ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

passing

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -passing-, *passing*, pass
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
buckpassing(n, adj) การปัดความรับผิดชอบ, ที่ปัดความรับผิดชอบ เช่น The most important one is the non-trust and buckpassing bureaucracy., The managers are active when there's benefit and buckpassing when things go bad., See also: avoiding

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
passing(adj) ผ่านไป, See also: ล่วงพ้น, Syn. past
passing(adj) ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว, See also: ชั่วแล่น, Syn. brief, fleeting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
passing(พา'ซิง) adj. ผ่านไป, กำลังผ่านไป, บังเอิญ
passing belln. ระฆังมรณะ, สัญญาณการผ่านไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
passing noten. เสียงผ่าน
passing tonen. เสียงผ่าน
by-passingn. ทางอ้อม, ทางแยกวน, ท่อรอง vt. อ้อม, ไปทางอ้อม, ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypassingn. ทางอ้อม, ทางแยกวน, ท่อรอง vt. อ้อม, ไปทางอ้อม, ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
surpassing(เซอพาส'ซิง) adj., adv. มากมาย, เลย, เกิน, เลยเถิด, พิเศษ, เลิศล้ำ, See also: surpassingness n. surpassingly adv., Syn. excellent

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
passing offการขายของโดยหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา The Great Dictator (1940)
Through the windows of a passing el train.ผ่านหน้าต่างของรถไฟผ่านเอล 12 Angry Men (1957)
The woman across the street swore positively she looked out of the window and saw the killing through the last two cars of a passing el train-the last two cars.ผู้หญิงข้ามถนน สาบานบวกเธอมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นการฆ่า ผ่านช่วงสองคันผ่านเอรถไฟสุดท้ายรถสองคัน 12 Angry Men (1957)
Finally, she turned toward the window at about 10 minutes after 12, and as she looked out, she saw the killing through the windows of a passing el train.Finally, she turned toward the window at about 10 minutes after 12, and as she looked out, she saw the killing through the windows of a passing el train. 12 Angry Men (1957)
Passing this way with hot foot to the temple.ผ่านวิธีนี้เท้าร้อน หลายดวงจันทร์ที่วัด Help! (1965)
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I was Just passing by here.แค่ผ่านมาทางนี้ ฉันบอกตัวเองว่า... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Well, correct me if I'm wrong, gentlemen, but would you agree that we have been passing through the Sea of Time?ก็ไห้ฉันถูกต้องหากฉันผิดสุภาพบุรุษ แค่คุณจะเห็นว่าเราได้รับ ผ่านทะเลเวลา? Yellow Submarine (1968)
A couple, passing through.คู่ผ่าน Mad Max (1979)
Indiana, we are simply passing through history.อินเดียน่า เรากำลังผ่านเข้าไปในประวัติศาสตร์ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
And a policeman passing an Indian dwelling--เเละตำรวจ ที่เดินผ่าน ที่อยู่ของคนอินเดีย Gandhi (1982)
the old wings passing thru summers and winters.เทียบปีกโผผินกี่ฤดูกาล. Return of the Condor Heroes (1983)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
passingAfter all, he succeeded in passing the exam.
passingA passing car splashed my coat with water.
passingA passing car splashed water on us.
passingDid he succeed in passing the examination?
passingEach passing car threw up a cloud of dust.
passingEducation shouldn't be aimed at passing a test.
passingHe amazed everyone by passing his driving test.
passingHe is only a passing chance acquaintance.
passingHe is sure of passing the exam.
passingHe is sure of passing the examination.
passingHer passing the exam is a sure thing.
passingHe studied hard with the intention of passing the examination.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การข้าม(n) crossing, See also: passing over, Example: ที่ประชุมยังได้ตกลงร่วมกันที่จะผ่อนปรนการข้ามแดนระหว่างประเทศโดยจะแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ให้คลี่คลายลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วแล่น[chūalaen] (adj) EN: fleeting ; brief ; passing  FR: passager ; éphémère
ห้ามแซงรถ[hām saēng rot] (x) EN: no overtaking ; no passing permitted  FR: interdiction de doubler
ลูกค้าขาจร[lūkkhā khājøn] (n, exp) EN: casual customers ; passing trade
ผ่านมา[phān mā] (v) EN: pass by ; be passing  FR: passer ; s'écouler
เยี่ยวแตก[yīo taēk] (x) EN: involuntary passing of urine

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
passing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
passing
passing-out

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
通りすがりの[とおりすがりの, toorisugarino] TH: ที่เดินสวนไป  EN: passing
通行[つうこう, tsuukou] TH: การผ่านไปมา  EN: passing

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eintagsfliege { f }; kein Dauerzustandpassing phase [Add to Longdo]
Überholspur { f }passing lane [Add to Longdo]
Übertragung { f } (von Krankheiten)passing on (of diseases) [Add to Longdo]
Weitergabe { f }passing on [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
通過[つうか, tsuuka] (n, vs) passage through; transit; passing; (P) #1,932 [Add to Longdo]
合格[ごうかく, goukaku] (n, vs) success; passing (e.g. exam); eligibility; (P) #3,209 [Add to Longdo]
パス[pasu] (n) (1) path; (n, vs) (2) pass (e.g. skipping a move, passing an examination, ticket to allow entry, etc.); (P) #4,883 [Add to Longdo]
通行[つうこう, tsuukou] (n, vs) (1) passage; passing; (2) common usage; (P) #5,036 [Add to Longdo]
隠れ[かくれ, kakure] (n-pref, n) (1) hidden; concealed; unknown; crypto-; (n) (2) (See お隠れ) passing away; dying; death #7,778 [Add to Longdo]
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) (1) preeminence; distinction; extraordinariness; (adj-no, adj-na) (2) outstanding; excellent; exceptional; surpassing; extraordinary; distinguished; (P) #8,907 [Add to Longdo]
網羅[もうら, moura] (n, vs) comprising; including; covering; encompassing; comprehending; (P) #9,538 [Add to Longdo]
年末年始[ねんまつねんし, nenmatsunenshi] (n) the New Year's holiday; the period encompassing the close of the old year and the start of the new year #10,573 [Add to Longdo]
乱入[らんにゅう, rannyuu] (n) (1) trespassing; intrusion; (vs) (2) to barge into; to burst into; to trespass #14,430 [Add to Longdo]
お隠れ;御隠れ;お崩れ(iK)[おかくれ, okakure] (n) (hon) (See 隠れ・かくれ・2) passing away; dying; death [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トークンパッシングプロトコル[とーくんぱっしんぐぷろとこる, to-kunpasshingupurotokoru] token passing protocol [Add to Longdo]
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pass \Pass\ (p[.a]s, p[a^]s), v. i. [imp. & p. p. {Passed}; p.
   pr. & vb. n. {Passing}.] [F. passer, LL. passare, fr. L.
   passus step, or from pandere, passum, to spread out, lay
   open. See {Pace}.]
   1. To go; to move; to proceed; to be moved or transferred
    from one point to another; to make a transit; -- usually
    with a following adverb or adverbal phrase defining the
    kind or manner of motion; as, to pass on, by, out, in,
    etc.; to pass swiftly, directly, smoothly, etc.; to pass
    to the rear, under the yoke, over the bridge, across the
    field, beyond the border, etc. "But now pass over [i. e.,
    pass on]." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       On high behests his angels to and fro
       Passed frequent.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Sweet sounds rose slowly through their mouths,
       And from their bodies passed.     --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. To move or be transferred from one state or condition to
    another; to change possession, condition, or
    circumstances; to undergo transition; as, the business has
    passed into other hands.
    [1913 Webster]
 
       Others, dissatisfied with what they have, . . . pass
       from just to unjust.         --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   3. To move beyond the range of the senses or of knowledge; to
    pass away; hence, to disappear; to vanish; to depart;
    specifically, to depart from life; to die.
    [1913 Webster]
 
       Disturb him not, let him pass paceably. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Beauty is a charm, but soon the charm will pass.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The passing of the sweetest soul
       That ever looked with human eyes.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. To move or to come into being or under notice; to come and
    go in consciousness; hence, to take place; to occur; to
    happen; to come; to occur progressively or in succession;
    to be present transitorily.
    [1913 Webster]
 
       So death passed upon all men.     --Rom. v. 12.
    [1913 Webster]
 
       Our own consciousness of what passes within our own
       mind.                 --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   5. To go by or glide by, as time; to elapse; to be spent; as,
    their vacation passed pleasantly.
    [1913 Webster]
 
       Now the time is far passed.      --Mark vi. 35
    [1913 Webster]
 
   6. To go from one person to another; hence, to be given and
    taken freely; as, clipped coin will not pass; to obtain
    general acceptance; to be held or regarded; to circulate;
    to be current; -- followed by for before a word denoting
    value or estimation. "Let him pass for a man." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       False eloquence passeth only where true is not
       understood.              --Felton.
    [1913 Webster]
 
       This will not pass for a fault in him. --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   7. To advance through all the steps or stages necessary to
    validity or effectiveness; to be carried through a body
    that has power to sanction or reject; to receive
    legislative sanction; to be enacted; as, the resolution
    passed; the bill passed both houses of Congress.
    [1913 Webster]
 
   8. To go through any inspection or test successfully; to be
    approved or accepted; as, he attempted the examination,
    but did not expect to pass.
    [1913 Webster]
 
   9. To be suffered to go on; to be tolerated; hence, to
    continue; to live along. "The play may pass." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. To go unheeded or neglected; to proceed without hindrance
     or opposition; as, we let this act pass.
     [1913 Webster]
 
   11. To go beyond bounds; to surpass; to be in excess. [Obs.]
     "This passes, Master Ford." --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. To take heed; to care. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        As for these silken-coated slaves, I pass not.
                          --Shak.
     [1913 Webster]
 
   13. To go through the intestines. --Arbuthnot.
     [1913 Webster]
 
   14. (Law) To be conveyed or transferred by will, deed, or
     other instrument of conveyance; as, an estate passes by a
     certain clause in a deed. --Mozley & W.
     [1913 Webster]
 
   15. (Fencing) To make a lunge or pass; to thrust.
     [1913 Webster]
 
   16. (Card Playing) To decline to play in one's turn; in
     euchre, to decline to make the trump.
     [1913 Webster]
 
        She would not play, yet must not pass. --Prior.
     [1913 Webster]
 
   {To bring to pass}, {To come to pass}. See under {Bring}, and
    {Come}.
 
   {To pass away}, to disappear; to die; to vanish. "The heavens
    shall pass away." --2 Pet. iii. 10. "I thought to pass
    away before, but yet alive I am." --Tennyson.
 
   {To pass by}, to go near and beyond a certain person or
    place; as, he passed by as we stood there.
 
   {To pass into}, to change by a gradual transmission; to blend
    or unite with.
 
   {To pass on}, to proceed.
 
   {To pass on} or {To pass upon}.
     (a) To happen to; to come upon; to affect. "So death
       passed upon all men." --Rom. v. 12. "Provided no
       indirect act pass upon our prayers to define them."
       --Jer. Taylor.
     (b) To determine concerning; to give judgment or sentence
       upon. "We may not pass upon his life." --Shak.
 
   {To pass off}, to go away; to cease; to disappear; as, an
    agitation passes off.
 
   {To pass over}, to go from one side or end to the other; to
    cross, as a river, road, or bridge.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Passing \Pass"ing\, n.
   The act of one who, or that which, passes; the act of going
   by or away.
   [1913 Webster]
 
   {Passing bell}, a tolling of a bell to announce that a soul
    is passing, or has passed, from its body (formerly done to
    invoke prayers for the dying); also, a tolling during the
    passing of a funeral procession to the grave, or during
    funeral ceremonies. --Sir W. Scott. --Longfellow.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Passing \Pass"ing\, a.
   1. Relating to the act of passing or going; going by, beyond,
    through, or away; departing.
    [1913 Webster]
 
   2. Exceeding; surpassing, eminent. --Chaucer. "Her passing
    deformity." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Passing note} (Mus.), a character including a passing tone.
    
 
   {Passing tone} (Mus.), a tone introduced between two other
    tones, on an unaccented portion of a measure, for the sake
    of smoother melody, but forming no essential part of the
    harmony.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Passing \Pass"ing\, adv.
   Exceedingly; excessively; surpassingly; as, passing fair;
   passing strange. "You apprehend passing shrewdly." --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 passing
   adv 1: to an extreme degree; "extremely cold"; "extremely
       unpleasant" [syn: {extremely}, {exceedingly}, {super},
       {passing}]
   adj 1: lasting a very short time; "the ephemeral joys of
       childhood"; "a passing fancy"; "youth's transient
       beauty"; "love is transitory but it is eternal";
       "fugacious blossoms" [syn: {ephemeral}, {passing},
       {short-lived}, {transient}, {transitory}, {fugacious}]
   2: of advancing the ball by throwing it; "a team with a good
     passing attack"; "a pass play" [syn: {passing(a)}, {pass(a)}]
     [ant: {running(a)}]
   3: allowing you to pass (e.g., an examination or inspection)
     satisfactorily; "a passing grade"
   4: hasty and without attention to detail; not thorough; "a
     casual (or cursory) inspection failed to reveal the house's
     structural flaws"; "a passing glance"; "perfunctory courtesy"
     [syn: {casual}, {cursory}, {passing(a)}, {perfunctory}]
   n 1: (American football) a play that involves one player
      throwing the ball to a teammate; "the coach sent in a
      passing play on third and long" [syn: {pass}, {passing
      play}, {passing game}, {passing}]
   2: euphemistic expressions for death; "thousands mourned his
     passing" [syn: {passing}, {loss}, {departure}, {exit},
     {expiration}, {going}, {release}]
   3: the motion of one object relative to another; "stellar
     passings can perturb the orbits of comets" [syn: {passing},
     {passage}]
   4: the end of something; "the passing of winter"
   5: a bodily reaction of changing from one place or stage to
     another; "the passage of air from the lungs"; "the passing of
     flatus" [syn: {passage}, {passing}]
   6: going by something that is moving in order to get in front of
     it; "she drove but well but her reckless passing of every car
     on the road frightened me" [syn: {passing}, {overtaking}]
   7: success in satisfying a test or requirement; "his future
     depended on his passing that test"; "he got a pass in
     introductory chemistry" [syn: {passing}, {pass},
     {qualifying}] [ant: {failing}, {flunk}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top