ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bustle

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bustle-, *bustle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bustle(vi) กระวีกระวาด, See also: กุลีกุจอ, วุ่นวาย, พลุกพล่าน, จอแจ, Syn. hasten
bustle up(phrv) กุลีกุจอ, See also: รีบกระวีกระวาด, เร่งรีบ, Syn. buck up, hurry up
bustle about(phrv) ทำนู่นทำนี่ตลอด, See also: ย้ายไปย้ายมาตลอด, วุ่นวายไม่หยุด
bustle around(phrv) ทำนู่นทำนี่ตลอด, See also: ย้ายไปย้ายมาตลอด, วุ่นวายไม่หยุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bustle(บัส'เซิล) vi., n. (การ) กระวีกระวาด, กุลีกุจอ, เต็มไปด้วย, ที่ถ่างกระโป่งบาน, การบาน

English-Thai: Nontri Dictionary
bustle(n) การวิ่งเต้น, การเป็นธุระให้, ความกระวีกระวาด, ความวุ่นวาย
bustle(vi, vt) วิ่งเต้น, กระวีกระวาด, กุลีกุจอ, วุ่นวาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We must strike in the hustle and the bustle beforehand.พวกเราต้องรีบอย่างด่วนๆเลย The Princess Bride (1987)
I gotta say, I miss the bustle of a parish.ต้องยอมรับว่าผมคิดถึงโบสถ์ใหญ่ที่นั่นมาก The End of the World as We Knew It (2011)
I like noise and bustle and lots of people.ฉันชอบเสียงและความพลุกพล่าน เต็มไปด้วยผู้คน Watch While I Revise the World (2011)
To get away from the hustle and bustle of your life in the US of A.หาทางหลีกหนีจากชีวิต ที่สับสนวุ่นวายในอเมริกา The Boy (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bustleBustle up, you boy!
bustleLiving in the noise and bustle of a large city, we sometimes feel like going into the country.
bustleOnly my seat is cut off from that bustle.
bustleStudents bustled about all the night.
bustleThe waitress bustled about serving the customers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิ่งรอก(v) be on the run, See also: bustle about, Example: ในทางปฏิบัติแล้ว นางแบบชุดว่ายน้ำจะไม่วิ่งรอกมากเพราะเป็นมารยาทและป้องกันการเฟ้อ, Thai Definition: อาการที่นักร้องหรือนักแสดงเป็นต้นไปแสดงตามที่ต่างๆ หลายแห่งในวันเดียวกันหรือคืนเดียวกันให้ทันกำหนดเวลา
คึกคัก(v) bustle, See also: fuss, be busy, be vivid, be bustling, flurry, Syn. พลุกพล่าน, Ant. หงอย, ซบเซา, Example: ตลาดเชียงใหม่คึกคักไปด้วยขบวนคาราวานม้าลาต่างๆ ของพ่อค้าฮ่อ, Thai Definition: ลักษณะที่มีผู้คนพลุกพล่านเข้าๆ ออกๆ มากกว่าปกติ
กระวีกระวาด(v) hurry, See also: bustle, hustle, hasten, Syn. รีบเร่ง, รีบ, เร่ง, Ant. เฉื่อยชา, อืดอาด, Example: แม่ค้ากระวีกระวาดแต่เช้าเพื่อจะไปให้ทันรถไฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คึกคัก[kheukkhak] (v) EN: bustle ; fuss ; be busy ; be vivid ; be bustling ; flurry
ว้าวุ่น[wāwun] (v) EN: be in a whirl ; bustle ; be hustled ; be busy  FR: s'affairer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
bustle

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bustle
bustled
bustles

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り込み(P);取込み[とりこみ, torikomi] (n) (1) taking in; capturing; (2) confusion; bustle; (P) #18,793 [Add to Longdo]
やっさもっさ[yassamossa] (n, vs, adv-to) (on-mim) hurly-burly; helter-skelter; hustle and bustle; turmoil [Add to Longdo]
駆けずり回る[かけずりまわる, kakezurimawaru] (v5r, vi) to run around; to bustle about; to busy oneself [Add to Longdo]
駆け回る(P);駆回る;駆けまわる[かけまわる, kakemawaru] (v5r, vi) to run around; to bustle about; (P) [Add to Longdo]
喧騒;喧噪;諠譟[けんそう, kensou] (n, adj-na) tumult; great noise; clatter; hustle and bustle [Add to Longdo]
腰当て[こしあて, koshiate] (n) bustle [Add to Longdo]
雑踏(P);雑沓;雑鬧[ざっとう, zattou] (n, vs) congestion; traffic jam; throng; hustle and bustle; (P) [Add to Longdo]
取り込み事[とりこみごと, torikomigoto] (n) confusion; bustle [Add to Longdo]
倉皇;蒼惶[そうこう, soukou] (adj-na, n) hurry; bustle [Add to Longdo]
大騒動[おおそうどう;だいそうどう, oosoudou ; daisoudou] (n, vs) great tumult; great strife; big loud bang; bustle; dirdum; hell broken loose; hell let loose; mighty whirl; tempest; whoopla [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bustle \Bus"tle\, n.
   Great stir; agitation; tumult from stirring or excitement.
   [1913 Webster]
 
      A strange bustle and disturbance in the world. --South.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bustle \Bus"tle\, n.
   A kind of pad or cushion worn on the back below the waist, by
   women, to give fullness to the skirts; -- called also
   {bishop}, and {tournure}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bustle \Bus"tle\ (b[u^]s"s'l), v. i. [imp. & p. p. {Bustled}
   (-s'ld); p. pr. & vb. n. {Bustling} (-sl[i^]ng).] [Cf. OE.
   buskle, perh. fr. AS. bysig busy, bysg-ian to busy + the
   verbal termination -le; or Icel. bustla to splash, bustle.]
   To move noisily; to be rudely active; to move in a way to
   cause agitation or disturbance; as, to bustle through a
   crowd.
   [1913 Webster]
 
      And leave the world for me to bustle in. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bustle
   n 1: a rapid active commotion [syn: {bustle}, {hustle},
      {flurry}, {ado}, {fuss}, {stir}]
   2: a framework worn at the back below the waist for giving
     fullness to a woman's skirt
   v 1: move or cause to move energetically or busily; "The
      cheerleaders bustled about excitingly before their
      performance" [syn: {bustle}, {bustle about}, {hustle}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top