Search result for

tidy

T AY1 D IY0   
73 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tidy-, *tidy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tidy[SL] น่าพึงพอใจ
tidy[ADJ] ที่เป็นระเบียบ, See also: ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย, Syn. in order, Ant. messy, untidy
tidy[ADJ] ที่เป็นแบบแผน, See also: ที่เป็นระบบ, Syn. methodical
tidy[ADJ] ที่มีความสำคัญ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. considerable, significant
tidy[ADJ] เป็นที่น่าพอใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เป็นที่ยอมรับ, Syn. satisfactory
tidy[VI] จัดให้เรียบร้อย
tidy[VT] ทำให้เรียบร้อย
tidy[N] ผ้าคลุมเบาะหลังของเก้าอี้
tidy[N] กล่องใส่ของเล็กๆ
tidy up[PHRV] จัดให้เป็นระเบีบบ, See also: ทำให้เรียบร้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tidy(ไท'ดี) adj. เป็นระเบียบเรียบร้อย,สะอาดหมดจด,สะอาดสะอ้าน,ดีพอควร,เป็นที่น่าพอใจ,สบาย,มากมาย vt. ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย,ทำให้สะอาดหมดจด. n. ภาชนะใส่ของขวัญให้เป็นระเบียบเรียบร้อย,ถังเก็บขยะข้างถนน,ผ้าคลุมพิงหลังของเก้าอี้,เบาะรองของเก้าอี้.
untidy(อันไท'ดี) adj.,vt. (ทำให้) ไม่เรียบร้อย,ไม่เป็นระเบียบ,สกปรก,รุ่มร่าม,จัดเข้ากันไม่ดี., See also: untidily adv. untidiness n., Syn. disorderly,messy

English-Thai: Nontri Dictionary
tidy(adj) ประณีต,สะอาด,สบาย,เรียบร้อย,หมดจด
tidy(vt) ทำให้เรียบร้อย,ทำให้สะอาด,เป็นระเบียบเรียบร้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You tidy up the room.คุณเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น ห้องพัก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd сheerfully together we сan tidy uр the рlaсeและมีความสุขด้วยกัน เราสามารถเป็นระเบียบ เรียบร้อยขึ้นสถานที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That's a tidy sum.นั่นมันมากทีเดียว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
So all you have to do is just keep the house nice and tidy until I get back.ที่ต้องทำคือ รักษาความเรียบร้อยในบ้าน จนกว่าแม่จะกลับ The Cement Garden (1993)
Tidy up, tidy up, that's it. Now get the fuck down on the floor.เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นที่มัน ขณะนี้ได้รับการบันทึกลงบนพื้น Pulp Fiction (1994)
- Go and tidy up and I'll tell them to come in and wait here.เดี๋ยวก่อน \ ไปแต่งตัวให้เรียบร้อย แม่จะไปบอกเขา ..ให้เข้ามาแล้วรออยู่ที่นี่ Show Me Love (1998)
Just so you gentlemen can turn right around and resell it... to some Carolina paper mill for a tidy profit ?เพื่อที่คุณจะขายต่อให้โรงงาน... ...เอากำไรเหนาะๆ ยังงั้นหรือ The Legend of Bagger Vance (2000)
Apparently people gave generously, so he collected a tidy sum.ในตอนนั้นเขาเป็นตัวแทนคน ออกไปเรี่ยไรเงินทั่ววอร์ซอว์ หลายคนเขาก็มีน้ำใจช่วยนะ The Pianist (2002)
We'll just wait for you to tidy up a bit.เราจะรอให้คุณเก็บห้องก่อน Mona Lisa Smile (2003)
No, you're not You're a neat and tidy personเปล่าครับ, คุณเป็นคนน่ารักและเรียบร้อย Be with You (2004)
Now, I make a small but tidy living renting rooms.ตอนนี้ฉันเปิดห้องเล็กๆ ให้คนอื่นเช่า Memoirs of a Geisha (2005)
Tidy yourself up. Today's an important day.แต่งตัวให้เรียบร้อย วันนี้เป็นวันสำคัญ Milarepa (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tidyAlways keep your office tidy.
tidyHe is such a tidy person. Every pot and pan is in its place.
tidyHis room is always tidy.
tidyI always keep my room as tidy as I can.
tidyI want you to have this room clean and tidy.
tidyKeep your room neat and tidy.
tidyMake your room tidy.
tidyMitsuna is very tidy so she often cleans up off her own bat.
tidyOur classroom was kept tidy.
tidyShe always keeps her room neat and tidy.
tidyShe is always neat and tidy.
tidyThe cottage was clean and tidy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดี[ADJ] tidy, See also: neat, proper, Syn. เรียบร้อย, เหมาะเจาะ, งดงาม, ควร, งาม, ถูกกาลเทศะ, Example: เด็กคนนี้มีมารยาทดี เรียบร้อยงดงาม
สะอาดสะอ้าน[V] clean, See also: tidy, spick-and-span, spotless, Syn. สะอาด, หมดจด, Ant. สกปรก, โสโครก, Example: กระดานไม้แผ่นนี้สะอาดสะอ้าน บอกถึงความเอาใจใส่ของคนดูแล
สะอาดสะอ้าน[V] clean, See also: tidy, spick-and-span, spotless, Syn. สะอาด, หมดจด, Ant. สกปรก, โสโครก, Example: กระดานไม้แผ่นนี้สะอาดสะอ้าน บอกถึงความเอาใจใส่ของคนดูแล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัด[v.] (jat) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage   FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer
เละเทะ[v.] (lethe) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden   
เลอะ[adj.] (loe) EN: messy ; confused ; muddled ; untidy ; blurred   FR: confus ; désordonné ; embrouillé ; brouillon ; négligé
เป็นระเบียบเรียบร้อย[adj.] (pen rabīep rīeprøi) EN: nice and tidy ; nice and orderly   
เปื้อน[adj.] (peūoen) EN: dirty ; filthy ; stained ; soiled ; blotted ; untidy ; foul   FR: sale ; taché ; souillé ; crasseux ; peu soigné
เปรอะ[adj.] (proe) EN: soiled ; untidy ; stained   FR: souillé ; pollué ; sale
เรียบร้อย[adj.] (rīeprøi) EN: neat ; tidy   FR: convenable ; soigné
รุงรัง[v.] (rungrang) EN: be messy ; be unkempt ; be untidy ; be disordered ; be messy ; be undishevelled   
สะอาด[adj.] (sa-āt) EN: clean ; tidy ; immaculate ; spotless ; unblemished ; flawless ; pure ; unpolluted ; untainted   FR: propre ; net
สะสาง[v.] (sasāng) EN: put in order ; sort out ; tidy up ; check up ; clear ; handle ; manage ; treat ; deal with ; settle   FR: ranger ; mettre en ordre ; trier ; nettoyer ; débarasser ; liquider

CMU English Pronouncing Dictionary
TIDY T AY1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tidy (v) tˈaɪdiː (t ai1 d ii)
tidying (v) tˈaɪdɪɪŋ (t ai1 d i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
井然[jǐng rán, ㄐㄧㄥˇ ㄖㄢˊ, ] tidy, methodical, #75,882 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ordentlich; sauber; aufgeräumt {adj} | ordentlicher; sauberer | am ordentlichsten; am sauberstentidy | tidier | tidiest [Add to Longdo]
stattliche Summe {f}tidy (little) sum [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こざっぱり[, kozappari] (adv,vs) neat (neatly); tidy; trim [Add to Longdo]
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]
だらしの無い[だらしのない, darashinonai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]
だらし無い[だらしない, darashinai] (adj-i) (uk) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless; (P) [Add to Longdo]
ふしだら[, fushidara] (adj-na,n) slovenly; untidy; messy; fast; loose [Add to Longdo]
シチジル酸[シチジルさん, shichijiru san] (n) cytidylic acid [Add to Longdo]
ホスファチジルエタノールアミン[, hosufachijiruetano-ruamin] (n) phosphatidyl ethanolamine [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
奇麗(P);綺麗(P)[きれい, kirei] (adj-na) (1) (uk) pretty; lovely; beautiful; fair; (2) clean; clear; pure; tidy; neat; (3) (as 奇麗に) completely; entirely; (P) [Add to Longdo]
後片付け(P);跡片付け[あとかたづけ, atokataduke] (n,vs) tidying up; cleaning; clearing away; putting in order; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tidy \Ti"dy\, v. i.
   To make things tidy. [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      I have tidied and tidied over and over again.
                          --Dickens.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tidy \Ti"dy\, n. (Zool.)
   The wren; -- called also {tiddy}. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]
 
      The tidy for her notes as delicate as they. --Drayton.
   [1913 Webster]
 
   Note: This name is probably applied also to other small
      singing birds, as the goldcrest.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tidy \Ti"dy\, a. [Compar. {Tidier}; superl. {Tidiest}.] [From
   {Tide} time, season; cf. D. tijdig timely, G. zeitig, Dan. &
   Sw. tidig.]
   1. Being in proper time; timely; seasonable; favorable; as,
    tidy weather. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If weather be fair and tidy.     --Tusser.
    [1913 Webster]
 
   2. Arranged in good order; orderly; appropriate; neat; kept
    in proper and becoming neatness, or habitually keeping
    things so; as, a tidy lass; their dress is tidy; the
    apartments are well furnished and tidy.
    [1913 Webster]
 
       A tidy man, that tened [injured] me never. --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tidy \Ti"dy\, n.; pl. {Tidies}.
   1. A cover, often of tatting, drawn work, or other ornamental
    work, for the back of a chair, the arms of a sofa, or the
    like.
    [1913 Webster]
 
   2. A child's pinafore. [Prov. Eng.] --Wright.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tidy \Ti"dy\, v. t. [imp. & p. p. {Tidied}; p. pr. & vb. n.
   {Tidying}.]
   To put in proper order; to make neat; as, to tidy a room; to
   tidy one's dress.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tidy
   adj 1: marked by order and cleanliness in appearance or habits;
       "a tidy person"; "a tidy house"; "a tidy mind" [ant:
       {untidy}]
   2: (of hair) neat and tidy; "a nicely kempt beard" [syn:
     {kempt}, {tidy}]
   3: large in amount or extent or degree; "it cost a considerable
     amount"; "a goodly amount"; "received a hefty bonus"; "a
     respectable sum"; "a tidy sum of money"; "a sizable fortune"
     [syn: {goodly}, {goodish}, {healthy}, {hefty}, {respectable},
     {sizable}, {sizeable}, {tidy}]
   n 1: receptacle that holds odds and ends (as sewing materials)
   v 1: put (things or places) in order; "Tidy up your room!" [syn:
      {tidy}, {tidy up}, {clean up}, {neaten}, {straighten},
      {straighten out}, {square away}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top