ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

makeshift

M EY1 K SH IH2 F T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -makeshift-, *makeshift*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
makeshift(adj) ซึ่งทดแทนชั่วคราว, See also: สำหรับใช้ชั่วคราว, ชั่วคราว, สำรอง, Syn. temporary, substitute, improvised, Ant. permanent, lasting
makeshift(n) สิ่งที่ใช้ทดแทนชั่วคราว, See also: สิ่งสำรอง, Syn. stopgap

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
makeshift(เมค'ชิฟทฺ) n. สิ่งที่ใช้แทนชั่วคราว, แผนเฉพาะหน้า. adj. เฉพาะกาล, ชั่วคราว, เฉพาะหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
makeshift(n) แผนการชั่วคราว, แผนเฉพาะหน้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the meantime, for tonight, I've thought of a makeshift arrangement.ในระหว่างนี้, ตอนกลางคืน, ฉันกำลังคิดถึงเรื่องจัดเวรเฝ้ว. Suspiria (1977)
And to make it worse. There is a makeshift look to the Newcastle United line-up today with all their injury problems.ซ้ำร้ายวันนี้นิวคาสเซิ่ล อาจต้องปรับโผยกใหญ่ Goal! The Dream Begins (2005)
Not bad with a poodle shooter and a makeshift silencer, huh?ไม่เลวสำหรับการยิงเคลื่อนที่ กับที่เก็บเสียงทำเองใช่ไหม? Shooter (2007)
We found this in a... makeshift delivery room.เราเจอสิ่งนี้ ในห้องเก็บของชั่วคราว Resurrection (2008)
I'll get the skin and the blood supply from her arm and the cartilage from her nose to construct a makeshift speaking tube, which will bome her new voice box.ผมต้องการตัวอย่างผวหนังและเลือดจากแขนของเธอ และกระดูกอ่อนจากจมูกของเธอ เพื่อสร้างหลอดเสียงชั่วคราว\ ที่ซึ่งจะช่วยให้กล่องเสียงใหม่ของเธอทำงานได้ All by Myself (2008)
The invoice led them to a makeshift lab, where they found human remains and large quantities of R6 compound.มีแค่ความผาสุขของฉันเท่านั้น ที่จะบรรเทาความเจ็บปวดของเธอได้ V (2009)
It's a makeshift print pad.มันคือแม่พิมพ์ชั่วคราว All the Way (2010)
No. The makeshift sign made out of lipstick, that's me.ชื่อที่เขียนด้วยลิปสติก ชื่อผม Friends with Benefits (2011)
It's a makeshift sextant.- นี่คืออะไร - อุปกรณ์หาเส้นรุ้งเส้นแวง Escape Plan (2013)
It looks like a makeshift tomb, if you ask me.ผมคิดว่า มันเหมือนหลุมศพที่สร้างจากมือ In the Blood (2013)
She was visiting a makeshift hospital.เธอไปเยี่ยมโรงพยาบาล The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
I'd have to weld a makeshift piece. I-I'm not sure. 10, 000.- ฉันจะต้องผลิตมาเป็นพิเศษส่วนหนึ่ง San Andreas Quake (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
makeshiftActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ขัด[kaēkhat] (v) EN: use as a makeshift ; make do with ; put up with  FR: dépanner ; tirer d'embarras
มักง่าย[mak-ngāi] (adj) EN: careless ; negligent ; given to makeshift ; rough-and-ready  FR: négligent ; indolent
สุกเอาเผากิน[suk ao phāo kin] (x) EN: makeshift

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MAKESHIFT M EY1 K SH IH2 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
makeshift (n) mˈɛɪkʃɪft (m ei1 k sh i f t)
makeshifts (n) mˈɛɪkʃɪfts (m ei1 k sh i f t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Behelfsbrücke { f }makeshift bridge [Add to Longdo]
Behelfsunterkunft { f }makeshift shelter [Add to Longdo]
Notbehelf { m } | Notbehelfe { pl }makeshift | makeshifts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その場しのぎ;その場凌ぎ;其の場凌ぎ[そのばしのぎ, sonobashinogi] (n, adj-no) stopgap; makeshift; temporary measure [Add to Longdo]
その場逃れ;其の場逃れ[そのばのがれ, sonobanogare] (n) makeshift; stopgap [Add to Longdo]
一時凌ぎ[いちじしのぎ, ichijishinogi] (n) makeshift; temporary expedient; stopgap measure [Add to Longdo]
仮拵え[かりごしらえ, karigoshirae] (n, vs) makeshift; temporary building [Add to Longdo]
俄造り[にわかづくり, niwakadukuri] (n) makeshift; improvised [Add to Longdo]
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1, vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v, v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P) [Add to Longdo]
間に合い[まにあい, maniai] (n, adj-no) (See 間に合わせ・まにあわせ) makeshift [Add to Longdo]
間に合わせ(P);間に合せ(P)[まにあわせ, maniawase] (n) makeshift; (P) [Add to Longdo]
姑息[こそく, kosoku] (adj-na, n) makeshift [Add to Longdo]
小心姑息[しょうしんこそく, shoushinkosoku] (n, adj-na) timid and evasive (person); timid and makeshift (approach, measure, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 makeshift \make"shift`\ (m[=a]k"sh[i^]ft`), n.
   That with which one makes shift; a temporary expedient, with
   implication of inferiority to the more usual object or means.
   --James Mill.
   [1913 Webster +PJC]
 
      I am not a model clergyman, only a decent makeshift.
                          --G. Eliot.
   [1913 Webster] makeup

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 makeshift
   adj 1: done or made using whatever is available; "crossed the
       river on improvised bridges"; "the survivors used jury-
       rigged fishing gear"; "the rock served as a makeshift
       hammer" [syn: {improvised}, {jury-rigged}, {makeshift}]
   n 1: something contrived to meet an urgent need or emergency
      [syn: {makeshift}, {stopgap}, {make-do}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top