ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นระเบียบ

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นระเบียบ-, *เป็นระเบียบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นระเบียบเรียบร้อย[ADV] nice and tidy, See also: nice and orderly, Syn. เรียบร้อย, Ant. รก, Example: ทุกๆ วันโต๊ะทำงานของเขาจะถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ, Thai definition: อย่างมีลักษณะที่สะอาดตา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรียบร้อยเป็นระเบียบ เช่น จัดห้องเรียบร้อย, มีระเบียบ เช่น ทำงานเรียบร้อย, ประณีต เช่น เย็บผ้าเรียบร้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You tidy up the room.คุณเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น ห้องพัก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd сheerfully together we сan tidy uр the рlaсeและมีความสุขด้วยกัน เราสามารถเป็นระเบียบ เรียบร้อยขึ้นสถานที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What a mess!สิ่งที่ไม่เป็นระเบียบ First Blood (1982)
Hey, this is pretty neat.เฮ้นี้เป็นระเบียบสวย 2010: The Year We Make Contact (1984)
I keep everything tidy. That's all.ผมจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แค่นั้นแหละครับ Clue (1985)
I'm the butler. I like to keep the kitchen tidy.ผมเป็นพ่อบ้าน ผมชอบที่จะให้ครัวเป็นระเบียบเรียบร้อย Clue (1985)
You should put your affairs in order.คุณควรที่จะจัดการเรื่องต่างๆ ให้ดูเป็นระเบียบสักหน่อย Akira (1988)
Tidy up, tidy up, that's it. Now get the fuck down on the floor.เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นที่มัน ขณะนี้ได้รับการบันทึกลงบนพื้น Pulp Fiction (1994)
It's a goddamn mess. I'll tell you that.มันเป็นระเบียบ goddamn ฉันจะบอกคุณว่า The Shawshank Redemption (1994)
'Cause you prefer the normal routine.คุณชอบอะไรที่มันเป็นระเบียบประจำ Heat (1995)
God, what a mess.พระเจ้าสิ่งที่เป็นระเบียบ The Birdcage (1996)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นระเบียบ[adj.] (pen rabīep) FR: ordonné ; en ordre
เป็นระเบียบเรียบร้อย[adj.] (pen rabīep rīeprøi) EN: nice and tidy ; nice and orderly   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
as good as gold[IDM] เป็นระเบียบเรียบร้อย, See also: ประพฤติตัวดีมาก
be in order[PHRV] เป็นระเบียบ, See also: เรียบร้อย, Syn. keep in
in apple-pie order[IDM] ในสภาพดี, See also: เป็นระเบียบเรียบร้อย
just so[IDM] เป็นระเบียบ, See also: เรียบร้อยดี
in order[ADJ] เป็นระเบียบ, See also: เหมาะสม, ถูกต้อง, ตามลำดับ, Syn. arranged, chronological
in order[ADV] เป็นระเบียบ, See also: เหมาะสม, ถูกต้อง, ตามลำดับ, เป็นลำดับ, Syn. step by step, orderly
prim[ADJ] เรียบร้อย, See also: เป็นระเบียบ, สงบเสงี่ยม, Syn. formal, stiff, decorous
taut[ADJ] เป็นระเบียบ, See also: เรียบร้อย, Syn. tidy, trim

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archived file(อา-ไคว์ไฟล์) แฟ้มเก็บถาวร หมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ เป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลชนิดแฟ้มข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ read only, system archive และ hidden (บางทีใช้ archive เฉย ๆ ก็ได้)
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
bristol fashionn. กิริยาเรียบร้อยเป็นระเบียบ
clean(คลีน) adj. สะอาด,เกลี้ยง,หมดจด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์,สุจริต,ไม่หยาบคาย,ไม่มีกัมมันตภาพรังสี,ไม่มีรอยแก้,ไม่มีอุปสรรค์,เป็นระเบียบเรียบร้อย,ไม่มีทั้งสิ้น,ไร้เดียงสา,ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ -adv. อย่างสะอาด,รักสะอาด,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น. vt. ลบออก,ขจัดออก. v
cosmos(คอส'เมิส,คอส'โมส) n. จักรวาล,อวกาศ,ความเป็นระเบียบที่สมบูรณ์,ความลงรอยกัน,
derange(ดิเรนจฺ') vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สติฟั่นเฟือน,ทำให้บ้า, Syn. disorder
derangement(ดิเรนจฺ'เมินทฺ) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ความบ้า
desultory(เดส'ซัลโทรี) adj. ไม่ปะติดปะต่อ,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่เป็นระเบียบ,โยกเยก, See also: desultoriness n., Syn. cursory
disciplinable(ดิส'ซะพลินนะเบิล) adj. ซึ่งสั่งสอนได้,ซึ่งทำเป็นระเบียบวินัยได้
disconnectedadj. ซึ่งแยกออก,ไม่ปะติดปะต่อ,ไม่เชื่อมติดกัน,ไม่ต่อกัน,ซึ่งไร้เหตุผล,ไม่เป็นระเบียบ., Syn. rambling

English-Thai: Nontri Dictionary
codify(vt) ทำเป็นประมวล,ทำเป็นระเบียบ,รวบรวม,เข้ารหัส,จัดหมวดหมู่
disorder(n) ความวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความอลหม่าน
disorderly(adj) ยุ่งเหยิง,โกลาหล,อลหม่าน,วุ่นวาย,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ
disorganize(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
mess(n) ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความยุ่งเหยิง,อาหารจานหนึ่ง
messy(adj) ยุ่ง,สกปรก,ไม่เป็นระเบียบ,ลำบากใจ
order(vt) สั่ง,สั่งซื้อ,จัด,ทำให้เรียบร้อย,ทำให้เป็นระเบียบ
orderliness(n) ความเป็นระเบียบ,ความเรียบร้อย,ความมีวินัย
orderly(adj) เป็นระเบียบ,เรียบร้อย,มีวินัย
prim(adj) เรียบร้อย,สงบเสงี่ยม,เป็นระเบียบ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整う[ととのう, totonou] Thai: เป็นระเบียบ English: to be arranged

German-Thai: Longdo Dictionary
immer(adv) สม่ำเสมอ, ประจำ เช่น Sein Schreibtisch ist immer in Ordnung. โต๊ะทำงานของเขาเป็นระเบียบเสมอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top