Search result for

eternity

(38 entries)
(0.0558 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eternity-, *eternity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eternity[N] นิรันดร, See also: เวลาที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด, Syn. perpetuity, timelessness
eternity[N] เวลาที่ยาวนานมาก, See also: ราวกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมาก, Syn. endlessness, forever
eternity[N] สภาวะไร้กาลเวลาในช่วงหลังความตาย (ทางศาสนา), Syn. afterlife

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eternity(อีเทอ'นิที) n. ชั่วนิรันดร,ความอมตะ

English-Thai: Nontri Dictionary
eternity(n) ความไม่มีที่สิ้นสุด,ความไม่รู้จักตาย,ความอมตะ,ชั่วนิรันดร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Camelot will be damned for all eternity.คาเมรอตจะถูกคำสาปไปชั่วนิรนดร The Labyrinth of Gedref (2008)
- "that ope's the Palace of Eternity.""ณ วังแ่ห่งความอมตะ" Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- "that ope's the Palace of Eternity.""ณ วังแห่งความอมตะ"/เร็วเข้า อ็อก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
"that ope's the Palace of Eternity.""ณ วังแห่งความอมตะ" Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Now, if you deny it you've damned yourself to an eternity without Lisa and Katie.ถ้าคุณปฏิเสธมัน... ...คุณจะโทษตัวเองอย่างไม่สิ้นสุด โดยไม่มีลิซ่ากับเคที่ The Lazarus Project (2008)
You'll do exactly what I tell you to do or I'll kill the old lady and lock your daughter up for eternity. Is that clear?ไม่งั้นข้าจะฆ่ายายแก่นี่ซะ แล้วเอาลูกแก ไปขังลืมเลย ชัดเจนมั๊ย Inkheart (2008)
You're just gonna sit on the sidelines for eternity?คุณจะแยกตัวไปยืนเสมอนอกอย่านั้นหรือ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
When the Emperor built the Wall, he buried his enemies underneath it and cursed their souls to hold it up for eternity.ตอนที่ฮ่องเต้สร้างกำแพง เขาฝังข้าศึก ไว้ข้างใต้ ซึ่งจะพิทักษ์มันไปตลอดกาล The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
What we do in this life echoes in eternity.สิ่งที่เราทำในชาตินี้ จะติดตัวเราไปตลอดกาล Pineapple Express (2008)
An eternity ago, was our planet for its biggest challenge.เมื่ออดีตกาลก่อนที่ทุกคนจะจดจำได้ โลกมนุษย์เราเผชิญกับมหันตภัยครั้งใหญ่ Dragonball: Evolution (2009)
It's a twisted joke because after the final judgment, time ends... and all of us... burning in hell... will know nothing... for all eternity.มันเป็นตลกหักมุมน่ะ เพราะ หลังจากการตัดสินครั้งสุดท้าย เวลาก็หยุดเดิน.. แล้วเราทุกคน... ก็ถูกเผาในนรก Look What He Dug Up This Time (2009)
Tell me, agent Nugent, have you thought about, where you might like to spend eternity?บอกผมหน่อย เจ้าหน้าที่นูเจนท์ คุณเคยคิดถึง ที่ไหนที่คุณต้องการจะอยู่ตลอดกาล บ้างไหม? Jump the Shark (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eternityAs if you could kill time without injuring eternity.
eternityBlinding me for all eternity. [Lyrics]
eternityI was kept waiting for an eternity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กัลป์[N] eternity, See also: eon, very long period of time, Example: ไดโนเสาร์ลูญพันธ์ไปนานกัปกัลป์แล้ว, Thai definition: ระยะเวลาอันนานเหลือเกิน, Notes: สันสกฤต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตลอดกาล[adv.] (taløt kān) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally   FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin

CMU English Pronouncing Dictionary
ETERNITY    IH2 T ER1 N AH0 T IY0
ETERNITY    IY0 T ER1 N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eternity    (n) (i1 t @@1 n i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ewigkeit {f} | Ewigkeiten {pl}eternity | eternities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エターニティー;エタニティー;エタニティ[, eta-nitei-; etanitei-; etanitei] (n) (See 永遠) eternity [Add to Longdo]
一期末代[いちごまつだい, ichigomatsudai] (n) this world (life) and the next; eternity [Add to Longdo]
一日三秋[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
一日千秋[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
永遠[えいえん, eien] (adj-no,adj-na,n) eternity; perpetuity; immortality; permanence; (P) [Add to Longdo]
永久(P);常[えいきゅう(永久)(P);とこしえ(永久);とわ, eikyuu ( eikyuu )(P); tokoshie ( eikyuu ); towa] (adj-na,n,adj-no) (1) (とわ tends to be more abstract) eternity; perpetuity; immortality; (2) (えいきゅう only) Eikyuu era (1113.7.13-1118.4.3); (P) [Add to Longdo]
永劫[えいごう, eigou] (n) eternity; perpetuity [Add to Longdo]
永世[えいせい, eisei] (n) eternity; perpetuity; immortality; permanence [Add to Longdo]
永代[えいたい, eitai] (n) permanence; eternity; (P) [Add to Longdo]
久遠[きゅうえん;くおん, kyuuen ; kuon] (n,adj-no) eternity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eternity \E*ter"ni*ty\, n.; pl. {Eternities}. [F.
   ['e]ternit['e], L. aeternitas, fr. aeternus. See {Etern}.]
   1. Infinite duration, without beginning in the past or end in
    the future; also, duration without end in the future;
    endless time.
    [1913 Webster]
 
       The high and lofty One, that inhabiteth eternity.
                          --Is. lvii.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   2. Condition which begins at death; immortality.
    [1913 Webster]
 
       Thou know'st 't is common; all that lives must die,
       Passing through nature to eternity.  --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eternity
   n 1: time without end [syn: {eternity}, {infinity}]
   2: a state of eternal existence believed in some religions to
     characterize the afterlife [syn: {eternity}, {timelessness},
     {timeless existence}]
   3: a seemingly endless time interval (waiting)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top