ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eternity

IH0 T ER1 N AH0 T IY0   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eternity-, *eternity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eternity[N] นิรันดร, See also: เวลาที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด, Syn. perpetuity, timelessness
eternity[N] เวลาที่ยาวนานมาก, See also: ราวกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมาก, Syn. endlessness, forever
eternity[N] สภาวะไร้กาลเวลาในช่วงหลังความตาย (ทางศาสนา), Syn. afterlife

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eternity(อีเทอ'นิที) n. ชั่วนิรันดร,ความอมตะ

English-Thai: Nontri Dictionary
eternity(n) ความไม่มีที่สิ้นสุด,ความไม่รู้จักตาย,ความอมตะ,ชั่วนิรันดร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To the end of eternity, if eternity can have an endเพื่อจบของชั่วนิรันดร, ถ้า eternity can มีจบ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Hey, it's only an eternity of servitude.เฮ้ ข้าเป็นข้ารับใช้มาตลอดอยู่แล้ว Aladdin (1992)
His Dona Ana, his centerfold,... was she... waiting all eternity on the beach for him to return, as they'd promised each other?ดอนน่า แอนนาของเขา นางแบบเปลือยของเขา กำลังคอยชั่วนิรันดร์บนชายหาด รอเขากลับอย่างที่พวกเขา ได้ให้สัญญากันไว้หรือไม่ Don Juan DeMarco (1994)
You will have all eternity to remember.จะยังอยู่แบบนี้ไปตลอดกาล Snow White: A Tale of Terror (1997)
He can give up eternity and become one of us.เขาละทิ้งความเป็นอมตะ และกลายเป็น... City of Angels (1998)
I would rather have had one breath of her hair one kiss of her mouth one touch of her hand than an eternity without it.ฉันเพียงแค่อยากจะ... ...ได้สูดกลิ่นเส้นผมของเธอเพียงครั้ง... ...ได้จูบปากเธอเพียงครั้ง... City of Angels (1998)
Spend eternity with two right arms?อยู่ไปชั่วนิรันดร์กับแขนขวา 2 ข้าง The Legend of 1900 (1998)
Eternity has passed since we parted.กาลเวลาที่ผันผ่านนับแต่เราจากกัน หนึ่งอาทิตย์เต็มที่ไม่มีจดหมายมาถึง The Red Violin (1998)
But I tell you all today I would rather die a man than live for all eternity as a machine.แต่ผมขอบอกพวกท่านในวันนี้ว่า ผมยินดีที่จะตายในฐานะชายคนหนึ่ง ดีกว่าอยู่ชั่วกัลปาวสาน Bicentennial Man (1999)
Through eternity and silence... flies a while glider.ทะลุไปไม่สิ้นสุด และ ความเงียบ... การโบยบินของเครื่องร่อน All About Lily Chou-Chou (2001)
We could spend an eternity trying to find a way out.เราคงใช้เวลามาก พยายามค้นหาทางออกให้ได้ The Cave (2005)
20 days... the eternity that separates us from the ocean.20 วัน ... อาจะตลอดกาล ทีจะไม่ได้เห็นท้องทะเลอีก March of the Penguins (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eternityAs if you could kill time without injuring eternity.
eternityBlinding me for all eternity. [Lyrics]
eternityI was kept waiting for an eternity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กัลป์[N] eternity, See also: eon, very long period of time, Example: ไดโนเสาร์ลูญพันธ์ไปนานกัปกัลป์แล้ว, Thai definition: ระยะเวลาอันนานเหลือเกิน, Notes: สันสกฤต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตลอดกาล[adv.] (taløt kān) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally   FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin

CMU English Pronouncing Dictionary
ETERNITY IH0 T ER1 N AH0 T IY0
ETERNITY IY0 T ER1 N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eternity (n) ˈɪtˈɜːʳnɪtiː (i1 t @@1 n i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ewigkeit {f} | Ewigkeiten {pl}eternity | eternities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エターニティー;エタニティー;エタニティ[, eta-nitei-; etanitei-; etanitei] (n) (See 永遠) eternity [Add to Longdo]
一期末代[いちごまつだい, ichigomatsudai] (n) this world (life) and the next; eternity [Add to Longdo]
一日三秋[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
一日千秋[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
永遠[えいえん, eien] (adj-no,adj-na,n) eternity; perpetuity; immortality; permanence; (P) [Add to Longdo]
永久(P);常[えいきゅう(永久)(P);とこしえ(永久);とわ, eikyuu ( eikyuu )(P); tokoshie ( eikyuu ); towa] (adj-na,n,adj-no) (1) (とわ tends to be more abstract) eternity; perpetuity; immortality; (2) (えいきゅう only) Eikyuu era (1113.7.13-1118.4.3); (P) [Add to Longdo]
永劫[えいごう, eigou] (n) eternity; perpetuity [Add to Longdo]
永世[えいせい, eisei] (n) eternity; perpetuity; immortality; permanence [Add to Longdo]
永代[えいたい, eitai] (n) permanence; eternity; (P) [Add to Longdo]
久遠[きゅうえん;くおん, kyuuen ; kuon] (n,adj-no) eternity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eternity \E*ter"ni*ty\, n.; pl. {Eternities}. [F.
   ['e]ternit['e], L. aeternitas, fr. aeternus. See {Etern}.]
   1. Infinite duration, without beginning in the past or end in
    the future; also, duration without end in the future;
    endless time.
    [1913 Webster]
 
       The high and lofty One, that inhabiteth eternity.
                          --Is. lvii.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   2. Condition which begins at death; immortality.
    [1913 Webster]
 
       Thou know'st 't is common; all that lives must die,
       Passing through nature to eternity.  --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eternity
   n 1: time without end [syn: {eternity}, {infinity}]
   2: a state of eternal existence believed in some religions to
     characterize the afterlife [syn: {eternity}, {timelessness},
     {timeless existence}]
   3: a seemingly endless time interval (waiting)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top