Search result for

a short time

(45 entries)
(0.0883 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a short time-, *a short time*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll only have a short time before Obi-Wan calls us for support.เรามีเวลาไม่มาก ก่อนที่โอบีวันจะขอกำลังเสริม Shadow of Malevolence (2008)
In a short time, world leaders from over a 150 countries will meet here at Plaza Major, to sign up to President Ashton's bold new counter-terrorist strategy.อีกสักครู่ผู้นำชาวโลกจาก 150 กว่าประเทศ จะพบกันที่จตุรัสมายอร์ เพื่อลงนามในแผนต่อต้านการก่อการร้าย ของประธานาธิปดีแอชตั้น Vantage Point (2008)
Even if it's a short time?ถึงแม้ว่า จะเป็นระยะเวลาช่วงสั้นๆหรือค่ะ? Episode #1.9 (2008)
You see that? Gone such a short time and already forgotten.ดูเหมือนนายจะเป็นคนที่ถูกลืมอีกแล้วนะ Quantum of Solace (2008)
I got permission to time travel for a short time to see this man in her memory dead more than 60 years.ฉันได้รับอนุญาติ ให้อนุญาติให้เดินทางไปในอดีตเป็นเวลาสั้นๆ เพื่อไปพบกับผู้ชายในความทรงจำของเธอ ที่ตายไปแล้วเกือบ 60 ปี. Cyborg Girl (2008)
I received a short time ago?ที่ผมได้รับไม่นานนี้ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Mr. O'Brian, a short time ago, one of our agents was in touch with Jack Bauer.คุณ โอ ไบรอัน เมื่อสักครู่นี้ จนท. Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
We only found out that Bauer was on his way over here a short time ago.เราได้ข้อมูล ว่าบาวเออร์มาที่นี่เมื่อซักครู่ที่ผ่านมา Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
I just needed to get out of here, be alone, clear my head, if only for a short time.ฉันต้องการออกไปจากที่นี่ อยู่คนเดียว ไม่ต้องคิดอะไร ซักพักนึง Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
A short time ago, I gave the orderเมื่อสักครู่ , ฉันได้ออกคำสั่ง Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
No, no, only for a short time. You're gonna come, too.ไม่นะ แค่แป๊บเดียว เธอไปด้วยกันก็ได้ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
But then, a short time after, he wandered out of the bathroom. I mean, couldn't that be, uh, important, right?สำคัญ ใช่ไหมคะ มีอะไรอย่างอื่นที่คุณนึกออกไหม อย่างอื่น เอ่อ... Grilled (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a short timeA good sailor only requires a short time to get his sea legs.
a short timeHe cannot have gone so far in such a short time.
a short timeIt is almost impossible to learn a foreign language in a short time.
a short timeIt is impossible to master English in a short time.
a short timeIt was not easy to get a lot of money in a short time.
a short timeLet's keep our design dark for a short time.
a short timeTen years is a short time when we look back at it.
a short timeThe system will go into operation in a short time.
a short timeYou can not master English in a short time.
a short timeYou can't master a foreign language in a short time; you have to study it step by step.
a short timeYou must be a good athlete to have run a mile in such a short time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่วประเดี๋ยวประด๋าว[ADV] a short time, See also: a little while, a moment, a minute, awhile, Example: ความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีแวบเข้ามาในความคิดชั่วประเดี๋ยวประด๋าวแล้วก็จางหายไป, Thai definition: มีระยะเวลาเพียงครู่เดียวไม่นาน
แวบเดียว[ADV] moment, See also: a short time, a little/ short while, a minute, awhile, a bit, Syn. แป๊บเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, ครู่เดียว, Example: เมื่อวานนี้ฉันเห็นอาจารย์ในงานเลี้ยงเพียงแวบเดียวเท่านั้น
สักประเดี๋ยว[N] moment, See also: a short time, one moment, Syn. ประเดี๋ยว, ครู่เดียว, เดี๋ยว, ครู่หนึ่ง, Ant. นาน, ยาวนาน, Example: ผมนั่งฟังเขาเล่าประวัติศาสตร์ในชีวิต สักประเดี๋ยวเรือหางยาวก็มารับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลวก[v.] (lūak) EN: scald ; burn ; parboil ; blanch ; boil for a short time ; softboil   FR: ébouillanter ; faire bouillir ; blanchir ; échauder ; faire cuire à demi
ไม่ช้าไม่นาน[adv.] (mai chā mai nān) EN: soon ; soon after ; in a short time ; in a while ; shortly ; forthwith ; presently ; quickly   FR: bientôt ; prochainement
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously   FR: soudainement ; promptement ; rapidement
แวบ[adv.] (waēp) EN: in a wink ; for a short time   
แวบเดียว[X] (waēp dīo) EN: moment ; a short time ; a little while ; a short while ; a minute ; awhile ; a bit   

Japanese-English: EDICT Dictionary
ついさっき[, tsuisakki] (n) just now; a little while back; a short time ago [Add to Longdo]
一息[ひといき, hitoiki] (n,adj-no) (1) one breath; pause; rest; (2) one go (i.e. in a short time); (3) small amount of effort [Add to Longdo]
間もなく(P);間も無く(P)[まもなく, mamonaku] (adv) (1) soon; before long; in a short time; (2) (after verb) lacking time to ...; without time to ...; (P) [Add to Longdo]
客星[かくせい;きゃくせい;きゃくしょう, kakusei ; kyakusei ; kyakushou] (n) celestial body seen only for a short time (e.g. comet) [Add to Longdo]
暫くして[しばらくして, shibarakushite] (exp) after a short time; presently [Add to Longdo]
暫くすると[しばらくすると, shibarakusuruto] (exp) a short time later [Add to Longdo]
節の間[ふしのま, fushinoma] (n) (1) (arch) space between two nodes (on bamboo, etc.); (2) a short time [Add to Longdo]
稍(P);漸[やや, yaya] (adv,adj-f) (uk) a little; partially; somewhat; slightly; semi-; -ish; on the ... side; a short time; a while; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一小时以后[yī xiǎo shí yǐ hòu, ㄧ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄧˇ ㄏㄡˋ, / ] a short time later [Add to Longdo]
一时半刻[yī shí bàn kè, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄎㄜˋ, / ] a short time; a little while [Add to Longdo]
一时半晌[yī shí bàn shǎng, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ, / ] a short time; a little while [Add to Longdo]
一时半会[yī shí bàn huì, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a short time; a little while [Add to Longdo]
一时半会儿[yī shí bàn huì r, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄏㄨㄟˋ ㄖ˙, / ] a short time; a little while [Add to Longdo]
一时半霎[yī shí bàn shà, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄕㄚˋ, / ] a short time; a little while [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top