ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

untidy

AH0 N T AY1 D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -untidy-, *untidy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
untidy(adj) ไม่เป็นระเบียบ, See also: ไม่เรียบร้อย, เลอะเทอะ, รุงรัง, Syn. messy, disorderly, sloppy, Ant. tidy, neat
untidy(vt) ทำให้ไม่เป็นระเบียบ, See also: ทำให้ไม่เรียบร้อย, ทำเลอะเทอะ, ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. mess up, disorder, disarrange, Ant. tidy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
untidy(อันไท'ดี) adj., vt. (ทำให้) ไม่เรียบร้อย, ไม่เป็นระเบียบ, สกปรก, รุ่มร่าม, จัดเข้ากันไม่ดี., See also: untidily adv. untidiness n., Syn. disorderly, messy

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
untidyHe is careless and untidy in his work.
untidyHis room is untidy.
untidyHis untidy room announced that he had abruptly departed.
untidyI can put up with a house being untidy but I don't like it to be dirty.
untidyMy mother doesn't like my room being untidy.
untidyMy room is very untidy. I must put it in order.
untidyYour hair really does look untidy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขละ(adv) disorderly, See also: untidy, Syn. เละเทะ, เกะกะ, เขละขละ, Example: ทำไมบ้านเขาถึงวางของเขละบ้านเต็มไปหมด ไม่จัดเข้าที่ให้เรียบร้อย, Thai Definition: อย่างไม่เป็นระเบียบ, อย่างเกะกะรกรุงรังไม่สะอาดตา
รุ่มร่าม(adj) untidy, Example: คนพื้นเมืองที่นี่สวมเสื้อผ้าหนาตัวยาวแบบทูนิค กับกางเกงรุ่มร่ามแบบแขกโพกผ้า และปิดผมมิดชิด, Thai Definition: ไม่กะทัดรัด, ไม่รัดกุม
เรี้ยวรก(adj) disorderly, See also: untidy, cluttered, Syn. รก, เรื้อ
รก(adj) disordered, See also: untidy, cluttered, in a mess, Syn. กระจัดกระจาย, เกะกะ, เกลื่อนกลาด, Thai Definition: ที่กระจัดกระจายอยู่เกลื่อนกลาด ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
รกร้าง(adj) neglected and unoccupied, See also: untidy and deserted, Example: กำนันประกาศว่า จะสร้างสนามฟุตบอลบนเนื้อที่รกร้างบริเวณรอยต่อวัดกับโรงเรียน, Thai Definition: รก เพราะปล่อยทิ้งไว้
รกรุงรัง(adj) untidy, See also: cluttered, disordered, messy, Syn. รก, รุงรัง, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ผีเสื้อบินอวดปีก ซึ่งแต้มแต่งสีสันลายพร้อย อยู่เหนือพงหญ้ารกรุงรัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เละเทะ[lethe] (v) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden
เลอะ[loe] (adj) EN: messy ; confused ; muddled ; untidy ; blurred  FR: confus ; désordonné ; embrouillé ; brouillon ; négligé
เปื้อน[peūoen] (adj) EN: dirty ; filthy ; stained ; soiled ; blotted ; untidy ; foul  FR: sale ; taché ; souillé ; crasseux ; peu soigné
เปรอะ[proe] (adj) EN: soiled ; untidy ; stained  FR: souillé ; pollué ; sale
รุงรัง[rungrang] (v) EN: be messy ; be unkempt ; be untidy ; be disordered ; be messy ; be undishevelled

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNTIDY AH0 N T AY1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
untidy (j) ˈʌntˈaɪdiː (uh1 n t ai1 d ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dài, ㄉㄞˋ, ] untidy (in dress) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unordentlich { adj } | unordentlicher | am unordentlichstenuntidy | untidier | untidiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp, adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]
だらしの無い[だらしのない, darashinonai] (exp, adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]
だらし無い[だらしない, darashinai] (adj-i) (uk) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless; (P) [Add to Longdo]
ふしだら[fushidara] (adj-na, n) slovenly; untidy; messy; fast; loose [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
散らかす[ちらかす, chirakasu] (v5s, vt) to scatter around; to leave untidy; (P) [Add to Longdo]
寝汚い;寝穢い[いぎたない, igitanai] (adj-i) (1) sound asleep; fast asleep; (2) untidy; slovenly [Add to Longdo]
男やもめに蛆がわく;男やもめにうじがわく;男鰥に蛆が湧く[おとこやもめにうじがわく, otokoyamomeniujigawaku] (exp) (id) Widowers are untidy; A man alone soon goes to seed; A man goes to pieces without a woman to look after him [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Untidy \Untidy\
   See {tidy}.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Untidy \Un*ti"dy\, a.
   1. Unseasonable; untimely. [Obs.] "Untidy tales." --Piers
    Plowman.
    [1913 Webster]
 
   2. Not tidy or neat; slovenly.
    [1913 Webster] -- {Un*ti"di*ly}, adv. -- {Un*ti"di*ness},
    n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 untidy
   adj 1: not neat and tidy; "careless and untidy in her personal
       habits"; "an untidy living room"; "untidy and casual
       about money" [ant: {tidy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top