ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lawmaker

L AO1 M EY2 K ER0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lawmaker-, *lawmaker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lawmaker[N] ผู้บัญญัติกฎหมาย, Syn. lawgiver

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lawmaker(ลอ'เมเคอะ) n. ผู้บัญญัติกฎหมาย,สมาชิกสภานิติบัญญัติ., See also: lawmaking n.,adj. (การ) บัญญัติกฎหมาย, Syn. legislator

English-Thai: Nontri Dictionary
lawmaker(n) ผู้บัญญัติกฎหมาย,ผู้ออกกฎ,ผู้ร่างกฎหมาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Start writing letters to lawmakers back home.แต่ตอนนี้ผมอยากให้คุณเริ่มเขียนจดหมายไปยัง สมาชิกสภานิติบัญญัติที่บ้านคุณ Brokedown Palace (1999)
I would influence lawmakers through my access.ผมจะแฝงตัวเข้าไปในรัฐสภา The Smile (2012)
What I should done years ago, these lawmakers with their endless debates.นี่มันบ้าไปแล้ว เป็นสิ่งที่ข้าควรทำเมื่อปีก่อน ไอ้พวกสร้างกฏหมายนี้มัวแต่ทะเลาะกัน Man of Steel (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
LAWMAKER L AO1 M EY2 K ER0
LAWMAKERS L AO1 M EY2 K ER0 Z
LAWMAKER'S L AO1 M EY2 K ER0 Z
LAWMAKERS' L AO1 M EY1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lawmaker (n) lˈɔːmɛɪkər (l oo1 m ei k @ r)
lawmakers (n) lˈɔːmɛɪkəz (l oo1 m ei k @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
与党議員[よとうぎいん, yotougiin] (n) lawmakers from the ruling parties; government member of parliament [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lawmaker \Law"mak`er\, n.
   A legislator; a lawgiver.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lawmaker
   n 1: a maker of laws; someone who gives a code of laws [syn:
      {lawgiver}, {lawmaker}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top