Search result for

courier

K ER1 IY0 ER0   
37 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -courier-, *courier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
courier[N] ผู้ส่งสาร, See also: คนเดินหนังสือ, Syn. messenger

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
courier(เคอ'เรียร์) n. คนเดินหนังสือ,ผู้ส่งข่าวสาร,ผู้ถูกว่าจ้างให้บริการทัศนาจรแก่นักท่องเที่ยว เป์นชื่อแบบอักษร (font) ที่เป็นที่นิยมมากแบบหนึ่งที่มีใช้ในระบบวินโดว์ 3.1 และวินโดว์ 95 ตัวอักษรทุกตัวไม่ว่าจะเป็น I หรือ w ล้วนแต่ใช้เนื้อที่เท่ากันทั้งหมด
avant-courier(อะวาวงคู'เรีย) n., fr. ผู้อยู่ข้างหน้า (dispatched before another person)

English-Thai: Nontri Dictionary
courier(n) ผู้สื่อข่าว,ผู้ส่งข่าว,คนเดินหนังสือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Giuseppe Conlon, her brother-in-law... the courier who arrived with more explosives.Giuseppe Conlon, พี่ชายของเธอกฎหมายใน ... ผู้ส่งสาส์นมาถึง กับวัตถุระเบิดขึ้น In the Name of the Father (1993)
- If a courier comes, you call me.-ถ้าพัศดุมาคุณต้องโทรแจ้ง The Red Violin (1998)
With the courier bills and DNA tests...ทั้งบิลพัศดุ และบิลตรวจ DNA. The Red Violin (1998)
He had other couriers on that flight.เขามีผู้โดยสารคนอื่นบนไฟล์ทนั้น Brokedown Palace (1999)
His real couriers sailed by.เพื่อที่คนส่งของตัวจริงของเขาได้เดินทางอย่างสวัสดิภาพ Brokedown Palace (1999)
- Now, class, who were the couriers ordered to ride to Concord to warn that the British were coming?-เอาละ นักเรียน ใครเป็นคนนำ ข่าวมาบอกว่า อังกฤษกำลังบุก An American Haunting (2005)
The courier didn't show up.คนส่งเงินไม่มาตามนัด Rendition (2007)
These couriers were hired by Halloway-Smithฮอลโลเวย์ สมิธ จ้างคนส่งของพวกนี้ Eagle Eye (2008)
We need you to courier this to Shanghai.เราอยากให้คุณนำของสิ่งนี้ไปเซี่ยงไฮ้ - เพชรเม็ดใหญ่งามมาก The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
A courier delivered this To me this morning.ต้องใช้รหัสผ่านมั้ยเจ้าคะ? รหัสผ่าน Carrnal Knowledge (2009)
He's a courier for a Ukraine diamond manufacturer.ตัวแทนของผู้ผลิตเพชร ในยูเครน The Bond in the Boot (2009)
I mean, why would a diamond courier have diplomatic clearance?ผมหมายถึง ทำไมคนส่งเพชร ถึงผ่านจุดตรวจได้ The Bond in the Boot (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ส่งข่าว[N] messenger, See also: courier, delivery boy, emissary, errand-boy, herald, Syn. ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, Example: เขาเป็นผู้ส่งข่าวที่มีความรวดเร็วฉับไวมากทีเดียว, Count unit: คน
ผู้ส่งสาส์น[N] messenger, See also: courier, delivery boy, emissary, errand-boy, herald, Syn. ผู้ส่งจดหมาย, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว, Example: นายมั่นเป็นผู้ส่งสาส์นที่เจ้าเมืองไว้ใจที่สุด, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ส่งข่าว[n.] (phūsongkhāo) EN: messenger ; courier ; informant ; press officer ; information officer ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald   FR: messager [m] ; émissaire [m] ; envoyé [m]
ผู้ส่งสาส์น[n. exp.] (phū song sān) EN: messenger ; courier ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald   FR: messager [m]
ผู้ถือสาร[n. exp.] (phūtheū sān) EN: courier   FR: messager [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COURIER K ER1 IY0 ER0
COURIERS K ER1 IY0 ER0 Z
COURIER'S K ER1 IY0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
courier (n) kˈurɪəʳr (k u1 r i@ r)
couriers (n) kˈurɪəʳz (k u1 r i@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
速递[sù dì, ㄙㄨˋ ㄉㄧˋ, / ] courier, #24,880 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eilbote {m}; Stafette {f} | durch Eilbotencourier | express; express delivery [Add to Longdo]
Kurierdienst {m}courier service [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クーリエ[, ku-rie] (n) courier [Add to Longdo]
クーリエサービス[, ku-riesa-bisu] (n) courier service [Add to Longdo]
運び屋[はこびや, hakobiya] (n) courier; smuggler; carrier (e.g. of illegal drugs); trafficker [Add to Longdo]
宅急便[たっきゅうびん, takkyuubin] (n) (See 宅配便・1) express home delivery (by the Kuroneko Yamato company); door-to-door parcel delivery; courier service [Add to Longdo]
飛脚[ひきゃく, hikyaku] (n) express messenger; postman; mailman; courier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Courier \Cou"ri*er\ (k??"r?-?r), n. [F. courrier, fr. courre,
   courir, to run, L. currere. See {Course}, {Current}.]
   1. A messenger sent with haste to convey letters or
    dispatches, usually on public business.
    [1913 Webster]
 
       The wary Bassa . . . by speedy couriers, advertised
       Solyman of the enemy's purpose.    --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   2. An attendant on travelers, whose business it is to make
    arrangements for their convenience at hotels and on the
    way.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 courier
   n 1: a person who carries a message [syn: {messenger},
      {courier}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 courier
 
 
   [BBS & cracker cultures] A person who distributes newly cracked {warez}, as
   opposed to a {server} who makes them available for download or a {leech}
   who merely downloads them. Hackers recognize this term but don't use it
   themselves, as the act is not part of their culture. See also {warez
   d00dz}, {cracker}, {elite}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top