ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

muddle

M AH1 D AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -muddle-, *muddle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muddle(vi) คิดเรื่อยเปื่อย, See also: คิดฟุ้งซ่าน, คิดไร้สาระ, มั่ว, Syn. confuse
muddle(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง, See also: ทำให้สับสนวุ่นวาย, Syn. confuse, jumble, mix, complicate
muddle(vt) ทำให้มึน, See also: ทำให้เมา
muddle(n) ความวุ่นวาย, See also: ความสับสน, ความไม่เป็นระเบียบ, ภาวะยุ่งเหยิง, ภาวะสับสนวุ่นวาย, Syn. confusion, mess
muddled(adj) ซึ่งสับสนวุ่นวาย, Syn. confused
muddler(n) ไม้คนผสมเครื่องดื่ม
muddler(sl) เหล้า, See also: สุรา
muddle up(phrv) สับสน, See also: ฟุ้งซ่าน, ไม่รู้เรื่อง, Syn. jumble up, mix up
muddlehead(n) คนโง่, Syn. blunderer
muddle-headed(adj) โง่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
muddle(มัด'เดิล) vt. ทำให้ยุ่ง, ทำให้สับสน, ทำให้มึน, ผสมเหล้า, ทำให้ขุ่น, ทำเหลวไหล. vi. คิดฟุ้งซ่าน, มั่ว, กระทำเหลวไหล, muddle through ประสบความสำเร็จอย่างไม่ได้พยายามเต็มที่. n. ภาวะยุ่งเหยิง, ภาวะสับสน, , See also: muddleness n. muddlement n. muddligly

English-Thai: Nontri Dictionary
muddle(n) ความยุ่ง, ความยุ่งเหยิง, ความเหลวไหล, ความสับสน
muddle(vi, vt) ยุ่งเหยิง, งง, มั่ว, คิดฟุ้งซ่าน, สับสน, มึน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, well, we'll muddle through.เราจะผ่านไปได้น่า Heaven and Hell (2008)
I'll muddle through.ฉันจะผ่านเรื่องวุ่นวายพวกนี้ Dark Side of the Moon (2010)
I'm such a muddle head.ผมนี่บื้อจริงๆ She Needs Me (2012)
Let's not muddle the facts.เราไม่ได้ยุ่งเหยิงข้อเท็จจริง. Paranoia (2013)
That's very kind, but I'm sure we can muddle through on our own.คุณใจดีมากเลย แต่ผมมั่นใจว่าเราสามารถเอาตัวรอดได้ Wujing (No. 84) (2013)
I am sorry. I seem to have my dates muddles up.ขอโทษที ผมคงจำวันสลับกัน Kingsman: The Secret Service (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
muddleHis English has a murky, muddled sound to it, don't you think?
muddleI'm ashamed to tell such a muddled story in this dreary rainy season but please bear with me for a while.
muddleThe spirits muddled my brain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟุ้งซ่าน(v) muddle, See also: be distracted, Syn. เพ้อเจ้อ, Example: ้หากจิตฟุ้งซ่านให้ใช้วิธีการนั่งสมาธิช่วย จะก่อให้เกิดความสุขกายสบายใจ, Thai Definition: คิดวุ่นวายสับสนไปมาอย่างไม่มีจุดหมาย
สับสน(v) jumble, See also: muddle, confuse, Syn. ยุ่งเหยิง, ยุ่งวุ่นวาย, วุ่นวาย, Example: หากเราทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกันจะทำให้สับสนได้ ดีไม่ดีอาจทำให้เสียไปทั้งหมด, Thai Definition: ปะปนกันยุ่งไม่เป็นระเบียบ
สับสนวุ่นวาย(v) muddle, See also: jumble, confuse, Syn. ระส่ำระสาย, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย, ยุ่งวุ่นวาย, Example: เหตุการณ์ชักจะสับสนวุ่นวายไปหมดแล้ว ถ้ายังไม่รีบแต่งตั้งหัวหน้าคนใหม่โดยเร็ว, Thai Definition: ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นได้
นัวเนีย(v) confuse, See also: muddle, disturb, perturb, ruffle, Syn. พัลวัน, ยุ่ง, ปัวเปีย, Thai Definition: เกี่ยวพันกันยุ่งไปหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ้งซ่าน[fungsān] (v) EN: muddle
เลอะ[loe] (adj) EN: messy ; confused ; muddled ; untidy ; blurred  FR: confus ; désordonné ; embrouillé ; brouillon ; négligé
เลอะเทอะ[loethoe] (adj) EN: confused ; muddled ; muddleheaded ; nonsensical
งง[ngong] (v) EN: get confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder  FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait
รก[rok] (adj) EN: in desorder ; in a mess ; in a muddle  FR: en friche
สับสน[sapson] (v) EN: jumble ; muddle ; confuse

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MUDDLE M AH1 D AH0 L
MUDDLED M AH1 D AH0 L D
MUDDLES M AH1 D AH0 L Z
MUDDLEHEADED M AH1 D AH0 L HH EH2 D AH0 D
MUDDLEHEADED M AH1 D AH0 L HH EH2 D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
muddle (v) mˈʌdl (m uh1 d l)
muddled (v) mˈʌdld (m uh1 d l d)
muddles (v) mˈʌdlz (m uh1 d l z)
muddle-headed (j) mˌʌdl-hˈɛdɪd (m uh2 d l - h e1 d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hú, ㄏㄨˊ, ] muddled; paste; scorched, #8,753 [Add to Longdo]
糊涂[hú tu, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, / ] muddled; silly; confused, #9,097 [Add to Longdo]
[hūn, ㄏㄨㄣ, ] muddle-headed; twilight; to faint; to lose consciousness, #12,214 [Add to Longdo]
一塌糊涂[yī tā hú tu, ㄧ ㄊㄚ ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, / ] muddled and completely collapsing (成语 saw); in an awful condition; complete shambles; a total mess, #15,116 [Add to Longdo]
迷糊[mí hu, ㄇㄧˊ ㄏㄨ˙, ] muddle-headed; dazed; only half conscious, #17,687 [Add to Longdo]
胡涂[hú tu, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, ] muddled; silly; confused; also written 糊涂, #67,445 [Add to Longdo]
糊涂账[hú tu zhàng, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙ ㄓㄤˋ, / ] muddled accounts; a mess of bookkeeping, #70,515 [Add to Longdo]
糊塗[hú tu, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, ] muddled; silly; confused [Add to Longdo]
迷离马虎[mí lí mǎ hu, ㄇㄧˊ ㄌㄧˊ ㄇㄚˇ ㄏㄨ˙, / ] muddle-headed [Add to Longdo]
鬼摸脑壳[guǐ mō nǎo ké, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄋㄠˇ ㄎㄜˊ, / ] muddled; momentarily confused [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごちゃ混ぜ[ごちゃまぜ, gochamaze] (n, adj-na) mess; jumble; muddle; chaos [Add to Longdo]
どろどろ(P);ドロドロ[dorodoro (P); dorodoro] (adj-na, adv, n, adj-no) (on-mim) syrupy; muddled; (P) [Add to Longdo]
マドラー[madora-] (n) muddler; stir stick [Add to Longdo]
彼方此方[あちらこちら(P);あちこち(P);あっちこっち(P);かなたこなた;あなたこなた(ok), achirakochira (P); achikochi (P); acchikocchi (P); kanatakonata ; anatakonata (ok)] (adv, pn) (1) (uk) here and there; (vs) (2) (あちらこちら, あちこち, あっちこっち only) to get things in the wrong order (back to front); to become muddled up; (P) [Add to Longdo]
乱雑[らんざつ, ranzatsu] (adj-na, n) clutter; disorder; promiscuity; affray; confusion; muddle; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muddle \Mud"dle\, v. i.
   1. To dabble in mud. [Obs.] --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To think and act in a confused, aimless way.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muddle \Mud"dle\, v. t. [imp. & p. p. {Muddled}; p. pr. & vb. n.
   {Muddling}.] [From {Mud}.]
   1. To make turbid, or muddy, as water. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He did ill to muddle the water.    --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. To cloud or stupefy; to render stupid with liquor; to
    intoxicate partially.
    [1913 Webster]
 
       Epicurus seems to have had brains so muddled and
       confounded, that he scarce ever kept in the right
       way.                 --Bentley.
    [1913 Webster]
 
       Often drunk, always muddled.     --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   3. To waste or misuse, as one does who is stupid or
    intoxicated. [R.]
    [1913 Webster]
 
       They muddle it [money] away without method or
       object, and without having anything to show for it.
                          --Hazlitt.
    [1913 Webster]
 
   4. To mix confusedly; to confuse; to make a mess of; as, to
    muddle matters; also, to perplex; to mystify. --F. W.
    Newman.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muddle \Mud"dle\, n.
   A state of being turbid or confused; hence, intellectual
   cloudiness or dullness.
   [1913 Webster]
 
      We both grub on in a muddle.       --Dickens.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 muddle
   n 1: a confused multitude of things [syn: {clutter}, {jumble},
      {muddle}, {fuddle}, {mare's nest}, {welter}, {smother}]
   2: informal terms for a difficult situation; "he got into a
     terrible fix"; "he made a muddle of his marriage" [syn:
     {fix}, {hole}, {jam}, {mess}, {muddle}, {pickle}, {kettle of
     fish}]
   v 1: make into a puddle; "puddled mire" [syn: {muddle},
      {puddle}]
   2: mix up or confuse; "He muddled the issues" [syn: {addle},
     {muddle}, {puddle}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top