Search result for

emissary

(36 entries)
(0.0639 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emissary-, *emissary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emissary[N] นักการทูต, See also: ทูต, ตัวแทนที่ส่งออกไปปฏิบัติภารกิจ, Syn. consul, envoy, representative
emissary[N] สายลับ, Syn. secret agent, spy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emissary(เอม'มิเซอรี) n. ทูต,ผู้แทน,จารชน,จารบุรุษ,สายลับ.

English-Thai: Nontri Dictionary
emissary(n) ทูต,ผู้แทน,จารชน,สายลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emissaryผู้แทนทางการทูต [ดู envoy] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emissary-ระบายออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emissary veinหลอดเลือดดำระบายออก (จากโพรงเลือดดำเยื่อดูรา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Name's Eli. Uh, I'm an emissary.ผมชื่อ อีลี ผมเป็นสายลับ Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
An emissary from where?สายลับรึ? จากไหน? Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
The Qing emissary passed through Uiju today.คณะทูตชิงเดินทางผ่านอุยจูวันนี้ Dong Yi (2010)
Since the Qing emissary will be arriving at the capital, they must have wanted to silence me.เพราะคณะทูตต้าชิงจะไปถึงเมืองหลวง พวกเขาคงต้องการจะปิดปากข้า Dong Yi (2010)
The Qing emissary? Is it because of the Crown Prince's recognition?คณะทูตชิงหรือ ใช่เรื่องการรับรององค์รัชทายาทหรือเปล่า Dong Yi (2010)
I don't know if it's just a regular emissary or a special one bringing the Qing recognition.ข้าก็ไม่รู้ว่าเป็นคณะทูตตามปกติ หรือคณะทูตพิเศษที่นำคำรับรองมา Dong Yi (2010)
Sheldon's mother, played by you, argues with an emissary of the United Federation of Planets, Mr. Spock, the role I will bring to life.แม่ของเชลดอน, ซึ่งแสดงโดยเธอ กำลังโต้แย้งเรื่องการส่งสาส์น แห่งสหพันธ์ดวงดาว, มิสเตอร์สป๊ิอค กฎที่ฉันนำมาใช้กับชีวิต The Thespian Catalyst (2011)
An emissary from the old country.เป็นทูตจากดินแดนเก่า I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
Jailbreak, explosion, impersonating royal emissary...ข้อหาแหกคุก ระเบิด ปลอมตัวเป็นผู้แทนส่วนพระองค์ Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
Wait. I'm a royal emissary.เดี๋ยวก่อนสิ ข้าเป็นผู้ส่งสาส์นของพระราชานะ 7:15 A.M. (2012)
Would you be prepared to travel to Gotaland as my emissary?เจ้าช่วยเดินทางไปยังกอทาแลนด์ พร้อมกับทูตของข้าได้มั้ย Sacrifice (2013)
Sometimes only the Alpha knows who the emissary is.บางครั้งมีแค่อัลฟ่าเท่านั้นรู้ว่าใครคือทูต Visionary (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emissaryIt's not as if an emissary from outer space will have slipped into school uniform and be loitering around seeking a partner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัฐทูต[N] envoy, See also: emissary, Count unit: คน, Thai definition: ทูตที่ประมุขของรัฐหนึ่งแต่งตั้งไปประจำสำนักประมุขของอีกรัฐหนึ่ง เพื่อไปปฏิบัติภารกิจทางการทูต มีฐานะต่ำกว่าเอกอัครราชทูตแต่สูงกว่าอุปทูต, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักการทูต[n.] (nakkānthūt) EN: diplomat ; ambassador ; emissary ; envoy ; consul ; minister ; statesman   FR: diplomate [m, f]
ผู้ส่งข่าว[n.] (phūsongkhāo) EN: messenger ; courier ; informant ; press officer ; information officer ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald   FR: messager [m] ; émissaire [m] ; envoyé [m]
ผู้ส่งสาส์น[n. exp.] (phū song sān) EN: messenger ; courier ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald   FR: messager [m]
ทูต[n.] (thūt) EN: diplomat ; diplomatic agent ; emissary ; envoy ; ambassador   FR: diplomate [m, f] ; émissaire [m] ; envoyé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMISSARY    EH1 M AH0 S EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emissary    (n) (e1 m i s @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sendbote {m} | Sendboten {pl}emissary | emissaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
使いの者[つかいのもの, tsukainomono] (n) messenger; envoy; emissary [Add to Longdo]
使者[ししゃ, shisha] (n,adj-no) messenger; envoy; emissary; (P) [Add to Longdo]
上使[じょうし, joushi] (n) shogun's envoy; emissary [Add to Longdo]
密偵[みってい, mittei] (n,vs) spy; emissary [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使者[shǐ zhě, ㄕˇ ㄓㄜˇ, 使] emissary; envoy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Emissary \Em"is*sa*ry\, a.
   1. Exploring; spying. --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) Applied to the veins which pass out of the cranium
    through apertures in its walls.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Emissary \Em"is*sa*ry\, n.; pl. {Emissaries}. [L. emissarius,
   fr. emittere, emissum, to send out: cf. F. ['e]missaire. See
   {Emit}.]
   An agent employed to advance, in a covert manner, the
   interests of his employers; one sent out by any power that is
   at war with another, to create dissatisfaction among the
   people of the latter.
   [1913 Webster]
 
      Buzzing emissaries fill the ears
      Of listening crowds with jealousies and fears.
                          --Dryden.
 
   Syn: {Emissary}, {Spy}.
 
   Usage: A spy is one who enters an enemy's camp or territories
      to learn the condition of the enemy; an emissary may
      be a secret agent appointed not only to detect the
      schemes of an opposing party, but to influence their
      councils. A spy must be concealed, or he suffers
      death; an emissary may in some cases be known as the
      agent of an adversary without incurring similar
      hazard.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emissary
   n 1: someone sent on a mission to represent the interests of
      someone else [syn: {emissary}, {envoy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top