Search result for

tidy

(73 entries)
(0.142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tidy-, *tidy*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tidy    [SL] น่าพึงพอใจ
tidy    [ADJ] ที่เป็นระเบียบ, See also: ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย, Syn. in order, Ant. messy, untidy
tidy    [ADJ] ที่เป็นแบบแผน, See also: ที่เป็นระบบ, Syn. methodical
tidy    [ADJ] ที่มีความสำคัญ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. considerable, significant
tidy    [ADJ] เป็นที่น่าพอใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เป็นที่ยอมรับ, Syn. satisfactory
tidy    [VI] จัดให้เรียบร้อย
tidy    [VT] ทำให้เรียบร้อย
tidy    [N] ผ้าคลุมเบาะหลังของเก้าอี้
tidy    [N] กล่องใส่ของเล็กๆ
tidy up    [PHRV] จัดให้เป็นระเบีบบ, See also: ทำให้เรียบร้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tidy(ไท'ดี) adj. เป็นระเบียบเรียบร้อย,สะอาดหมดจด,สะอาดสะอ้าน,ดีพอควร,เป็นที่น่าพอใจ,สบาย,มากมาย vt. ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย,ทำให้สะอาดหมดจด. n. ภาชนะใส่ของขวัญให้เป็นระเบียบเรียบร้อย,ถังเก็บขยะข้างถนน,ผ้าคลุมพิงหลังของเก้าอี้,เบาะรองของเก้าอี้.
untidy(อันไท'ดี) adj.,vt. (ทำให้) ไม่เรียบร้อย,ไม่เป็นระเบียบ,สกปรก,รุ่มร่าม,จัดเข้ากันไม่ดี., See also: untidily adv. untidiness n., Syn. disorderly,messy

English-Thai: Nontri Dictionary
tidy(adj) ประณีต,สะอาด,สบาย,เรียบร้อย,หมดจด
tidy(vt) ทำให้เรียบร้อย,ทำให้สะอาด,เป็นระเบียบเรียบร้อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Separatists are being unusually tidy.พวกแบ่งแยกปิดเรื่องนี้เงียบเชียบ Rising Malevolence (2008)
Go upstairs this instance and tidy yourself up!ขึ้นไปบนห้องของเธอ และทำตัวให้เรียบร้อย The Secret of Moonacre (2008)
So I was wondering if between now and then you wouldn't mind tidying up your lawn a little and maybe clean up your gutters?เอ่อ ดังนั้นผมสงสัยว่า / ถ้าระหว่างนี้และหลังจากนั้น คุณจะว่าอะไรไหมครับ /จัดสนามหญ้าให้เป็นระเบียบสักหน่อยครับ และอาจจะทำความสะอาดจนหมดจดรางน้ำของคุณใด้ไหม? Pilot (2009)
Andthatsalvation nets you a tidy real estate profit.และการช่วยเหลือนั่น นายได้เปรียบผู้ดูแลมรดกสังหาริมทรัพย์ อย่างเเท้จริง Albification (2009)
That salvation, that's your tidy real estate profit.การช่วยเหลือนั่น นายได้เปรียบผู้ดูแลมรดกสังหาริมทรัพย์อย่างเเท้จริง Smite (2009)
For a tidy little profit. Let him have the fun.ได้กำไรมานิดนึง เด็กนั่นคงสนุก Hairography (2009)
We were the clean-up crew, sent in to mop it up and make sure it was all neat and tidy for the file.ที่จะกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แล้วพวกเรา ก็กลายเป็น \ พวกคอยเก็บกวาด ความสกปรกที่เกิดขึ้น ส่งมันเข้าไปมัดรวมกัน แล้วทำให้มั่นใจว่ามันจะใช่ A New Day in the Old Town (2009)
- How long is it gonna take you to tidy up your loose ends?มีปัญหานิดหน่อย The Proof in the Pudding (2010)
I'll stay here, tidy up.ฉันจะอยู่เฝ้าที่นี่เอง ปัดกวาดให้สะอาด So (2010)
So I just thought I'd try tidying up a bit... as a surprise.ดังนั้น แม่คิดว่า แม่จะ จัดให้เป็นระเบียบอีกนิด เพื่อเป็นเซอร์ไพร์ส Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
I'm just having a little tidy up.ข้ากำัลังจะจัดให้เีรียบร้อย Goblin's Gold (2010)
I was just tidying...ข้าแค่จัดให้เรียบร้อย Gwaine (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tidyHe is such a tidy person. Every pot and pan is in its place.
tidyHis room is always tidy.
tidyI want you to have this room clean and tidy.
tidyI always keep my room as tidy as I can.
tidyShe always keeps her room neat and tidy.
tidyMitsuna is very tidy so she often cleans up off her own bat.
tidyOur classroom was kept tidy.
tidyKeep your room neat and tidy.
tidyShe is always neat and tidy.
tidyThe cottage was clean and tidy.
tidyThe room was anything but tidy.
tidyAlways keep your office tidy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดี    [ADJ] tidy, See also: neat, proper, Syn. เรียบร้อย, เหมาะเจาะ, งดงาม, ควร, งาม, ถูกกาลเทศะ, Example: เด็กคนนี้มีมารยาทดี เรียบร้อยงดงาม
สะอาดสะอ้าน    [V] clean, See also: tidy, spick-and-span, spotless, Syn. สะอาด, หมดจด, Ant. สกปรก, โสโครก, Example: กระดานไม้แผ่นนี้สะอาดสะอ้าน บอกถึงความเอาใจใส่ของคนดูแล
สะอาดสะอ้าน    [V] clean, See also: tidy, spick-and-span, spotless, Syn. สะอาด, หมดจด, Ant. สกปรก, โสโครก, Example: กระดานไม้แผ่นนี้สะอาดสะอ้าน บอกถึงความเอาใจใส่ของคนดูแล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัด[v.] (jat) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage   FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer
เละเทะ[v.] (lethe) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden   
เลอะ[adj.] (loe) EN: messy ; confused ; muddled ; untidy ; blurred   FR: confus ; désordonné ; embrouillé ; brouillon ; négligé
เป็นระเบียบเรียบร้อย[adj.] (pen rabīep rīeprøi) EN: nice and tidy ; nice and orderly   
เปื้อน[adj.] (peūoen) EN: dirty ; filthy ; stained ; soiled ; blotted ; untidy ; foul   FR: sale ; taché ; souillé ; crasseux ; peu soigné
เปรอะ[adj.] (proe) EN: soiled ; untidy ; stained   FR: souillé ; pollué ; sale
เรียบร้อย[adj.] (rīeprøi) EN: neat ; tidy   FR: convenable ; soigné
รุงรัง[v.] (rungrang) EN: be messy ; be unkempt ; be untidy ; be disordered ; be messy ; be undishevelled   
สะอาด[adj.] (sa-āt) EN: clean ; tidy ; immaculate ; spotless ; unblemished ; flawless ; pure ; unpolluted ; untainted   FR: propre ; net
สะสาง[v.] (sasāng) EN: put in order ; sort out ; tidy up ; check up ; clear ; handle ; manage ; treat ; deal with ; settle   FR: ranger ; mettre en ordre ; trier ; nettoyer ; débarasser ; liquider

CMU English Pronouncing Dictionary
TIDY    T AY1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tidy    (v) (t ai1 d ii)
tidying    (v) (t ai1 d i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ordentlich; sauber; aufgeräumt {adj} | ordentlicher; sauberer | am ordentlichsten; am sauberstentidy | tidier | tidiest [Add to Longdo]
stattliche Summe {f}tidy (little) sum [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こざっぱり[, kozappari] (adv,vs) neat (neatly); tidy; trim [Add to Longdo]
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]
だらしの無い[だらしのない, darashinonai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]
だらし無い[だらしない, darashinai] (adj-i) (uk) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless; (P) [Add to Longdo]
ふしだら[, fushidara] (adj-na,n) slovenly; untidy; messy; fast; loose [Add to Longdo]
シチジル酸[シチジルさん, shichijiru san] (n) cytidylic acid [Add to Longdo]
ホスファチジルエタノールアミン[, hosufachijiruetano-ruamin] (n) phosphatidyl ethanolamine [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
奇麗(P);綺麗(P)[きれい, kirei] (adj-na) (1) (uk) pretty; lovely; beautiful; fair; (2) clean; clear; pure; tidy; neat; (3) (as 奇麗に) completely; entirely; (P) [Add to Longdo]
後片付け(P);跡片付け[あとかたづけ, atokataduke] (n,vs) tidying up; cleaning; clearing away; putting in order; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
井然[jǐng rán, ㄐㄧㄥˇ ㄖㄢˊ, ] tidy, methodical [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tidy \Ti"dy\, v. i.
   To make things tidy. [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      I have tidied and tidied over and over again.
                          --Dickens.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tidy \Ti"dy\, n. (Zool.)
   The wren; -- called also {tiddy}. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]
 
      The tidy for her notes as delicate as they. --Drayton.
   [1913 Webster]
 
   Note: This name is probably applied also to other small
      singing birds, as the goldcrest.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tidy \Ti"dy\, a. [Compar. {Tidier}; superl. {Tidiest}.] [From
   {Tide} time, season; cf. D. tijdig timely, G. zeitig, Dan. &
   Sw. tidig.]
   1. Being in proper time; timely; seasonable; favorable; as,
    tidy weather. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If weather be fair and tidy.     --Tusser.
    [1913 Webster]
 
   2. Arranged in good order; orderly; appropriate; neat; kept
    in proper and becoming neatness, or habitually keeping
    things so; as, a tidy lass; their dress is tidy; the
    apartments are well furnished and tidy.
    [1913 Webster]
 
       A tidy man, that tened [injured] me never. --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tidy \Ti"dy\, n.; pl. {Tidies}.
   1. A cover, often of tatting, drawn work, or other ornamental
    work, for the back of a chair, the arms of a sofa, or the
    like.
    [1913 Webster]
 
   2. A child's pinafore. [Prov. Eng.] --Wright.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tidy \Ti"dy\, v. t. [imp. & p. p. {Tidied}; p. pr. & vb. n.
   {Tidying}.]
   To put in proper order; to make neat; as, to tidy a room; to
   tidy one's dress.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tidy
   adj 1: marked by order and cleanliness in appearance or habits;
       "a tidy person"; "a tidy house"; "a tidy mind" [ant:
       {untidy}]
   2: (of hair) neat and tidy; "a nicely kempt beard" [syn:
     {kempt}, {tidy}]
   3: large in amount or extent or degree; "it cost a considerable
     amount"; "a goodly amount"; "received a hefty bonus"; "a
     respectable sum"; "a tidy sum of money"; "a sizable fortune"
     [syn: {goodly}, {goodish}, {healthy}, {hefty}, {respectable},
     {sizable}, {sizeable}, {tidy}]
   n 1: receptacle that holds odds and ends (as sewing materials)
   v 1: put (things or places) in order; "Tidy up your room!" [syn:
      {tidy}, {tidy up}, {clean up}, {neaten}, {straighten},
      {straighten out}, {square away}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top