ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lice

L AY1 S   
144 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lice-, *lice*
English-Thai: Longdo Dictionary
military police(n) สารวัตรทหาร อักษรย่อคือ สห.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lice[N] แมลงปรสิตเล็กๆ ที่อยู่บนคนและสัตว์ (คำพหูพจน์ของ louse), See also: เหา, หมัด, โลน, ไร
licence[N] การอนุญาต, Syn. permission, permit
licence[N] ใบอนุญาต
licence[N] เสรีภาพ, See also: ความเป็นอิสระที่จำทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
licence[VT] อนุญาต, See also: ยินยอม, ยอมให้, ให้อำนาจ, Syn. certify, permit, authorize, endorse, allow, approve
license[N] การอนุญาต, Syn. permission, permit
license[N] ใบอนุญาต
license[N] เสรีภาพ, See also: ความเป็นอิสระที่จำทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
license[VT] อนุญาต, See also: ยินยอม, ยอมให้, ให้อำนาจ, Syn. certify, permit, authorize, endorse, allow, approve
licensee[N] ผู้ได้รับอนุญาต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lice(ไลซฺ) n. พหูพจน์ของ louse
licence(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
licencee(ไล'เซินซี) n. ผู้ได้รับใบอนุญาต
licencer(ไล'เซินเซอะ) n. ผู้อนุญาต,ผู้ออกใบอนุญาต
license(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
licensee(ไล'เซินซี) n. ผู้ได้รับใบอนุญาต
licenser(ไล'เซินเซอะ) n. ผู้อนุญาต,ผู้ออกใบอนุญาต
licensor(ไล'เซินเซอะ) n. ผู้อนุญาต,ผู้ออกใบอนุญาต
licentiate(ไลเซน'ชิเอท) n. ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพในสาขาใดสาขาหนึ่ง,ผู้ได้รับปริญญาโทจากบางมหาวิทยาลัยในยุโรป., See also: licentiateship n. ดูlicentiate licentiation n. ดูlicentiate
licentious(ไลเซน'เชิส) adj. มักมากในกาม,หมกมุ่นในโลกียวิสัย,ไม่มีศีลธรรม,ผิดกฎหมาย,แหกคอกประเพณี,ไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์., See also: licentiousness n. ดูlicentious, Syn. wanton,lustful

English-Thai: Nontri Dictionary
lice(n ) pl ของ louse
licence(n) ใบอนุญาต,การได้รับอนุญาต,สิทธิ,อำนาจ,การอนุมัติ
licence(vt) อนุญาต,ออกใบอนุญาต
license(n) ใบอนุญาต,การได้รับอนุญาต,สิทธิ,อำนาจ,การอนุมัติ
license(vt) อนุญาต,ออกใบอนุญาต
licentious(adj) มีตัณหาจัด,เสเพล,ผิดศีลธรรม,มักมากในกาม
licentiousness(n) ตัณหาจัด,ความมักมากในกาม,ความผิดศีลธรรม
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม
chalice(n) ถ้วย
malice(n) ความมุ่งร้าย,การปองร้าย,การผูกพยาบาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
licence๑. หนังสืออนุญาต, ใบอนุญาต๒. การอนุญาต (เป็นลายลักษณ์อักษร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licenceการอนุญาต, ใบอนุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
licence insuranceการประกันภัยใบอนุญาต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
licenseใบอนุญาต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
licenseใบอนุญาต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licenseeผู้รับใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licensing of premisesใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายสุรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licensorผู้ออกใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Liceเหา [การแพทย์]
Lice, Bodyเหาตามร่างกาย [การแพทย์]
Lice, Headเหาอาศัยอยู่บนศีรษะ [การแพทย์]
Lice, Suckingเหา [การแพทย์]
Licenseการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร
โดยอาจเป็นแบบผูกขาดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่เพียงผู้เดียวก็ได้ โดยไม่ได้มอบกรรมสิทธิ์ครอบครองในทางกฏหมายแก่ผู้ได้รับอนุญาต [ทรัพย์สินทางปัญญา]
License agreementsข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิ [TU Subject Heading]
Licensesใบอนุญาต [TU Subject Heading]
Licensing Systemการออกใบอนุญาต [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
licensed bankธนาคารรับอนุญาต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because, my Lord, they came in heavily infested with the typhus-bearing lice which had killed them.เพราะพระเจ้าของฉัน พวกเขามาในรบกวนอย่างหนัก กับเหาโรคไข้รากสาดใหญ่แบริ่ งซึ่งได้ฆ่าพวกเขา Denial (2016)
It takes 20 times more cyanide to kill lice than it does human beings.มันต้องใช้เวลามากขึ้น 20 เท่า ไซยาไนด์ จะฆ่าเหากว่าจะเป็นมนุษย์ Denial (2016)
Only... Only lice were killed.เพียงเหาเท่านั้นที่ถูกฆ่าตาย Denial (2016)
Typhus was a terrible problem in the camp and the lice that carried it had to be destroyed.ไข้รากสาดใหญ่เป็นปัญหาที่น่า กลัวในค่าย และเหาที่ดำเนินการมันจะต้องถูก ทำลาย Denial (2016)
He's got lice or-- how big is a louse?เขามีเหา or- - ว่าใหญ่เป็นเหา? Fading Gigolo (2013)
As soon as we get the lice out of his head,ทันทีที่เราได้รับเหาออกจากหัวของเขา Fading Gigolo (2013)
Now I'ma have to bring your ass back to the lice lady.ตอนนี้ฉันต้องนำตูดของคุณกลับไปที่ผู้หญิงเหา - สวัสดี? Fading Gigolo (2013)
- Mm-hmm. - There's lice in my class, Papa Mo.- มีเหาที่อยู่ในชั้นเรียนของฉันพ่อโม Fading Gigolo (2013)
Keep your lice out of it. Hi !จะได้ไม่ต้องใส่เหาลงไป The Switch (2010)
- Let's put lice in the butter!- เอาเหาใส่ลงไปในเนยกัน The Switch (2010)
Make sure thoose bags are shut airtight, so those lice will suffocate.ให้แน่ใจว่าถุงขยะไม่มีอากาศเข้า เหาจะได้ตายหมด The Switch (2010)
She has lice again?เธอมีเหาอีกแล้วเหรอ? Dream Hoarders (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liceA car licence can be held from age 18.
liceAll you need is to get a driver's license.
liceA woman lost her driver's license while she was shopping the other day at a department store.
liceBad drivers should have their licenses taken away from them.
liceCan I see your license, please?
liceCould I see your driver's license.
liceDid you have your photograph taken for the driver's license?
liceDo you have a driver's license?
liceDo you have your driver's license?
liceHaving a driver's license is an advantage for this job.
liceHe had his license taken away because of reckless driving.
liceHe is bent on getting the driving license.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบอนุญาต[N] license, See also: permit, Syn. ใบอนุมัติ, เอกสารสิทธิ์, Example: รัฐบาลงดการออกใบอนุญาตให้สถาบันการเงินต่างชาติเข้าไปเปิดดำเนินการในประเทศ, Thai definition: เอกสารอนุญาตให้ทำกิจหรือให้มีสิทธิตามขอ ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
สำส่อน[ADJ] promiscuous, See also: licentious, immoral, debauched, debauched, libertine, Example: ภาพของเธอในสายตาของใครๆ เธอเป็นหญิงสำส่อน, Thai definition: ที่ปะปนโดยไม่เลือก เช่น ในการคบค้าสมาคมหรือในการซ่องเสพเป็นต้น
ป้ายทะเบียนรถยนต์[N] license plate, Example: กรมขนส่งทางบกได้ออกแบบใหม่ให้ป้ายทะเบียนรถยนต์มีขนาดยาวขึ้นและรูปแบบตัวอักษรเปลี่ยนไป, Count unit: ป้าย, Thai definition: ป้ายติดรถยนต์ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่เป็นหมายเลขทะเบียนรถ
แพศยา[ADJ] wanton, See also: licentious, libidinous, concupiscent, lustful, Syn. ร่าน, สำส่อน, Example: แกจะไปคว้าผู้หญิงแพศยามาเป็นสะใภ้ไม่ได้เด็ดขาด, Thai definition: ที่ชอบยั่วยวนหรือคบหาผู้ชายมากหน้าหลายตา
เล็น[N] flea, See also: lice, nit, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงหรือสัตว์ขนาดเล็กมาก ที่กัดหรือทำให้เกิดความระคายเคืองต่อร่างกาย ซึ่งอาจหมายถึงพวกไร เหา เห็บ หมัด หรือมด ก็ได้
อาชญาบัตร[N] license, See also: licence, Example: พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510 แบ่งอาชญาบัตรออกเป็น 3 ประเภท คือ อาชญาบัตรสำรวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ และอาชญาบัตรพิเศษ, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบอนุญาต ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้แก่ผู้รับอนุญาต เพื่อใช้ประกอบการอาชีพบางอย่างตามเขตที่กำหนด
เจ้าชู้[ADJ] gallant, See also: licentious, Example: เขาเป็นผู้ชายเจ้าชู้คนหนึ่งที่มีรักต่อหญิงได้หลายคน, Thai definition: ใฝ่ในการชู้สาว
ใบอนุญาตขับขี่[N] licence, See also: driver's licence, driving licence, Syn. ใบขับขี่, Example: เขาขับรถไม่ดีจึงถูกยึดใบอนุญาตขับขี่, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบสำคัญสำหรับหุ้นที่บริษัทจำกัดออกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการถือหุ้น
กฎบัตร[N] charter, See also: license, Example: ใน ค.ศ.1600 บริษัทอังกฤษอินเดียตะวันออกได้รับพระราชทานกฎบัตร จากพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 1, Count unit: ข้อ, Thai definition: ตราสารที่จัดตั้ง จัดระเบียบ และกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmatrāi) EN: have a great malice   
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēttanā) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent   
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item   FR: machin [m] ; truc [m]
อธิบดีตำรวจ[n. exp.] (athibødī tamrūat) FR: chef de la police [m]
อาชญาบัตร[n.] (ātyābat) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals   
อาชญาบัตรผูกขาด[n. exp.] (ātyābat phūkkhāt) EN: exclusive prospecting license for minerals   
ใบอนุมัติ[n. exp.] (bai anumat) EN: licence ; license (Am.)   
ใบอนุญาต[n.] (bai anuyāt) EN: permit ; licence ; licence (Am.) ; authorization   FR: permis [m] ; autorisation [f] ; licence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LICE    L AY1 S
LICEA    L IH1 S IY2 AH0
LICENCE    L AY1 S AH0 N S
LICENSE    L AY1 S AH0 N S
LICENSES    L AY1 S AH0 N S IH0 Z
LICENSER    L AY1 S AH0 N S ER0
LICENSOR    L AY1 S AH0 N S ER0
LICENSEE    L AY2 S AH0 N S IY1
LICENSED    L AY1 S AH0 N S T
LICENCES    L AY1 S AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lice    (n) lˈaɪs (l ai1 s)
licence    (v) lˈaɪsns (l ai1 s n s)
license    (v) lˈaɪsns (l ai1 s n s)
licenced    (v) lˈaɪsnst (l ai1 s n s t)
licences    (v) lˈaɪsnsɪz (l ai1 s n s i z)
licensed    (v) lˈaɪsnst (l ai1 s n s t)
licensee    (n) lˌaɪsənsˈiː (l ai2 s @ n s ii1)
licenses    (v) lˈaɪsnsɪz (l ai1 s n s i z)
licencing    (v) lˈaɪsnsɪŋ (l ai1 s n s i ng)
licensees    (n) lˌaɪsənsˈiːz (l ai2 s @ n s ii1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
许可证[xǔ kě zhèng, ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄓㄥˋ, / ] license; authorization; permit, #5,546 [Add to Longdo]
牌照[pái zhào, ㄆㄞˊ ㄓㄠˋ, ] license plate, #8,196 [Add to Longdo]
车牌[chē pái, ㄔㄜ ㄆㄞˊ, / ] license plate, #9,961 [Add to Longdo]
执照[zhí zhào, ㄓˊ ㄓㄠˋ, / ] license, #19,215 [Add to Longdo]
猥亵[wěi xiè, ㄨㄟˇ ㄒㄧㄝˋ, / ] licentious, #26,977 [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, / ] licentious, #64,968 [Add to Longdo]
荒淫[huāng yín, ㄏㄨㄤ ㄧㄣˊ, ] licentious, #71,304 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] licentious, libertine, dissipate, #458,564 [Add to Longdo]
许可协议[xǔ kě xié yì, ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] license [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายขอยกเลิกสัญญา, การเขียนขอยกเลิกสัญญา
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายแจ้งการเลิกจ้างงาน, จดหมายแจ้งการไล่ออกจากงาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) {comp} Unlicensed Mobile Access; UMA [Add to Longdo]
お巡り[おまわり, omawari] (n) policeman [Add to Longdo]
お巡りさん(P);御巡りさん[おまわりさん, omawarisan] (n) (fam) (See 巡査) policeman; (P) [Add to Longdo]
お尋ね者[おたずねもの, otazunemono] (n) wanted man; person sought by the police [Add to Longdo]
お縄;御縄[おなわ, onawa] (n) (See 縄・なわ・2) policeman's rope [Add to Longdo]
かつお節;カツオ節;鰹節[かつおぶし(かつお節;鰹節);カツオぶし(カツオ節);かつぶし(鰹節), katsuobushi ( katsuo fushi ; katsuobushi ); katsuo bushi ( katsuo fushi ); katsubus] (n) {food} katsuobushi; small pieces of sliced dried bonito [Add to Longdo]
がさり[, gasari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) rustling sound; (n) (2) (obsc) (sl) (See がさる) search (esp. a home search by the police) [Add to Longdo]
がさる[, gasaru] (v5r,vt) (obsc) (sl) to search (esp. a home in a police search) [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソフトウェアライセンス[そふとうえあらいせんす, sofutouearaisensu] software license [Add to Longdo]
ソフトウェア許諾契約[ソフトウェアきょだくけいやく, sofutouea kyodakukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
ソフトウェア使用契約[ソフトウェアしようけいやく, sofutouea shiyoukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
タイムスライス[たいむすらいす, taimusuraisu] time slice [Add to Longdo]
ライセンス[らいせんす, raisensu] license, licence [Add to Longdo]
ライセンスオーナー[らいせんすおーなー, raisensuo-na-] license owner [Add to Longdo]
ライセンスフリー[らいせんすふりー, raisensufuri-] license free [Add to Longdo]
ライセンス契約[ライセンスけいやく, raisensu keiyaku] license agreement [Add to Longdo]
ライセンス文書[ライセンスぶんしょ, raisensu bunsho] license document [Add to Longdo]
許諾契約[きょだくけいやく, kyodakukeiyaku] license agreement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lice \Lice\ (l[imac]s), n.;
   pl. of {Louse}.
   [1913 Webster] licenced
   licence

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Louse \Louse\ (lous), n.; pl. {Lice} (l[imac]s). [OE. lous, AS.
   l[=u]s, pl. l[=y]s; akin to D. luis, G. laus, OHG. l[=u]s,
   Icel. l[=u]s, Sw. lus, Dan. luus; perh. so named because it
   is destructive, and akin to E. lose, loose.] (Zool.)
   1. Any one of numerous species of small, wingless, suctorial,
    parasitic insects belonging to a tribe ({Pediculina}), now
    usually regarded as degraded Hemiptera. To this group
    belong of the lice of man and other mammals; as, the head
    louse of man ({Pediculus capitis}), the body louse
    ({Pediculus vestimenti}), and the crab louse ({Phthirius
    pubis}), and many others. See {Crab louse}, {Dog louse},
    {Cattle louse}, etc., under {Crab}, {Dog}, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Any one of numerous small mandibulate insects, mostly
    parasitic on birds, and feeding on the feathers. They are
    known as Mallophaga, or bird lice, though some occur on
    the hair of mammals. They are usually regarded as degraded
    Pseudoneuroptera. See {Mallophaga}.
    [1913 Webster]
 
   3. Any one of the numerous species of aphids, or plant lice.
    See {Aphid}.
    [1913 Webster]
 
   4. Any small crustacean parasitic on fishes. See
    {Branchiura}, and {Ichthvophthira}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term is also applied to various other parasites;
      as, the whale louse, beelouse, horse louse.
      [1913 Webster]
 
   {Louse fly} (Zool.), a parasitic dipterous insect of the
    group Pupipara. Some of them are wingless, as the bee
    louse.
 
   {Louse mite} (Zool.), any one of numerous species of mites
    which infest mammals and birds, clinging to the hair and
    feathers like lice. They belong to {Myobia},
    {Dermaleichus}, {Mycoptes}, and several other genera.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top