่มีส่วนในการกำหนดการแสดงออก และทิศทางของพฤติกรรม, Thai definition: รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นของเรื่อง
โดยย่อ[ADV] briefly, See also: summarily, concisely, Syn. อย่างย่อ, โดยสรุป, Ant. โดยละเอียด, อย่างละเอียด, Example: ประเภทของความผิดปกติทางจิตใจกล่าวโดยย่อมี 36 ประเภทใหญ่ๆ
โดยสังเขป[ADV] briefly, See also: in brief, concisely, Syn. อย่างสังเขป, โดยสรุป, สรุป, อย่างย่อๆ, Ant. โดยละเอียด, Example: กล่าวโดยสังเขป การออกกำลังกายควรเหมาะสำหรับคนแต่ละวัย
ตระบัด[ADV] momentarily, See also: briefly, Syn. ทันใด, บัดใจ, Thai definition: อย่างเดี๋ยวนั้น, อย่างทันทีทันใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยสังเขป[adv.] (dōi sangkhēp) EN: briefly ; in brief   
โดยสรุป[adv.] (dōi sarup) EN: briefly   
โดยย่อ[adv.] (dōi yø) EN: briefly ; summarily ; concisely ; in brief   FR: en résumé ; en bref ; brièvement
ห้วน[adv.] (hūan = huan) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly   
ห้วน ๆ[adv.] (hūan-hūan) EN: abruptly ; briefly ; shortly ; brusquely ; bluntly ; curtly   FR: laconiquement
รัดกุม[adv.] (ratkum) EN: concisely ; briefly ; succinctly ; carefully   FR: succinctement ; brièvement
สังเขป[adv.] (sangkhēp) EN: in brief ; in short ; briefly ; shortly ; concisely ; in outline ; in essentials   FR: dans les grandes lignes
สรุป[adv.] (sarup) EN: concisely ; briefly ; in brief   FR: brièvement
ย่อ[adv.] (yø) EN: briefly ; shortly ; concisely   FR: brièvement
ย่นย่อ[adv.] (yonyø) EN: in short ; in brief ; briefly ; shortly   

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIEFLY    B R IY1 F L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
briefly    (a) (b r ii1 f l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
プチッ;プチっ[, puchitsu ; puchi tsu] (adv-to) (1) (See ポチっ) with a snap; with a click (beep); (2) (See プチ) shortly; briefly; small [Add to Longdo]
一通り[ひととおり, hitotoori] (n,adj-no) (1) (See 一通り揃う) from start to end; in general; (2) ordinary; usual; (adv) (3) briefly; roughly; (n) (4) one method; (P) [Add to Longdo]
一渡;一渉り;一渡り[ひとわたり, hitowatari] (adv) briefly; in general; roughly; glancing through [Add to Longdo]
手っ取り早く言えば[てっとりばやくいえば, tettoribayakuieba] (exp) (See 早く言えば) in a word; to put it briefly; to make a long story short [Add to Longdo]
手短に言えば[てみじかにいえば, temijikaniieba] (exp) briefly; in short; in a nutshell; in summary; to put it briefly [Add to Longdo]
早く言えば[はやくいえば, hayakuieba] (exp) (See 手っ取り早く言えば) in a word; to put it briefly; to make a long story short [Add to Longdo]
鳥わさ;鳥山葵[とりわさ, toriwasa] (n) briefly-boiled chicken breast (served cold and mostly raw as sashimi with wasabi-seasoned shoyu) [Add to Longdo]
俳画[はいが, haiga] (n) briefly drawn picture; haiku picture [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
简单地[jiǎn dān de, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ ㄉㄜ˙, / ] briefly; simply [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Briefly \Brief"ly\ (br[=e]f"l[y^]), adv.
   Concisely; in few words.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 briefly
   adv 1: for a short time; "she visited him briefly"; "was briefly
       associated with IBM"
   2: in a concise manner; in a few words; "the history is summed
     up concisely in this book"; "she replied briefly"; "briefly,
     we have a problem"; "to put it shortly" [syn: {concisely},
     {briefly}, {shortly}, {in brief}, {in short}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top