ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bookmaker

B UH1 K M EY0 K ER0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bookmaker-, *bookmaker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bookmaker[N] คนรับแทงม้า, Syn. bookie, turf accountant
bookmaker[N] คนทำหนังสือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bookmakern. คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า, See also: bookmaking n. การทำหนังสือ

English-Thai: Nontri Dictionary
bookmaker(n) คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOKMAKER B UH1 K M EY0 K ER0
BOOKMAKERS B UH1 K M EY0 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bookmaker (n) bˈukmɛɪkər (b u1 k m ei k @ r)
bookmakers (n) bˈukmɛɪkəz (b u1 k m ei k @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブックメーカー[, bukkume-ka-] (n) bookmaker; (P) [Add to Longdo]
賭け屋[かけや, kakeya] (n) bookmaker; taker of bets; ringman; bookie [Add to Longdo]
胴元[どうもと, doumoto] (n) bookmaker (in gambling); manager [Add to Longdo]
呑み屋[のみや, nomiya] (n) (1) bookmaker; bookie; (2) trader performing (stock market) bucketing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bookmaker \Book"mak`er\, n.
   1. One who writes and publishes books; especially, one who
    gathers his materials from other books; a compiler.
    [1913 Webster]
 
   2. (Horse Racing) A betting man who "makes a book." See {To
    make a book}, under {Book}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bookmaker
   n 1: a maker of books; someone who edits or publishes or binds
      books
   2: a gambler who accepts and pays off bets (especially on horse
     races) [syn: {bookmaker}, {bookie}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top