ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -猥-, *猥*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[猥, wěi, ㄨㄟˇ] vulgar, low; wanton, obscene
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  畏 (wèi ㄨㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] dog,  Rank: 4,270

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wěi xiè, ㄨㄟˇ ㄒㄧㄝˋ, / ] licentious, #26,977 [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] humble; rustic; plentiful, #45,785 [Add to Longdo]
[yín wěi, ˊ ㄨㄟˇ, ] abominations; whoredoms, #194,999 [Add to Longdo]
亵性暴露[wěi xiè xìng bào lù, ㄨㄟˇ ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄠˋ ㄌㄨˋ, / ] indecent exposure; flashing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャツ[わいシャツ, wai shatsu] (n) (See Yシャツ) obscene shirt (pun) [Add to Longdo]
[わいげん, waigen] (n) dirty word [Add to Longdo]
[わいご, waigo] (n) (See 言) dirty word [Add to Longdo]
[わいざつ, waizatsu] (adj-na,n) confusion; disorder [Add to Longdo]
談;わい談[わいだん, waidan] (n,vs) indecent talk [Add to Longdo]
[わいほん, waihon] (n) pornography; obscene book [Add to Longdo]
[わいせつ, waisetsu] (adj-na,n) obscenity [Add to Longdo]
褻文書[わいせつぶんしょ, waisetsubunsho] (n) indecent writings; pornography [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A sweet disorder in the dress conceals a wanton heart.#A: 衣裳のあでやかな乱れは秘かにらな心をそそる。
#B: 衣裳 乃{の} 艶やか{あでやかな} 乱れ は 秘かに ら 心(こころ) を 唆る{そそる}

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Too dirty?[CN] 太琐吗 Breakfast at Tiffany's (1961)
Oh, you wrote something else mean and profanityladen in the back?[JA] 何か書いてくれたの 最終章は卑な言葉で? The Heat (2013)
Mean-looking guy.[CN] 琐男 Bed & Board (1970)
This is indecent exposure. I need to call this in.[JA] 公正褻(わいせつ)罪だ 本部に連絡する Surf N Turf (2016)
He's serving a 12-year sentence for rape and indecent assault.[JA] レイプと強制褻で12年の刑で 服役中です Red and Itchy (2013)
A boastful, smutty, infantile boy.[JA] 褻で うぬぼれの強い 幼な子め Quid Pro Quo (2015)
He possesses the same prurient material that Milverton did.[JA] 彼は ミルヴァートンが持っていたのと同じ 褻な脅迫材料を持ってる Dead Man's Switch (2013)
Enough with that filthy guy![CN] 配那个琐的家伙绰绰有余! Brother (1960)
Yeah, it is a risqué motion, but it gets the job done.[JA] 卑に見えるのは、確かだ Mooovin' In (2015)
This is where they touch... their uninspired little organs together... vainly trying to recharge... their worn-out battery of filthiness... thrashing and moaning in the still of the night.[CN] 这就是他们一起触摸 他们亵的器官的地方... 徒劳的想给他们虚弱的污秽 Pink Flamingos (1972)
So I paid a low-life with a Russian accent an obscene amount of money to arrange a meeting.[JA] ロシア語を活かして ごろつきに払った 会議を手配する褻なお金 で? Vertigo (2013)
We need some... Spank Bang material.[JA] なにか、卑でエロいもの I Wasn't Ready (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top