ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไร

   
138 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไร-, *ไร*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ถ้วย ถัง กะละมัง หม้อ (adj slang ) ไร้สาระไปวันๆ

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
*ระบบต่อมไร้ท่อ* (n ) organ of the body

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
พืชไร่ (n ) dry crop
อะไรก็ได้Anything will do. Anything whatever.
ไรทะเล (n ) artemia
ไร่ชา (n ) tea plantation
ไร้ก้นบึ้ง (adj ) bottomless เช่น หลุมที่ไร้ก้นบึ้ง คือ bottomless pit

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร[CLAS] unit of area equal to 1,600 square metres, Example: เขามีบ้านขนาดอลังการอยู่บนเนื้อที่หลายไร่, Thai definition: ลักษณนามแสดงจำนวนเนื้อที่ 4 งาน หรือ 400 ตารางวา หรือมีอัตราเท่ากับ 1,600 ตารางเมตร
ไร[N] farm, See also: vegetable garden, plantation, ranch, small holding, croft, Example: ถ้าผมยอมขายไร่คงได้เป็นแสนนะ, Count unit: ไร่, Thai definition: ที่ปลูกพืชและต้นไม้บนไหล่เขาหรือในที่ดอน
ไร[N] rai, Example: ที่ดินผืนนี้ ทางราชการตีราคาไร่ละเท่าใด, Count unit: ไร่, Thai definition: จำนวนเนื้อที่ 4 งาน หรือ 400 ตารางวา หรือมีอัตราเท่ากับ 1,600 ตารางเมตร
ไร[N] rai, See also: a measurement equal to 1,600 square meters, Example: ที่ดินผืนนี้ ทางราชการตีราคาไร่ละเท่าใด, Count unit: ไร่, Thai definition: จำนวนเนื้อที่ 4 งาน หรือ 400 ตารางวา หรือมีอัตราเท่ากับ 1,600 ตารางเมตร
ไร[N] rai, See also: a measurement equal to 1,600 square meters, Example: ที่ดินผืนนี้ ทางราชการตีราคาไร่ละเท่าใด, Count unit: ไร่, Thai definition: จำนวนเนื้อที่ 4 งาน หรือ 400 ตารางวา หรือมีอัตราเท่ากับ 1,600 ตารางเมตร
ไร[V] lack, See also: be devoid of, be without, Syn. ขัดสน, ไม่มี, ปราศจาก, Ant. มี, Example: จังหวัดที่มีเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินมากที่สุดได้แก่จังหวัดสุมทรปราการ
ไรผม[N] hair line, Example: หล่อนนุ่งผ้าซิ่นทะมัดทะแมง รวบผมเป็นหางม้า เผยให้เห็นต้นคอระหง และไรผมอ่อนแนบต้นคอ
ไรฟัน[N] the mark left by the teeth, Thai definition: แนวฟันตอนที่เหงือกหุ้ม
ไร่นา[N] field, Syn. ไร่, นา, Count unit: ไร่
ไร่นา[N] farm farm, a paddy field, See also: vegetable garden, paddy field, plantation, Syn. เรือกสวนไร่นา, Example: รถเหล่านี้มักใช้งานหนักอยู่ตามไร่นา, Count unit: แห่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไรน. ที่ปลูกพืชและต้นไม้บนไหล่เขาหรือในที่ดอน, พื้นที่ราบที่ใช้ปลูกพืชอื่น ๆ นอกจากข้าว เช่น ไร่ฝ้าย ไร่องุ่น ไร่แตงโม
ไรจำนวนเนื้อที่ ๔ งาน หรือ ๔๐๐ ตารางวา หรือ ๑,๖๐๐ ตารางเมตร.
ไรว. ขัดสน, ไม่มี, ปราศจาก, เช่น ไร้ทรัพย์ ไร้ความสามารถ.
ไรว. อาการที่มองเห็นอยู่ไกลลิบ ๆ ไม่ชัด เช่น เห็นทิวไม้อยู่ไร
ไรเริ่มนึกออกได้เล็กน้อย เช่น เรื่องที่มาปรึกษานึกเห็นทางออกได้ไร ๆ.
ไรน. ชื่อสัตว์ขาปล้องหลายชนิดหลายสกุล ในอันดับ Acarina มีขา ๘ ขา ขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุดหรือเล็กกว่า ลักษณะคล้ายพวกเห็บแต่ต่างกันที่ไม่มีหนามเล็ก ๆ คลุมรอบปาก และแผ่นแข็งของรูหายใจอยู่บริเวณด้านข้างของลำตัวเรียงกันไม่เลยโคนขาคู่ที่ ๔ ชนิดดูดกินเลือดสัตว์ เช่น ไรไก่ ชนิด Dermanyssus gallinae (De Geer) ในวงศ์ Dermanyssidae ชนิดที่อยู่ตามผิวหน้าคน ได้แก่ชนิด Demodex folliculorum (Simen) และชนิดที่ทำให้เกิดขี้เรื้อนเปียกในสุนัข คือ ชนิด D. canisLeydis ทั้ง ๒ ชนิดอยู่ในวงศ์ Dermodicidae ชนิดที่ทำลายพืช เช่น ไรสนิม ชนิด Phyllocoptruta oleivora (Ashmead) ในวงศ์ Eriophyidae ทำลายผลส้ม ชนิดที่ทำให้เกิดอาการแพ้ในคน เช่น ไรฝุ่น ชนิด Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart) ในวงศ์ Pyroglyphidae.
ไรน. รอยที่ถอนผมออกแล้ว เช่น ไรผม.
ไรน. ทอง เช่น เรืองไร.
ไรก. เฉลี่ย, ใช้เข้าคู่กับคำ เรี่ย เป็น เรี่ยไร.
ไรว. ไหน, ใด, อะไร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rhizotronไรโซทรอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhizoplastไรโซพลาสต์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ribosomeไรโบโซม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
energy plantationไร่พลังงาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
achlamydeousไร้กลีบ, ไร้วงกลีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apetalousไร้กลีบดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
asepalousไร้กลีบเลี้ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sessileไร้ก้าน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
eciliateไร้ขนครุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
inalimentalไร้คุณค่าโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rhizobacteriaไรโซแบคทีเรีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กลวงไร้ความคิด [ศัพท์วัยรุ่น]
Gamma fieldไร่รังสีแกมมา, พื้นที่ที่มีอาณาบริเวณกว้างขวาง และติดตั้งเครื่องฉายรังสีแกมมาอยู่ตรงกลาง ใช้สำหรับปลูกพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอก และไม้ประดับ เพื่อศึกษาผลของรังสีแกมมาปริมาณต่ำที่พืชได้รับอย่างสม่ำเสมอ [นิวเคลียร์]
Wrightia ไรเทีย [TU Subject Heading]
Cladoceraไรน้ำ [TU Subject Heading]
Farmsไร่นา [TU Subject Heading]
Mitesไร [TU Subject Heading]
Moinaไรแดง [TU Subject Heading]
Rhizobiumไรโซเบียม [TU Subject Heading]
Riebeckiteไรเบ็คไคท์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My pleasure.ไม่เป็นไรค่ะ Emotions (2017)
It's all right.ไม่เป็นไรนะ Emotions (2017)
It's all right.ไม่เป็นไรนะ Emotions (2017)
Do you need reasons or logic in order to live?คนเราต้องมีเหตุผลหรือหลักการอะไร เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยเหรอ Emotions (2017)
Saying you're sorry because a family member is a murderer... or feeling responsible for the death of someone you lived with... or doing things just because that's the way you do them... or making up reasons for things...การที่บอกว่านายเสียใจ เพราะว่าคนในครอบครัวเป็นฆาตกร หรือรู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบ การตายของคนที่เคยอยู่ด้วย หรือทำอะไรเพียงเพราะว่า เป็นสิ่งที่ควรจะทำ Emotions (2017)
What's so funny?มีอะไรน่าขำเหรอ Emotions (2017)
I don't mind. I'll sleep with you.ไม่เป็นไร ฉันนอนฟูกเดียวกับนายได้ Emotions (2017)
What are you doing here?เธอมาทำอะไรที่นี่ Emotions (2017)
It hurts, Hitomi.ทำอะไรน่ะ ฮิโตมิ Emotions (2017)
It was difficult, and I didn't really understand it.ก็อ่านยากนะ ฉันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร Emotions (2017)
Oh, it's all right.ไม่เป็นไรหรอกครับ Emotions (2017)
Sorry, but I still haven't written anything.ขอโทษด้วยนะครับ แต่ผมยังเขียนอะไรไม่ออกเลย Emotions (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไร[n.] (rai) EN: chicken mite ; flea ; mallophaga   FR: puce [f] ; acarien [m]
ไร[X] (rai) EN: what ?   FR: quoi ? ; que ... ?
ไร[n.] (rai) EN: field ; farm ; vegetable garden ; plantation   FR: plantation [f] ; champ [m] ; jardin [m]
ไร[n.] (rai) EN: rai   FR: rai [m]
ไร[v.] (rai) EN: lack ; be devoid of ; be without   FR: être dépourvu de
ไร[X] (rai) EN: nothing ; without ; free from ; lacking   FR: sans ; dépourvu de ; dénué de
ไร่กล้วย[n. exp.] (rai klūay) EN: banana plantation   FR: bananeraie [f]
ไร้ค่า[v.] (raikhā) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability   
ไร้ค่า[adj.] (rai khā) EN: worthless ; valueless ; without value   FR: futile ; sans valeur
ไร้จุดหมาย[adj.] (rai jutmāi) EN: aimless   FR: sans but

English-Thai: Longdo Dictionary
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม
unrepentant(adj) ไม่รู้สึกว่าได้กระทำอะไรผิดไป, ไม่รู้สึกผิด
green(adj) อ่อนด้วยประสบการณ์, ไร้เดียงสา, S. naive,
newbieผู้ไร้ประสบการณ์, มือใหม่, ในแวดวงคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางทีแผลงเป็น n00b
Not for all the tea in China!เป็นสำนวนแปลว่า เอาอะไรทุกอย่างมาแลกก็ไม่ยอม เช่น Would you like to go to Antarctic? - No, not for all the tea in China.
give so. a handช่วยเหลือ เช่น Can I give you a hand? Do you need a hand? ให้ช่วยอะไรมั้ย?
take up an hobby(phrase) ทำอะไรเป็นงานอดิเรก เช่น I'm not very fit nowadays so I decided to take up an active hobby such as badminton.
innocent(adj) ไร้เดียงสา,ซื่อบริสุทธิ์,ไม่มีพิษมีภัย
window dressing(n) การตกแต่งบัญชี, การตกแต่งหลอกๆ ให้ดูดี เพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง
washed out(adj) ที่มีสีซีดเผือด, ไร้เรี่ยวแรง, ไม่กระฉับกระเฉง เช่น His face was thin and washed out.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absurd[ADJ] ไร้สาระ, See also: ไร้ความหมาย, ที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล, Syn. ridiculous, senseless, Ant. sensible, logical
amoral[ADJ] ไร้ศีลธรรม, Syn. sinful, venal, evil, Ant. moral, pure
apetalous[ADJ] ไร้กลีบดอก
apochromatic[ADJ] ไร้การเบี่ยงเบนของภาพหรือสี (เลนส์)
barren[ADJ] ไม่มีประโยชน์, See also: ไร้ค่า
black[ADJ] ไร้ความหวัง, See also: สิ้นหวัง, มืดมน, Syn. hopeless
bloodless[ADJ] ไร้เลือด
bum[ADJ] ไม่มีคุณค่า, See also: ไร้ประโยชน์
cold-blooded[ADJ] เลือดเย็น, See also: ไร้ความปราณี, Syn. relentless, pitiless, unfeeling, callous, cruel, inhuman, ruthless
comatose[ADJ] ที่อยู่ในสภาพไม่รู้สึกตัว, See also: ไร้การตอบสนอง, สลบ, ไม่รู้สึกตัว, Syn. insensible, unconscious, semiconscious, asleep, numb, unwitting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
a priori(เอ'ไพรโอไร') (Latin) จากสาเหตุไปถึงผล จากกฎทั่วไป (from cause to effect)
aar(อาร์) n. ชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในสวิทเซอแลนด์มันไหลไปทางเหนือของแม่น้ำไรน์
aberdeen angusพันธุ์วัวชนิดหนึ่งที่ไร้เขา
abiosis(เอ' ไบโอ' ซิส) n. การไร้ชีวิต, ภาวะที่ไม่มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิต. -abiotic adj.
abortive(อะบอร์' ทิฟว) adj. ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง, ซึ่งมี
abracadabra(แอบราคะแดบ' บระ) n. คาถายันตร์, การพูดที่ไร้ความหมาย
abranchiate(เอแบรง' คิเอท) ซึ่งไร้ครีบ, Syn. abranchial (having no gills)

English-Thai: Nontri Dictionary
absurd(adj) ไร้สาระ,ไร้เหตุผล,ไม่สมเหตุผล,น่าหัวเราะ
absurdity(n) ความไร้เหตุผล,ความไร้สาระ,ความไม่สมเหตุสมผล
addict(n) คนติดยา,ขี้ยา,คนที่ทำอะไรจนเป็นนิสัย
agrarian(adj) เกี่ยวกับไร่นา,เกี่ยวกับที่ดิน,เกี่ยวกับชาวนา
although(con) แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ตาม
amoral(adj) ไร้ศีลธรรม
anyhow(adv) ถึงอย่างไรก็ตาม
anything(n) สิ่งใด,อะไรก็ตาม,อะไรบ้าง
anyway(adv) ถึงอย่างไรก็ตาม
anywise(adv) อย่างไรก็ตาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Daphnia (n ) ไรน้ำยักษ์, ไรน้ำสีน้ำตาล, แพลงก์ตอนน้ำกร่อย
Daphnia magna (n ) ไรแดงเทศ, ไรน้ำจืด
homelessness (n ) ไร้ซึ่งที่อยู่อาศัย
Moina (n ) ไรน้ำสีแดง, ไรแดง, ไรแดงน้ำจืด
nonsense (adj) ไร้สาระ ไม่มีสาระ ไม่มีแก่นสาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
無駄[むだ, muda] ไร้สาระ
純情[じゅんじょう, junjou] ไร้เดียงสา บริสุทธิ์ ไม่มีมารยา
純情[じゅんじょう, junjou] ไร้เดียงสา บริสุทธิ์ ไม่มีมารยา

German-Thai: Longdo Dictionary
Was machen Sie denn da?คุณกำลังทำอะไรอยู่นั่น?
Wie machst du das?คุณทำอย่างนั้นได้อย่างไร
allerdingsอย่างไรก็ตาม (แต่) เช่น Der Film war gut, allerdings zu kurz. ภาพยนต์เรื่องนี้ดี แต่สั้นไปหน่อย
dennใช้เป็นคำเน้น ไม่มีความหมายที่แน่นอน ใช้เสริมในประโยคเพื่อให้ฟังดูนุ่มขึ้น อาจแปลเป็นไทยภาษาพูดว่า 'ล่ะ' เช่น Was machst du denn da? เธอทำอะไรอยู่หรือเนี่ย (ถ้าไม่มี denn ฟังดูห้วนคล้ายว่า เธอทำอะไรอยู่)
dennoch(Konj.) อย่างไรก็ตาม, ทว่า เช่น Er ist schon über 70, dennoch kann er immer noch skifahren. เขาอายุมากกว่าเจ็ดสิบปี อย่างไรก็ตามเขายังสามารถเล่นสกีได้อีก, See also: S.trotzdem
deutlich(Adv. Adj.) ชัดเจน เช่น Hast du ihm deutlich gesagt, was du denkst? เธอได้บอกเขาชัดเจนหรือเปล่า ว่าเธอคิดอย่างไร, See also: S. eindeutig, klar
durchausทั้งนี้และทั้งนั้น, ทุกวิถีทาง, จำเป็นอย่างยิ่ง เช่น Er möchte durchaus in diese Schule gehen. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาต้องการจะเข้าโรงเรียนนี้ , See also: S. unbedingt
etwas gutอะไรที่มันดีๆ
französisch(adj n) ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส, ภาษาฝรั่งเศส เช่น Wie heißt das auf französisch? มันเรียกว่าอย่างไรในภาษาฝรั่งเศส, Ich bin französisch./Ich bin eine Französin. ฉันเป็นคนฝรั่งเศส, See also: Frankreich
gar nichtsไม่มีเลย เช่น Er hat gar nichts zu tun. เขาไม่มีอะไรทำเลย

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Reichsflaggengesetzไรชกิจจานุเบกษา

French-Thai: Longdo Dictionary
Pardon?อะไรนะคะ/นะครับ
s'appeler(vt) เรียกว่า เช่น ça s'appelle comment? = มันเรียกว่าอะไร
acheter qc à qnซื้ออะไรให้ใครคนหนึ่ง (ใช้ à เพื่อให้ทราบว่าซื้อสิ่งนั้นมาเพื่อใคร)
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
comment allez-vous?((fig)) ท่าน/คุณเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
comment vas-tu?((fig)) เธอเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
commentอย่างไร (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Elle danse comment? = Comment est-ce qu'elle danse? หล่อนเต้นรำอย่างไร
queอะไร (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Qu'est-ce que tu prends? เธอเอาอะไร, Qu'est-ce qu'on fait? เราทำอะไรอยู่
Je vous en prie.(phrase) ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณเรา มีความหมายเท่ากับ You're welcome.ในภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสุภาพ ถ้าพูดกับคนคุ้นเคยกันใช้ประโยคที่ว่า Je t'en prie!), See also: S. De rien!, Il n'y a pas de quoi.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top