ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forever

F ER0 EH1 V ER0   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forever-, *forever*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forever[ADV] ตลอดไป, See also: ไม่รู้จบ, ไม่สิ้นสุด, ชั่วกาลนาน, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วกัปชั่วกัลป์, ชั่วนิรันดร์, ตลอดกาล, ตล, Syn. everlastingly, evermore, eternally
forevermore[ADV] ชั่วนิจนิรันดร, See also: ตลอดกาล, ตลอดไป, ชั่วกาลนาน, ชั่วนิรันดร์, Syn. forever
forever and a day[IDM] ชั่วนิรันดร์, See also: ตลอดกาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forever(ฟอร์เอฟ'เวอะ) adj. ถาวร,นิรันดร,ตลอดไป,ต่อเนื่อง,ไม่สิ้นสุด., See also: forever and a day ตลอดไป,ชั่วนิรันดร, Syn. eternally
forevermoreadv. ชั่วนิรันดร

English-Thai: Nontri Dictionary
forever(adv) เป็นนิตย์,ตลอดกาล,ตลอดไป,ถาวร,นิรันดร,ไม่สิ้นสุด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To be haррy forever I knowจะมีความสุขตลอดไปฉันรู้ว่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
To be haррy forever we knowจะมีความสุขตลอดไปเรารู้ว่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
With our sincere gaze we survey these ruins, as if the the old monster lay crushed forever beneath the rubble.แต่เมื่อพิศดูซากเหล่านี้ อย่างจริงใจแล้ว มันดูเหมือนปิศาจร้าย ได้หมอบราบคราบ อยู่บนซากเหล่านี้ Night and Fog (1956)
Give me your answer, filii in a form, mine forever moreให้ฉันคำตอบของคุณกรอกข้อมูลลง ในแบบฟอร์ม ของฉันตลอดไป Yellow Submarine (1968)
But the girl knew that the king of the goblins... would keep the baby in his castle forever and ever and ever... and turn it into a goblin.แต่หญิงสาวรู้ว่าหากทำเช่นนั้น ราชาแห่งปิศาจ... จะกักขังเด็กทารกไว้ในปราสาทตลอดกาล... แล้วเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นปิศาจ Labyrinth (1986)
My shit is forever together. I'm an armor-plated motherfucker!มาด้วยกันก็ไปด้วยกันสิวะไอ้เวร Casualties of War (1989)
- Forever and ever and ever.- ตลอดไป ตลอดกาล ชั่วนิรันดร์ Mannequin: On the Move (1991)
Standing strong forever Nothing's gonna stop us nowStanding strong forever Nothing's gonna stop us now Mannequin: On the Move (1991)
And here to free her forever with the kiss of life, the prince.และที่นี่ล่ะ ที่ที่จะปลดปล่อยเธอตลอดกาล ด้วยจุมพิศแห่งชีวิต เจ้าชายรูปงาม Mannequin: On the Move (1991)
Standing strong forever Nothing's gonna stop us nowStanding strong forever Nothing's gonna stop us now Mannequin: On the Move (1991)
Standing strong forever Nothing's gonna stop us nowStanding strong forever Nothing's gonna stop us now Mannequin: On the Move (1991)
Is hold you forever Ever and everIs hold you forever Ever and ever Mannequin: On the Move (1991)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foreverAfter all, nothing remains forever.
foreverA good book is the best of friends, the same today and forever.
foreverAnd history was changed forever.
foreverBy demolishing buildings of bygone times, we wipe out every trace of the past forever.
foreverEvery time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.
foreverForever lost, can't you see, I'm in a bind.
foreverForever we will change, forever we will learn.
foreverFossil fuels won't be available forever.
foreverHave patience with a friend rather than lose him forever.
foreverHe had returned to England forever.
foreverHe is forever complaining about something.
foreverI am forever in trouble.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้ำฟ้า[ADV] forever, See also: eternally, everlastingly, endlessly, Syn. ยาวนาน, Example: เขาให้ความสลักสำคัญแก่ตัวเองดังราวกับว่าจะอยู่ค้ำฟ้า, Thai definition: นานจนไม่มีกำหนด
ตาปีตาชาติ[ADV] forever, See also: unceasingly, endlessly, all the year round, eternity, year in year out, ceaselessly, inces, Syn. เสมอไป, เรื่อยไป, Example: เขาขี้เกียจอยู่อย่างนี้ทั้งตาปีตาชาติ, Thai definition: ระยะเวลาต่อเนื่องเรื่อยไป
ตลอดไป[ADV] forever, See also: always, ever, all the time, on and on, Syn. ตลอดกาล, Example: คนไทยทุคนต้องร่วมกันรักษาและส่งเสริมศิลปะไทยไว้ให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป, Thai definition: ตลอดไปไม่เว้นว่าง, ติดต่อกันตลอดไป
ตลอดกาล[ADV] forever, See also: everlasting, eternity, perpetually, endlessly, eternally, Syn. ตลอดไป, นิรันดร, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกับชั่วกัลป์, ชั่วกัลปวสาน, Example: ใครก็ตามถ้าลองได้ขึ้นชื่อว่านักเลงแล้ว ก็ต้องเป็นนักเลงไปตลอดกาล, Thai definition: ตลอดไปไม่เว้นว่าง, ติดต่อกันตลอดไป
ชั่วฟ้าดินสลาย[ADV] forever, See also: till doomsday, eternally, Syn. ตลอดกาล, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วนิรันดร์, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกาลนาน, Example: ผมจะรักเธอชั่วฟ้าดินสลาย, Thai definition: ตราบเท่าฟ้าดินแตกทลาย
ชั่วลูกชั่วหลาน[ADV] forever, See also: down to posterity, Syn. ตลอดไป, Example: ชื่อเสียงของท่านจะมีคนกล่าวถึงชั่วลูกชั่วหลาน นานถึงหมื่นปี, Thai definition: ระยะเวลายาวนาน
ชั่วนิจนิรันดร์[ADV] forever, See also: till doomsday, eternally, Syn. ชั่วนิรันดร, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วนิรันดร์, ชั่วฟ้าดินสลาย, นิจกาล, นิรันดร์, Ant. ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว, Example: เธอจากลูกไปแล้วชั่วนิจนิรันดร์, Thai definition: ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด
ชั่วนิรันดร์[ADV] forever, See also: till doomsday, eternally, Syn. ชั่วนิรันดร, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วฟ้าดินสลาย, นิจกาล, นิรันดร์, Ant. ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว, Example: ฮวงซุ้ยนั้นก็คือเรือนรังสำหรับพักผ่อนชั่วนิรันดร์, Thai definition: ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จนฟ้าดินสลาย[adv.] (jon fādin salāi) EN: forever ; until the end of time ; eternally   
มะม่วงอกร่องทอง [n. exp.] (mamūang okrǿngthøng) EN: Mango Forever   
ร่ำ[adv.] (ram) EN: repeatedly ; continually ; persistently ; forever ; always   FR: continuellement
ตลอดกาล[adv.] (taløt kān) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally   FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin
ตลอดไป[adv.] (taløt pai) EN: forever ; all the time from now on ; always ; ever ; all the time ; on and on   FR: pour toujours ; à jamais ; éternellement ; continuellement ; sans cesse
ตลอดปีตลอดชาติ[adv.] (taløt pī taløt chāt) EN: always ; all the time ; forever and ever   
ทั้งชาฅิ[X] (thang chāt) EN: forever   FR: éternellement

CMU English Pronouncing Dictionary
FOREVER F ER0 EH1 V ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forever (a) fˈərˈɛvər (f @1 r e1 v @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
永远[yǒng yuǎn, ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ, / ] forever; eternal, #843 [Add to Longdo]
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] forever; always; perpetual, #4,328 [Add to Longdo]
地久天长[dì jiǔ tiān cháng, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ ㄔㄤˊ, / ] forever (set phrase); as long as the world shall last; eternally, #48,081 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつの時代にも[いつのじだいにも, itsunojidainimo] (adv) (See いつの時代も) in all ages; over the ages; forever and ever [Add to Longdo]
いつの時代も[いつのじだいも, itsunojidaimo] (adv) (See いつの時代にも) in all ages; over the ages; forever and ever [Add to Longdo]
永々;永永[えいえい, eiei] (adv) forever [Add to Longdo]
永久不変[えいきゅうふへん, eikyuufuhen] (n,adj-na,adj-no) permanence; forever unchanging [Add to Longdo]
延々(P);延延;蜿蜒;蜿蜿;蜿々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) (1) forever; endlessly; on and on; (2) meandering; wandering; winding; sinuous; serpentine; zigzagging; (P) [Add to Longdo]
何時までも(P);何時迄も[いつまでも, itsumademo] (adv) (uk) forever; for good; eternally; as long as one likes; indefinitely; no matter what; (P) [Add to Longdo]
幾久しく[いくひさしく, ikuhisashiku] (adv) forever [Add to Longdo]
止まない;已まない[やまない, yamanai] (exp,aux-adj) (1) (uk) (See 止む) (after the -te form of a verb) always; forever; (2) very; greatly (esp. of hopes and desires) [Add to Longdo]
常住不滅[じょうじゅうふめつ, joujuufumetsu] (n,adj-no) everlasting; forever unchanging; undying [Add to Longdo]
常世[とこよ, tokoyo] (n) (1) eternalness; forever unchanging; (2) (abbr) (See 常世の国) distant land over the sea; world of the dead [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forever \For*ev"er\ (f[o^]r*[e^]v"[~e]r), adv. [For, prep. +
   ever.]
   1. Through eternity; through endless ages; eternally.
    [1913 Webster]
 
   2. At all times; always.
    [1913 Webster]
 
   Note: In England, for and ever are usually written and
      printed as two separate words; but, in the United
      States, the general practice is to make but a single
      word of them.
      [1913 Webster]
 
   {Forever and ever}, an emphatic "forever."
 
   Syn: Constantly; continually; invariably; unchangeably;
     incessantly; always; perpetually; unceasingly;
     ceaselessly; interminably; everlastingly; endlessly;
     eternally.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forever
   adv 1: for a limitless time; "no one can live forever";
       "brightly beams our Father's mercy from his lighthouse
       evermore"- P.P.Bliss [syn: {everlastingly}, {eternally},
       {forever}, {evermore}]
   2: for a very long or seemingly endless time; "she took forever
     to write the paper"; "we had to wait forever and a day" [syn:
     {forever}, {forever and a day}]
   3: without interruption; "the world is constantly changing"
     [syn: {constantly}, {always}, {forever}, {perpetually},
     {incessantly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top