ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

authorize

AO1 TH ER0 AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -authorize-, *authorize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
authorize(vt) ให้อำนาจ, See also: มอบอำนาจ, ให้สิทธิ, อนุญาต, Syn. empower, commission
authorized(adj) ที่ได้รับอำนาจ, Syn. allowed, sanctioned

English-Thai: Nontri Dictionary
authorize(vt) ให้อำนาจ, ให้สิทธิ์, อนุญาต, มอบอำนาจ, แต่งตั้ง, มอบหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
authorizeอนุญาต, ให้อำนาจ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authorized capital; authorized issueทุนจดทะเบียน (ของบริษัทจำกัด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authorized foundationมูลนิธิที่ได้รับอำนาจแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authorized issue; authorized capitalทุนจดทะเบียน (ของบริษัทจำกัด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authorized securityหลักทรัพย์รับอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Authorized capital stockหุ้นทุนจดทะเบียน [การบัญชี]
Authorized companyบริษัทได้รับอนุญาต [การบัญชี]
Authorized securityหลักทรัพย์ได้รับอนุญาต [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
authorized shareหุ้นจดทะเบียน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I didn't authorize anyone to tell Hal about the monolith.ฉันไม่ได้อนุญาตให้ใครบอก แฮล เกี่ยวกับหินใหญ่ก้อนเดียว 2010: The Year We Make Contact (1984)
Did you authorize this action?คุณเป็นคนสั่งการเหรอ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
The committee authorizes immediate action.คณะกรรมการมีอำนาจจัดการทันที Resident Evil: Extinction (2007)
I'm not going to authorize your releaseแต่หมอจะไม่อนุญาตปล่อยตัวคุณ You're Gonna Love Tomorrow (2008)
I can't authorize you;ฉันอนุญาตไม่ได้ค่ะ คุณ... Changeling (2008)
Tanner, authorize a Charter for 007.อนุมัติเครื่องเช่าเหมาลำให้ 007 Quantum of Solace (2008)
I mean, sure, I could say, "Yes, I authorize it,"ผมอาจจะอนุมัติให้คุณได้ Burn After Reading (2008)
Look, Ted, I know that you can't authorize an advance on my salary, but you could put in a request, can't you?- โอเคเท้ด คุณอาจจ่ายเงินเดือนล่วงหน้าไม่ได้ แต่คุณอาจทำเรื่องได้ ใช่มั้ย Burn After Reading (2008)
Why the hell did you authorize an air strike?ผมมีพลเรือนที่ต้องตกอยู่ในอันตราย วินาทีที่เครื่องบินตก นักโทษของคุณกลายเป็นผู้ก่อการร้าย Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
We're therefore are asking you to authorize the rescue operation before juma manages to penetrate the lockdown.เราจึงต้องการคำสั่งจากท่าน\ ในการปฏิบัติการ ก่อนที่จูม่าจะหาวิธีเปิดห้องล็อคดาวน์ได้ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
He's still requesting that you authorize a rescue operation.เขายังคงร้องขอให้ท่าน อนุญาตให้เริ่มปฏิบัติการ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I will not authorize any action until I know the status of the president.ผมยังไม่อนุมัติให้ปฏิบัติการอะไรทั้งนั้น จนกว่าจะรู้สถานะของ ท่านปธน. Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
authorizeWhile long-term credit banks are authorized by law to issue bonds to raise fund, they are not allowed to take deposits the way ordinary banks are.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอบอำนาจ(v) authorize, See also: assign authority, Syn. ให้อำนาจ, มอบสิทธิ์, Ant. รับมอบอำนาจ, Example: อธิการแต่ละแห่งอาจจะมอบอำนาจให้รองอธิการปฏิบัติราชการแทน
ให้อำนาจ(v) authorize, See also: give authority to somebody, Syn. มอบอำนาจ, ให้สิทธิ, Ant. ยึดอำนาจ, Example: เจ้าของโรงพิมพ์ให้อำนาจเขาเลือกสรรเรื่องมาพิมพ์โดยไม่ต้องผ่านเจ้าของ
มอบฉันทะ(v) authorize, See also: empower, give a proxy to, Ant. รับมอบฉันทะ, Example: เพื่อนมอบฉันทะให้ฉันไปลงทะเบียนแทน, Thai Definition: ไว้ธุระด้วยความวางใจ, ยินยอมให้ทำแทนโดยมีหลักฐาน
ทุนจดทะเบียน(n) authorized capital, See also: registered capital stocks, Thai Definition: จำนวนเงินทุนของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย และได้กำหนดไว้ในหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทโดยแยกออกเป็นหุ้นพร้อมทั้งระบุมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และจำนวนสูงสุดของหุ้นที่จะออกจำหน่ายได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมัติ[anumat] (v) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate  FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[anuyāt] (v) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission  FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
บุคคลภายนอก[bukkhon phāinøk] (n, exp) EN: outsider ; third party ; unauthorized person
บุคคลภายนอกห้ามเข้า[bukkhon phāinøk hām khao] (xp) EN: no unauthorized entry
ได้รับมอบอำนาจ[dāirap møp-amnāt] (v, exp) EN: be authorized ; have been authorized
โดยไม่ได้รับอนุญาต[dōi mai dāi rap anuyāt] (adj) EN: unauthorized  FR: non autorisé
ให้การอนุมัติ[hai kān anumat] (v, exp) EN: authorize
ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต[hām khao dōi mai dāirap anuyāt] (xp) EN: unauthorized entry forbidden ; no entry without authorization  FR: entrée interdite sans autorisation
จ่ายสินค้า[jāi sinkhā] (v, exp) EN: authorize the delivery of goods from a port warehouse
การมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต[kān mī āwut peūn dōi mai dāi rap anuyāt] (n, exp) EN: unauthorized possession of firearms ; unauthorized possession of arms  FR: détention d'armes sans autorisation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AUTHORIZE AO1 TH ER0 AY2 Z
AUTHORIZED AO1 TH ER0 AY2 Z D
AUTHORIZES AO1 TH ER0 AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
authorize (v) ˈɔːθəraɪz (oo1 th @ r ai z)
authorized (v) ˈɔːθəraɪzd (oo1 th @ r ai z d)
authorizes (v) ˈɔːθəraɪzɪz (oo1 th @ r ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受权[shòu quán, ㄕㄡˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] authorized; entrusted (with authority) #51,354 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
許可[きょか, kyoka] (n) (1) permission; approval; authorization; license; (vs) (2) to permit; to authorize; (P) #1,928 [Add to Longdo]
正史[せいし, seishi] (n) (See 正式の歴史) official history; authorized history #12,045 [Add to Longdo]
オーソライズ[o-soraizu] (n, vs) authorize; authorise; authorization; authorisation [Add to Longdo]
闇カルテル[やみカルテル, yami karuteru] (n) unauthorized cartel; unauthorised cartel [Add to Longdo]
委任代理人[いにんだいりにん, inindairinin] (n) authorized agent [Add to Longdo]
越権[えっけん, ekken] (n, adj-no) going beyond authority; unauthorized; unauthorised; ultra vires; (P) [Add to Longdo]
外国為替公認銀行[がいこくかわせこうにんぎんこう, gaikokukawasekouninginkou] (n) authorized foreign exchange bank; authorised foreign exchange bank [Add to Longdo]
関係者[かんけいしゃ, kankeisha] (n) authorized people; authorised people; person(s) concerned; officials; staff; (P) [Add to Longdo]
関係者以外立入禁止[かんけいしゃいがいたちいりきんし, kankeishaigaitachiirikinshi] (exp) (on a sign) No Unauthorized Persons; No Unauthorized Entry; Authorized Personnel Only [Add to Longdo]
共連れ;伴連れ[ともづれ, tomodure] (n) following someone through a locked door, thus obtaining unauthorized access [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
権限を与える[けんげんをあたえる, kengenwoataeru] to authorize [Add to Longdo]
承認者[しょうにんしゃ, shouninsha] approver, authorizer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Authorize \Au"thor*ize\, v. t. [imp. & p. p. {Authorized}; p.
   pr. & vb. n. {Authorizing}.] [OE. autorize, F. autoriser, fr.
   LL. auctorizare, authorisare. See {Author}.]
   1. To clothe with authority, warrant, or legal power; to give
    a right to act; to empower; as, to authorize commissioners
    to settle a boundary.
    [1913 Webster]
 
   2. To make legal; to give legal sanction to; to legalize; as,
    to authorize a marriage.
    [1913 Webster]
 
   3. To establish by authority, as by usage or public opinion;
    to sanction; as, idioms authorized by usage.
    [1913 Webster]
 
   4. To sanction or confirm by the authority of some one; to
    warrant; as, to authorize a report.
    [1913 Webster]
 
       A woman's story at a winter's fire,
       Authorized by her grandam.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To justify; to furnish a ground for. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   {To authorize one's self}, to rely for authority. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Authorizing himself, for the most part, upon other
       histories.              --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 authorize
   v 1: grant authorization or clearance for; "Clear the manuscript
      for publication"; "The rock star never authorized this
      slanderous biography" [syn: {authorize}, {authorise},
      {pass}, {clear}]
   2: give or delegate power or authority to; "She authorized her
     assistant to sign the papers" [syn: {empower}, {authorise},
     {authorize}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top