ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยุ่ง

   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยุ่ง-, *ยุ่ง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
รกอก[えんどつーえんど] (vi vt slang ) ยุ่งยิ่ง

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[máng, ㄇㄤˊ] (adj ) ยุ่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุ่งยาก[ADJ] complicated, See also: complex, involved, convoluted, labyrinthine, Ant. ง่ายดาย, สะดวกสบาย, Example: ระบบนี้ยังมีข้อยุ่งยากทางด้านทฤษฎี, Thai definition: เกี่ยวกับความสลับซับซ้อน
ยุ่งยาก[V] be complicated, See also: be complex, Ant. ง่ายดาย, สะดวกสบาย, Example: การเปลี่ยนแปลงการทำงานของหุ่นยนต์ค่อนข้างจำกัดและยุ่งยาก, Thai definition: สลับซับซ้อน
ยุ่งเหยิง[V] be confused, See also: be chaotic, rush in a disorderly manner, Syn. ชุลมุน, สับสน, วุ่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยุ่งว. อาการของสิ่งที่เป็นเส้นเป็นฝอยสับสนพัวพันกันถึงกับต้องสางจึงจะเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ เช่น ผมยุ่ง ไหมพันกันยุ่ง, ไม่เรียบร้อย เช่น เขียนหนังสือยุ่งอ่านไม่ออก ข้าวของปนกันยุ่ง, อาการที่ทำให้สับสน เช่น ทำเรื่องยุ่ง, เรียกผู้ที่ชอบทำให้สับสนวุ่นวาย ว่า ตัวยุ่ง.
ยุ่งก. เข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันโดยไม่จำเป็น เช่น อย่าไปยุ่งเรื่องของเขา อย่าไปยุ่งกับเขา, มีธุระพัวพันมาก เช่น กำลังยุ่งอย่ามากวนใจ, วุ่นวายไม่เป็นปรกติ เช่น ยุ่งกันไปทั้งบ้าน.
ยุ้งน. สิ่งปลูกสร้างสำหรับเก็บข้าวเปลือกข้าวโพดเป็นต้นประจำบ้าน.
ยุ่งขิงว. ยุ่งมาก, นุงนัง, สับสนวุ่นวาย.
ยุ่งยากว. สลับซับซ้อนสางออกยาก เช่น ปัญหาการเงินยุ่งยาก.
ยุ่งยิ่งก. ยุ่งจุก ๆ จิก ๆ เช่น ยุ่งยิ่งเรื่องปัญหาครอบครัว.
ยุ่งสมองก. ทำให้ความคิดสับสน เช่น อย่าเอาเรื่องนี้มาคิดให้ยุ่งสมอง.
ยุ่งเหมือนยุงตีกันว. ยุ่งเหยิง, สับสนปนเปกัน.
ยุ่งเหยิงว. ยุ่งกันใหญ่, วุ่นวายไม่มีระเบียบ, เช่น การจลาจลทำให้บ้านเมืองยุ่งเหยิง.
ยุ่งใจก. กังวลวุ่นวายใจ เช่น เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ทำให้ยุ่งใจได้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Leave me alone.- อย่ายุ่งกับผม The Great Dictator (1940)
Schultz gave strict orders not to molest anyone in this court.นี่เป็นคำสั่งของ ชูลท์ซ ห้ามยุ่งกับยิวในนี้ The Great Dictator (1940)
Excuse me, we're busy.ขออนุญาติ เรากำลังยุ่ง The Great Dictator (1940)
Oh, I didn't know it had been changed. I hope you haven't been to too much trouble.โอ้ ฉันไม่ทราบว่ามันเปลี่ยนไป หวังว่าคงไม่ได้ทําให้คุณยุ่งยากมากนัก Rebecca (1940)
No... (# Band plays anthem)ฉันยุ่งมาก Help! (1965)
Little kips all along the start line, barring them as is already haywire.ยกเว้นพวกเขาพวกเขาอยู่แล้ว ยุ่งเหยิง How I Won the War (1967)
-Zira!ยุ่งละซิ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Don Corleone, I'm going to leave you now, because I know you're busy.Don Corleone, ฉันจะปล่อยให้คุณตอนนี้เพราะฉันรู้ว่าคุณกำลังยุ่ง The Godfather (1972)
If you interfere, you'll have to appear before the judge and show cause.ถ้าคุณยุ่ง, คุณจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาและการแสดงเพราะ The Godfather (1972)
Too bewildering for the children And that, of course, means youยุ่งยากสับสนเกินไป สำหรับเด็กวัยอย่างเธอ The Little Prince (1974)
I know you got a lot on your hands.- ผมรู้ว่าคุณยุ่งอยู่นะ Jaws (1975)
Get the Mayor off my back so I don't have more of this zoning crap.อย่าให้เทศมนตรีมายุ่งล่ะ ผมจะได้ไม่ต้องเจอเรื่องเเบ่งเขตอีก Jaws (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยุ่ง[v.] (yung) EN: be disheveled ; be tousled ; be entangled ; be in disorder ; be in a mess ; be in confusion   
ยุ่ง[v.] (yung) EN: meddle   FR: s'ingérer
ยุ่ง[adj.] (yung) EN: busy ; full ; occupied   FR: occupé ; affairé
ยุ่ง[X] (yung) EN: messy ; in disorder ; in a mess ; in confusionj   FR: en désordre
ยุ้ง[n.] (yung) EN: barn ; silo ; storehouse   
ยุ่ง ๆ หน่อย[adj.] (yung-yung nøi) EN: be rather busy   FR: être assez occupé
ยุ้งฉาง[n.] (yung) EN: barn ; silo ; storehouse   FR: grange [f]
ยุ้งฉาง[n.] (yung chāng) EN: barn   FR: grange [f]
ยุ้งฉาง[v.] (yung chāng) EN: garner   FR: engranger
ยุ่งด้วย[v. exp.] (yung dūay) FR: se mêler de ; s'immiscer

English-Thai: Longdo Dictionary
at sixes and sevens(phrase) ยุ่งเหยิง, สับสน, เละเทะ เช่น This company is left at sixes and sevens. So be careful when buying its shares.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
busy[ADJ] ยุ่งวุ่นวาย, See also: ยุ่ง, อลเวง, อลหม่าน, สับสน, Syn. occupied, Ant. inactive
be engaged in[PHRV] ยุ่งอยู่กับ, See also: วุ่นวายอยู่กับ, ง่วนอยู่กับ
be in deep water over[IDM] ยุ่งยากกับ, See also: วุ่นวายอยู่กับ
be in hot water[IDM] มีปัญหา (คำไม่เป็นทางการ), See also: ยุ่งยากอยู่กับ, Syn. get into
be in the soup[IDM] มีปัญหา (คำไม่เป็นทางการ), See also: ยุ่งยากอยู่กับ, Syn. get into
be up to one's ears[IDM] ยุ่งกับงานมาก, Syn. be up to one's eyes
be up to one's eyes[IDM] ยุ่งกับงานมาก, Syn. be up to one's ears
bind up in[PHRV] ยุ่งอยู่กับ, See also: วุ่นวายกับ, Syn. tie up
butt in[PHRV] ยุ่ง, See also: ทำให้ยุ่ง, เสือก
chaotic[ADJ] ยุ่งเหยิง, See also: ที่ไม่เป็นระเบียบ, Syn. confused, disordered

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
addle(แอด' เดิล) vt., vi. ทำให้ยุ่ง, ทำให้, ทำใ้ห้เสีย, ทำให้สับสน (confuse)
aleatoric(เอลิอะทอ' ริค) adj. ซึ่งผสมกันยุ่ง (ดนตรี) = aleatory
aleatory(เอลิอะทอ' รี) adj. แล้วแต่เหตุการณ์, แล้วแต่ดวง, ซึ่งผสมกันยุ่ง (ดนตรี) (of luck)
at 1(แอท) prep. ที่,บน,ใกล้, ณ,เมื่อ,ไปยัง,พอ,กำลัง (ทำงาน,เล่น) ,ในภาวะ,ยุ่งอยู่กับ,ด้วย (แสดงความเร็ว)
baffle(แบฟ'เฟิล) vt.,n. (การ,สิ่งที่) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงัน,หยุดยั้ง vi. ดิ้นรนเหนื่อยเปล่า ๆ, See also: bafflement n. ดูbaffle baffler n. ดูbaffle baffling adj. ดูbaffle, Syn. defeat
becloud(บิเคลาดฺ') {beclouded,beclouding,beclouds} vt. ทำให้มืดมนด้วยเมฆ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ปกคลุม
befog(บิฟอก') vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. obscure
befoul(บิเฟาลฺ') vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เสีย,ทำให้ยุ่ง, See also: befouler n. ดูbefoul befoulment n. ดูbefoul
beleaguer(บิลี'เกอะ) {beleaguered,beleaguering,beleaguers} vt. ล้อมรอบด้วยกองทหาร,โอบล้อม,โอบตี,เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงหรือความลำบาก, See also: beleaguer n., Syn. harass,annoy,vex

English-Thai: Nontri Dictionary
addle(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้เสีย
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
baffle(vt) ทำให้งงงัน,ทำให้ยุ่งเหยิง
bedevil(vt) รบกวน,กวน,ทรมาน,ทำทารุณ,ทำให้ยุ่งใจ
befoul(vi) ทำสกปรก,ทำเปื้อน,กำยุ่ง
bother(vt) ก่อกวน,รบกวน,ทำให้รำคาญ,ยุ่ง,เอาธุระ
burdensome(adj) ยุ่งยาก,ลำบาก,เป็นภาระ,หนักมาก
busily(adv) ยุ่ง,มีงานมาก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
monkey with (vt) ยุ่งกับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
忙しい[いそがしい, isogashii] (adj) ยุ่ง, งานยุ่ง
複雑[ふくざつ, fukuzatsu] (n adj) ยุ่งยาก, ซับซ้อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
面倒臭い[めんどうくさい, mendoukusai] (n vi vt modal ver) ยุ่งยากมาก รำคาญ

German-Thai: Longdo Dictionary
im Einsatzกำลังยุ่ง, อยู่ในหน้าที่ เช่น Die Soldaten sind im Einsatz. ทหารกำลังอยู่ในหน้าที่
beschäftigt(adj) มีธุระยุ่ง
sich mit etw. beschäftigen(vt) ยุ่งอยู่กับ เช่น Ich beschäftige mich mit Französisch.
zum Erliegen bringenทำให้เสียระบบ, ทำให้ยุ่งเหยิง เช่น Der Monsoon bringt die Baustellen zum Erliegen.
Mach keinen Schieß!(phrase slang) อย่ามายุ่งกวนใจข้าพเจ้า
umständlich(adj adv) ซับซ้อน, ยุ่งยาก,(งาน)ที่หนัก ต้องใช้ความกำลังและความพยายามเยอะ
heikel(adj) ยุ่งยาก เช่น Anschlußprobleme sind heikel.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top