ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

momentum

M OW0 M EH1 N T AH0 M   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -momentum-, *momentum*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
momentum[N] แรงผลักดัน, See also: แรงกระตุ้น
momentum[N] ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุที่วัดได้จากมวลของวัตถุคูณด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ, See also: โมเมนตัม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
momentum(โมเมน'ทัม) n. แรงแห่งการเคลื่อนที่,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน,ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือระบบที่เท่ากับผลคูณของมวลของวัตถุกับความเร็วของมัน;P; (ปรัชญา) ลักษณะของสิ่งของ pl. momenta,momentums, Syn. movement,motion,impulse ###A. inerti

English-Thai: Nontri Dictionary
momentum(n) กำลัง,การเคลื่อนไหว,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
momentum diffusivityสภาพแพร่โมเมนตัม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
momentum transferการถ่ายโอนโมเมนตัม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Momentumแรงเหวี่ยง, แรงเฉื่อย [การแพทย์]
momentum (linear momentum)โมเมนตัม, ผลคูณของมวลกับความเร็วของวัตถุ โมเมนตัมเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทิศเดียวกับทิศของความเร็ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Momentum transferการถ่ายโอนโมเมนตัม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just feel as thought we've surrendered our lives to the momentum of mediocrity.ผมแค่รู้สึกเหมือนเราชีวิตเรายอมแพ้ แรงผลักดันตามธรรมชาติ Don Juan DeMarco (1994)
You must keep the momentum going.คุณต้องทำให้มีอารมณ์เขียนต่อ Swimming Pool (2003)
Aresto momentum!อะเรสโต โมเมนตัม Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
See, I'm not touching it anymore. It's growing with its own momentum.เห็นไหม ฉันไม่ได้แตะสวิตช์แล้ว แต่ไฟยังเพิ่มขึ้นอยู่ Primer (2004)
Cons still down by two touchdowns, but they finally have some momentum.แต่ก็เริ่มฮึดแล้ว The Longest Yard (2005)
He lost momentum, and now he's gonna have to chase him back down!เขาสูญเสียโมเมนตัม และตอนนี้เขาจะต้องไล่ล่าเขากลับมาลง! Cars (2006)
"If he builds any momentum, no object can stop him."ช่างมหัศจรรย์ซะจริง X-Men: The Last Stand (2006)
The impact could have slowed its momentum.แรงกระแทกอาจจะทำให้โมเมนตัมของมันลดลง Veritas (2008)
"Some men cave under that weight. Others abuse the momentum.บางคนเก็บเอาไว้ภายใต้น้ำหนัก แรงผลักดันใช้ในทางอื่นที่ผิด Fun Town (2008)
Listen up! It's down to one game, and we've got the momentum!ฟังทางนี้ มาถึงเกมสุดท้ายแล้ว และเราก็เป็นฝ่ายได้เปรียบ! The Love Guru (2008)
and once something is set in motion, it can't help pt build momentum.มันช่วยไม่ได้ นอกจากสร้างแรงผลักดัน Carrnal Knowledge (2009)
CAMERON: TrueIRAispicking up momentum.กลุ่มขบวนการIRA Albification (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
momentumAs the days passed, our campaign grew in momentum.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โมเมนตัม[n.] (mōmēntam) EN: momentum   FR: moment [m]
โมเมนตัมเชิงมุม[n. exp.] (mōmēntam choēngmum) EN: angular momentum   FR: moment angulaire [m]
แรงเฉื่อย[n. exp.] (raēng cheūay) EN: inertia ; momentum   FR: force d'inertie [f]
ติดลมบน[v. exp.] (titlom bon) EN: have momentum ; get momentum ; take off ; catch on ; be catching on   

CMU English Pronouncing Dictionary
MOMENTUM    M OW0 M EH1 N T AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
momentum    (n) mˈəmˈɛntəm (m @1 m e1 n t @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
势头[shì tóu, ㄕˋ ㄊㄡˊ, / ] momentum; tendency, #4,893 [Add to Longdo]
气势[qì shì, ㄑㄧˋ ㄕˋ, / ] momentum; manner; energy; look of great force or imposing manner; powerful, #6,806 [Add to Longdo]
声势[shēng shì, ㄕㄥ ㄕˋ, / ] momentum, #18,122 [Add to Longdo]
动量[dòng liàng, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] momentum, #39,638 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moment {n} | Momente {pl} | Moment {n} einer Kraft | Moment {n} eines Kräftepaars | statisches Momentmomentum | momenta; momentums | moment of a force | moment of a couple | first moment of an area; statical moment of an area [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モーメンタム;モメンタム;モウメンタム[, mo-mentamu ; momentamu ; moumentamu] (n) momentum [Add to Longdo]
モーメント項[モーメントこう, mo-mento kou] (n) momentum [Add to Longdo]
運動量[うんどうりょう, undouryou] (n) momentum [Add to Longdo]
運動量空間[うんどうりょうくうかん, undouryoukuukan] (n) (See じつくうかん) momentum space (quantum mechanics) [Add to Longdo]
運動量保存の法則[うんどうりょうほぞんのほうそく, undouryouhozonnohousoku] (n) law of conservation of momentum [Add to Longdo]
角運動量[かくうんどうりょう, kakuundouryou] (n) angular momentum (physics) [Add to Longdo]
角運動量保存の法則[かくうんどうりょうほぞんのほうそく, kakuundouryouhozonnohousoku] (n) law of conservation of angular momentum [Add to Longdo]
勢い(P);勢(io)[いきおい, ikioi] (adv,n) (1) force; vigor; vigour; energy; spirit; life; (2) influence; authority; power; might; (3) impetus; momentum; course (of events); (n-adv) (4) naturally; necessarily; (P) [Add to Longdo]
息切れ[いきぎれ, ikigire] (n,vs) (1) shortness of breath; panting; puffing; (2) running out of steam (e.g. economy); losing momentum; (P) [Add to Longdo]
惰性[だせい, dasei] (n) inertia; habit; momentum; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Momentum \Mo*men"tum\, n.; pl. L. {Momenta}, F. {Momentums}. [L.
   See {Moment}.]
   1. (Mech.) The quantity of motion in a moving body, being
    always proportioned to the quantity of matter multiplied
    by the velocity; impetus.
    [1913 Webster]
 
   2. Essential element, or constituent element.
    [1913 Webster]
 
       I shall state the several momenta of the distinction
       in separate propositions.       --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   3. A property of an activity or course of events, viewed as
    analogous to forward motion or to physical momentum (def.
    1), such that the activity is believed to be able to
    continue moving forward without further application of
    force or effort; -- often used to describe an increase in
    the acquisition of public support for a purpose; as, as,
    the petition drive gained momentum when it was mentioned
    in the newspapers.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 momentum
   n 1: an impelling force or strength; "the car's momentum carried
      it off the road" [syn: {momentum}, {impulse}]
   2: the product of a body's mass and its velocity; "the momentum
     of the particles was deduced from meteoritic velocities"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top