ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

messiness

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -messiness-, *messiness*, messines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
messiness[N] ความไม่เป็นระเบียบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But for decades, he groped in the dark like everyone else, trying to make sense of the messiness of the quantum world.พยายามที่จะทำให้ความรู้สึกของ ความวุ่นวายของโลกควอนตัม นิด ๆ What Are We Really Made Of? (2010)
I know you think you can't be with Chuck because of the pact you made with God, but maybe the pact is just an excuse you're using to protect yourself from-- from the messiness and uncertainty of a life with the man you really love.ฉันรู้ คุณคิดว่าคุณไม่สามารถอยุ๋กับ ชัค เพราะสัญญาที่เธอให้ไว้กับพระเจ้า แต่บางทีสัญญานั้นอาจเป็น แค่ข้ออ้างที่เธอใช้ G.G. (2012)
A chance to spare yourself and this town the messiness of a trial, the chance to confess.โอกาสลดความยุ่งยากของตัวเอง และความยุ่งยาก ในการพิจารณาคดีของเมืองนี้ โอกาสสารภาพผิด The Stable Boy (2012)
Escape all the messiness.หนีออกจากความยุ่งเหยิง The Partners in the Divorce (2012)
I was at the front door, totally in control, and then I started thinking about all that stuff you said about messiness, and it threw me off my game.ฉันอยู่หน้าประตู คุมสติได้ จากนั้นฉันก็เริ่มคิดถึงเรื่องที่เธอพูด เกี่ยวกับความยุ่งเหยิงและ... Cooperative Escapism in Familial Relations (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
messiness    (n) mˈɛsɪnɪs (m e1 s i n i s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 messiness
   n 1: a state of confusion and disorderliness; "the house was a
      mess"; "she smoothed the mussiness of the bed" [syn:
      {mess}, {messiness}, {muss}, {mussiness}]
   2: the trait of being untidy and messy [syn: {untidiness},
     {messiness}] [ant: {neatness}, {tidiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top