ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

continual

K AH0 N T IH1 N Y UW0 AH0 L   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -continual-, *continual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
continual[ADJ] ต่อเนื่อง, Syn. uninterrupted, ceaseless
continual[ADJ] ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
continually[ADV] เป็นประจำ
continually[ADV] อย่างต่อเนื่อง, Syn. uninterruptedly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
continual(คันทิน'นิวเอิล) adj. ต่อเนื่อง,ไม่ขาดสาย,สืบเนื่อง,เป็นประจำ,บ่อยมาก., See also: continuality n., Syn. continuous -Conf. continous
continually(คันทิน'นิวอัลลี) adv. ไม่ขาดสาย,ไม่หยุด,ต่อเนื่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
continual(adj) บ่อยๆ,ไม่ขาดสาย,ตลอดไป,เรื่อยไป,ต่อเนื่อง,เป็นประจำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
when we commissioned the schmectel corporation to research this precise event sequence scenario, it was determined that the continual stockpiling and development of our nuclear arsenal was becoming self-defeating.เราได้จ้าง Schmectel Corp. ทำการวิจัยสถานการณ์โลก สรุปได้ว่า การแข่งกันสะสมอาวุธ และการเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ กลายเป็นภาระอันหนักอึ้ง Spies Like Us (1985)
Why continually repeat this cycle?ทำไมถึงเป็นวัฏจักร? Ghost in the Shell (1995)
And I'm sorry, Papa, but she's always on Nola's case, continually discouraging her via innuendos.ผมไม่ตั้งใจจะเถียงแม่นะครับ ผมขอโทษครับคุณพ่อ แต่คุณแม่พยายามหาเรื่องโนล่าอยู่เรื่อย มันจะทำให้เธอท้อ เพราะคำพูด... ...เสียดสีแบบนั้น Match Point (2005)
Continually regenerate,สิ่งที่เราไม่รู้ คือว่า ถ้าเซลล์ของคุณ Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
As a safety precaution, we'll need to continually monitor your speech and sensory activity to insure the tissue being removed will not leave you impaired in any way.เพื่อความปลอดภัย เราจะดูจอมอนิเตอร์อยู่ตลอด การตอบสนองทางการพูดและประสาทของคุณเพื่อรับประกันว่าก้อนเนื้อนั้น จะถูกนำออกไปโดยไม่เกิดผลร้ายใดๆอีก Going Under (2008)
Sources report the destruction in Kyrgyzstan... of a 1,000-year-old convent... one of the oldest continually functioning convents in Central Asia.แหล่งข่าวรายงานว่าโบสถ์ คีร์กิซสถาน... อายุกว่า 1000 ปี ถูกทำลาย หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ที่สุด ที่ยังใช้งานได้ในเอเซียกลาง Babylon A.D. (2008)
We will strike at random, across Europe, then America, continually.เราจะโจมตีโดยไม่ระบุล่วงหน้า ทั้งยุโรป อเมริกาอย่างต่อเนื่อง Body of Lies (2008)
You have to continually update it every month.ถ้าเป็นไปได้คุณก็ทำ สัญญากับเราเป็นเดือน The Girlfriend Experience (2009)
I've continually done everything that you guys have asked me to do, but once my dad gets kidnapped, all you can say is sorry?ผมทำทุกอย่าง ตามที่คุณขอให้ทำ แต่พอพ่อผมถูกลักพาตัว Chuck Versus the First Kill (2009)
Leonard, it astonishes me how you continually fixate on the trivial.เลนเนิร์ด ฉันทึ่งมาก ที่นายติดใจกับเรื่องไร้สาระพรรค์นั้น The Jiminy Conjecture (2009)
Why else would I be continually led into situations where you delibrately, withhold your plans from me?ทำไมผมจึงถูกชักนำ ให้ทำอะไรๆอยู่เรื่อย แต่ในขณะที่คุณคอย ปิดบังแผนเอาไว้จากผม? Sherlock Holmes (2009)
Not continually, of course.ก็ไม่ได้ตลอดเวลาหรอกน่ะ Pilot (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
continualFor world peace, therefore, we must develop the consciousness that we all are people of the planet Earth by means of a continual international exchange of culture and economy.
continualHe became bad-tempered, continually criticized his wife's cooking and complained of a pain in his stomach.
continualHis continual boasting gave offense to everybody.
continualHuman beings, whether they realise it or not, continually seek after happiness.
continualMr Morikawa's continually complaining about something.
continualShe complained continually that there was no money left.
continualThe continual noise deafened us.
continualThe fun thing about this job is that the technology is continually advancing so it continues to be stimulating.
continualThe result is a continual search for food in a changing environment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบกันมา[ADV] continuously, See also: continually, Syn. สืบมา, Example: ท่านทรงเป็นราชสกุลของบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองสืบกันมา
สืบมา[ADV] continuously, See also: continually, Example: ฐานะของเขาดีสืบมานับแต่เขาทำธุรกิจร้านอาหาร, Thai definition: ต่อเนื่องมา
ต่อไป[ADV] continually, See also: further, afterward, Syn. ต่อเนื่อง, Example: คนในสังคมไทยไม่มีการดิ้นรนเพื่อให้ตนเองไปสู่สภาพที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้คนที่จนก็ต้องจนต่อไปในขณะที่คนรวยกลับรวยขึ้นเรื่อยๆ
ต่อเนื่อง[ADV] continually, See also: continuously, constantly, unceasingly, Syn. สม่ำเสมอ, Example: ในทางเกษตรกรรมการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินส่งผลต่อความเจริญงอกงามแก่พืชพรรณอย่างต่อเนื่องและยืนยาว
ติดต่อ[ADV] continually, See also: consecutively, Syn. ต่อเนื่อง, Example: หากคุณต้องทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ควรมีช่วงเวลาพักบ้างเป็นระยะ, Thai definition: อย่างต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับไม่มีขาดตอน, อย่างติดๆ กัน
ติดต่อกัน[ADV] consecutively, See also: continually, Syn. ต่อเนื่อง, Example: เขารู้สึกเมื่อยล้าเพราะขับรถติดต่อกันมาหลายชั่วโมงแล้ว, Thai definition: อย่างต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ ไม่ขาดสาย, ไม่ขาดตอน
เจื้อย[ADV] smoothly, See also: continually, freely, fluently, Syn. คล่อง, Example: ไก่ตบปีกขันเจื้อยจนพ่อนอนไม่หลับ, Thai definition: เรื่อยไปไม่มีติดขัด
แจ้ว[ADV] incessantly, See also: continually, Example: ลูกสาวคนเล็กของอาพูดแจ้วเสียงชัดเจน, Thai definition: มีเสียงดังติดต่อกันไปเป็นระยะๆ
แจ้วๆ[ADV] continually, See also: incessantly, Example: ท่านมักจะเห็นเด็กท่องหนังสือกันแจ้วๆ ทุกวัน, Thai definition: มีเสียงดังติดต่อกันไปเป็นระยะๆ
ติดพัน[ADV] continuously, See also: continually, unceasingly, constantly, Example: ความมั่นคงของชาติถูกขัดขวางด้วยการรบอย่างติดพันของชนกลุ่มน้อย, Thai definition: อย่างเกี่ยวเนื่องต่อๆ กันเรื่อยมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่ำ[v.] (ram) EN: talk repeatedly ; murmur continually/incessantly ; speak continually/incessantly   FR: ressasser ; rabâcher
ร่ำ[adv.] (ram) EN: repeatedly ; continually ; persistently ; forever ; always   FR: continuellement
เรื่อย[X] (reūay) EN: continously ; continually ; always ; often ; regularly ; consistently ; repeatedly ; frequently   FR: continuellement ; constamment ; sans cesse
ต่อไป[adv.] (tøpai) EN: later ; continually ; further; afterward ; henceforth   FR: à l'avenir ; désormais ; dorénavant ; ensuite ; puis
ยันเต[adv.] (yantē) EN: always ; constantly ; invariably ; continuously ; periodically ; continually ; incessantly   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTINUAL    K AH0 N T IH1 N Y UW0 AH0 L
CONTINUALLY    K AH0 N T IH1 N Y UW0 AH0 L IY0
CONTINUALLY    K AH0 N T IH1 N Y UW0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
continual    (j) kˈəntˈɪnjuəʴl (k @1 n t i1 n y u@ l)
continually    (a) kˈəntˈɪnjuəʴliː (k @1 n t i1 n y u@ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
のべつ[, nobetsu] (adv) ceaselessly; continually; all the time; incessantly [Add to Longdo]
引っ切り無し;ひっきり無し[ひっきりなし, hikkirinashi] (adj-na) (uk) continually; continuously; incessantly [Add to Longdo]
絶えず[たえず, taezu] (adv) constantly; always; continually; steadily; (P) [Add to Longdo]
通奏[つうそう, tsuusou] (n) playing an entire composition without break; continually playing (in the background of a melody) [Add to Longdo]
念々;念念[ねんねん, nennen] (n) continually thinking about something [Add to Longdo]
頻り[しきり, shikiri] (adv) (See 頻りに・1) frequent; continual; constant; repeated; eager [Add to Longdo]
頻りと[しきりと, shikirito] (adv) (1) (uk) frequently; repeatedly; incessantly; continually; (2) very; awfully [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Continual \Con*tin"u*al\, a. [OE. continuel, F. continuel. See
   {Continue}.]
   1. Proceeding without interruption or cesstaion; continuous;
    unceasing; lasting; abiding.
    [1913 Webster]
 
       He that is of a merry heart hath a continual feast.
                          --Prov. xv.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   2. Occuring in steady and rapid succession; very frequent;
    often repeated.
    [1913 Webster]
 
       The eye is deligh by a continental succession of
       small landscapes.           --W. Irwing.
    [1913 Webster]
 
   {Continual proportionals} (Math.), quantities in continued
    proportion. --Brande & C.
 
   Syn: Constant; prepetual; incessant; unceasing;
     uninterrupted; unintermitted; continuous. See
     {Constant}, and {Continuous}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 continual
   adj 1: occurring without interruption; chiefly restricted to
       what recurs regularly or frequently in a prolonged and
       closely spaced series; "the continual banging of the
       shutters" [ant: {sporadic}]
   2: `continual' (meaning seemingly uninterrupted) is often used
     interchangeably with `continuous' (meaning without
     interruption)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top