ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

briefly

B R IY1 F L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -briefly-, *briefly*, brief
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
briefly(adv) ชั่วครู่, See also: สั้นๆ, ในเวลาสั้นๆ, Syn. shortly

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The people in the ball are obviously extensions of our own personalities, suspended, as it were, in time, frozen in space, according to the now famous Theory of Relativity, which, briefly explained, is simply a matter of taking two eggs...คนที่อยู่ในลูกจะเห็นได้ชัด นามสกุลของบุคคลของเราเอง ระงับตามที่มันคือในเวลา Yellow Submarine (1968)
So, once again, what was briefly yours is now mine.ดังนั้น, อีกครั้ง, อะไรที่เป็นของคุณ ชั่วคราว ตอนนี้ เป็นของผม. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
But we were briefly disrupt the entrails * linesสำหรับเรา คงใช้เวลาเพิ่มอีกหน่อย ทั่วบริเวณ... . Æon Flux (2005)
I mean, did you ever... fancy, or think you might've briefly before you realized you didn't...จะถามว่า พวกเธอเคย... ลองดู หรือคิดว่าจะลองดู จะได้รู้ไงว่าชอบ.. Imagine Me & You (2005)
I was briefly in love with the abstract concept of getting married.ฉันแค่เพิ่งเจอกับผู้หญิงในเสป็คที่ฉันอยากแต่งงานด้วย Purple Giraffe (2005)
We knew each other very briefly a long time ago. You don't know me at all.เรารู้จักกันในอดีตแต่แค่ช่วงสั้นๆ คุณไม่รู้จักผมดี The Illusionist (2006)
I may have briefly rebelled against harry, คงต้องแหกกฎแฮรี่อีกสักครั้ง Resistance Is Futile (2007)
I worked briefly on a study commissioned by the ATF.ในโครงการเอทีเอฟ Rendition (2007)
he's been a wild land fireman, cargo pilot, and briefly a college chemistry professor.เคยเป็นพนักงานดับไฟป่า\ คนขับเครื่องบินขนสินค้า และอาจารย์สอนเคมีในมหาวิทยาลัย Pilot (2008)
only briefly at the chateau.เพียงแค่ไม่นานน่ะครับ Summer Kind of Wonderful (2008)
But if your viewers really do have a major concern, then perhaps I should briefly respond to it now.แต่ถ้า ท่านผู้ชมเห็นว่า เรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญ บางทีผมก็ควรจะ ตอบซะก่อนสั้นๆ Frost/Nixon (2008)
At breakfast he briefly told me his worries regarding the economy and said I should invest my money in gold.แล้วเขาก็หลับไป ตอนทานมื้อเช้าเขาบอกฉันว่า เขาห่วงเศรษฐกิจแนะนำให้ฉัน... The Girlfriend Experience (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brieflyAs a young man he flirted briefly with communism.
brieflyBriefly stated, Hobsbawm's thesis is that the history of the twentieth century is that of the decline of civilization.
brieflyI glared briefly in the referee's direction but he was putting on a calm face while picking his nose. "Dammit, the fight's a fixup!?"
brieflyShe glanced briefly at the newspaper.
brieflyState your case briefly.
brieflyThe People's party, to put it briefly, needed to leave the government before the government fell.
brieflyThe speaker treated the subject very briefly.
brieflyTo put it briefly, he lacks musical ability.
brieflyTo put it briefly, I do not agree.
brieflyTo put it briefly it's your fault.
brieflyTo put it briefly, she turned down his proposal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอสังเขป(adv) briefly, See also: roughly, in brief, Syn. โดยย่อ, โดยสังเขป, Ant. ละเอียด, Example: ต่อไปนี้จะขอเสนอภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐพอสังเขป
อย่างย่อ(adv) briefly, See also: shortly, concisely, Syn. อย่างสั้นๆ, Ant. อย่างยืดยาว, Example: ผมจะขอถือโอกาสนี้นำเรื่องบั้งไฟพญานาคมาอธิบายอย่างย่อๆ
ย่อ(adv) briefly, See also: shortly, concisely, Example: เขาเขียนย่อจนเกินไปเลยปะติดปะต่อเรื่องไม่ค่อยถูก, Thai Definition: อย่างลดให้สั้นหรือเล็กลง
รัดกุม(adv) concisely, See also: briefly, succinctly, carefully, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องระมัดระวังอย่างรัดกุม
สั้น(adv) briefly, See also: shortly, concisely, pithily, in brief, in a nutshell, Ant. ยาว, Example: ตอนนี้ขอให้คุณกล่าวอย่างสั้น เพราะเวลาจะหมดแล้ว
อย่างสังเขป(adv) briefly, See also: shortly, Syn. อย่างย่อๆ, อย่างคร่าวๆ, Example: ผู้เขียนเล่าภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอย่างสังเขปผู้เขียนเล่าภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอย่างสังเขป
สรุป(adv) concisely, See also: briefly, in brief, Example: นักจิตวิทยากล่าวถึงทัศนคติไว้โดยสรุปว่า เป็นเงื่อนไขภายในตัวบุคคล ที่มีส่วนในการกำหนดการแสดงออก และทิศทางของพฤติกรรม, Thai Definition: รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นของเรื่อง
โดยย่อ(adv) briefly, See also: summarily, concisely, Syn. อย่างย่อ, โดยสรุป, Ant. โดยละเอียด, อย่างละเอียด, Example: ประเภทของความผิดปกติทางจิตใจกล่าวโดยย่อมี 36 ประเภทใหญ่ๆ
โดยสังเขป(adv) briefly, See also: in brief, concisely, Syn. อย่างสังเขป, โดยสรุป, สรุป, อย่างย่อๆ, Ant. โดยละเอียด, Example: กล่าวโดยสังเขป การออกกำลังกายควรเหมาะสำหรับคนแต่ละวัย
ตระบัด(adv) momentarily, See also: briefly, Syn. ทันใด, บัดใจ, Thai Definition: อย่างเดี๋ยวนั้น, อย่างทันทีทันใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยสังเขป[dōi sangkhēp] (adv) EN: briefly ; in brief
โดยสรุป[dōi sarup] (adv) EN: briefly
โดยย่อ[dōi yø] (adv) EN: briefly ; summarily ; concisely ; in brief  FR: en résumé ; en bref ; brièvement
ห้วน[hūan = huan] (adv) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly
ห้วน ๆ[hūan-hūan] (adv) EN: abruptly ; briefly ; shortly ; brusquely ; bluntly ; curtly  FR: laconiquement
รัดกุม[ratkum] (adv) EN: concisely ; briefly ; succinctly ; carefully  FR: succinctement ; brièvement
สังเขป[sangkhēp] (adv) EN: in brief ; in short ; briefly ; shortly ; concisely ; in outline ; in essentials  FR: dans les grandes lignes
สรุป[sarup] (adv) EN: concisely ; briefly ; in brief  FR: brièvement
ย่อ[yø] (adv) EN: briefly ; shortly ; concisely  FR: brièvement
ย่นย่อ[yonyø] (adv) EN: in short ; in brief ; briefly ; shortly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BRIEFLY B R IY1 F L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
briefly (a) brˈiːfliː (b r ii1 f l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
简单地[jiǎn dān de, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ ㄉㄜ˙, / ] briefly; simply [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プチッ;プチっ[puchitsu ; puchi tsu] (adv-to) (1) (See ポチっ) with a snap; with a click (beep); (2) (See プチ) shortly; briefly; small [Add to Longdo]
一通り[ひととおり, hitotoori] (n, adj-no) (1) (See 一通り揃う) from start to end; in general; (2) ordinary; usual; (adv) (3) briefly; roughly; (n) (4) one method; (P) [Add to Longdo]
一渡;一渉り;一渡り[ひとわたり, hitowatari] (adv) briefly; in general; roughly; glancing through [Add to Longdo]
手っ取り早く言えば[てっとりばやくいえば, tettoribayakuieba] (exp) (See 早く言えば) in a word; to put it briefly; to make a long story short [Add to Longdo]
手短に言えば[てみじかにいえば, temijikaniieba] (exp) briefly; in short; in a nutshell; in summary; to put it briefly [Add to Longdo]
早く言えば[はやくいえば, hayakuieba] (exp) (See 手っ取り早く言えば) in a word; to put it briefly; to make a long story short [Add to Longdo]
鳥わさ;鳥山葵[とりわさ, toriwasa] (n) briefly-boiled chicken breast (served cold and mostly raw as sashimi with wasabi-seasoned shoyu) [Add to Longdo]
俳画[はいが, haiga] (n) briefly drawn picture; haiku picture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Briefly \Brief"ly\ (br[=e]f"l[y^]), adv.
   Concisely; in few words.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 briefly
   adv 1: for a short time; "she visited him briefly"; "was briefly
       associated with IBM"
   2: in a concise manner; in a few words; "the history is summed
     up concisely in this book"; "she replied briefly"; "briefly,
     we have a problem"; "to put it shortly" [syn: {concisely},
     {briefly}, {shortly}, {in brief}, {in short}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top