ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disorderly

D IH2 S AO1 R D ER0 L IY0   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disorderly-, *disorderly*, disorder
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disorderly[ADJ] ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, See also: สับสน, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย, Syn. mixed up, disarranged out of order, Ant. orderly, arranged

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disorderlyadj.,adv. ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิง,สับสน, See also: disorderliness n. ดูdisorderly, Syn. untidy,unruly ###A. tidy,civil
disorderly housen. บ้านโสเภณี,สถานที่การพนัน

English-Thai: Nontri Dictionary
disorderly(adj) ยุ่งเหยิง,โกลาหล,อลหม่าน,วุ่นวาย,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disorderly conductความประพฤติที่ผิดระเบียบแบบแผน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disorderly house๑. ซ่องโสเภณี๒. แหล่งมั่วสุม (ที่ผิดกฎหมายและศีลธรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Well, they're being disorderly.วุ่นวายกันใหญ่แล้ว Around the World in 80 Days (2004)
Because I have a Robert Ortiez here on a drunk and disorderly says he's one of yours.เพราะผมมี โรเบิต ออทีส เมาและปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้... ...เขาเป็นคนของคุณ In the Valley of Elah (2007)
Disorderly conduct.สร้างความเดือดร้อนอาระวาด AK-51 (2008)
Looks like we have more than a drunk and disorderly warrant for Jorge Rivera.ดูเหมือนว่าเรามีอะไรมากกว่าไอขี้เมาคนนึง และ เอกสารหลักฐานผิดปกติ Hell or High Water (2008)
The girl that taught the SGA students a lesson when they bothered me in kindergarten, the girl who fought against a disorderly girl that robbed me in middle school... that was all strong girl Geum Jan Di.เด็กผู้หญิงที่ให้บทเรียนพวกกลุ่มสภานักเรียน ที่มาก่อกวนฉันตอนอยู่อนุบาล เด็กผู้หญิงที่คอยสู้กับเด็กเกเร ที่มาไถเงินตอนฉันอยู่ม.ต้น นั่นคือกึมจันดีผู้เข้มแข็ง Episode #1.1 (2009)
Trespassing, disorderly conduct, resisting arrest.บุกรุก, ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าหน้าที่, ขัดขืนการจับกุม Dude, Where's My Groom? (2009)
I could've just walked out, but then, this guy says that he's gonna tip me out of disorderly ...and then I'd lose my parole.ฉันจะเดินออกจากร้านอยู่แล้ว แต่ก็นะ เจ้านี่มันบอกเขาจะเล่นงานนายแน่ หัวใจฉันตกไปอยู่ตาตุ่ม Brothers (2009)
Mostly drunk and disorderly, aggravated assault.ส่วนใหญ่เมาและก่อเหตุวุ่นวาย ทำร้ายร่างกายจนได้รับอันตรายสาหัส Episode #1.2 (2010)
Right, drunk and disorderly, buying alcohol for a minor, petty theft.ใช่เมา แล้วก็ควบคุม ตัวเองไม่ค่อยได้ ซื้อเหล้าให้กับผู้เยาว์ และโจรกระจอกๆ The Couple in the Cave (2010)
I was there twice last week for drunk and disorderly.สัปดาห์ก่อน จับเมาแล้ววิวาทไป 2 หน Fresh Paint (2010)
- Disorderly conduct.- เมาอาละวาด The Hangover Part II (2011)
Entropy is telling us how messy things are, how disorderly, how chaotic things are in the Universe.เอนโทรปีจะบอกเราว่าสิ่งที่ยุ่งเป็น วิธีการระเบียบว่าสิ่งที่วุ่นวายอยู่ใน จักรวาล Does Time Really Exist? (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รกเรื้อ[ADV] untidily, See also: disorderly, Syn. รกร้าง, รก, รกรุงรัง, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ที่ดินว่างหากปล่อยทิ้งไว้จะมีพืชขึ้นรกเรื้อ, Thai definition: รกเพราะปล่อยทิ้งไว้
อีรุงตุงนัง[ADV] messily, See also: disorderly, untidily, Syn. อีนุงตุงนัง, ยุ่ง, รุงรัง, Example: บนโต๊ะเต็มไปด้วยหนังสือและหนังสือพิมพ์ยุ่งอีรุงตุงนังไปหมด
เกะกะ[ADV] jumblingly, See also: disorderly, untidily, obstructedly, roughly, Syn. กีดขวาง, ขวาง, Example: ในโรงแกะสลักมีท่อนไม้วางกองเกะกะ ปะปนอยู่กับรูปแกะสลักไม้
เขละ[ADV] disorderly, See also: untidy, Syn. เละเทะ, เกะกะ, เขละขละ, Example: ทำไมบ้านเขาถึงวางของเขละบ้านเต็มไปหมด ไม่จัดเข้าที่ให้เรียบร้อย, Thai definition: อย่างไม่เป็นระเบียบ, อย่างเกะกะรกรุงรังไม่สะอาดตา
พลุก[V] disorderly, See also: busy, chaotic, Syn. พลุกพล่าน, วุ่นวาย, Example: คนบางคนจะแอบไปหาห้องเงียบๆ เพื่อหนีบรรยากาศที่พลุกจอแจ
พะรุงพะรัง[ADV] disheveled, See also: disorderly, tattered, Syn. รุงรัง, Example: ในมือของพ่อพรานมีผงชูรส กะปิ ปลาแห้งกับปลาเค็มพะรุงพะรัง, Thai definition: ปะปนกันจนรุงรัง
เฟอะฟะ[ADV] disorderly, Example: ฉันไม่มีวันชอบผู้ชายที่แต่งตัวเฟอะฟะไร้รสนิยมอย่างเขาเด็ดขาด, Thai definition: เลอะเทอะ, ไม่เรียบร้อย
เปะปะ[ADV] disorderly, See also: unsteadily, confusedly, Syn. เกะกะ, สะเปะสะปะ, ส่งเดช, Example: ต้นหางนกยูงแห้งตายไปแยะที่ขึ้นใหม่ก็ขึ้นเปะปะไม่เป็นระเบียบ, Thai definition: ไม่เป็นระเบียบ
เปิดเปิง[ADV] helter-skelter, See also: disorderly, Syn. เตลิดเปิดเปิง, Example: พอรู้ว่าถูกประกาศจับ เขาก็หนีเปิดเปิงไปไหนแล้วก็ไม่รู้, Thai definition: อาการที่ไปโดยไม่มีที่หมาย
เรี้ยวรก[ADJ] disorderly, See also: untidy, cluttered, Syn. รก, เรื้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way   FR: en désordre
ยุ่งเหยิง[v.] (yungyoēng) EN: be confused ; be chaotic ; rush in a disorderly manner   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISORDERLY    D IH2 S AO1 R D ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disorderly    (j) dˈɪsˈɔːdəliː (d i1 s oo1 d @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪騒ぎ[わるさわぎ, warusawagi] (n) making an excessive fuss; disorderly merrymaking [Add to Longdo]
烏合の衆[うごうのしゅう, ugounoshuu] (exp) disorderly crowd; mob [Add to Longdo]
混雑した[こんざつした, konzatsushita] (adj-f) disorderly; confused; congested [Add to Longdo]
雑然とした[ざつぜんとした, zatsuzentoshita] (adj-f) disorderly; promiscuous [Add to Longdo]
散らす[ちらす, chirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P) [Add to Longdo]
支離滅裂[しりめつれつ, shirimetsuretsu] (adj-na,adj-no) incoherent; inconsistent; illogical; disorderly; confused; nonsensical [Add to Longdo]
不規則[ふきそく, fukisoku] (adj-na,n) irregularity; unsteadiness; disorderly; (P) [Add to Longdo]
無法[むほう, muhou] (n) (1) lawlessness; injustice; wrong; outrage; (adj-na,adj-no) (2) outrageous; lawless; disorderly; unjust; unreasonable; (P) [Add to Longdo]
目茶目茶(P);滅茶滅茶[めちゃめちゃ, mechamecha] (adj-na,n) (1) disorderly; messy; ruined; (2) absurd; unreasonable; excessive; rash; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disorderly \Dis*or"der*ly\, adv.
   In a disorderly manner; without law or order; irregularly;
   confusedly.
   [1913 Webster]
 
      Withdraw yourselves from every brother that walketh
      disorderly.               --2 Thess.
                          iii. 6.
   [1913 Webster]
 
      Savages fighting disorderly with stones. --Sir W.
                          Raleigh.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disorderly \Dis*or"der*ly\, a.
   1. Not in order; marked by disorder; disarranged;
    immethodical; as, the books and papers are in a disorderly
    state.
    [1913 Webster]
 
   2. Not acting in an orderly way, as the functions of the body
    or mind.
    [1913 Webster]
 
   3. Not complying with the restraints of order and law;
    tumultuous; unruly; lawless; turbulent; as, disorderly
    people; disorderly assemblies.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) Offensive to good morals and public decency;
    notoriously offensive; as, a disorderly house.
 
   Syn: Irregular; immethodical; confused; tumultuous;
     inordinate; intemperate; unruly; lawless; vicious.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disorderly
   adj 1: undisciplined and unruly; "disorderly youths";
       "disorderly conduct" [ant: {orderly}]
   2: in utter disorder; "a disorderly pile of clothes" [syn:
     {disorderly}, {higgledy-piggledy}, {hugger-mugger},
     {jumbled}, {topsy-turvy}]
   3: completely unordered and unpredictable and confusing [syn:
     {chaotic}, {disorderly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top