ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thermometer

TH ER0 M AA1 M AH0 T ER0   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thermometer-, *thermometer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thermometer[N] เครื่องวัดอุณหภูมิ, Syn. calorimeter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thermometer(เธอมอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดอุณหภูมิ, See also: thermometric adj. thermometrical adj
catathermometern. เครื่องวัดความชื้นในอากาศ

English-Thai: Nontri Dictionary
thermometer(n) เทอร์โมมิเตอร์,ปรอทวัดความร้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thermometerเทอร์มอมิเตอร์, ปรอทวัดอุณหภูมิ, มาตรอุณหภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thermometer, axillaเทอร์มอมิเตอร์รักแร้, ปรอทวัดอุณหภูมิรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thermometer, clinical; thermometer, feverเทอร์มอมิเตอร์วัดไข้, ปรอทวัดไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thermometer, fever; thermometer, clinicalเทอร์มอมิเตอร์วัดไข้, ปรอทวัดไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thermometer เทอร์มอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิ หรือระดับความร้อน เทอร์มอมิเตอร์ ชนิดธรรมดาประกอบด้วยหลอดแก้วปลายข้างหนึ่งตัน อีกข้างหนึ่ง ทำเป็นตุ้มบรรจุปรอทหรือแอลกอฮอล์ไว้ภายในหลอดแก้ว ตอนบน เหนือของเหลวเป็นสูญญากาศ ข้างหลอดแก้วมีขีดสเกลบอกอุณหภูมิ เป็นองศาไว้ เมื่อปรอทหรือแอลกอฮอล์ได้รับความร้อนขยายตัวขึ้นไปหยุดอยู่ ณ ที่ขีดสเกลใดก็อ่านอุณหภูมิที่จุดนั้นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้กันโดยมากเป็นแบบ เซนติเกรด หรือเซลเซียส และฟาเรนไฮด์ แบบเซนติเกรด หรือเซลเซียส แบ่งสเกลระหว่างขีดเยือกแข็งและขีดเดือดเป็น 100 องศา ส่วนแบบฟาเรนไฮด์มีขีดเยือกแข็งอยู่ที่ 32 องศา และขีดเดือดอยู่ที่ 212 องศา (พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2516) เทอร์โมมิเตอร์แบ่งออกได้เป็น 6 แบบ (แล้วแต่การสร้าง) คือ เทอร์โมมิเตอร์แบบบรรจุแก๊ส (gas themometer) เทอร์โมมิเตอร์แบบบรรจุของเหลวในแก้ว (liquid - in glass themometer) เทอร์โมมิเตอร์แบบเปลี่ยนรูปร่าง (deformation thermometer) เทอร์โมมิเตอร์ระบบไฟฟ้า (liquid - in - metal thermometer) เทอร์โมมิเตอร์แบบใช้เสียง (sonic thermometer) [สิ่งแวดล้อม]
Thermometerเทอร์มอมิเตอร์ (เทอร์โมมิเตอร์) หรือเครื่องวัดอุณหภูมิ [อุตุนิยมวิทยา]
Thermometerเทอร์โมมิเตอร์(เทอร์ มอมิเตอร์) หรือเครื่องวัดอุณหภูมิ [อุตุนิยมวิทยา]
thermometerเทอร์มอมิเตอร์, อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ มีหลายชนิด เช่น เทอร์มอมิเตอร์ชนิดปรอท เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thermometer screen - thermometer shelterเรือนเทอร์มอมิเตอร์ หรือตู้สกรีน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In Herschel's experiment, the relationship between color and temperature was being tested, and so his control was a thermometer over the part of the white sheet that was not illuminated by sunlight at all.ความสัมพันธ์ระหว่าง สีและอุณหภูมิที่ถูกทดสอบ และเพื่อให้การควบคุมของ เขาเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ Hiding in the Light (2014)
The thermometer that Herschel placed outside the spectrum was his control.เครื่องวัดอุณหภูมิที่เฮอร์ เชลอยู่นอกสเปกตรัม คือการควบคุมของเขา การควบคุมในการทดลองใด ๆ Hiding in the Light (2014)
This job is more than sticking thermometers in butts and looking pretty.งานนี้เป็นมากกว่าการเกาะ เครื่องวัดอุณหภูมิในก้นและดูสวย. Nurse 3D (2013)
We checked the thermometer three times.เราวัดอุณหภูมิสามรอบแล้ว Dead Men Don't Wear Plaid (2010)
Also means that the thermometer won't be spending much time above zero, either.นั่นเป็นทั้งหมดที่เครื่องวัดอุณหภูมิบอก อย่างน้อยเราก็มีเวลาอีกมากดีกว่าศูนย์ Light (2009)
Some CEP funnels, some head with a thermometer holder.กรวยวัดปริมาตรบางรายการ หัวเครื่องวัดอุณหภูมิ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
'Cause-- do you really not know where the thermometers are, lexie?เธอไม่รู้จริงๆเหรอว่าเทอร์โมมิเตอร์อยู่ที่ไหน,เล็กซี่ Love/Addiction (2007)
I was wondering, do you know where the thermometers are?ฉันแปลกใจจัง,คุณรู้ไหม๊ว่าเทอร์โมมิเตอร์อยู่ไหน เพราะ... Love/Addiction (2007)
And they constructed a thermometer of the temperature.พวกเขาสร้างเทอร์โมมิเตอร์ของอุณหภูมิ An Inconvenient Truth (2006)
What's even more interesting, I think, is they can measure the different isotopes of oxygen and figure out a very precise thermometer and tell you what the temperature was the year that that bubble was trapped in the snow as it fell.ผมคิดว่าที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือ พวกเขาสามารถตรวจวัดความแตกต่าง ของไอโซโทปของออกซิเจน และคิดค้นเทอร์โมมิเตอร์ความแม่นยำสูง An Inconvenient Truth (2006)
Did you use that thermometer on cadavers?มีเป็นอาการเดียวกับผู้พันเคอรี่เป็น Yankee White (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thermometerDid you take your temperature with a thermometer in your mouth?
thermometerFor instance, gauges, such as thermometers and barometers, are instruments.
thermometerThe climate of this town is so mild that the thermometer seldom rises to thirty degrees even in midsummer.
thermometerThe nurse took his temperature with a thermometer.
thermometerThermometers often go below zero.
thermometerThe thermometer is an instrument for measuring temperature.
thermometerThe thermometer read 30 then.
thermometerThe thermometer reads 10C.
thermometerThe thermometer reads three degrees below zero.
thermometerThe thermometer registered minus ten last night.
thermometerThe thermometer stands at 70.
thermometerThe thermometer stood at 15 degrees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทอร์โมมิเตอร์[N] thermometer, See also: temperature measurer, Syn. เทอร์มอมิเตอร์, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรอท[n.] (parøt) EN: thermometer ; clinical thermometer   FR: thermomètre [m] ; thermomètre médical [m]
ปรอทวัดไข้[n.] (parøt wat khai) EN: thermometer   FR: thermomètre (médical) [m]
เทอร์มอมิเตอร์ = เทอร์โมมิเตอร์[n.] (thoēmømitoē = thoēmōmitoē) EN: thermometer ; temperature measurer   FR: thermomètre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
THERMOMETER    TH ER0 M AA1 M AH0 T ER0
THERMOMETERS    TH ER0 M AA1 M AH0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thermometer    (n) θˈəmˈɒmɪtər (th @1 m o1 m i t @ r)
thermometers    (n) θˈəmˈɒmɪtəz (th @1 m o1 m i t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
温度计[wēn dù jì, ㄨㄣ ㄉㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] thermometer; thermograph, #36,593 [Add to Longdo]
温度表[wēn dù biǎo, ㄨㄣ ㄉㄨˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] thermometer, #108,425 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Thermometer {n} | Thermometer {pl}thermometer | thermometers [Add to Longdo]
Thermometersäule {f} | Thermometersäulen {pl}thermometer column | thermometer columns [Add to Longdo]
Thermometerstand {m} | Thermometerstände {pl}thermometer reading | thermometer readings [Add to Longdo]
Thermometerhuhn {n} [ornith.]Malle Fowl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルコール温度計[アルコールおんどけい, aruko-ru ondokei] (n) alcohol thermometer [Add to Longdo]
サーモメータ[, sa-mome-ta] (n) thermometer [Add to Longdo]
サーモメーター[, sa-mome-ta-] (n) thermometer [Add to Longdo]
バイメタル温度計[バイメタルおんどけい, baimetaru ondokei] (n) bimetal thermometer [Add to Longdo]
温度計[おんどけい, ondokei] (n) thermometer [Add to Longdo]
乾球温度計[かんきゅうおんどけい, kankyuuondokei] (n) dry-bulb thermometer [Add to Longdo]
乾湿球湿度計[かんしつきゅうしつどけい, kanshitsukyuushitsudokei] (n) wet and dry-bulb thermometer [Add to Longdo]
寒暖計[かんだんけい, kandankei] (n) thermometer; (P) [Add to Longdo]
検温器[けんおんき, ken'onki] (n) clinical thermometer [Add to Longdo]
最低温度計[さいていおんどけい, saiteiondokei] (n) a minimum thermometer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
寒暖計[かんだんけい, kandankei] Thermometer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thermometer \Ther*mom"e*ter\ (th[~e]r*m[o^]m"[-e]*t[~e]r), n.
   [Thermo- + -meter: cf. F. thermom[`e]tre. See {Thermal}.]
   (Physics)
   An instrument for measuring temperature, founded on the
   principle that changes of temperature in bodies are
   accompanied by proportional changes in their volumes or
   dimensions.
   [1913 Webster]
 
   Note: The thermometer usually consists of a glass tube of
      capillary bore, terminating in a bulb, and containing
      mercury or alcohol, which expanding or contracting
      according to the temperature to which it is exposed,
      indicates the degree of heat or cold by the amount of
      space occupied, as shown by the position of the top of
      the liquid column on a graduated scale. See
      {Centigrade}, {Fahrenheit}, and {R['e]aumur}.
      [1913 Webster] To reduce degrees Fahrenheit to degrees
      Centigrade, subtract 32[deg] and multiply by 5/9; to
      reduce degrees Centigrade to degrees Fahrenheit,
      multiply by 9/5 and add 32[deg].
      [1913 Webster]
 
   {Air thermometer}, {Balance thermometer}, etc. See under
    {Air}, {Balance}, etc.
 
   {Metallic thermometer}, a form of thermometer indicating
    changes of temperature by the expansion or contraction of
    rods or strips of metal.
 
   {Register thermometer}, or {Self-registering thermometer}, a
    thermometer that registers the maximum and minimum of
    temperature occurring in the interval of time between two
    consecutive settings of the instrument. A common form
    contains a bit of steel wire to be pushed before the
    column and left at the point of maximum temperature, or a
    slide of enamel, which is drawn back by the liquid, and
    left within it at the point of minimum temperature.
    [1913 Webster] Thermometric

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thermometer
   n 1: measuring instrument for measuring temperature

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Thermometer /tɛrmoːmeːtr/ 
  thermometer; thermometers

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 thermometer /tɛrmometər/
  thermometer

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top