Search result for

makeup

(41 entries)
(0.0485 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -makeup-, *makeup*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
makeup[N] เครื่องสำอาง, Syn. cosmetic, beautifier

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, people just think makeup's makeup, but it's not.บางคนอาจคิดว่า แต่งหน้าก็คือแต่งหน้า... แต่มันไม่ใช่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Special effects, beauty makeup.เทคนิคพิเศษ เทคนิคแต่งหน้า Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
We've had to do bodies getting the makeupเราต้องสร้างหุ่นและแต่งหน้าให้กับมัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
She has to have all the makeupแคลร์ต้องมีการแต่งหน้าพร้อม Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And all the stages of her makeup --และทุกๆฉากของการแต่งหน้า Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Took some makeup lessons and pickup lessons,ต้องเรียนชดเชยและไล่เก็บตกบทเรียนที่ไม่ได้เรียน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I heard he wears makeup. Makeup?ก็เพราะแต่งหน้า แต่งตัวไง แต่งหน้า? The Dark Knight (2008)
What's he hiding under that makeup?เขาจะแต่งหน้าไปทำไมนะ? The Dark Knight (2008)
Two-bit wackjob, wears a cheap purple suit and makeup.โจรกระจอก แต่งหน้า ใส่สูทสีม่วง ราคาถูก ๆ The Dark Knight (2008)
All that heavy makeup just hides your beauty.การแต่งหน้าจัดแบบนั้น มันจะปกปิดความสวยของคุณ The House Bunny (2008)
And, also, why would he kiss you, because you... kay, ladies, today's lesson is makeup.แล้วทำไมเค้าถึงจะจูบคุณละ เพราะว่าคุณ... โอเค สาวๆ วันนี้เราจะมาเรียน แต่งหน้ากัน. The House Bunny (2008)
You'll be responsible for three chapters a week, you have a quiz each Friday, you'll be allowed one makeup test with a parent's note.พวกเธอจะรับผิดชอบ สามบทต่ออาทิตย์ จะมีสอบทุกวันศุกร์ สอบซ่อมได้หนึ่งครั้ง พร้อมจดหมายจากผู้ปกครอง Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
makeupGirls use makeup in their low teens.
makeupHer thick makeup is disgusting.
makeupI don't like heavy makeup on a young girl.
makeupI like her sense of style. Her clothes and makeup always look good.
makeupScarcely had she put on her makeup before he arrived.
makeupShe looks young because of her makeup, but she is already more than forty years old.
makeupShe was a sight when she didn't wear makeup.
makeupShe wears heavy makeup.
makeupThe makeup of Mideast peace talks may change due to a change of heart on the part of Israel.
makeupThe princess was wearing too much makeup.

CMU English Pronouncing Dictionary
MAKEUP    M EY1 K AH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
makeup    (n) (m ei1 k uh1 p)

Japanese-English: EDICT Dictionary
けばい[, kebai] (adj-i) (See 毳々しい) gawdy; glitzy; loud (e.g. of makeup) [Add to Longdo]
アイメイク[, aimeiku] (n) eye makeup (wasei [Add to Longdo]
コンパクト[, konpakuto] (adj-na) (1) compact; (n) (2) (powder) compact (portable makeup & mirror case); (P) [Add to Longdo]
センターGUY[センターガイ, senta-gai] (n) (sl) young men with deep tans (or dark makeup) who wear white eyeliner and lipstick [Add to Longdo]
ビジュアル系[ビジュアルけい, bijuaru kei] (n) (1) a handsome man (esp. one who knows this); (2) a musical group that places importance on visuals such as makeup [Add to Longdo]
プチプラ[, puchipura] (n) (abbr) (See プチプライス) inexpensive fashion accessories (e.g. clothes, makeup, etc.) (word used by young women) [Add to Longdo]
プチプライス;プチ・プライス[, puchipuraisu ; puchi . puraisu] (n) inexpensive fashion accessories (e.g. clothes, makeup, etc.) (word used by young women) (wasei [Add to Longdo]
ヘアメークアーティスト;ヘアメイクアーティスト[, heame-kua-teisuto ; heameikua-teisuto] (n) hair and makeup artist (wasei [Add to Longdo]
化粧(P);仮粧[けしょう(P);けわい;けそう(ok), keshou (P); kewai ; kesou (ok)] (n,vs) make-up; makeup; cosmetics; (P) [Add to Longdo]
化粧直し[けしょうなおし, keshounaoshi] (n) adjusting one's makeup; redecoration [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化妆品[huà zhuāng pǐn, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄨㄤ ㄆㄧㄣˇ, / ] makeup [Add to Longdo]
扮装[bàn zhuāng, ㄅㄢˋ ㄓㄨㄤ, / ] makeup [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 makeup \make"up`\, make-up \make"-up`\(m[=a]k"[u^]p`), n.
   1.
 
   1. The way in which the parts of anything are put together.
    [1913 Webster]
 
       The unthinking masses are necessarily teleological
       in their mental make-up.       --L. F. Ward.
    [1913 Webster]
 
   2. The constituent parts of anything; as, the makeup of the
    new congress was predominantly conservative.
    [PJC]
 
   3. Cosmetics applied to the face, such as {lipstick}, {facial
    power}, or {eye shadow}.
    [PJC]
 
   4. The aggregate of cosmetics and costume worn by an actor.
    [PJC]
 
   5. The effect or appearance of the wearing of makeup (in
    senses 3 or 4); often, the way in which an actor is
    dressed, painted, etc., in personating a character; as,
    her makeup was very realistic.
    [PJC]
 
   6. An action that is taken to fulfill a requirement not
    accomplished at the expected time, such as a make-up
    examination; as, the student took his make-up on Saturday.
    [PJC]
 
   7. (Printing) The appearance of a page of a publication,
    specifically the type style of the text and the spatial
    arrangement of the text, illustrations, advertising
    material etc., on the page.
    [PJC]
 
   8. (Printing) The art or process of arranging the portions of
    a printed publication on the pages for esthetic reasons or
    for optimal effect on the reader.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 makeup
   n 1: cosmetics applied to the face to improve or change your
      appearance [syn: {makeup}, {make-up}, {war paint}]
   2: an event that is substituted for a previously cancelled
     event; "he missed the test and had to take a makeup"; "the
     two teams played a makeup one week later" [syn: {makeup},
     {make-up}]
   3: the way in which someone or something is composed [syn:
     {constitution}, {composition}, {physical composition},
     {makeup}, {make-up}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 make‐up
   makeup; make‐up
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 make‐up
   make up; make‐up
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top