ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

licenser

L AY1 S AH0 N S ER0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -licenser-, *licenser*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
licenser[N] ผู้อนุญาต, See also: ผู้ออกใบอนุญาต, Syn. licensor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
licenser(ไล'เซินเซอะ) n. ผู้อนุญาต,ผู้ออกใบอนุญาต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ให้สัมปทาน[n. exp.] (phū hai sampathān) EN: licenser   

CMU English Pronouncing Dictionary
LICENSER    L AY1 S AH0 N S ER0

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Licenser \Li"cens*er\ (l[imac]"sens*[~e]r), n.
   One who gives a license; as, a licenser of the press.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 licenser
   n 1: an official who can issue a license or give authoritative
      permission (especially one who licenses publications)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top